Referat
Seniorrådet tirsdag den 11. januar 2022 kl. 11:00

Mødelokale Højsletten

Sagsfremstilling

Birgit Nielsen orienterede

Beslutning

Formanden indledte mødet med at orienter om, at der var sat 4 orienteringspunkter på dagsordenen - dette var sket uden hendes godkendelse - så derfor tages disse 4 punkter af, ikke mindst pga. at der kun var 5 dage til at sætte sig ind i disse dager, dette vlle være helt umligt. Sagerne kommer på næste mødes dagsorden den 8. februar 2022.

Formanden skriver til borgmesteren omkring det fremtidige samarbejde for de kommende 4 år og hvilke forventninger der er til hinanden.

Sagsfremstilling

Indledende dialog om rammen for evaluering af seniorrådsvalget i november 2021.

Udviklingskonsulent, Thomas Petersen, i Center for Voksne og velfærd deltager i punktet, som vil være af 15 minutters varighed.

Beslutning

Rådet og Thomas Petersen drøftede, hvordan evalueringen af valget skal foretages og hvem der skal deltage i et evalueringsmøde.

Aftalen blev at Thomas forhører sig længe oppe i systemet om, hvem det er relevant at indkalde til et sådan møde.

Sagsfremstilling

Forretningsordnen kigges igennem for ønskede ændringer. Blandt andet drøftes, om man skal kunne deltage på seniorrådsmøderne via Teams, Skype m.v. og i hvilke sitiationer.

Beslutning

Rådet enedes om, at formand Birgit Nielsen og næstformand Bjarne Gosvig gennegår forretningsordnen sammen inden næste seniorrådsmøde og kommer med et forslag til ændringer.

Sagsfremstilling

- Valg til Region Hovedstadens Ældreråd - 2 repræsetanter og 1 suppleant


- Valg til Vestegnens Ældreråd - 2 repræsentanter og 1 suppleant


- Valg til Plejehjemsbestyrelse


- Valg til Folkeoplysningsudvalget


Bjarne Ove Boje blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021 - Jan Diemer blev valgt som suppleant.- Valg til tilgængelighedsudvalget - 2 repræsentanter og 1 suppleant
- Valg til Medborgerforum- 1 repræsentant og 1 suppleant


Jan Diemer blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021 - Jan Diemer blev valgt som suppleant.


- Valg af kontaktperson på Kærbo/Torsbo


- Valg af kontaktperson til Brohuset (teknisk hjælp og bestilling af lokale)- Valg af kontaktperson til Ældresagen


- Valg af administrator til Facebooksiden


- Valg af webmaster til hjemmesiden


- Valg til aktivitetsudvalg - 3 til 4 repræsentanter


- Valg til kommunikationsudvalg (Presse, Tv, Borgerinformation mv.) - 3 repræsentanter


- Valg af repræsentant, der følger med Byrådets dagsordner og referater


- Valg af repræsentant, der følger med i Økonomiudvalgets dagsordner og referater


- Valg af repræsentant, der følger Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner og referater


- Valg af repræsentant, der følger Teknik og Miljøudvalgets dagsordner og referater


- Valg af repræsentant, der følger kultur- og Fritidsudvalgets dagsordner og referater


- Valg af repræsentant, der følger Handicapudvalgets dagsordner og referaterBeslutning

-Valg til Region Hovedstadens Ældreråd - 2 repræsetanter og 1 suppleant

Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig blev valgt. Jan Diemer blev valgt som suppleant


- Valg til Vestegnens Ældreråd - 2 repræsentanter og 1 suppleant

Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig blev valgt. Jan Diemer blev valgt som suppleant.


- Valg til Plejehjemsbestyrelse

Bjarne Gosvig bleg valgt. Birgit Nielsen blev valgt som suppleant.


- Valg til Folkeoplysningsudvalget


Boje blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021. Jan Diemer blev valgt som suppleant.


- Valg til tilgængelighedsudvalget - 2 repræsentanter og 1 suppleant

Boje og Ellis Andersen blev valgt. Jan Diemer blev valgt som suppleant.- Valg til Medborgerforum- 1 repræsentant og 1 suppleant


Jan Diemer blev valgt ved det konstituerende møde i november 2021. Bjarne Gosvig blev valgt som suppleant.


- Valg af kontaktperson på Kærbo/Torsbo

Leif Christoffersen spørges om han ønsker at være kontaktperson. Ellis Andersen blev valgt som suppleant.


- Valg af kontaktperson til Brohuset (teknisk hjælp og bestilling af lokale)

Per Nørskov blev valgt som kontaktperson. Boje blev valgt som suppleant.


- Valg af kontaktperson til Ældresagen

Birgit Nielsen oig Bjarne Gosvig blev valgt.


- Valg af administrator til Facebooksiden

Per Nørskov blev valgt som administrator.


- Valg af webmaster til hjemmesiden

Leif Christoffersen og Boje blev valgt som webmastere.


- Valg til aktivitetsudvalg - 3 til 4 repræsentanter

Birgit Nielsen,
Ellis Andersen og Bjarne Gosvig blev valgt. Jan diemer blev valgt som suppleant.


- Valg til kommunikationsudvalg (Presse, Tv, Borgerinformation mv.) - 3 repræsentanter

Birgit Nielsen og Boje blev valgt.


- Valg af repræsentant, der følger med Byrådets dagsordner og referater

Elliis Andersen blev valgt.


- Valg af repræsentant, der følger med i Økonomiudvalgets dagsordner og referater

Ellis Andersen blev valgt.


- Valg af repræsentant, der følger Social- og Sundhedsudvalgets dagsordner og referater

Per Nørskov blev valgt.


