Referat
Seniorrådet tirsdag den 11. maj 2021 kl. 12:00

Mødelokalet Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Velkomst ved Peter og velkommen til Jan.

Ved afholdelse af mødet, blev punkterne taget i anden rækkefølge, men er nu skrevet ind i rækkefølge ud fra dagsorden. Herudover er flere punkter flyttet til ekstraordinært møde den 27. maj 2021.

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Forretningsorden som er sendt til Seniorrådet er den der gælder. Den er sendt til orientering til byrådet.

Seniorrådet modtog efter sidste møde tilkøbslisten fra Berendsen (nu kaldet Elis). Man er i gang med evaluering af vaskeordningen på plejehjemsområdet. Hvis Seniorrådet har yderlige spørgsmål, kan de henvende sig til Lisbeth Halvorsen herom.  

Vedr. Nødkald, så havde Seniorrådet modtaget en henvendelse fra en borger, der var bekymret for at kommunen var ved at fratage borgerne deres nødkald. Seniorrådet har modtaget svar fra Dina Munk, som er leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen. Dina skriver, at de som kommune er forpligtet til at foretage løbende faglige (re)vurderinger af om de indsatser og ydelser som vi bevilger, om de forsat er gældende, ud fra de faglige vurderinger, gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Det har vi gjort i forhold til nødkald. Det der vurderes på, er om borgerens behov er foreneligt med den kvalitetsstandard der er på området, her i dette tilfælde nødkald. I den vurdering, lægges der vægt på om det fagligt er foreneligt med de ydelser borgeren generelt får, om der skal noget andet til, noget mere til, noget mindre til. Desuden ses det også i lyset af rehabilitering, så vi sikrer os at vi arbejder med den tilgang og støtter borgerne i at udvikle, genvinde, bibeholde og/eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner, så borgeren fortsat skal kunne så meget som muligt selv og at vi ikke fratage borgerens funktioner. Vi er godt klar over, at det for nogle borgere virker som at der bliver taget noget fra én. Men som udgangspunkt tager vi ikke noget fra borgerne, vi arbejder ud fra at sikre ovenstående. I den forbindelse er vi opmærksomme på dialog med borgeren omkring den vurdering der foretages og det ”at nogle kan føle at der bliver taget noget fra dem”. Det kan godt ske, og det tænker vi kan være tilfældet i forhold til den konkrete henvendelse til Seniorrådet, at en borger oplever, at vi ikke har fået haft en tilstrækkelig dialog med vedkommende omkring en konkret vurdering. Vi vil i denne forbindelse, og i alle andre tilfælde, opfordre til at borgeren kontakter os med denne oplevelse, så vi har mulighed for at drøfte det på en anden måde, så borgeren oplever at vi har drøftet det ordentligt, skriver Dina Munk.  

Seniorrådet er bekymret for, om når samfundet åbner op igen, flytter man så flere og flere ting over i Kulturium, sådan at det ender med at de flere aktiviteter afholdes der? Lene Bonde Stürup leder af Kærbo og Torsbo svarer at der skal en sag på SSU til maj, så dette må afventes, til vi ved mere. Efterfølgende kunne det være en mulighed at teamleder for aktivitetscentret Bue Bohr deltager i Seniorrådet og uddyber den videre ramme, hvis Seniorrådet ønsker det. Det bliver efterfølgende sendt til høring i Seniorrådet og vil blive drøftet på mødet i juni. Her ønsker Seniorrådet også at indbyde Bue Bohr. Seniorrådet drøftede det og har stadig stor bekymring for hvordan det bliver fremover.

Seniorrådet ville også gerne vide om der er planer for aktivitetscentret på Torsbo, eller om de fortsætter som hidtil? Svaret fra Lene er, at der på Torsbo kun er et daghjem og ikke et aktivitetscenter. Daghjemmet er der ikke planer om at ændre ved.

Endvidere ser Seniorrådet frem til at den nye plejehjemsbestyrelse kan gå i gang på henholdsvis Kærbo og Torsbo. Lene svarer at det bliver en samlet plejehjemsbestyrelse for Kærbo-Torsbo og processen for dette er ved at blive beskrevet af hende. Det blev besluttet ved SSU-mødet i marts måned.

