Referat
Seniorrådet tirsdag den 12. april 2022 kl. 10:00

Mødelokale - Højsletten

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Næstformand Bjarne Gosvig, Per Nørskov, Bjarne Boje, Ellis Andersen

Afbud: Jan Diemer

Ikke tilstede: Leif Christoffersen

Sekretær: Gitte Sørensen

Resume

Godkendelsessag

Administrationen foreligger design af spørgeskema til brug for brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens hjemmepleje og madservice til godkendelse. Sagen sendes i høring i Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til d. 20.4. 2022.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet er opdelt i følgende afsnit:

  • Indledende spørgsmål
  • Om dig
  • Personlig pleje
  • Praktisk hjælp
  • Den generelle hjemmehjælp
  • Hjælpere der kommer i dit hjem
  • Madservice

Spørgeskemaet testes af respondenter i Aktivitetscentret Kærbo for at sikre, at spørgsmålenes formulereringer fungerer efter hensigten.
Spørgeskemaet fremsendes til borgerne som fysiske breve med vedlagt svarkuvert. Administrationen vil foretage telefoniske opkald til de borgere, som Hjemmeplejen vurderer, har brug for hjælp til at udfylde spørgeskemaet. Administrationen arbejder på koncept for fokusgruppeinterview for pårørende med henblik på at indhente mere viden fra flere perspektiver om brugeroplevelsen af madservice.

Tidsplan

  • Sagen genforlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i maj 2022.
  • Brugertilfredshedsundersøgelsen udsendes i juni 2022
  • Brugertilfredshedsundersøgelsen fremlægges til politisk behandling i sept. 2022.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 25:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at spørgeskema til brug for brugertilfredshedsundersøgelse sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 20.4. 2022.

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at spørgeskemaet testes af respondenter i Aktivitetscenteret.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 25:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 20.4., og test i Aktivitetscentret.

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at de medarbejder der skal hjælpe med spørgeskemaet, har den fornødende tid til at udfylde skemaet med borgeren, medarbejderen har tavshedspligt og medarbejderen er vejledt i selve spørgeskemaet, så pågældende medarbejder kan hjælpe med udfyldelse af skemaet.

Seniorrådet ønsker, at når undersøgelsen er færdig, at resultatet kommer til udtalelse hos Seniorrådet inden resultatet går til politisk høring.

Bilag

Resume

Godkendelsessag
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 650.000 kr./årligt til Ekstra Rengøring. Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der tildeles de borgere, hvis hjem har brug for en ekstra rengøringsindsats, førend der kan foretages vedligeholdende rengøring efter servicelovens § 83. Borgeren skal desuden være visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og have omfattende begrænsning af fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Administrationen foreslår, at ændre arbejdsgangen for tildeling af Ekstra Rengøring, således at det fremover er hjemmeplejen, der tildeler Ekstra Rengøring, ud fra en vurdering af borgerens behov. Dette understøtter nærhedsprincippet mellem hjemmeplejen og borgeren. Der kan således ikke ansøges om Ekstra Rengøring, men hjemmeplejen kan kontaktes med henblik på en vurdering af behovet for ekstra rengøring. Ekstra Rengøring er ikke en årlig tilbagevendende ydelse, men gives som en engangsydelse. Der kan gives én Ekstra Rengøring pr. kalenderår.

Administrationen har derfor tilrettet den eksisterende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Der er ikke foretaget ændringer i indholdet af ydelsen eller tildelingskriterier. Det er præciseret i standarden, at Ekstra Rengøring er en særlig ydelse, der ikke kan ansøges om, samt at det er hjemmeplejen, der har tildelingskompetencen.


Vedhæftet er kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 26:

Social- og Sundhedsudvalget godkender tilrettet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring og sender sagen til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 26:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Seniorrådet ser positivt på, at der er afsat penge årligt til ekstra rengøring.

Seniorrådet forventer, at beløbet reguleres i takt med antallet af ældre der bevilliges ekstra rengøring.

