Referat
Seniorrådet mandag den 16. april 2018 kl. 13:00

Mødelokalet 6. sal

Beslutning

Merete Amdisen har meldt afbud til mødet.

Sagsfremstilling

- Den nye organisering

 

- Varslet konflikt - nødberedskab. Orienering om, hvilke opgaver, der er omafattet af en e.v.t. konflikt.

 

- Nyt om lægehuset

 

- Klagesager

 

- Venteliste for kommunens plejehjemspladser

Beslutning

Svedala:

Helle orienterer om, at handicaprådet har talt om, at de ikke tænker at tage til venskabsbyen Svedala. De foretrækkere en kortere tur her i Danmark.

Seniorrådet ønsker fortsat at tage turen til Svedala. Det aftales at rådet kommermed nogle forslag til en dato for turen samt en prioritering af, hvad de helst vil se i Svedala. Rådet foreslår, at Rikke fra hjemmeplejen, Dina fra Torsbo og Susanne fra Kærbo inviteres med, da det også kan have deres interesse at se, hvordan man tager sig af ældrepleje i Svedala.

 

Ny organisering:

Hele fortæller, at Byrådet besluttede den ny struktur for Ishøj Kommune i marts 2018. Denne ændring medfører bl.a. at Ældre og Rehabilitering er blevet slået sammen med Center for Social Service med Helle Pernille Madsen som centerchef.

Helle orienterer om, at alle ledere og medarbejdere har været til møde med hende og Lisbet Lentz, som er direktør for velfærd og undervisning, inden placeringen af de enkelte teams/medarbejdere blev foreslået. Helle fortæller at der skal være

fælles-MED i morgen, hvorfor hun ikke kan sige mere. Fælles-MED skal se på indkomne høringsforslag, hvorefter organiseringen slåes endeligt fast.

 

Rådene samles i ét sekretariat:

Helle fortæller at rådene (seiorrådet, handicaprådet og udsatterådet) fremadrettet samles i et sekretariat, som tager sig af sekratiatsfunktionen for rådene. Dette for at sikre den røde tråd. Det vil blive Lisbeth Halvorsen eller Julie Dalum, der skal være sekrætær for seniorrådet. Det vil i fremtiden være Helle, der deltager på seniorrådsmøderne sammen med socialudvalgsformand Merete Amdisen.

 

Hvis der kommer konflikt:

Helle fortæller at der jo har været forhandlet i mange timer dog uden forlis. Hjemmeplejen (dagplejen) er udpeget i forbindelse med en evt. strejke. Helle fortæller at der har været talt med FOA og forhandlet et nødberedskab på plads til f.eks. anregning og servering af mad, hjælp til at spoise, sårpleje, medicin m.v. Det vil være sådan noget som rengøring, opvask m.v. der må slækkes på og der vil blive henstillet til at eventuelle pårørende hjælper til med disse ting. Plejehjemmene er ikke omfattet en evt. strejke.

 

Nyt lægehus i Ishøj:

Der kommer 3 nye læger i et lægehus i Ishøj, som placeres på Ishøj Rådhus, etage 5 nord. Her vil også blive placeret kontinensklinik og der vil blive foretaget sundhedscheck for særligt sårbare borgere.

Fra maj 2018 flytter hjemmeplejen midlertidigt i turistkontorets lokaler på 2. sal og turistkontoret flytter på 3. sal.

Kommunen har købt det tidligere posthus i By Centret, her skal hjemmeplejen ligge fremadrettet og tilgængeligheden vil blive øget.

Distriktpsykiatrien skal ligge på 5 nord i bagerst ende.

 

Renovering af 6. sal:

Fra maj måned påbegyndes renovering af Rådhusets 6. sal.

 

Klagesager:

Der her ikke været nogle klager.

 

Venteliste til plejeboliger:

Der er 28 på venteliste, heraf er 3 udenbysborgere.

Pladserne tildeles efter konkrete vurderinger.