Seniorrådet havde spurgt ind til, om det er rigtigt at de nye pladser i Brohuset kun bliver dagspladser?  Nathalie Hjort Pedersen, afdelingsleder for forebyggelse og rehabilitering har svaret, at der har været en proces i gang for at afdække kommunens behov for rehabiliteringspladser. Der har hele tiden været talt ud fra, at vi i dag har 19 fleksible omsorgspladser på Kærbo, som vi fortsætter med at have. Disse pladser anvendes i dag både som rehabiliteringspladser, akutpladser, aflastningspladser mv. Vi ser et behov for et øget fokus på aktivitet i borgernes hverdag, og derfor vil dagrehabiliteringspladser i nær tilknytning til det nye genoptræningscenter og foreninger og netværk i Brohuset været et godt supplement til kommunens øvrige tilbud. Dagrehabiliteringspladserne er et kortere og tidsafgrænset forløb, hvor der tilbydes en intensiv rehabiliteringsindsats i dagtimerne på alle hverdage. Det er relevant for borgere, der skal generhverve det højest mulige funktionsniveau for at kunne klare sig selv bedst muligt i eget hjem. Dermed kan genindlæggelser forebygges, ligesom også behovet for kommunale pleje- og omsorgsydelser forebygges.

Seniorrådet ville gerne vide om det er aflastningspladser der kommer der og vil de være de eneste i kommunen? Lene Bonde Stürup svarer, vi har i dag 19 fleksible pladser på Kærbo og dem fortsætter vi med at have. De fleksible pladser anvendes i dag både som; rehabiliteringspladser, akutpladser, aflastningspladser mv.

Seniorrådet havde spurgt ind til om, der er planer for udendørs træningsfaciliteter? Om der evt. kommer noget i forbindelse med træning rykker til Brohuset og foreslår også der kan være noget udendørs træning nede ved stranden. Nathalie Hjorth Pedersen, leder af forebyggelse og rehabilitering har svaret at der endnu ikke foreligger en plan for, hvordan udendørsarealet omkring Brohuset endeligt bliver indrettet. Der har været størst fokus på indendørsarealet. Dermed ved vi ikke på nuværende tidspunkt, hvilke muligheder der er for at etablere udendørs træningsfaciliteter omkring Brohuset. Hun oplyser, at man vil inddrage udendørs areal i genoptræningen, så som trapper, forskelligt underlag osv. i træningen, der hvor det er relevant. Genoptræningen har i flere år haft holdtræning på Ishøj Strand med god effekt. Dette dog ikke p.t., men det forventes at opstarte det igen. Det aftales, at Bjarne kontakter Brøndby, med henblik på at se deres udendørs træningsfaciliteter. Det er efterfølgende aftalt til den 25. maj 2021 kl. 13.00.

Seniorrådet havde spurgt ind til planerne for Skovturen, julefrokosten og ældreprisen. Skovturen/sommerudflugten aflyses. Julefrokosterne forventes fastholdt fortæller Nina Fabricius.

Ældreprisen kan man endnu ikke sige noget om endnu, men indtil andet besluttes afholdes arrangementet ultimo september. Seniorrådet ønsker ikke de skal betale for prisen. Det aftales, at Bjarne skriver et brev til borgmesteren herom.

Vedr. den nye hjemmeside, så er Seniorrådet nu kommet med. Sekretæren og formanden drøfter det der ellers skal med på hjemmesiden.

Peter fortalte, at han er blevet kontaktet af Sydkysten vedr. at Ishøj har et stort stigende antal af borgere over 80 år og det forventes forsat at stige. Dog følger der ikke penge med til området. Det har medført at Peter efterfølgende har udtalt sig til avisen herom.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Velkommen til Thomas Petersen, som er med for at orientere om kommunens tanker vedr. det kommende Seniorrådsvalg. Ingelise og Bjarne har tidligere afholdt møde med Thomas for at drøfte Seniorrådets tanker og ønsker.

Thomas har udarbejdet en kommunikationsplan for Seniorrådsvalget i uge 32 (vedhæftet), herudover havde Thomas udarbejdet et udkast til tidsplan for Seniorrådsvalget (vedhæftet), og et udkast til tilmeldingsblanket for kandidater (vedhæftet). Materialet blev gennemgået og drøftet.

