Referat
Seniorrådet tirsdag den 21. januar 2020 kl. 13:00

Mødelokalet Arken

Beslutning

Referat fra Seniorrådsmøde den 26. november 2019:

Seniorrådsblad: Der er kommet forslag til datoer for mødet med AD medier. Mødet afholdes den 10. februar 2020 kl. 11.00 i Seniorlokalerne.

Julefrokost, sommerfest, snerydning og havehjælp: Der rykkes for svar på punkterne vedr. julefrokost,

sommerfest, snerydning og havehjælp.

Økonomi: Der rykkes for svar vedr. hvorfor Seniorrådets økonomi ikke figurerer som et særskilt punkt på

budgettet.

Seniorrådet fremførte forslag om, at de ønskede og tilbød sig til, i en eller anden form at deltage i

ansættelsen af en ny leder for Kærbo og Torsbo. Forslaget blev godt taget imod, men umiddelbart er man

ikke klar hertil.

Vedr. referat fra Seniorrådsmøde den 09. december 2019:

Vaskeordning: Lise har fulgt op med status på vaskeordningen på henholdsvis, Kærbo, Torsbo og i

Hjemmeplejen. Det går bedre på plejehjemmene, men de oplever desværre, at vasketøjet bliver leveret

forkert, f.eks. tøj til Torsbo ender på Kærbo osv. Servicemedarbejderne der er i gang med oplæring til begge

plejehjemmene, bruger en del tid på at få tøjet leveret rigtigt. I Hjemmeplejen opleves manglende

information fra Berendsen til borgerne. Det aftales, at Lise undersøger erfaringer med Berendsen

vaskeservice fra andre kommuner.

I den forbindelse vil Seniorrådet gerne påpege, at information fra kommunen til borgerne vedr.

vaskeordningen, som forslået på mødet 9. december 2019 vil være en rigtig god idé, og gerne ses ført ud i livet.

Seniorrådet ønsker en evaluering af vaskeordningen på Seniorrådsmødet den 16. juni 2020.

Beslutning

Formand Peter Møller:

Peter orienterede om, at Danske Ældreråd har inviteret til temadag om samarbejdsrelationer og forebyggelse. Deltagelse 950 kr. pr. person for en hel dag kl. 9.00-15.00. Det aftales, at Lise, Erik og Bjarne deltager og melder tilbage til Peter hvilken dag man ønsker at deltage.

I Albertslund Ældreråd, er Bente Clausen blevet valgt som ny formand, grundet sygdom hos den tidligere formand.

Danske Ældreråd arbejder i år med fire mærkesager, da ældre som de siger, ikke fylder meget på finansloven. De fire mærkesager er, at sikrer økonomi til en værdig ældrepleje, forebyggelse, et nært sundhedsvæsen og nye boligformer til de ældre. Alle punkter kan Seniorrådet bakke op om. Det aftales, at Peter sender denne information fra Danske Ældreråd rundt til Seniorrådsmedlemmerne.

Seniorrådet ønsker deres informationer på kommunens hjemmeside opdateret snarest. Blandt andet skal informationen om træffetid slettes. Linket til Seniorrådets medlemmer skal virke, der skal så korrekt mailadresse til Seniorrådet, og endvidere behøver der ikke mere står om Seniorrådsvalget 2019.

Seniorrådet er inviteret til åbningsreception af det nye lægehus i Brohuset fredag den 31. januar 2020 kl. 13.00-15.00.

Seniorrådet har modtaget en indbydelse fra CTKU, Center for tværprofessionel kompetenceudvikling. De afholder Ældrekonference. Konferencen er i Århus og koster omkring 2.100 kr. pr. deltager, alt efter antal.

Det aftales, at Peter sender indbydelse rundt, så man kan læse nærmere herom. Men der er enighed i, at det er mange penge, så man skal overveje om det er vigtigt.

Endvidere er Seniorrådet indbudt til regions ældremøde i Hillerød den 5. februar 2020. Seniorrådet kan ikke deltage denne dag.