 

Akutboliger:

Helle fortæller at hun har været til møde om akutboliger. Der ønskes opført flere akutboliger i forbindelse med Kærbo.

 

Seniorrådets budget:

Rådet har 50.000 kr. til rådighed for resten af året - fik overført 15.000 kr. fra 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag

Sagsfremstilling

-Behov for undervisning i brug af I pad

 

-Blad AD-Media

 

-Samarbejde med Ældresagen

 

-Besøg på Torsbo

 

Beslutning

 

Undervisning i brug af I-pad:

Rådet fortæller at de har brug for at blive undervist i brugen af I Pads. Rådet synes ikke, de kan trække på de frivillige, der kan noget med IT og I pads, da det har nok at se til

Rådet spørger om kommunen kan bevilge og betale for noget undervisning. Helle oplyser, at det skal betales af rådet eget budget. Seniorrådsmedlem Erik Schlichting kontakter

Erhvervsrådet, som kører ud og underviser.

 

Blad AD-Media

Formand Bjarne Gosvig orienterer om, at bladet er ved at blive sat op. Flere har lavet artikler (om ensomhed, om Kærbo, om arbejdet som lokalbetjent, om seniorrådets arbejde

 m.v.) og der vil blive taget fotos rundet omkring i Ishøj og af rådet. Bladet er på 16 sider og rådet har tilkøbt 4 sider for 2000 kr. + moms. Oplaget er på 2500 stk. Rådet har fået

8 timer til rådighed med fotografen. Formand Bjarne Gosvig og næstformand Peter Møller tager med fotografen rundt i Ishøj og får taget billeder af udvalgte steder og rådet foto-

graferes efter seniorrådsmødet den 16. april.

 

Frivillighedsråd i Kalundborg

Næstformand Peter Møller har været i Kalundborg, hvor de for et år siden stiftede et frivillighedsråd. Der holdes generalforsamling 1 gang årligt, hvor der vælges en bestyrelse.

Der er et stort samarbejde med Røde Kors, Ældresagen og alverdens foreninger. Der er udfærdiget en frivilligpolitik.

Alle var meget begejstrede for samarbejdet. Der er blevet ansat en frivilligkoordinator.

 

Samarbejde med Ældresagen:

Der har været afholdt møde den 21. marts 2018 med repræsentanter fra Seniorrådet og Ældresagen (Karina og Jan fra Ældresagen og Bjarne Gosvig, Peter Møller og Per Nørskov fra seniorrådet). Per er dobbetrepræsentant,

da han er aktiv i både seniorrådet og Ældresagen.

Seniorrådsmedlem Per Nørskov fortæller at det de talte om på mødet, var at få holdt nogle temamøder sammen, da målgruppen af borgere er den samme. Bl.a. et tema om manglende mulighed for at hæve

penge i banken i By Centret som før i tiden, der er det aftalt at der kommer en ud fra Den Danske Bank og fortæller om muligheder. Per Nørskov fortæller, at der også blev talt om, at få en fra Ishøj Kommune

ud og fortælle om, hvad det betyder, hvis Ishøj Kommune kommer til at skulle svar 54 mill. på udlinigsmidlerne.

 

Rundvisning på Torsbo

Bjarne og Dina har været i dialog omkring en rundvisning med frokost på Torsbo.

Seniorrådet har ikke kunnet de foreslåede datoer, hvorfor Dina nu har sendt nogle datoforslag. Seniorrådet kan heller de 3 foreslåede datorer, hvor der nu skrives til Dina og foreslås den 4. juni.

Programmet vil blive rundvisning og fortælling 10,30 - 12,00 og prøvespisning kl. 12,00 - 13,30 og kaffe, te og kage undervejs. Der meldes tilbage om dato.

 

Ventetid på sagsbehandling:

Seniorrådsmedlem Bente Nielsen spørger til sagsbehandlingstiden på bevillig af kørestol. Hun har fået henvendelse fra en borger på Kærbo, som er ked af sagsbehandlingstiden.