Seniorrådet forventer, at alle borger i ordningen orienteres om, at de kan søge om ekstra rengøring, og får en tilbagemelding om, om de bliver bevilliget eller får afslag på deres ekstra rengøring.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Standarden fremlægges til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt, på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen. BPA er en ydelse efter serviceloven, men ofte får borgere med en BPA-ordning også sundhedslovsydelser i deres hjem. Hjælp til sundhedslovsydelser kan ikke bevilges efter serviceloven, men skal bevilges efter sundhedsloven. Derfor er sundhedslovsydelser ikke omfattet af en BPA-ordning.

På baggrund af henvendelse fra borger vedrørende tømning af stomiposer i en BPA-ordning og den deraf afledte forespørgsel til Social- og Ældreminister Astrid Krag herom, fremlægger administrationen revideret kvalitetsstandard for BPA, hvor det er tydeliggjort, at sundhedslovsydelser ikke er en del af en BPA-ordning, men at sundhedslovsydelser kan deleges til personalet i en BPA-ordning efter en individuel og konkret vurdering, jf. BEK nr 1219 af 11/12/2009 'Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)af d. 11. december 2009 delegation af sundhedslovsydelser'. Ændringen er markeret med rødt i standarden.

I tillæg hertil har administrationen udarbejdet notat om delegation af sundhedslovsydelser, hvori der redegøres for forholdene ved delegation, jf. bekendtgørelse af 11.12.2009 § 1 stk 1 og 2 om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp, hvori det fremgår at "En sundhedsperson, der er autoriseret i henhold til lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven), kan delegere alle former for forbeholdt sundhedsfagligt virksomhed, jf. autorisationslovens § 1, stk. 3, til en medhjælp, jf. dog §§ 2 og 3. Stk. 2. En autoriseret sundhedsperson, der delegerer sundhedsfaglig virksomhed til en medhjælp, kan beslutte, at videredelegation ikke må finde sted"
Vedhæftet er revideret kvalitetsstandard for BPA-ordning efter servicelovens § 96 samt notat om delegation af sundhedslovsydelser samt Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed)

Lovgrundlag

Servicelovens § 96, bekendtgørelsen

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 27:

Social- og Sundhedsudvalget godkender revideret kvalitetsstandard for BPA-ordningen samt tager notat om delegation af sundhedslovsydelser til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 27:

Tiltrådt.

Særindstilling: Annelise Madsen (M) ønsker en velvillighed og smidighed ved oplæring.

Beslutning

Seniorrådet tager sagen til efterretning.

Særbemærkning fra Bjarne Gosvig:

Bjarne forventer, at den sundhedsfaglige leder, der uddeligere en ydelse, har vurderet og sørget for den konkrete oplæring hos den enkelte medarbejder og til den enkelte borger.

Bilag

Resume

Administrationen har indarbejdet eksisterende kvalitetsstandarder for personlig pleje samt støtte til rengøring, begge efter servicelovens § 83, i skabelon for kvalitetsstandarder. Der er desuden udarbejdet et ydelseskatalog for ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a (hjemmehjælp). Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De eksisterende forslag til kvalitetsstandarder for henholdsvis personlig pleje og praktisk hjælp (rengøring), begge efter servicelovens § 83, er indarbejdet i skabelonen for kvalitetsstandarder. I kvalitetsstandarderne afspejles det kommunale serviceniveau, og kvalitetsstandarderne skal derfor give borgerne information om, hvilket serviceniveau de kan forvente ved levering af konkrete ydelser. Samtidig skal kvalitetsstandarderne bruges som et redskab i visitationen ved ansøgning om konkrete ydelser.

Tillige er udarbejdet et ydelseskatalog, som benyttes ved visitation til ydelser efter servicelovens § 83 og 83 a. Kvalitetsstandarder og ydelseskatalog sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 24. marts 2022, pkt. 28:

Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremlagte kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 24. marts 2022, pkt. 28:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet tager sagen til efterretning.

Bilag