Referat
Seniorrådet tirsdag den 15. september 2020 kl. 13:00

Mødelokale Arken

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Lise tilføjede, at hun er i gang med at finde nærmere ud af medicinen på plejehjemmene, herunder

medicin gennemgang med henblik på sanering, bl.a. med styrelsen for patientsikkerhed.

 

Beslutning

Orientering formand:

Peter fortalte at godkendelse af Lokalplan 1.80 og er udsat og de indsigelser der indtil videre er modtaget, vil blive gemt til lokalplanen tages op igen, efter Corona. Kort drøftelse heraf.

Peter orienterede om, at Høstfesten som ønsket er blevet aflyst. Kort drøftelse heraf.

Danske Ældreråd og Ældresagen skal på konference i Ældreministeriet. Her skal drøftes, hvor ældreplejen skal bevæge sig hen. Der er enighed om, at det bliver spændende at høre mere herom

og hvad der drøftes.

I næste uge, deltager Peter i kursus arrangeret af Danske ældreråd. Det handler om, udvikling af personlige kompetencer i forbindelse med at lede ældrerådssamarbejdet. Det er Velux fonden der

bekoster dette kursus.

Peter fortalte om Legionella. Legionella er en forholdsvis udbredt sygdom og er alvorlig med en dødelighed på 10-15 %. Sygdommen er en bakterie, der primært trives

i varmtvandsanlæg, f.eks. på indersiden af vandrør. Symptomerne er oftest høj feber, hoste, som ved f.eks. Corona.

Peter har undersøgt, at man i Ishøj Kommune er meget opmærksom herpå og faktisk kører et projekt på nu fjerde år, i forhold til bl.a. svømmehallen og plejehjem. Ishøj kommune har sat penge

og ressourcer af hertil. Seniorrådet er enige om, at det er rigtig godt.

Seniorrådet ønsker en tilbagemelding på hvordan det er gået med projektet når det er færdigt.

Til sidst er Seniorrådet enige om, at kommunen burde fortælle mere om hvilke projekter de arbejder med og gøre det synligt, det her projekt er et godt eksempel herpå.

 

Beslutning

Der er ikke den store tilbagemelding, da mange møder mv. er sat i bero grundet Corona.

Lise fortalte, at hun har været i kontakt med Torsbo, her har de det rigtig godt. Der var en medarbejder der var smittet, men der har ikke været andre der blev smittede i den forbindelse

hvilket har været rigtig godt.

Per fortalte lidt om vaccinationerne for influenza, som plejer at blive udbudt i samarbejde med lægerne og Ældresagen her i Ishøj. I år kan lokalerne på plejehjemmene ikke bruges, derfor bruger

man Kultursalen.

 

Beslutning

Det er fint som det ser ud nu. Der er ikke brugt mange penge, det skyldes primært situationen med Corona og mange ting i den forbindelse har været aflyst.

Det aftales, at fremover sendes økonomi oversigterne til Seniorrådet før mødet, så eventuelle spørgsmål kan forbedredes.

Seniorrådslokalerne blev drøftet. Seniorrådet vil gerne høre nærmere om planen hermed og om der er mulighed for plads til Seniorrådets ting i nye lokaler i Brohuset.

Beslutning

De tre priser bliver uddelt online. Tv Ishøj laver et indslag ved uddelingen af priserne.

Peter fortalte, at der har været møde for at finde vinderne af de tre priser.

 

Beslutning

Henrik Ravn og Lise Støttrup fra Viima, som hører under DFD cleaning (De forende dampvaskerier).

Ishøj kommune har en aftale med Viima i forhold til den praktiske hjælp til borgerne i Ishøj Hjemmepleje. Borgere der er tilknyttet rengøring i Hjemmeplejen, modtager et skaft og fremfører

som er hos dem, så længe man er visiteret og modtager rengøring. Medarbejderen der kommer og gør rent, har så mopper og klude med som de bruger i rengøringen. Materialerne lejes af DFD

Viima og her vaskes de mv.

Henrik Ravn fortalte om Viima og lidt om DFD som er en gammel familieejet virksomhed, men i dag en stor virksomhed, der har kunder i hele Skandinavien. Herudover fortalte Henrik lidt

nærmere om deres produkter og nærmere om de produkter man har aftale om I Ishøj. Endvidere fortalte Henrik om, dokumentationen af produkterne.

I Ishøj har medarbejderne været rigtig glade for overgangen til Viima, det har været med til at højne arbejdsmiljøet, da det er nemme produkter at gøre brug af uden kemikalier. Herudover har

alle borgere de samme remedier mv.

 

Beslutning

Seniorrådet drøftede hvordan de kunne blive mere synlige for borgerne i kommunen.

Seniorrådet ønskede at være synlige uden for nettet også. Det blev endvidere drøftet, om borgerne ved hvordan man kommer i kontakt med Seniorrådet.

Seniorrådet er enige i, at det kunne være en god idé, at være synlige i caféer der afholdes, som f.eks. caféen i Tranestuen. Endvidere var der forslag om, at være synlige i forbindelse med

hyggebio og når der afholdes foredrag for kommunens seniorer. Endvidere bliver det godt, når der igen kan afholdes tema møder mv.

Der var enighed i, at det fungerede godt i forhold til skovturene sidste år, der kom feedback til Seniorrådet. Man kan f.eks. gøre det til julefrokosterne også.

Det aftales, at man vil prøve at se fremad, hvad kan vi gøre nu for at blive synlige og ikke sammenligne med tidligere. Der er enighed i, at synligheden er Seniorrådet er vigtig. Punktet

drøftes igen på et af de kommende møder.

Beslutning

Seniorrådet har fået henvendelse vedr. en bekymring af lukning af køkkenet på Torsbo. Man er blevet orienteret om, at køkkenet på Torsbo lukker i weekender, hvilket man er ærgerlig over. Nu

skal man bestille maden i god tid fra Kærbo.

Endvidere er der en bekymring på, om man har planer om, at lukke køkkenet på Torsbo permanent. Seniorrådet kunne godt tænke sig en tilbagemelding herpå.

Situationen vedr. Corona i Ishøj blev drøftet. Herudover blev retningslinjerne bl.a. for karantæne også drøftet. Der er enighed om, at situationen med de forhøjet smittetal er særdeles bekymrende.