Det aftales at Bente ringer til Helle om den konkrete borger og at Helle følger op på sagen. Helle fortæller at man er ved at revidere standarter for sagsbehandlingstider. Der skal skrives til borger med en forklaring, hvis ikke en

sagsbehandlingstid kan overholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutning

 

Ventetid på sagsbehandling:

Seniorrådsmedlem Bente Nielsen spørger til sagsbehandlingstiden på bevillig af kørestol. Hun har fået henvendelse fra en borger på Kærbo, som er ked af sagsbehandlingstiden.

Det aftales at Bente ringer til Helle om den konkrete borger og at Helle følger op på sagen. Helle fortæller at man er ved at revidere standarter for sagsbehandlingstider. Der skal skrives til borger med en forklaring, hvis ikke en

sagsbehandlingstid kan overholdes.

 

Rådgivning fra seniorrådsrepræsentant på Torsbo stopper:

Jan Diemer fortæller, at han har aftalt med det øvrige seniorråd, at han stopper den rådgivende funktion på Torsbo, da der ikke kommer nogle henvendelser.

 

 

 

 

Resume

Social- og Sundhedsudvalget behandlede 12. februar 2018 notat om udvidet Ledsagerordning. Social- og Sundhedsudvalget fremførte herved ønske om at få beregnet de økonomiske konsekvenser ved en evt. visitering til henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timers ledsagelse om måned for borgere over 67 år.

Sagsfremstilling

Administrationen har set nærmere på de 20 borgere, som fremgår af notatet, og foretaget en beregning af, hvor store udgifterne forventes at være fordelt på henholdsvis 5, 7½, 10 og 15 timer jf. drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget. En gennemsnitlig timepris udgør kr. 222.
Tabel 1: Udgiften for 20 borgere pr. år på forskellige antal timer med ledsagerordning

 

5 timer

7,5 timer

10 timer

15 timer

Udgift pr. år efter forskelligt antal timer

Kr. 267.000

Kr. 400.000

Kr. 534.000

Kr. 800.000

Muligheder ved ny pulje til Fællesskabsklippekort
Sundhedsstyrelsen har netop offentliggjort en ny pulje, som har til formål at styrke ensomme ældre hjemmehjælpsmodtageres mulighed for civilsamfundsdeltagelse gennem tilbud om fælleskabsklippekort. Fællesskabsklippekortet kan blandt andet bruges til, at medarbejdere i hjemmeplejen ledsager borgere til kommunale aktiviteter eller tilbud i frivillige foreninger og det øvrige civilsamfund. Der er afsat 28,3 mio. kr. til puljen, som er en del af satspuljeaftalen på ældreområdet for 2018-2021. Kommunerne kan ansøge om puljen inden 25. april 2018.

Sammenfatning
Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune ikke udvider Ledsagerordningen på nuværende tidspunkt.
Administrationen anbefaler, at der foretages en gennemgang af, hvorvidt gruppen på de førnævnte 20 borgere kan modtage støtte efter klippekortsordningen eller andre ordninger, samt at Social- og Sundhedsudvalget giver accept til, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort.

Indstilling12. marts 2018, pkt. 33:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune ansøger puljen til fællesskabsklippekort, således at målgruppen af borgere over 67 år kan få mulighed for ledsagelse. Udvidelse af Ledsagerordningen er derfor betinget af, at Ishøj Kommune får andel i puljemidlerne.Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 33:

Godkendes og sendes til Handicap- og Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Sagen om udvidet ledsager ordning har været på Social og sundhedsudvalget og på Handicaprådet. Der er ingen penge til det - forslaget vil blive taget op sammen med budgettet.

Seniorrådet er ærgelige over, at der ikke kan findes penge til udvidet ledsgerordning.

Jan spørger efter beregning fra hjemmeplejen på, hvad klippekortsordningen har været brugt på her i Ishøj. Punktet kommer på dagsordenen igen, når det er gjort op.