Tidsplanen blev gennemgået, og der er enighed i at gå videre med denne. Seniorrådet er glade for, at kunne bruge Thomas som bindeled. Thomas udarbejder en sag til SSU på baggrund af denne tidsplan.

Der er frist for at stille op til valget den 15. september 2021 og frist for at udarbejde stemmesedler er den 1. oktober 2021. Vedr. tilmeldingsblanketten tilføjes kommunens logo og byvåben. Thomas får materialet trykt på rådhusets trykkeri. Herudover et punkt til opstiller fødselsdag.

Der var yderligere drøftelse af selve valgdagen, hvor der også er kommunal- og regionsvalg. Man skal gerne kunne stemme til Seniorrådsvalget i samme omgang som til kommunal- og regionsvalget, så man ikke skal igennem to gange.

Der var drøftelse af det at fremsende valgseddelen elektronisk. Seniorrådet mener ikke det er realistisk, men ønsker den sendes med almindelig post.

Det aftales, at Thomas samler materialet med oversigt over de forskellige kandidater. Her skal stå lidt om den selv, deres mærkesager mv. Endvidere aftales det at kandidaterne indkaldes til en slags informationsmøde, hvor de orienteres om det videre forløb og hvilke forventninger der er til kommende rådsmedlemmer. Det er Thomas der indkalder til informationsmødet. Det aftales, at der til informationsmøde tages billeder af medlemmerne til folderen over kandidaterne.

Thomas foreslog også, at hver kandidat får mulighed for at stille op til et opslag til TV Ishøj om dem selv.

På informationsmøde aftales det, at nuværende formand for Seniorrådet deltager og fortæller om hvad Seniorrådet bidrager med og fortæller nærmere om formålet med rådet.

Vedr. tilmelding, vil Thomas sørge for at der kommer information herom på Hjemmesiden, Sydkysten og evt. også på TV Ishøj.  

Vedr. valgtilforordnede for Seniorrådet, så indgå de på sammen vilkår vedr. diæter mv. som andre valgtilforordnede.

Seniorrådet har et ønske om, at stemmeseddel, valgborde og stemmeurner for Seniorrådsvalget har den samme farve. Der var ønske om, at der kommer billede af de opstillede til Seniorrådet på stemmeseddelen. Endvidere blev det påpeget at, det er vigtigt der er stor kontrast i skrift og farve på stemmeseddel, f.eks. gul og sort, så det er nemt tilgængeligt for alle.

Per fortalte, at der medlemmer af Ældresagen, som er klar til at hjælpe som tilforordnede. Det aftales, at de tilforordnede indkaldes til informationsmøde om regler mv., inden selve valgdagen.

Seniorrådet var meget glade for Thomas arbejde og hjælp indtil videre.  

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for servicelovens § 94, selvudpeget hjælper. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94. Servicelovens § 94 giver borgere, der er visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83, mulighed for selv at udpege en person til at forestå den praktiske hjælp og støtte, der er visiteret til. Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagprofessionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger tildeles hjemmepleje med selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfristen sættes til d. 15. maj 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for servicelovens § 94 til juni.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Lovgrundlag

Servicelovens § 94: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Indstilling12. april 2021, pkt. 42:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for servicelovens § 94 og sender standarden til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. maj 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 42:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.5. 2021.

Beslutning

Punkt 66 Godkendelse af kvalitetsstandard for § 94, selvudpeget hjælper. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021, på trods af høringsfrist 15. maj 2021. Seniorrådet er opmærksom herpå.

Seniorrådet har ingen kommentarer til standarden.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet bød velkommen til Elena Tundrea, der er ansat som projektleder vedr. demens i Ishøj Kommune. Elena præsenterede sig selv og sin baggrund for at arbejde med demens. Elena brænder for arbejdet med demens, herunder at kunne bruge teori i praksis. En af Elenas opgaver er, at hjælpe med aflastning til pårørende til hjemmeboende demensramte, med særlig fokus på borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Det gælder både til familier vi kender i systemet og ikke endnu kender.

