Referat
Seniorrådet tirsdag den 18. februar 2020 kl. 13:00

Mødelokale Arken

Beslutning

Der var ingen kommentarer til forrige referat.

Det ønskes, at referatet bliver opstillet mere let læseligt fremover.

 

Beslutning

Formand Peter Møller fortalte, at han har modtaget en henvendelse fra ældrerådet i Høje Taastrup. De ville gerne høre hvordan ventelisterne til pleje- og ældreboliger er i omegnskommunerne. Peter har svaret, men vil også dele tallene med Seniorrådet.

Der står pt. 24 borgere på venteliste til plejeboligerne. I 2019 er der 50 borgere der har søgt om at komme på venteliste og 6 borgere har fået afslag til at komme på ventelisten.

Seniorrådet kunne være bekymret for, om i kommunen har taget højde for vi bliver ældre og ældre i forhold til antallet af pladser.

Peter er inviteret til repræsentantskabsmøde med danske ældreråd. Det aftales at Peter deltager.

Peter fortalte, at der er kommet svar vedr. sommerfesten og julefrokosterne.

Til sommerfesten 2018 deltog 964 borgere i turen til Skævinge Kro og på den korte tur deltog 105 fra plejehjemmene. Til sommerfesten 2019 deltog 707 borgere i turen til Lyngkroen, Nykøbing Sjælland og på den korte tur deltog 88 fra plejehjemmene.

Til julefrokosten 2018 i Ishøj Kultur Café deltog 1318 borgere over 6 dage. Til julefrokosten 2019 i Ishøj Idrætscenter deltog 900 borgere over 3 dage.

Der er enighed, at det er en alt for stor nedgang i deltagere der har været. Seniorrådet vil gerne hjælpe med at få deltagerantallet op, hvilket både gælder for sommerfesten og julefrokosten.

Der var drøftelse af, evt. grunde / forklaringer på denne nedgang. Seniorrådet ville gerne høre nærmere om, hvor mange der har fået sendt indbydelse ud eller hvor man bliver oplyst herom og i det hele taget, hvor mange ældre der er, i forhold til antal deltagende. Der ønskes også besked om, hvilke rammer der er til at arrangere et sådant arrangement. Seniorrådet ønsker så mange som muligt deltager. Fordele og ulemper blev drøftet.

Seniorrådet ønskede, at Dorte og Maja deltager i næste Seniorrådsmøde for en drøftelse herom.

 

Beslutning

Der var ikke nyt fra de forskellige udvalg.

 

Beslutning

Der er undring i forhold til IT/telefoni udgifterne for 2019, Seniorrådet ønsker forbruger her bliver uddybet.

Endvidere vil Seniorrådet gerne finde ud af, om de har udgifter ifht. Seniorlokalerne.

Der er enighed i, at Seniorrådet stadig ønsker at få kigget på budgettet. Bjarne vender tilbage med udkast til drøftelse.

Beslutning

Seniorrådet har modtaget besked om, at der kommer en sag op på SSU, der skal lægge op til en drøftelse i af hvorvidt der skal ændres på praksis om tilbagebetaling såfremt der ikke kommer sne, eller at det skal ses som en forsikringsordning, eller at man skal lave om på opkrævning af beløbet så det bliver månedligt.

Seniorrådet afventer efterfølgende svar herom og der er enighed i, at det er en god idé det taget op på SSU.

 

Beslutning

Der var drøftelse af belægningerne omkring Kærbo og rundt omkring på stierne i kommunen. F.eks. ved Voldstien, er der lagt nye fliser, så arbejdet er i gang. Seniorrådet ville gerne høre Park og Vej om status herpå.

Per fortalte om, at der i Ishøj er en app der hedder Ishøj Borgertip, her kan man f.eks. melde ind at fliser er i stykker et konkret sted og så vil kommunen tage hånd om sagen.

Der er enighed i, at det vil være oplagt at skrive herom i det kommende Seniorrådsblad.

 

Beslutning

Høringssvar fra Seniorrådet:

Generelt vil Seniorrådet gerne påpege, at der er gjort et fantastisk flot og grundigt stykke arbejde med udarbejdelse af denne kvalitetsstandard.

Overordnet indeholder kvalitetsstandarden alt det væsentlige.

Under Tildeling: Seniorrådet kunne godt bruge information om, hvordan man som ny borger (ikke kendt borger i hjemmesygeplejen) f.eks. via 1813 kommer i kontakt med Akutfunktionen,

Hjemmesygeplejen, og hvor hurtigt?

