Referat
Seniorrådet mandag den 19. oktober 2015 kl. 10:00

Kærbo, Ishøj Boulevard 2, 2635 Ishøj

Sagsfremstilling

Godkendelse referat af møde den 7. september 2015.

Beslutning

Godkendt.

Beslutning

- Der er udarbejdet referat fra SU-mødet. § 8 i vedtægterne er ændret , således at der skal afholdes et møde årligt i SU.

- "Integrationsrådet" er ændret til medborger demokratiforum i vedtægterne.

 

 

Sagsfremstilling

Om hjemmehjælp/pleje situationen efter Trykhedsplejens konkurs.

39 borgere har været omfattet af konkursen.

 

Angående de strukturændringer i social- og sundhedsforvaltningen som vi er blevet bekendt med. Hvad går de ud på og hvad kommer de til at betyde i forhold til borgerene og Seniorrådet.

Seniorrådet har et ønske om at blive hørt om strukturændring.

 

Ventetid på akutpladser ved hjemtagelse fra hospitalerne.

Der er ikke ventetid i Ishøj.

 

Hvad betaler Ishøj kommune regionen for hospitalsindlæggelser, ambulante behandlinger m.v. – jfr sagen fra Helsingør, hvor man ikke hvad kommunen reelt betalte for?

Op til ca. kr. 14.000,00 pr. indlæggelse.

 

Har vi problemer med tilgængelighed hos de praktiserende læger, adgangsveje.

 2 læger har ikke niveaufri adgang.

 

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet et kommissorium for arbejdsgruppe vedr. fremtidens plejeboligbehov i Ishøj. Arbejdsgruppen har til formål at undersøge det fremtidige behov for plejeboliger i Ishøj Kommune.

 

Kommissorium er vedlagt som bilag.

IndstillingForslag til beslutning: 12. oktober 2015, pkt. 90:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kommissorium for arbejdsgruppen godkendes.

Sagen oversendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.Social- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2015, pkt. 90:

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der udpeges yderligere en repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget til arbejdsgruppen.

Beslutning

Initiativet tages til efterretning.

Formanden for Seniorrådet indtræder i arbejdsgruppen.

Bilag

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune fik i 2014 midler fra ældremilliarden. På baggrund af disse midler er der igangsat tre nye initiativer på ældreområdet. Budgettet fra 2016 er lagt ind i bloktilskuddene og budgettet for ældreområdet.

På baggrund af den vedlagte evaluering forslås det, at de tre initiativer gøres permanente.

IndstillingForslag til beslutning 12. oktober 2015, pkt. 91:

Social- og sundhedsudvalget godkender at de tre initiativer gøres permanente.

Sagen oversendes til høring i Seniorrådet, samt Handicaprådet. .Social- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2015, pkt. 91:

Tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Ishøj Kommune roses for at bibeholde midlerne på området.

Bilag

Sagsfremstilling

Gennemgang/oversigt over Seniorrådet budget og forbrug af samme.

Beslutning

Der indkøbes Ipad til 6 medlemmer med simkort + simkort til en person.

Der afholdes kursus i brug af Ipad.

Bilag

Sagsfremstilling

Ændring af deltagelse i Vestegnstræf. Der blev på Vestegnsmøde for Ældre/Seniorråd den 6. oktober 2015 i Hvidovre besluttet, at der fremover kun kan deltage 2. medlemmer fra hver kommune. I dag har vi i Ishøj udpeget 3. personer. (Bjarne, Bente og Knud)

Beslutning

Bjarne og Bente deltager fremover.

Knud er suppleant for Bente.

Leif er suppleant for Bjarne.

Sagsfremstilling

Der er foretaget en brugertilfredshedsundersøgelse på træningscenter Ishøj-Vallensbæk i foråret 2015. Undersøgelsen har haft til formål at belyse borgerens generelle tilfredshed med træningscentret samt borgerenes holdning til, hvilken vej træningscentret med fordel kan udvikle sige de kommende år. Undersøgelsens baggrund er en spørgeskemaundersøgelse med 54 respondenter samt 6 fokusgruppeinterview med brugere af træningscentret.

 

Undersøgelsen viser overordnet en meget høj tilfredshed med træningscentret.

 

Undersøgelsen samt de bagvedliggende data fra undersøgelsen er vedlagt som bilag.

 

Leder af Træningscentret Marianne Brix deltager under punktet.

IndstillingForslag til beslutning: 12. oktober 2015, pkt. 84:

Social- og Sundhedsudvalget tager brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. oktober 2015, pkt. 84:

Tiltrådt.

Punktet oversendes til orientering i Handicapråd og Seniorråd.

Beslutning

Seniorrådet efterlyser skiltning til træningslokalerne på Kærbo eller oversigtskort.

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Fredag den 23. oktober 2015 er der arrangeret tur til plejehjemmet Bakkegården i Gladsaxe Kommune. Turen starter fra Betjentstuen kl. 9.00.

Beslutning

Mødet afholdes den 23. november kl. 11-13 med efterfølgende frokost.

Sagsfremstilling

Informationer om Kærbo og rundvisning v/Susanne Jørgensen, og efterfølgende spisning.

Beslutning

.