Elena vil gerne synliggøre, at de er her for at hjælpe, at der er dette tilbud om hjælp. Hun kigger på den enkelte hvilke ressourcer man har og hvad man kan og ønsker. Elena kører bl.a. på hjemmebesøg, og er pt. synlig i centret, hvor hun fortæller om sit arbejde. Endvidere vil hun gøre sig synlig via f.eks. dagstilbud som Egely og via de mange frivilliges fællesskab. Elena er også i tæt samarbejde med kollegaer i kommunen, som f.eks. de koordinerende sygeplejersker. Herudover har hun fast telefontid, hvor hun altid er til at træffe.

Det aftales at Elenas materiale som er uddelt til rådet, ligges op på vores Ishøj på Facebook af Per, som er medadministrator.

Elena fortalte at den 18. juni 2021 kl. 15.30 er der en forestilling på Ishøj Teater, hvor der er demens dialog teater.

Seniorrådet havde spurgt ind til Parkinson og dette projekt henvender sig ikke til familier der er berørt heraf. Men hun har faktisk kontakt til en familie med Parkinson, her er man berørt af en adfærd hos den pårørende som kan ligne demens, derfor har hun inkluderet denne familie i projektet også.

I forhold til kompetencer fortalte Elena, at hun ikke kan visitere som f.eks. de koordinerende sygeplejersker. Men tilføjede, at hun som tæt samarbejdspartner kan drøfte sagen med de rette, det kan være visitationen, hjemmeplejen, hospitalerne og pårørende, så vi kan hjælpe hinanden.

Seniorrådet er glade for at høre den fokus Elena har på pårørende. Der er ingen pårørendepolitik i kommunen, men der fokus herpå. Elena sagde, at det handler om at skabe relationer til mennesker og familier, herunder de pårørende. Der var drøftelse af relationer til pårørende.

Seniorrådet takkede for besøget. Det aftales at Elena inviteres om et halvt år igen, hvor hun vil fortælle nærmere om arbejdet.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om overordnede konklusioner fra national samt lokal statusrapport for velfærdsteknologi udgivet af KL.

Sagsfremstilling

KL har udgivet statusrapport for velfærdsteknologi i kommunerne 2020 (se bilag). Rapporten giver en fælleskommunal status på erfaringer og udbredelsen af velfærdsteknologi. Derudover er der udarbejdet en rapport fra KL der indeholder et øjebliksbillede på brugen af velfærdsteknologiske løsninger i Ishøj Kommune (se bilag).

Overordnede konklusioner

Ishøj Kommune har i 2020 haft en nedgang i både afprøvning og implementering af velfærdsteknologi grundet covid-19. Jf. statusrapporten fra KL tegner dette billede sig nationalt for alle landets kommuner, da der har været fokus på at sikre drift og implementering af corona-retningslinjer. Rapporten viser, at der er stor stigning i anvendelsen af virtuelle videomøder dels internt i kommunerne, dels med eksterne samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende i Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune. Næste skridt i Ishøj er at understøtte borgerrettede opgaver virtuelt. Størstedelen af de danske kommuner har oplevet, at den øgede anvendelse af virtuelle møder er gået stærkt, men har været velfungerende. De fleste kommuner forventer at fortsætte med samme kadence for virtuelle videomøder fremadrettet.

I Center for Voksne og Velfærd er der fokus på implementering af virtuel understøttelse af indsatser. Der har dog hidtil været komplikationer grundet IT-infrastrukturen i Ishøj Kommune, som nu er afhjulpet, og administrationen forventer opstart i løbet af 2021.
I rapporten opgøres de teknologier der har haft de største gevinster i 2020 samt hvilke teknologier der har de største potentialer:
Teknologier der har haft de største gevinster:

  • Træningsløsninger
  • Skærmbesøg
  • Mobilitet
  • Hygiejne
  • Medicinhåndtering

Teknologier der er størst forventninger til:

  • Skærmbesøg
  • Medicinhåndtering
  • Træningsløsninger
  • Telemedicin

Nationalt forventes yderligere fokus på udviklingen af skærmbesøg og virtuelle møder. Tillige forventes det, at teknologier indenfor medicinhåndtering er modne nok til, at kommunerne vil arbejde med dette område.

Indstilling8. marts 2021, pkt. 30:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 30:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Punkt 68 Orientering om velfærdsteknologi i kommunerne: National og lokal statusrapport 2020. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.


Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet havde følgende høringssvar: "Under punktet Borgernes pligter og rettigheder. Der står bl.a. at det forventes, at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker at der står, at det er medarbejdernes ansvar at bortskaffe affaldet efter den ekstra rengøring. Seniorrådet ønsker præciseret, hvad der skal ske med affaldet."

Administrationens kommentar til Seniorrådets bemærkning vedrørende affald: Med affald menes der almindeligt husholdningsaffald, som borgeren normalt selv bortskaffer i de affaldsmuligheder, der er til rådighed.

Der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.


Endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring er vedhæftet.

Indstilling12. april 2021, pkt. 41:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning

Punkt 69 Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for ekstra rengøring. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Bilag

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 8. juni 2021.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 8. juni 2021.

Beslutning

Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Velkommen til Inge Sørensen og Cæcilie Færch vedr. information fra Ishøj fællesantenne til Stofa.

Seniorrådet blev orienteret kort om historikken for Ishøj Fællesantenne og overgangen til Stofa. Overgangen til Stofa sker pr. 1. juni 2021 og herefter kan man ikke gøre brug af Ishøj Fællesantenne. Man skal derfor træffe et valg, enten at tilmelde sig Stofa eller en anden udbyder, ellers går ens fjernsyn i sort pr. 1. juni 2021.  Man skal altså aktivt gøre noget, men vælger man Stofa, sker overgangen af fjernsynet automatisk den 1. juni 2021.

Ishøj Fællesantenne har de sidste fire år været udbudt af Kabel plus. Det er byrådet der har besluttet at sælge fællesantennen og dermed kommer dette skift, da Ishøj Fællesantenne og Kabel plus ikke længere vil være en mulighed.  

Kommunen prøver at gøre meget opmærksom herpå. Alle borgere har modtaget skriftlig information herom, det er på Hjemmesiden, tv Ishøj oplyser herom og de forskellige råd orienteres lige ledes.

Seniorrådet fortæller, at de har oplevet, at det ikke er nemt at forstå det brev der er sendt ud til borgerne og er bange for flere ikke har fanget budskabet.

Der var drøftelse om alt efter hvor man bor, kan der være forskellige muligheder. Der er også forskel på hvilke muligheder man kan have i forhold til udbyder af fjernsyn og internet. F.eks. hvis man bor i en ældrebolig, så kan man kun vælge Stofa som leverandør.  

Kommunen har talt med Stofa, som har lovet at alle der har bestilt et modem via Stofa, får det tilsendt inden den 1. juni 2021 og man kan ellers hente det i butikken. Igen påpeges det, at man ikke er forpligtet til at vælge Stofa, men man kan undersøge andre muligheder og man betaler selvfølgelig kun til Stofa, hvis man tilkøber hos dem. 

Bjarne har ikke været tilfreds med servicen han modtog, da han var i Stofas butik. Peter derimod, har oplevet god service, dog pr. telefon med Stofa og kan derfor anbefale man ringer hertil.

Kommunens ønske med denne information og alt information herom, er for at sikre at alle borgere fanger budskabet og ved hvad de skal gøre. Hvilken løsning man vælger, er op til den enkelte. Alle skal være opmærksom på, at man skal gøre noget, for at forsat have adgang til f.eks. tv.

Seniorrådet ville gerne vide, hvad der sker i forhold til adgange i Seniorlokalerne som nu har kabel plus?

Beslutning

Brohuset:

Seniorrådet havde besøg af Lars Vesterskov Andreasen, byggeteknisk chef og via teams deltog også byplanlægger Søren Aakjær. De deltog for at orientere Seniorrådet om status på Brohuset og orientere om planer for udendørs arealerne ved Brohuset.

Søren fortalte Seniorrådet om planerne for udendørs arealerne ved Brohuset. Udendørs arealerne er en del af etape fire, som er den sidste etape af Brohusets ombygning. Søren påpegede, at det kun er skitser og den foreløbige plan, processen er stadig i gang. Søren fortalte bl.a. om den rampe, der vil komme fra stationsstien og ned til Brohuset.

Vedr. parkering kunne Søren fortælle, at der vil komme 6-8 handicap parkeringspladser, hvoraf to af dem, vil være ekstra store.

