Referat
Seniorrådet tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 13:00

Mødelokalet Saltkilden, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Formand Peter Møller orienterede om, at der er kommet nye tal fra Alzheimersforeningen, hvoraf det fremgår, at antallet af demente borgere stiger de kommende år.

Formand Peter Møller orienterede om, at han har fået en mail om, at pensionisthåndbogen skal revideres og at ændringerne skal være kommunen i hænde senest 27. oktober. Peter har skrevet og spurgt, om Seniorrådet kan få udsættelse med levering af ændringer, til det nye Seniorråd er konstitueret. Næstformand Bjarne Gosvig følger op på dette. Bjarne vil også undersøge, om den kommende udgave af pensionisthåndbogen hustandsomdeles, som den blev i 2020 pga. corona. Før det, var man gået over til at lægge pensionisthåndbogen i Borgerservice, på Biblioteket m.v. til afhentning.

Næstformand Bjarne Gosvig orienterede om at han, Ingelise, Per og Jan har været på Nyborg Strand til en heldagskonference. Der var spændende emner bl.a. om boligindretning, ældre og IT, borgere med anden etnisk baggrund end dansk på plejehjem, mænd på kanten m.v.

Peter Møller og Bjarne Gosvig har været til møde for formænd og næstformænd i Køge. Følgende information blev videregivet:

 • Klippekortordning i forbindelse med hjælp fra hjemmeplejen fastholdes, og det er obligatorisk for alle kommuner at have en pårørendepolitik.
 • Seniorrådet repræsenteres i tilsynene med plejehjemmene i nogle kommuner og pårørende inddrages også i tilsynene nogle steder.
 • Derudover var der information om faldulykker og knogleskørhed.

Seniorrådet ønsker fremover, at de bliver spurgt om deres ønsker til det kommende budget i marts/april, så deres inputs kan nå at komme med.

Seniorrådet ønsker også, at budgettet tilpasses kvalitetsstandarderne for de forskellige områder.

Kontingentprisen til Danske Ældreråd er 75 øre pr. borger - her i Ishøj betyder det 75 kr. x ca. 4000 borgere = 3000 kr.

Danske Ældreråd har givet udtryk for, at de synes det er ærgeligt, at der er stor udskiftning i mange ældreråd/seniorråd.


Beslutning

Seniorrådsmedlem Ingelise Jensen har været til møde i Kulturium om medborgervalg. Hun oplyser, at der dagen før, var valgmøde i Idrætscentret.

Seniorrådet undrede sig over, at de ikke officielt har fået orientering om, at Lænken, som tager sig af rusmiddelbehandling, alligevel bliver i lokalet i Strandområdet.

Jan Diemer oplyste, i forbindelse med tilgængelighed i Brohuset, at skanneren ved indgangen til nøglebrikker har været placeret for højt i forhold til handicappede. Den er blevet sænket.

Resume

Orienteringspunkt

Projekt Den Gode Hverdag var et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektet blev afrapporteret og taget til efterretning i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2020. Indsatsen er nu i drift og kaldes; Hverdagsrehabilitering. Forløbskoordinator Vivi Kvist Blendstrup vil deltage under punktet og fremlægge en status for indsatsen til orientering.

Sagsfremstilling

Investeringsprojektet Den Gode Hverdag, der løb fra 2018-2020, havde til formål at afklare, hvordan servicelovens § 83a kunne organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Herunder at give borgerne mulighed for at genvinde tabt funktionsevne og dermed nedsætte behovet for indsatser efter § 83 samt forbedre borgernes livskvalitet. I projektet blev borgere med nyopstået hjælpebehov tilbudt et kort og tidsafgrænset hverdagsrehabiliteringsforløb, koordineret af en forløbskoordinator i tæt samarbejde med relevante fagpersoner samt eksterne samarbejdspartnere, f.eks. frivillige og foreninger.