- Valg af repræsentant, der følger Teknik og Miljøudvalgets dagsordner og referater

Birgit Nielsen blev valgt.


- Valg af repræsentant, der følger kultur- og Fritidsudvalgets dagsordner og referater

Boje blev valgt.


- Valg af repræsentant, der følger Handicapudvalgets dagsordner og referater

Jan Diemer blev valgt.Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 29. september 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynet vurdering, at der er arbejdet konstruktivt med tilsynets anbefalinger fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser samt at de er trygge ved indsatsen i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne har faglig indsigt og kan på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til borgerne, ligeledes har medarbejderne relevant fokus på den rehabiliterende tilgang.
Tilsynets bemærkninger

Tilsynet bemærker, at de rene engangsforklæder er hængt op på gelænderne på gangarealerne.

Tilsynet anbefaler:

 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at journalføringen giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet, samt at der arbejdes med faste auditeringer på området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der arbejdes med handlingsanvisninger på servicelovsområdet, så borgernes aktuelle plejeindsatser beskrives ift. hvordan der skal arbejdes med at nå målet for opholdet.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at medicinhåndteringen til enhver tid følger retningslinjerne på området, herunder anbefaler tilsynet, at der arbejdes målrettet og struktureret med egenkontrol.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over rammer og tilbud på de fleksible pladser, så disse matcher målgruppen.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 134:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 134:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 6. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på omsorgs- og plejecenteret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje. Beboerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser. Beboerne er trygge og oplever generelt kontinuitet ved indsatsen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt i og kan redegøre på en refleksiv måde for pleje og støtte til beboerne og for den rehabiliterende tilgang samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At arbejdet med at sikre kvaliteten i dokumentationen fortsættes og vikarer skal have adgang til og anvende omsorgssystemet.
 • At der sikres sammenhæng mellem funktionsevnetilstande og besøgsplanerne samt at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang.
 • At det sikres, at der foretages og dokumenteres regelmæssige vejninger i henhold til retningslinjerne på området, samt at der arbejdes med at sikre det gode måltid for beboerne.
 • At der arbejdes med handlingsanvisninger for de overdragede sundhedslovsindsatser.
 • At der sikres arbejdsgang, så medicin altid gives til korrekt tid og at der sættes et fagligt fokus på retningslinjer for risikosituationsmedicin, så medarbejderne bliver bekendt med disse.
 • At der sikres arbejdsgange for renholdelse af boliger og hjælpemidler samt at medarbejderne overholder retningslinjerne for korrekt håndhygiejne.
 • At der arbejdes med kommunikationen over for beboerne i forbindelse med den personlige pleje.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.


Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 135:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 135:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 23. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på plejecentret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At besøgsplanerne er udfyldt handleanvisende for hele døgnet og at funktionsevnetilstandene ajourføres.
 • At handlingsanvisninger afsluttes, når de ikke længere er aktuelle.
 • At der sættes fokus på dokumentationen af ernæringsindsatser og vægtkontroller.
 • At medicin, der ikke længere anvendes, seponeres eller pauseres og der påføres anbrudsdatoer på ikke dispenserbare præparater.
 • At nyansatte medarbejdere med medicinansvar introduceres til instrukserne for medicinhåndtering og dokumentationsarbejdet i starten af deres ansættelse
 • At det sikres, at beboernes hjælpemidler renholdes.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 136:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om tilsynsrapport på Torsbo Plejecenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 136:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på etablering af plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo.

Sagsfremstilling

Den fælles plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo forventes - hvis corona tillader det - at holde første og konstituerende møde i januar 2022. Mødet afholdes på Kærbo. Aktuelt er der 4 pårørende, der har ønsket at være medlem af bestyrelsen, hvilket er nok til at sikre bred repræsentation blandt de pårørende. Derudover er der to medlemmer fra Aktivitetscentrets brugerbestyrelse, en repræsentant fra Ældre Sagen og én fra Seniorrådet samt to medarbejdere og to ledere fra henholdsvis Torsbo og Kærbo.

På det første møde vil der blive valgt formand, vedtaget forretningsorden samt planlagt mødedatoer og emner for 2022. Plejecenterlederen er næstformand og en medarbejder fra administrationen på Kærbo/Torsbo er sekretær.

Afholdte aktiviteter:
Den 23. september blev der holdt orieteringsmøde om plejehjemsbestyrelsen på Kærbo.

Planen var at afholde endnu to orienteringsmøder, henholdsvis d. 8. december på Kærbo og d. 15. december på Torsbo. Grundet den stigende covid-19-smitte i samfundet med, er begge arrangementer blevet udskudt.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 13. december 2021, pkt. 139:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 13. december 2021, pkt. 139:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet udsat.

Sagsfremstilling

Hvilke rådsmedlemmer deltog ikke i mødet.

Beslutning

Jan Diemer og Leif Chrstoffersen deltog ikke.

Beslutning

1) Det blev besluttet at, Leif Christoffersen, Bjarne Gosvig, Per Nørskov og Jan Diemer gennemgår hvilke punkter fra 2021, som ikke er færdigbehandlet.


2) Rådet besluttede, at de fremover har budget på en gang hvert kvartal. Det blev ligeledes besluttet, at der skal følges op på ansøgning om budgetoverførsel fra 2021 til 2022.


3) -Ting der skal ordnes:

-ID-kort

-Visitkokrt til formand og næstformand
- I pads til medlemmerne
- Besøg i Brohuset nu sat til 2. marts 2022
- Anmodning om at håndbogen for pensionister sendes ud til alle pensionisterne. Birgit skriver et brev om dette.