Seniorrådet var glade for at høre, der var tænkt træning ind i ”haven” der skal være i Brohuset. Seniorrådet kunne dog godt tænke sig, at man havde tænkt endnu mere træning ind. Seniorrådet ønsker at besøge, Brøndbys udendørs træningshave, og vil gerne invitere nogle fra kommunen med, så der måske kan tænkes endnu mere træning ind. Ingelise bringer det op på mødet i Tilgængelighedsudvalget og hører her om Laura Andreasen ny projektkoordinator hos Vej og Park vil med ud og se Brøndby udendørs træningsfaciliteter, gerne sammen med Nathalie Pedersen, leder for træning og rehabilitering. Bjarne har efterfølgende aftale møde i Brøndby den 25. maj 2021 kl. 13.00.

Lars var bl.a. med for at give en status på Brohuset, hvor langt er vi og Lars kan fortælle nærmere om status på indendørs arealerne i Brohuset.

Lars fortalte, at man efter planen er færdig med etape 1 ved udgangen af maj måned og at man i juni måned kan begynde at rykke foreningerne ind i Brohuset. Etape 1 har overholdt budgettet og er endda færdig lidt før ventet.

Seniorrådet har en del frustrationer, som de gerne vil have der bliver svaret på. Lars fortalte, at han ikke er rette person til at svare, men at de skal stille spørgsmålene de nu har til f.eks. Helle Madsen, og at det er politiske beslutninger der er taget i forhold til hvem der skal være hvor mv.

Etape 2 er genoptræning og den have som tidligere er nævnt sammen med Søren. Det endelig materiale vedr. haven, skal være klar den 27. maj 2021. Herefter går man i gang med nedrivning og så skal genoptræningssalen og behandlingsrum bygges. Når etape 3, går i gang bliver det bl.a. med et jobcenter, beskæftigelsescenter og borgerservice mv.

Seniorrådet er generelt utilfredse med informationerne der har været til foreningerne. De føler sig ikke informeret godt nok og føler ikke de er inddraget nok i processen. Kun ved at presse på, har de set lokalerne, men de føler ikke de er blevet hørt, f.eks. er lokale størrelsen ikke svarende til foreningernes ønske. Foreningerne har efterspurgt depot plads, men de ved ikke om det bliver muligt mv. Til sidst har foreningerne ikke hørt hvornår de skal rykke ind i Brohuset.

Seniorrådet ville gerne vide hvad der sker i forhold til plads til dem og Seniorlokalerne. Svaret er, at de skal kontakte Center for voksne og velfærd herom.

Lars tilføjede, at man forventer at etape 2 er færdig august 2022, etape 3 inkl. jobcenter efteråret 2023 og ude arealerne forventes først færdig foråret 2024.

Vedr. Brohuset pt.:

Seniorrådet ville gerne påpege nogle ting, der ønskes ændret med det samme ved Brohuset.

Elevatoren til lægehuset, den er hverken stor nok, eller fungere godt nok. Lars kunne fortælle, at elevatoren i Brohuset snarest skiftes, så det skulle komme i orden.

Seniorrådet opfordrede til at tjekke om gelænderet på trappen er i orden efter gældende standarder og ikke for glat. Endvidere opfordrede Seniorrådet til, at der kom en form for klistremærke på den store glasdør ved indgangen til lægerne, da man ellers kan risikere at gå ind i den.

Til sidst, er Seniorrådet meget utilfredse med de nuværende parkeringsforhold ved Brohuset. For det første er én handicap parkeringsplads slet ikke nok. Endvidere er der slet ikke pladser nok. Seniorrådet vil gerne have flere pladser, gerne tættere på indgangen til lægerne. Seniorrådet foreslår, at man fjerner Hjemmeplejens biler, da de ikke behøver at holde tæt på. Lars kunne svare at man er i gang med at kigge på de nuværende parkeringsforhold ved Brohuset, man er opmærksom på, at de ikke er optimale. Dog kan han pt. ikke sige noget om hvilke ændringer der vil ske nu og her. Men han tager problemstillingen med videre.

Seniorrådet takkede Søren og Lars for at deltage i mødet. Lars tilbød, at deltage igen om et halvt års1 tid, hvor han vil orientere om hvor langt man er kommet i Brohuset. Seniorrådet takkede ja hertil.