Helle fortæller at der er søgt om midler til klippekortsordning via fællesskabspuljen, hvor der er frist primo maj.

 

 

 

Lovgrundlag

Serviceloven § 97 og § 184

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet den 13. juni 2016 en puljeansøgning til Sundhedsstyrelsen. Der blev ansøgt om midler til at opstarte et initiativ omkring aflastning af pårørende til demensramte gennem netværk med andre familier ramt af demenssygdomme. Projektet er nu afsluttet, og den endelige evaluering fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Gennem projektet blev familier med demens tilbudt at deltage i aktiviteter til hele familien, så de kunne komme ud og få oplevelser sammen. I samarbejde med forenings- og frivillighedslivet i Ishøj blev der tilbudt mange aktiviteter, herunder dansearrangementer, ture ud i naturen og teaterforestillinger. Målet har været, at de pårørende ville føle sig aflastet ved at komme ud af huset og få gode oplevelser med deres syge familiemedlem og desuden møde andre i samme situation. Det har været vigtigt, at aktiviteterne ikke var tilrettelagt særligt for demensramte, men var 'normale' aktiviteter, så familierne ikke følte, de kun var der i kraft af sygdommen. Foreninger og frivillige er i processen blevet klædt på til at imødekomme demensramte familier og deres behov. Det har således også været et mål, at lokalsamfundet i Ishøj blev mere bekendt med demenssygdomme og kunne være med til at nedbryde fordomme. Projektet blev afsluttet den 30. november 2017.

På baggrund af kvantitative mål og løbende samtaler med de deltagende familier er projektet nu blevet evalueret. Evalueringen viser, at projektet overordnet har været en succes. Der har været flere deltagere og arrangementer end målsat, og der har været afholdt dobbelt så mange undervisningsforløb for frivillige og foreninger end beregnet. Dette vidner om et stort lokalt engagement og et ønske fra familierne om at deltage. Deltagerne (de pårørende, som er projektets primære målgruppe) fortæller, at de har opnået ny viden om det at være pårørende til demensramte, og de har fået et nyt netværk med andre familier i samme situation. Derudover har de fået følelsen af at være almindelige familier, der lavede aktiviteter sammen, som de også gjorde, inden sygdommen ramte.

Administrationen drøfter i forbindelse med organisationsændringen, hvor det giver bedst mening at forankre projektet for fremtiden, da det skal fortsætte på frivillige hænder.

Indstilling12. marts 2018, pkt. 35:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 35:

Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Projektet aflastning af pårørende til demente borgere forankres nu i frivillighedsteamet. Dette er et ønske fra Social og Sundhedsudvalget.

Seniorrådet er lorne ved, at lade det gå over på frivillige hænder, da de mener at det må kræve uddannelse at "arbejde" med demente.

Helle fortæller at det bliver et samspil imellem kommune og lokale kræfter i ligehed med "demensrejseholdet". Der har via demensrejseholdet være uddannelse af personale

der ud over har kommunen de 2 demenskoordinatorer og der er blevet uddannet frontpersonale).

Frivillighedsteamet vil have en koordinerende funktion. Der vil bl.a. blive tale om, at lave aktiviteter for de pårørende. Seniorrådet spørger til, hvad man gør, hvis der ikke er pårørende.

Helle fortæller at man, som hidtil, vil prøve at komme i kontakt med dem via kommunens forebyggende konsulenter og demenskoordinatorerne.

Rådet ønsker at følge sagen, da de er stærkt betænkelige ved at overlade dette til de frivillige og de ønsker, at de frivillige der melder sig også får tilbudt uddannelse.

 

Bilag

Resume

Den 13. marts 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget ansøgningen til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende klippekort til beboere på plejehjem. Hermed fremlægges en kort midtvejsstatus.