Indsatsen Hverdagsrehabilitering er fortsat med de to ansatte forløbskoordinatorer, og borgere med nyopstået hjælpebehov tilbydes fortsat hverdagsrehabilitering, ligesom borgere, der allerede modtager hjemmepleje, også kan tilbydes et hverdagsrehabiliteringsforløb. Der er fortsat fokus på, at borgeren fra første besøg mødes af den fagperson, der vurderes at have de rette kompetencer for netop den aktuelle borgers situation. Ligesom tværfaglige møder, der imødekommer borgerens forløb og mål, har høj prioritet.

Der anvendes fortsat et spørgeskema til at vurdere borgerens oplevelse af forløbene, som også blev brugt i projektperioden, og der er planer om at udvide med en tilfredshedsundersøgelse.

Resultater

183 borgere har nu været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb og resultaterne ligner de gode resultater, der blev opnået i projektperioden. Bl.a. gælder, at:

 • 55 % ikke har behov for hjælp efter endt forløb.
 • 43 % har fortsat behov for hjælp efter endt forløb, hvoraf 40 % har brug for mindre hjælp end før.
 • 43 % af borgerne, der har gennemført et hverdagsrehabiliteringsforløb, er fortsat selvhjulpne 2 år efter.
 • 61 % har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet (32 % angav egen livskvalitet som uændret).

Det er således lykkedes fortsat at nedsætte behovet for indsatser efter servicelovens § 83 efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb, og fokus på borgernes ressourcer er fortsat en stor drivkraft for indsatsen.

Status på indsatsen Hverdagsrehabilitering er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Økonomi

I projektbeskrivelsen forventes eventuelle realiserbare besparelser tidligst efter 2 år efter afslutning. Administrationen arbejder på en samlet opgørelse i 2022.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 11. oktober 2021, pkt. 113:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. oktober 2021, pkt. 113:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Kærbo ansøger om midler fra puljen "Mere hjemlighed på plejehjem", som er en pulje under Sundhedsstyrelsen. Sagen fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på plejehjem" er en pulje, der har til formål at bidrage til, at der skabes mere hjemlige rammer på plejehjem til gavn for beboerne og øvrige brugere, fx pårørende. På Kærbo har der længe været et ønske om at gøre Kærbo mere hjemligt og imødekommende, herunder særligt fællesarealerne på Kærbo. Kærbo har derfor ansøgt om midler til at hjemliggøre følgende fællesarealer:

 • Indgangspartiet
 • Foyeren
 • Den lange gang til ældre- og plejeboligafdelingerne
 • Området omkring cafeen og Biksen

Kærbo har ansøgt om 1,7 mio. kr. som skal gå til indretning, rådgivning samt projektledelse. Den samlede pulje er på 20,5 mio. i alt. I løbet af oktober måned melder Sundhedsstyrelsen ud, hvem der har modtaget midler fra puljen.


Vedhæftet er puljeopslag samt ansøgning.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 11. oktober 2021, pkt. 120:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 11. oktober 2021, pkt. 120:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet fik oversigt over det aktuelle forbrug udleveret på mødet. Alle udgiftsposter, med undtagelse af et beløb på kr. 2.398,00 (Webhotel Standard Linux 2020), blev godkendt.

Seniorrådet vil gøre økonomiafdelingen opmærksom på, at der må være sket en fejlpostering af beløbet.

Sagsfremstilling

Seniorrådet havde inviteret leder af hjemmeplejen, Dina Munk, til en snak om, hvordan det går i hjemmeplejen.

Beslutning

Der blev talt om følgende:

Personalesituationen: Seniorrådet spurgte til personalesituationen i hjemmeplejen, da de havde hørt, at nogle sygeplejersker er stoppet.