Seniorrådet har modtaget en besked fra byggeteknisk service, om at der er problemer med el kørestole parkering ved Seniorrådslokalerne. Seniorrådet har sendt besked ud herom til brugerne.

Næstformand Bjarne Gosvig:

Ingen yderligere information.

 

Beslutning

Kærbo og Torsbo;

Seniorrådet har fået tilsendt referater fra møder i brugerråd på henholdsvis Kærbo og Torsbo. Endvidere er information om Seniorrådet blevet trykt i henholdsvis Kærbo bladet og Torsbo avisen.

Stillingen efter en ny leder for Kærbo og Torsbo er slået op. Man søger en person med sygeplejefaglig baggrund. Lise har gennemlæst stillingsopslaget og synes det er en rigtig god annonce.

Stillingen forventes besat pr. 1. april 2020.

Medborgerudvalget;

Ingelise fortalte, at Seniorrådet har mulighed for at få en stand til kommunens byhave festival. Det blev drøftet. Det aftales, at der skal undersøge nærmere herom, f.eks. en information om hvor

mange der forventes at deltage, hvad der forventes hvis man har en stand mv. Det tages op igen efter næste møde i medborgerudvalget.

 

Beslutning

Peter delte oversigt over økonomien ud til medlemmerne. De blev kort gennemgået og økonomien blev drøftet. Fremover er det meningen, at oversigt som denne bliver delt ud på hvert møde.

Der er undren over IT udgiften, hvad den dækker over. Spørgsmål bliver sendt til økonomi.

Det aftales, at der skal kigges nærmere på økonomien og budgettet. Budgettet for Seniorrådet er kr. 53.000,- for 2020.

Beslutning

Seniorrådet ønsker en status på hvor mange der har været tilmeldt henholdsvis julefrokosten og sommerfesten i 2018 og 2019. Seniorrådet har en formodning om deltagerantallet er faldet, og

ønsker at bidrage til at få det ændret.

Seniorrådet drøftede julefrokostarrangementet. Der var generelt enighed i, at det var et godt arrangement. De fysiske rammer var gode og der var særlig flot pyntet op. Underholdningen er der

delte meninger om, men fint med underholdning. Folk var lige ærgerlige over, at der kun fulgte en drinks billet med og ikke to som vanligt.

Endvidere er Seniorrådet ked af, at borgerne ikke har mulighed for at blive hentet og bragt til julefrokosten.

Vedr. Sommerfesten, så er der enighed i, at der mangler en oplevelse af kulturel karakter.

Til sidst er Seniorrådet usikker på, hvor stor en indvirkning prisen har på deltagerantallet.

Seniorrådet vil gerne tilbyde deres hjælp til at prøve at få antallet af deltagere op.

Beslutning

Seniorrådet rykker for svar på, om borgerne får deres egenbetaling retur, hvis der ikke bliver brug for snerydning.

Beslutning

Præsentation af byggeteknisk chef Lars Vesterskov Andreasen. Lars sidder bl.a. med byggeri i kommunen, drift og vedligeholdelse af kommunens bygninger, kommunens forsikringer mv.

Lars var inviteret til Seniorrådsmødet fordi Seniorrådet bl.a. ønskede information om Brohuset, tilgængelighed og seniorlokalerne.

Kommunen købte Brohuset den 1. januar 2019 og allerede den 1. april 2019 flyttede de første ind i Brohuset. Lars gennemgik den planlagte disponeringsplan. Der var drøftelse heraf.

Seniorrådet udtrykte bekymring for, om der var de rette muligheder og den rette mængde plads til det behov der er. Lars fortalte, at ens behov skal tages i de forvaltninger foreningerne høre under,

det kan være Kultur og Fritid eller Center for Voksne og Velfærd.

Seniorrådet ville høre nærmere om gangstierne rundt omkring i kommune, der er rigtig mange steder hvor de er i stykker eller ligger skævt og medfører en farer bl.a. for ældre og dårligt gående.

Seniorrådet, blev oplyst, at det er Vej og Park der står herfor og skal tages med dem. Lars tilføjede, at Vej og Park vil deltage i det årlige samlet møde i tilgængelighedsudvalget.

