Referat
Seniorrådet mandag den 20. august 2018 kl. 10:00

Mødelokale 2E

Beslutning

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget redegjorde for budgettet.

Orientering om analyse på plejeområdet.

Orientering om besparelse på skovtur og julefrokost.

 

Sagsfremstilling

Høring af budgetforslag for budget 2019. Materialet sendes til Seniorrådet torsdag d. 16. august.

Beslutning

Der er høringsfrist d. 31. august 2018.Der er førstebehandling af budgettet og sparekataloget d. 27. august. Seniorrådet mødes og kommer med et samlet høringssvar til adminsitrationen senest d. 30. august 2018.

Bilag

Sagsfremstilling

Valg til Seniorrådet: Drøftelse af valgprocedure til Seniorrådet.

Uddeling af ældrepris: Der vil blive uddelt ældrepris og handicappris d. 8. november 2018 kl. 16-18.

Beløb ældrepris: drøftelse af muligheden for at ændre beløbet til 5000 kr. i stedet for de nuværende 3000 kr.

Belægning i bycentret: Nogle borgere klager over, at belægningen i bycentret er glat. Drøftelse af løsningsmuligheder herpå.

Konference Danske Ældreråd

Omlægning af rute 127

Dato for møde i samarbejdsudvalg

Fællesmøde med teknik- og miljøudvalget: Uddybning af temaer for fællesmøde.

Beslutning

Valg til Seniorrådet: Administrationen har undersøgt, hvordan man afholder valg i andre kommuner. Langt størstedelen afholder valg samtidig med kommunalvalgene. Det betyder også, at valgdeltagelsen er markant højere end i de kommuner, hvor man ikke holder valg samtidig med kommunalvalgene. På den baggrund indstiller Seniorrådet, at valg til Seniorrådet ændres, så en valgperiode følger den for de kommunale udvalg. Dette medfører ændringer af Seniorrådets vedtægter, hvorfor administrationen til næste møde vil komme med udkast til redigerede vedtægter. Det skal i samme ombæring undersøges, hvorvidt de medlemmer, der er på valg til næste år kan sidde indtil næste kommunalvalg, da det indebærer, at de sidder i en samlet periode på 6 år.

Dato for ældrepris: Ok.

Belægning i Bycentret og på parkeringspladsen: Seniorrådet er blevet kontaktet af flere borgere angående belægningen, som er så glat, at mange er faldet. Administrationen oplyser, at det er Centerforeningen, der har ansvaret for Bycentret og parkeringsplads. Det blev derfor besluttet, at det er en problematik, som Tilgængelighedsudvalget tager op.

Beløb ældrepris: Seniorrådet ønsker, at beløbet ændres til kr. 5000. Handicaprådet vil blive orienteret herom.

Konference: Hele Seniorrådet ønsker at deltage. Sekretær sørger for at få tilmeldt Seniorrådet.
Buslinje 127: Seniorrådet forespurgte til forsøgsperioden på 3 måneder angående buslinje 127. Der skulle efterfølgende foretages en evaluering af forsøget, som Movia skulle stå for. Seniorrådet vil gerne høre mere herom. Administrationen undersøger dette og melder tilbage.  

Fællesmøde: Det blev besluttet, at der berammes et fællesmøde, hvor man drøfter samarbejdsflader og samarbejdsform mellem Seniorrådet og udvalget.

Sagsfremstilling

Orientering om blomster på vegne af seniorrådet til begravelsen af næstformand for Handicaprådet.

 

Orientering om ny næstformand i Handicaprådet.

 

Ishøj Kommune ansøgte den 9. maj 2018 om midler via puljen 'Fællesskabspulje: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse' hos Sundhedsstyrelsen. Ishøj Kommune har desværre fået afslag på denne ansøgning. I alt har ni ud af 37 ansøgte projekter modtaget midler. Puljens størrelse var på kr. 28,3 mio. I alt blev der blandt de 37 projekter ansøgt om kr. 103,9 mio. Begrundelsen for afslag var en for lille målgruppe, som i Ishøj Kommunes projekt var estimeret til at rumme 35-40 borgere, der grundet væsentlig funktionsnedsættelse og ensomhed har behov for ledsagelse til sociale aktiviteter.

Ishøj Kommune ansøgte den 1. marts om midler via puljen 'Tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger' hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Ishøj Kommune er blevet bevilget kr. 582.617, hvilket var det ansøgte beløb. Midlerne skal gå til at anlægge en demensvenlig have på Torsbo og indgår i det samlede budget, hvor Byrådet har bevilget kr. 1,5 mio., og en pårørende har doneret kr. 250.000. Midlerne fra styrelsen vil gå til en sanseskov, dyrehold, et kolonihavehus og et aktivitetsrum, hvor der blandt andet skal være en legeplads til beboernes pårørende og omkringliggende institutioner, der kan besøge Torsbo.

