Referat
Seniorrådet mandag den 15. august 2016 kl. 15:30

Mødelokalet 6. sal BEMÆRK: Fællesmøde med Social- og Sundhedsudvalget

Beslutning

Merete Amdisen gennemgik sparekatalog for budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken samt redegørelsen for brug af midler fra værdighedsmilliarden fremlægges hermed til endelig godkendelse.

 

Politikken og redegørelsen har været i høring i maj måned, og der er indkommet både eksterne og interne høringssvar. De indkomne høringssvar er overordnede positive i deres udmelding og tager på forskellig vis stilling til de mange forskellige elementer i værdighedspolitikken og redegørelsen. Der er rigtigt mange gode kommentarer både til politikken og redegørelsen. Administrationen foreslår, at vi beholder politikken og redegørelsen i deres nuværende form, og samtidig søger at indarbejde pointerne i det konkrete arbejde med politikken og redegørelsen. Det kan fx nævnes, at: Ældresagen i deres høringssvar pointerer, at ingen er herre over eget helbred, og at formuleringen 'ret til et godt helbred', derfor kunne blødes op. MED-udvalget på Kærbo pointerer, at vi også som organisation også skal være opmærksom på de ernæringsmæssige sider af temaet 'mad og måltid', noget der allerede fremgår af Ishøj Kommunes Mad- og måltidspolitik. MED-Udvalget i hjemmeplejen lægger i deres høringssvar vægt på udsatte borgere med misbrug og psykiske lidelser og at denne gruppe indtænkes i det videre arbejde på ældreområdet. Hvad angår redegørelsen pointerer Seniorrådet, at det er vigtigt, at Kærbos aktivitetscenter stadig skal kunne opretholde de mange gode tilbud om aktiviteter, som eksisterer idag, også selvom der udvides med et tilbud til ældre med anden etnisk baggrund.

 

Der er indkommet høringssvar fra:

 • Seniorrådet
 • Ældresagen i Ishøj
 • Danske Handicaporganisationer - Ishøj
 • MED-udvalget på træningscentret
 • MED-udvalget i hjemmeplejen
 • MED-udvalget på Kærbo
 • MED-udvalget på Torsbo
 • MED-udvalget i Ældre og Rehabilitering, rådhuset
 • MED-udvalget i ledelsessekretariatet

 

Høringssvarene er vedhæftet dagsorden sammen med værdighedspolitikken og redegørelsen.

 

 

 

IndstillingForslag til beslutning: 13. juni 2016, pkt. 60:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller:

 • Værdighedspolitikken til godkendelse
 • Redegørelsen til godkendelse
 • At der afsættes kr. 2.844.000 fra værdighedsmilliarden i 2016 og i årene frem til arbejdet med initiativer relateret til værdighedspolitikken og redegørelsen.Social- og Sundhedsudvalget, 13. juni 2016, pkt. 60:

Første punkt godkendt idet "Ret til et godt helbred" ændres til "Ret til så godt helbred som muligt"

 

Andet punkt godkendt idet Charlotte Jørgensen (DF) ikke kan tilslutte sig udvidelse af nuværende aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund på baggrund af følgende punkter:

- DF ønsker ikke at bidrage til et parallelsamfund

- Tilbuddet er ikke til gavn for integrationen

- Tilbuddet er ikke i overensstemmelse med den vedtagne medborgerpolitik

- Årstallet for sammenlægning af det eksisterende aktivitetscenter på Kærbo og det nye aktivitetstilbud for borgere med anden etnisk baggrund skal konkretiseres.

 

Tredje punkt tiltrådt.

Beslutning

Der var enighed om, at processen omkring tilblivelse af værdighedspolitik og redegørelse var forløbet tilfredsstillende. Der var endvidere tilfredshed med indholdet af politik og redegørelse.

Bilag

Sagsfremstilling

I oktober 2015 blev arbejdsgruppen vedr. fremtidens plejeboliger i Ishøj nedsat. Arbejdsgruppens formål har været at undersøge det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune og herunder at undersøge forskellige scenarier, der kan afhjælpe dette behov.

 

Arbejdsgruppen har bestået af repræsentanter fra Social- og Sundhedsudvalget, repræsentanter fra Seniorrådet og Handicaprådet, en repræsentant for Centerrådet på Kærbo, ledelsen fra kommunens plejecentre og hjemmeplejen samt repræsentanter fra administrationen på ældreområdet. Baggrunden for analysen er et ønske om at se på sammenhængen mellem borgere i forskellige målgrupper i Ishøj, der kan have gavn af en plejebolig og Ishøj Kommunes nuværende kapacitet af boliger. På baggrund af analysen er der udarbejdet den vedhæftede rapport. I rapporten er arbejdsgruppen nået frem til følgende anbefalinger:

 

1) Oprettelse af Rehabiliteringscenter

2) Gradvis ombygning af ældreboliger til plejeboliger

3) Indsatser på demensområdet

4) Indsatser over for ældre med anden etnisk baggrund

5) Samarbejde med socialområdet vedr. fx skærmede enheder for ældre med psykiske og/eller misbrugsproblemer

6) Samarbejde med lokalsamfundet i Ishøj

 

Rapporten vedr. fremtidens plejeboligbehov samt bilag 1, 2, og 3 vedlægges.

 

IndstillingForslag til beslutning: 13. juni 2016, pkt. 61:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller rapporten vedr. fremtidens plejeboligbehov til godkendelse.Social- og Sundhedsudvalget, 13. juni 2016, pkt. 61:

Tiltrådt.

Beslutning

Merete Amdisen gennemgik hovedkonklusioner fra rapporten samt processen omkring tilblivelse af samme.

Bilag

Beslutning

En konkret sag blev drøftet.