Seniorrådet kunne godt tænke sig, at Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejens nye ”flyer” med ”Ring rigtigt” blev vedhæftet kvalitetsstandarden, da det er vigtig information i forhold til akutfunktionen.

Under Form og Indhold første afsnit, står at ”Opgaverne skal leveres med kort varsel døgnet rundt”, dette ønskes præciseret!

Under Form og Indhold:” Sikker mundtlig kommunikation”… Gerne en nærmere præcisering af hvordan man sikrer det!

Under Organisering, omfang og varighed, ”visse opgaver i akutteamet kan delegeres til social-og

sundhedsassistenter ” Her er det vigtigt med en retningslinje og præcisering af, hvilke opgaver det drejer sig om der kan delegeres.

Ønsker svar på hvad man gør, hvis de fleksible omsorgspladser slipper op?

Under Kompetencekrav til udfører, der står at akutte og komplekse sygeplejeopgaver, som hovedregel varetages af sygeplejersker med minimum 2 års klinisk erfaring – Ordet –som hovedregel- bør slettes, idet det er vigtigt at det altid er sådan.

Under Kompetencekrav til udfører, står der, at grundlæggende sygeplejeopgaver i akutfunktionen, kan varetages af Social- og Sundhedsassistenter med min. 2 års klinisk erfaring og som har erhvervet sig udvidede kompetencer. Ønsker specificering af hvilke kompetencer det drejer sig om, og inden for hvilke områder, ud over medicinområdet. Vigtigt at det overholdes og kompetencerne vedligeholdes.

Under Kvalitetssikring, Seniorrådet ønsker præciseret hvor lang tid man kan tilhøre akutfunktionen.

Under Borgerens pligter og rettigheder, her er det vigtigt at borgeren bliver orienteret om hvordan affaldet bortskaffes korrekt, hvis borgeren har mulighed for det, ellers må hjemmesygeplejen sørge for at bortskaffe affaldet.

Seniorrådet ønsker at få tilsendt bilaget ”Kompetence og delegering i CVV, Ishøj Kommune, april 2019”.

Under udarbejdelse og opfølgning må der gerne stå både navn og titel på den der har udarbejdet standarden. Og det ønskes også at der står hvornår standarden skal revideres.

 

Beslutning

Der er sket en masse misforståelser i forbindelse med planlægning af den kommende temadag. Den udskydes derfor til uge 37 eller uge 39. Vi afventer pt. Ældre Sagen og tager det op igen på kommende Seniorrådsmøde. Der var drøftelse herom.

Beslutning

Der var en kort drøftelse af brugen af Seniorrådets facebookside. Der var i den forbindelse også en drøftelse af det at publicere billeder.

Der er enighed om, at brugen af facebooksiden, som udgangspunkt skal være til og om seniorer i Ishøj.

Det aftales, at Seniorrådet vil høre om måske en fra kommunen kan komme ud og fortælle lidt nærmere om persondataforordningen og brugen af billeder.

Beslutning

Seniorrådet har afholdt møde med AD medier og planen er, at bladet skal udkomme inden sommerferien.

Brevet AD medier har lavet udkast til blev drøftet. Der er enighed i, at der ikke må stå at det er Ishøj Kommune der er afsender på brevet.

Bjarne havde lavet lister over mulige sponsorer til det kommende blad. Listerne blev gennemgået og drøftet.

Der var forslag om, at interviewe borgere vedr. deres kendskab til Seniorrådet og sætte det i Seniorrådsbladet.

Beslutning

Maria Nordlund ansat som udviklingssygeplejerske deltog i Seniorrådsmøde, for at fortælle nærmere om Sygeplejeklikken og hvilke borgere og opgaver der skal være tilknyttet her.

En af de første ting Maria gerne ville påpege var, at Sygeplejeklinikken ikke er opstået med henblik på at kunne spare penge.

Endvidere ville Maria gerne påpege, at borgere der ikke har mulighed for at komme op i sygeplejeklinikken, altid vil få besøg i hjemmet. Det er sygeplejerskerne der vurderer om man er egnet til at modtage sit besøg i Sygeplejeklinikken eller i hjemmet.

Borgere der selv kan handle ind mv., vil kunne komme i sygeplejeklinikken og få doseret sin medicin. Ofte sygeliggør man borgerne ved at blive i hjemmet.

En af fordelene ved sygeplejeklinikken for medarbejderne er arbejdsmiljøet, her er de rigtige remedier, lys mv.

Alle vores sygeplejersker kan være i sygeplejeklinikken, men det er stadig vores sygeplejerske med speciale i sår, der er den primære indtil videre.

Der var en god drøftelse af Sygeplejeklikken.

 

Bilag

Beslutning

Ingen kommentarer.