Social- og Sundhedsudvalget er tidligere blevet informeret om, at en privat donor har doneret kr. 500.000 til Torsbo, hvoraf de 250.000 kr. er øremærket demenshaven. Det er besluttet, at disse midler skal gå til et orangeri. Ud fra faglige drøftelser har arbejdsgruppen udarbejdet to forslag til orangeriet. Donor har fået fremlagt de to forslag til orangeriet - ét der holdte sig inden for størrelsen af den oprindelige donation og et, der var dyrere. Doner har selv valgt, at der skal arbejdes videre med den dyreste model, som vil gøre orangeriet mere handicap- og demensvenligt samt pænere og mere holdbart. Der doneres derfor yderligere kr. 150.000.

 

Seniorrådets budget: Der blev på sidste møde i Seniorrådet efterspurgt en oversigt over, hvad Seniorrådet kan bruge penge på, og hvor mange penge Seniorrådet har. Seniorrådet har pr. år 50.300 kr. Fra 2017-2018 har der været en overførsel på 15.000 kr. Der er ca. 40.000 kr. tilbage i 2018

Administrationen har lavet følgende budgetposter:

 • Lønninger
 • Repræsentation varekøb
 • Øvrige varekøb
 • Uddannelse
 • Rejser
 • Øvrige tjenesteydelser
 • Rådgivning, revision og bistand
 • IT

 

Kursus i brug af I-pads: Sekretær for Seniorrådet vil gerne lave et minikursus i brugen af I-pads til seniorrådets medlemmer, såfremt dette ønskes. Formålet skal være,at Seniorrådets medlemmer bliver bekendte med brugen af dagsordenssystemet, hvormed medlemmerne nemt kan hente dagsordenen ned på deres I-pads.

 

Status på frivilligfest.

 

Deltagere på skovturen 2018 samt mulighed for udsendelse af breve via e-boks.

 

 

Beslutning

Seniorrådet takkede administrationen for, at der var indkøbt blomster på vegne af dem.

Handicaprådet omkonstitueres mandag d. 20. august. Efterfølgende skal omkonstitueringen godkendes af Byrådet.
Orientering om fælleskabspulje: Taget til efterretning.

Orientering om demenshave: Taget til efterretning.

Seniorrådets budget: Seniorrådet godkendte budgetposterne. Administrationen vil til næste møde komme med forslag til beløb til de forskellige poster.

Kursus i Ipads og dagsorden: Seniorrådet vil gerne undervises i brugen af Ipads og dagsordenssystemet. Sekretær for Seniorrådet finder en dato inden næste møde i Seniorrådet.

Frivilligfest: Seniorrådet efterspurgte status på frivilligfesten. Der er aktuelt ved at blive udarbejdet invitation, program m.m. Der vil i løbet af den kommende uge blive udsendt information om festen.

Skovturen: Administrationen har undersøgt deltagerantallet på årets skovtur. Der er lidt færre deltagere i år, sammenlignet med sidste år. Men til sammenligning med 2016, er der ikke den store forskel. Det tyder dermed på, at det ikke har medført færre tilmeldinger, at der ikke har været sendt breve ud om skovturen. Seniorrådet opfordrer til, at man får kommunikeret bredt ud om julefrokost samt næste års skovtur. Derudover foreslog Seniorrådet, at man informerer om skovturen samt julefrokosten i pensionisthåndbogen.

 

Sagsfremstilling

Seniorrådet har efterspurgt retningslinjer for sekretariatsbistand til Seniorrådet. Administrationen har udarbejdet udkast til retningslinjer til drøftelse i Seniorrådet. Retningslinjen er vedhæftet.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling

Program for Seniorrådets tur til Svedala er vedhæftet.

Beslutning

Godkendt. Husk pas.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune fik i april 2017 bevilget kr. 3.050.793 til anvendelse i 2017 og 2018 fra puljen 'Klippekort til plejehjemsbeboere' fra Sundheds- og Ældreministeriet. Indsatsen gør det muligt for plejehjemsbeboere at få en halv times ekstra hjælp om ugen, som kan bruges efter eget ønske. Fra 2019 overgår midlerne til bloktilskud. Administrationen ønsker, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om og hvordan ordningen kan videreføres i 2019 og eventuelt fremefter. NB. sagen har ikke været behandlet på Social- og Sundhedsudvalget forud for frigivelse af dagsorden til seniorrådets møde.