Seniorrådet takkede Lars for hans deltagelse og information om Brohuset.

Seniorrådet drøftede behovet for at skulle se bygningerne i Brohuset. Der var drøftelse af Seniorrådets bekymringer i forhold til ønsker og behov. Der var drøftelse af, om der var behov for at

nedfælde plads behovet, sådan at det fandtes på skrift. Det aftales, at vente til efter Seniorrådet har set Brohuset.

Tages op som punkt på kommende møde.

 

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet forslag til reviderede kvalitetsstandarder på træningsområdet. Kvalitetsstandarderne forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Følgende kvalitetsstandarder forelægges Social- og Sundhedsudvalget (se vedlagte bilag):
1. Genoptræning efter sundhedsloven § 140
2. Vedholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2
3. Genoptræning af voksne efter serviceloven §86, stk.1
4. Træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
Ændringer i kvalitetsstandarder på træningsområdet angår flg.:

-    § 119 er udvidet med KOL og Lændeområdet. Dette betyder ikke ændringer i tilbuddet til Ishøjs borgere. Ændringen er udelukkende lavet for at kunne timeafregne med Vallensbæk Kommune.
-    Holdtræning til det geriatriske (alderdomsrelaterede) område er sat op fra 45 min. til 60 min.
-    I-CURA holdet er slettet i ydelseskataloget, fordi Ishøj ikke har holdet længere (se bilag for: Ydelseskatalog for genoptræning Ishøj Kommune § 140).
Kvalitetsstandarder samt ydelseskatalog er vedhæftet som bilag.
Høringsfrist fastsættes til 15/2 2020 således, at Social- og Sundhedsudvalget endeligt kan godkende kvalitetsstandarderne på udvalgets møde i marts 2020.

 

Indstilling9. december 2019, pkt. 147:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende reviderede kvalitetstandarder på træningsområdet til høring i Handicap- og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 147:

Tiltrådt.

Beslutning

Der er enighed om, at de forskellige kvalitetsstander er rigtig flot skrevet og kommer omkring rigtig mange ting. Lise mener ikke der er noget der mangler i forhold til lovgivning mv.

Dog kunne Seniorrådet ønske sig, der måske stod noget om antal på hvor mange der kan være på hvert hold, i forhold til de fysiske rammer og antal trænere. Flere af medlemmerne har

erfaringer med, at det kan have betydning for forløbet, hvis holdet er for stort. Seniorrådet drøftede forskellige hold og behovet på holdene. 

Seniorrådet vil gerne opfordre til at kommunen får lagt alle kvalitetsstandarderne på kommunens Hjemmeside, sådan at man som borger nemt har mulighed for at se dem, det er ikke muligt som

det er i dag.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade. Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget og sendes efterfølgende til høring i Handicaprådet med høringsfrist d. 15/2 2020. Kvalitetsstandarden er endvidere sendt til behandling i Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarden angår målgruppen for borgere med erhvervet hjerneskade over 18 år. Der er typisk tale om borgere, som har skader som følge af blodprop, hjerneblødning, tumorer, iltmangel, infektioner, traumer som følge af cykelstyrt, overfald, trafikulykke mv. Målgruppen inkluderer også borgere med hjernerystelse. I kvalitetsstandarden tydeliggøres følgende parametre: Målgruppe, formål, indhold, tildeling/visitation etc. Kvalitetsstandarden skal tydeliggøre det kommunale serviceniveau over for borgerne, og skal samtidig bruges i visitationsøjemed. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Handicaprådet. Det foreslås, at høringsfristen sættes til d. 15. februar 2020, hvormed begge råd kan nå at behandle kvalitetsstandarderne på et rådsmøde. Social- og Sundhedsudvalget godkender endeligt kvalitetsstandard på udvalgsmødet i marts 2020.
Kvalitetsstandarderne er vedhæftet.

Indstilling9. december 2019, pkt. 148:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade til høring i Handicap- og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 148:

Tiltrådt.

Beslutning

Endnu en gang en rigtig fin kvalitetsstandard.