Sagsfremstilling

Klippekort til beboere på plejehjem er et to-årigt projekt, hvor Ishøj Kommune modtager midler i både 2017 og 2018. Der blev bevilget kr. 1.505.000 i 2017, og beløbet vil være tilsvarende i 2018. Via klippekort på plejecentrene bliver det muligt for beboerne at deltage i flere aktiviteter uden for plejecentrene og få hjælp og støtte til aktiviteter i egen bolig. Indsatsen understøtter beboernes oplevelse af at være herrere i eget liv, og at de herigennem opnår en højere livskvalitet.

Pr. 1. april skal der fremlægges en kort midtvejsrapport til Sundheds- og Ældreministeriet.

Indstilling12. marts 2018, pkt. 36:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten om klippekort til beboere på plejehjem til efterretning.

 Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 36:

Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få suppleret et afsnit om eventuelle udfordringer ved ordningen. Sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Seniorrådsmedlem Bente Nielsen fortæller at de ansatte og borgerne er glade for ordningen på Kærbo.

Seniorrådsmedlem Jan Diemer synes at de hele tiden har hørt, at klippekortordningen ikke bliver brugt optimalt, da mange gerne vil bruge dem de kender.

Formand Bjarne Gosvig fortæller, at der jo er en stor administrativ opgave forbundet med klippekortordningen og at han og formand for social og sundhedsudvalget Merete Amdisen har lavet et skrive om det. Det har været trykt i Danske Kommuner.

Bjarne spørger, om vi har hørt noget ud fra det skriv. Helle vil spørge Meret om det. Seniorrådet fortæller at de har hørt, at Middelfart har været fremhævet i forbindelse med brug af klippekortordningen. Merete Amdisen kender til det. Merete spørges

om Middelfarts system.

Taget til efterretning af seniorrådet.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har i 2017 kørt et projekt med fokus på demensramte beboere på plejehjem og uddannelse af nøglepersoner via Sundhedsstyrelsens demensrejsehold. Projektet, der var støttet af midler fra Sundhedsstyrelsen, er nu afsluttet.

Sagsfremstilling

Projekt 'Demensrejseholdet', der har kørt på plejecentrene Kærbo og Torsbo, er nu afsluttet, og der foreligger en afsluttende rapport, som er vedhæftet. Formålet med projektet har været:

  • At opkvalificere medarbejdernes kompetencer til at imødekomme demensramte beboeres individuelle behov for pleje
  • At beboere med demens vil opleve en stigende livskvalitet
  • At medarbejderne vil opleve et forbedret arbejdsmiljø, fordi de i endnu højere grad har de rette kompetencer til at yde pleje og omsorg for beboere med demens eller demenslignende symptomer

Som det fremgår af rapporten, er der arbejdet intensivt med disse punkter gennem 2017, og der er stor tilfredshed med den opnåede opkvalificering af personalet samt udviklingen i metoder og arbejdsgange i relation til den enkelte borger - metoder og arbejdsgange, der nu er en implementeret del af dagligdagen på plejecentrene.

Indstilling12. marts 2018, pkt. 37:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager den afsluttende rapport om demensrejseholdet til efterretning.

 Social- og Sundhedsudvalget, 12. marts 2018, pkt. 37:

Taget til efterretning og sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Chef for Voksne og Velfærd Helle madsen fortæller at demensrejseholdet har været en omfattende kompetanceudvikling af medarbejdere. Der er uddannet nøglepersoner, som skal lære videre fra sig.

Seniorrådet ønsker at få punktet på, når de skal til møde med Rikke i hjemmeplejen (hjemmeplejeudvalget).

Bilag

Beslutning

Chef for voksne og velfærd Helle Madsen fortæller at velfærdspolitiken kommer til at bestå af 6 politiker, hvor der før var mere end 20 politiker.