Dina orienterede om, at det er rigtigt, at der er 2 sygeplejersker, der har sagt op. Det kan være svært for nogen, der f.eks. kommer fra sygehuse, at arbejde i det kommunale system, da man i hospitalsregi ikke arbejder efter lovgivning som SUL (Sundhedslovgivning §138) og SEL (Servicelovgivningen §83 og 83a). Flow af personale i Ishøj er ikke større end i andre kommuner. Der benyttes vikarer fra vikarkorps ved behov. Dina orienterede om, at der fremover vil være et større optag af elever fra sosu-skolen. Der kommer 36 nye elever via kommunens uddannelseskonsulent.

I forhold til budget 2022 og tilførelse af 4 mio kr., vil der blive taget udgangspunkt i en fordelingsnøgle på 60% til SEL og 40% til SUL. Hvorvidt opgavefordelingen vil fortsætte sådan i fremtiden, er ukendt.

Der bliver ansat en socialsygeplejerske, som skal have særligt fokus på udsatte og sårbare borgere. Borgere som f.eks. har svært ved at gennemskue tingene og varetage egenomsorg. Socialsygeplejersken vil f.eks. have samarbejde med Pitstop, hjemløseboligerne, Det Gule Hus, hospitaler, egen læge osv. Der er et arbejde i gang med at slå stilling op. Stillingen forventes besat primo 2022.

Hvor mange borgere i Ishøj får sygeplejehjælp? Dina orienterede om, at der er tale om 700-800 borgere i alt, der får hjælp (hjemmehjælp og sygepleje). Dina kunne endvidere berette, at visitationen lige i øjeblikket er ved at ændre fra bevilling af pakker til bevilling af enkeltydelser. Dette får betydning for hjemmeplejen, da de ikke skal arbejde efter pakker længere. Det er en del af en proces i forhold til gennemsigtighed i hvilke ydelser, der bliver visiteret og leveret.


Hvor mange borgere hjemtages fra hospital? Dina orienterede om, at hun ikke ligger inde med nøgletal, men at ønsket om nøgletal, vil blive givet videre til centerchef Helle Pernille Sell Madsen.

Kompetenceudvikling og konflikthåndtering: Dina fortalte, at der løbende drøftes og undervises i, hvad der er god/forventelig tone, og at der bliver talt om, hvordan man konfliktnedtrapper, hvordan man agerer i en konflikt, hvordan man tackler mennesker med demens og situationer, hvor der opstår konflikter m.v. Dette med udgangspunkt i cacebaseret dialog. Når de ansatte er ude for trusler/konflikter fra borgere, henvises de til Falck Health Care.

Bruges der telemedicin i Ishøj? Dina orienterede om, at der ikke benyttes telemedicin i forbindelse med TELEKOL i Ishøj, da der afventes en udmelding fra regionen i forhold til det videre forløb. Arbejdet med ordningen blev sat på pause i forbindelse med Covid-19.

Hvordan er borgernes tilfredshed med hjemmeplejen? Dina orienterede om, at der kommer en undersøgelse i starten af 2022 til afdækning af borgertilfredsheden. Seniorrådet ønsker at få spørgsmålene til brug for undersøgelsen til gennemsyn/høring. Dette ønske tager Dina med tilbage til centerchef Helle Pernille Sell Madsen.

Hvordan ser fremtiden for hjemmeplejen ud? Dina ser lyst på fremtiden og tror på, at hjemmeplejen ikke er dårligere stillet i forhold til at rekruttere i den nære fremtid, i forhold til andre kommuner, da vi Ishøj Kommune har et særligt fokus på de faglige muligheder. Men generelt skal der noget andet til på den lange bane i forhold til uddannelse og rekruttering.

Orientering fra Dina: Dina orienterede om, at hjemmeplejen sørger for at efteruddanne personalet i hjemmeplejen. Der undervises i klinisk vejledning, demens, tidllig opsporing, den gode tone, forskellige sygdomme og tilstande m.v.