Sagsfremstilling

Baggrund og resultater

I aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 til landets kommuner til klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Plejehjemsbeboerne kan med klippekortet selv være med til at bestemme, hvad den ekstra hjælp kan gå til. Formålet med indsatsen er, at beboere på plejehjem fortsat skal opleve at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem. Gennem puljen kan de få, hvad der svarer til en halv times ekstra hjælp om ugen til en selvvalgt aktivitet, der ligger ud over den normale pleje og omsorg.

Ordningen er en stor succes for beboerne på kommunens plejecentre. Beboerne har givet udtryk for at have haft mange gode oplevelser, som har givet livet ekstra indhold. Klippene bruges ofte på aktiviteter, som man umiddelbart tænker som en ’opgave’ for familien eller pårørende, men ofte er det rart for borgeren ikke at være afhængig af familien. Eksempler på aktiviteter under ordningen er:

 • Afholdelse af venindefrokost
 • Besøge barndomshjem, flyvergrillen, ægtefælle, caféer m.m.
 • Komme med til konfirmation
 • Købe tøj
 • Få læst højt af dagens nyheder
 • Indrette bolig og købe møbler
 • Der er en del, som har valgt at bruge klip på at have en ledsager med til lægebesøg, som egentlig ikke krævede en medarbejder, men fordi at borgeren synes, at det er rart at have en med

På Torsbo har alle 24 beboere taget i mod tilbuddet om klippekort, og på Kærbo er det mellem 70-75 ud af 76-84 beboere (svinger grundet ægteparboliger), der har taget i mod tilbuddet. Begge steder varierer det, hvor ofte en beboer gør brug af tilbuddet, da det kan afhænge af helbred, hvor selvhjulpen man er, og om man har et netværk af familie og venner, der hjælper en.

På Kærbo har der været ansat to pædagoger og en pædagogmedhjælper, alle på 30 timer, til at varetage ordningen. På Torsbo har der været ansat en pædagog på 30 timer til at varetage ordningen. En kort afrapportering til ministeriet for 2017 er vedhæftet.

Ordningen i 2019

Midlerne overgår til bloktilskud pr 1/1-2019. Derfor ønsker administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan ordningen skal fortsætte. Der fremlægges her fire forskellige scenarier:

Scenarie 1:

Ordningen fortsætter som hidtil med en pulje på 1,5 mio. kr. årligt.

Scenarie 2:

Ordningen videreføres med en pulje på kr. 995.000 årligt, som dækker lønudgifter til en pædagog(medhjælper) på Torsbo på 28 timer og to pædagog(medhjælpere) på Kærbo på 30 timer. Herigennem vil beboerne begge steder modtage en halv times ekstra hjælp om ugen, som kan benyttes frit til selvvalgte aktiviteter. Det vil være muligt for beboerne at ’samle klip sammen’, således at de kan spare op til en aktivitet, der tager lidt længere tid. Aktivitetscentret på Kærbo og aktiviteter i daghjemmene på begge plejecentre tænkes også ind i indsatsen ift. aktiviteter og muligheder. Hermed videreføres ordningen ud fra samme ramme men med lidt mindre tid til hver beboer, da det på Kærbo hidtil har været muligt at tilbyde mere end en halv time pr. uge.

Scenarie 3:

Ordningen videreføres med en pulje på kr. 750.000 årligt, som skal dække begge centre. Udgangspunktet vil være at tilbyde en halv time hver 10-14. dag med selvvalgte aktiviteter. Med dette scenarie foreslås at udnytte den faglige synergi både med personale og aktiviteter på de to plejecentre. Det kan oplyses, at der er over 40 aktiviteter på Kærbos Aktivitetscenter, som kan indgå.

Scenarie 4:

Ordningen ophører ved udgangen af 2018 og videreføres ikke.

Indstilling15. august 2018, pkt. 87:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at de skitserede scenarier drøftes og der tages stilling til anbefaling af scenarier. Sagen sendes til byrådet med forslag om økonomien indarbejdes i budget 2019.
Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 87:

 

Beslutning

Orientering om, at Social- og Sundhedsudvalget har indstillet til Byrådet, at man fortsætter med scenarie 2. Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for juni og juli 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd

Tandbehandling § 82: 1

Merudgifter § 100: 2

Borgerservice:

Ressourceforløb (LAS § 68): 1

Kontanthjælp (LAS § 11): 3

Uddannelseshjælp (LAS § 23): 1

Indstilling15. august 2018, pkt. 98:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 98:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder og præsenteres en ny skabelon til brug for fremtiden.

Indstilling15. august 2018, pkt. 99:

Forslag til beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 15. august 2018, pkt. 99:

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Der var ikke noget til evt.