Velfærdspolitiken er en overordnet politik, som fordre at der udfærdiges strategier på de enkelte områder. Dette skulle gøre hver enkelt strategi

mere nærværenede. Seniorådet vil skulle være med til at udfærdige en ældrestrategi (for målgruppen ældre og sårbare borgere). Seniorrådet vil

modtage en invitation til dette efter sommerferien, når politiken har været i Social og Sundhedsudvalget og på Byrådsmøde.

 

En anden strategi der er skal udfærdiges er en sundhedsstrategi, da Ishøj ud fra undersøgelser ligger lavt på sundhed.

 

Seniorrådsmedlem Erik Schlichting fortæller at Lisbet Lentz har holdt et godt oplæg vedrørende velfærdspolitiken på Folo. Rådet vil invitere Lisbet

til at komme og holde oplæget for dem.

 

Rådet spørger til om værdighedspolitiken hænger sammen med velfærdspolitiken. Helle fortæller at det gør den ikke.

Værdighedspolitiken er helt sin egen og den hænger sammen med værdighedsmidlerne, som kan søges i ministeriet.

 

Tages til efterretning på det foreliggende.

 

 

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har ansøgt om midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til bedre bemanding i ældreplejen. Ishøj Kommune er tildelt kr. 1.440.000, der fordeles mellem hjemmeplejen og plejecentrene til ansættelse af nyt personale. Desuden er der afsat en mindre sum, kr. 140.000, til administration. Vedhæftet findes de indsendte ansøgninger.

 

Beslutning

Ishøj kommune her i forbndelse med finansloven søgt om 1,4 mill. i alt til bemanding til hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo. Der er nu åbnet for, at der også kan  bruges en mindre sum til administration (140.000 kr. ).

Puljen skal fordeles med 500.000 kr. til hjemmeplejen, 800.000 kr. til plejecentrene og 140.000 kr. til administration. Der afventes svar på ansøgningen.

Helle Madsen fortæller, at der særligt er behov for ekstra hænder tilæ spisesituationer om aftenen f.eks. på Torsbo. I beløbet til hjemmeplejen, når noget af beløbt nok til natdelen.

 

Taget til efterretning på det foreliggende.

Bilag

Sagsfremstilling

En drøftelse af kulturelle/foreningsbaserede tilbud til +60-årige i Ishøj

Beslutning

Taget til efterretning.

Rådet er glade for, at have fået listen.

Bilag

Sagsfremstilling

-De fremtidige mødedatoer drøftes

-Referat af mødet om temaer for Seniorrådet imellem formand Bjarne Gosvig,næstformand Peter Møller, direktør Lisbet Lentz og udvalgsformand Merete Amdisen 29. januar 2018 er vedhæftet

-Stabchef Rikke Hamberg Hesselø er inviteret med på mødet i august 2018, hvor hun gennemgår nøgletal på ældreområdet

 

Beslutning

Seniorrådet spørger om møderne også efter sommerferien kan foregå fra kl. 13-15 - rådet holder formøde fra kl. 12-13 med frokost.

 

Da chef for Voksne og Velfærd Helle Madsen godt kan der og Socialudvalgsformand Merete Amdisen også godt kan, så længe det er mandage videreformidles dette ønske til Julie Dalum eller Lisbeth Halvorsen.

Der er planlagt møder følgende datorer:

 

25. juni        (Lisbet deltager - Helle er på ferie)

20. august

  8. oktober

26. november inklusive julefrokost

 

Der vil blive indkaldt via outlook-kalenderen.

Bilag

Beslutning

Seniorrådsmedlem Jan Diemer deltager på repræsentantsskabsmødet den 7. maj med ledsager fra Ishøj Kommune.

Seniorrådet har indsendt et forslag til Danske Ældreråd om, at de stiller ledsagelse til rådighed for de 4-5 synshandicappede personer det drejer sig om på landsplan. Der afventes svar på forslaget.

Beslutning

Der skal arbejdes videre med et nyt navn til samarbejdsudvalg (aktivitetsgruppen) i maj 2018.

 

 

Der er møde i samarbejdsudvalget med hjemmeplejen den 16. maj 2018.