Derudover orienterede Dina om, at der er ændret i organisationen, og en af de tre teamlederstillinger er i gang med at blive besat med sygeplejefaglige kompetencer. Dette har stået på gennem lang tid, men pg.a strejken har det været forhindret. Den ene teamleder har p.t. 70 medarbejdere under sig, og det er for mange til at kunne sikre relevant udvikling af faglighed, med udgangspunkt i de behov, som borgerne har.

I forhold til konkrete og personoplevede spørgsmål, opfordrede Dina Seniorrådet til at kontakte planlæggere og teamledere i hjemmeplejen. Dermed bliver kommunen også vidende om, hvis noget kræver, at der sættes anderledes ind.

Det nye Seniorråd, som konstituerer sig efter valget den 16. november, aftaler med Dina, hvornår hun kommer på besøg til et Seniorrådsmøde igen.Resume

Orientering om valgbus og drøftelse af, hvordan Seniorrådet kan udbrede budskabet og få borgerne til at stemme. Udviklingskonsulent Peter Winde deltager under punktet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har fået del i "Puljen til valgbusser som brevstemmesteder". Puljen skal understøtte kommunernes brug af valgbusser i forbindelse med kommunal- og regionalvalget den 16. november 2021.

Selve valgbussen stilles til rådighed af Kørselsafdelingen. Valgbussen vil være beklædt i folie for at øge opmærksomheden, med teksten ”Stem med, Ishøj”. Se vedhæftede billede.

Valgbussen kører i perioden fra d. 9. oktober og frem til valget.

Valgbussen er udstyret med handicaplift.

Selve brevafstemningen foregår inde i bussen.

Bemanding: Valgbussen betjenes af medarbejdere fra Borgerservice, der sørger for at afvikle brevafstemningen i valgbussen. Valgbussen vil blive kørt af chauffører fra Ishøj Kommunes Kørselsafdeling.

Foreløbig Ruteplan: Ruteplanen lægges i samarbejde med Borgerservice og Ishøj Kommunes Kørselsafdeling. Der køres primært udenfor normal åbningstid i Borgerservice i Ishøj Bycenter.

Der sigtes mod, at gøre 2-3 stop pr. dag.

Der er vedhæftet foreløbig ruteplan, idet der fortsat arbejdes med bemandingsplan og tilladelse til at gøre holdt forskellige steder.


Beslutning

Peter Winde Jensen, Udviklingskonsulent i Center for Ledelse og Strategi, deltog under punktet.

Peter Winde Jensen orienterede Seniorrådet om valgbussens eksistens og virke, og opfordrede Seniorrådet til at være med til at sprede budskabet om valgbussen i Ishøj.

Seniorrådet undrede sig over, at man ikke kan stemme til Seniorrådsvalget i valgbussen. Peter W. J. meddelte, at dette er en afgørelse, som er truffet af administrationen ud fra forudgående forespørgsel hos Bolig- og Indenrigsministeriet. Der henvises til, at forskellige valg så vidt muligt skal foregå under lokaleadskillelse, hvilket ikke er muligt i valgbussen. Administrationen håber på større valgdeltagelse ved seniorrådsvalget i år, da borgerne også kan stemme på Seniorrådet ved kommunal- og regionsvalget den 16. november, hvor der sørges for lokaleadskillelse.

Seniorrådet spørger til, om borgerne vil kunne stemme på dem via borgerservice og på de 2 plejecentre Kærbo og Torsbo - dette ved Peter Winde Jensen ikke på stående fod, men vil undersøge det.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet mangler endnu overblik over, hvem der skal være valgtilforordnede i forbindelse med seniorrådsvalget på de 5 valgsteder. Per Nørskov fortæller, at han har kendskab til frivillige, der gerne vil stille op.

Seniorrådet aftalte, at næstformand Bjarne Gosvig skriver til administrationen i Center for Voksne og Velfærd, og beder om et planlægningsmøde vedrørende seniorrådsvalget. Til mødet deltager Ingelise Jensen, Per Nørskov og Bjarne Gosvig fra seniorrådet.

Beslutning

Intet at berette.