Der var dog undring over, hvorfor der er brugerbetaling på hjælpemidler, det skal man umiddelbart ikke andre steder?

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarden er sammensat af flere lovgivningsområder, som kan komme i betragtning i det enkelte borgerforløb (se kvalitetsstandard).

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Forslag til kvalitetsstandard for havehjælp og snerydning samt revideret kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser forelægges Social- og Sundhedsudvalget, og sendes til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Som følge af budgetforliget for budget 2020 er der udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for havehjælp, ligesom kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser er tilrettet hvad angår egenbetaling. Egenbetaling bliver, som følge af budgetforliget, i 2020 nedjusteret til 75 kr./dag frem for de nuværende 129 kr./dag. Der er endvidere udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for snerydning.

Kvalitetsstandarder afspejler det kommunale serviceniveau og skal således give borgerne information om, hvilket serviceniveau de kan forvente ved levering af havehjælp og snerydning samt ved ophold på en fleksibel omsorgsplads. Samtidig skal kvalitetsstandarderne bruges som et redskab i visitationen ved ansøgning om havehjælp, snerydning samt ophold på fleksibel omsorgsplads.
Kvalitetsstandarderne sendes til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 15. februar 2020 således, at kvalitetsstandarderne endeligt kan godkendes på Social- og Sundhedsudvalgets møde i marts 2020.

Kvalitetstandarderne er vedhæftet.

Indstilling9. december 2019, pkt. 149:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
at sende kvalitetsstandard for havehjælp, snerydning og fleksible omsorgspladser til høring i Seniorrådet med høringsfrist d.15. februar 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 149:

Tiltrådt. Dog indføres samme formuegrænse som ved Kvalitetsstandard Havehjælp. Form og indhold ændres til snerydning.

Beslutning

Kvalitetsstandard fleksible omsorgspladser:

Seniorrådet havde en bekymring for, hvad der sker i mellemtiden, hvis borgeren kommer på venteliste?

Egenbetaling for ophold står til 75 kr. pr. døgn, hvilket Seniorrådet finder rimeligt. Andet steds står der 124 kr. pr. døgn, for ophold? Seniorrådet håber, at prisen er de 75 kr. som beskrevet her,

under alle ophold på de fleksible omsorgspladser, og ønsker svar herpå.

Seniorrådet finder transportudgifterne uforholdsmæssigt høje, dette ønsker ændret.

Havehjælp:

Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden for havehjælp.

Seniorrådet var blevet kontaktet af en borger der har en undring over hvorfor han i en ældrebolig ikke automatisk får hjælp til at klippe hækken indvendig, når den klippes udvendig?

Punktet havehjælp bliver taget op på kommende møde.

Snerydning:

Seniorrådet undrede sig over, hvorfor der er brugerbetaling på snerydning og eksempelvis ikke havehjælp?

Ellers har Seniorrådet ingen kommentarer hertil.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for akutfunktionen under Hjemmesygeplejen i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Akutfunktionen i Ishøj Kommune tilbyder sygeplejefaglig indsats døgnet rundt til alle akutte situationer. Det kan eksempelvis være akut opstået sygdom, akut forværring af sygdom, herunder både somatisk og psykisk eller ved akut nedsat funktionsevne. Den sygeplejefaglige indsats ydes i tæt samarbejde med egen læge, akutberedskabet – 1813/112 eller den psykiatriske udrykningstjeneste. I april 2017 udsendte Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen, hvormed akutfunktionens rammer, opgaver, kompetencer og ansvar blev præciseret. Kvalitetsstandard for akutfunktionen i Ishøj Kommune lever op til kravene i Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard, men er tilrettet praksis i Hjemmesygeplejen. I kvalitetsstandarden beskrives form og indhold af ydelserne under akutfunktionen i Ishøj Kommune.
Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 21. februar 2020.
Kvalitetsstandarden er vedhæftet. 

Indstilling13. januar 2020, pkt. 2:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandard for akutfunktionen og godkender at sende standarden til høring i Seniorrådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2020, pkt. 2:

Tiltrådt. Sendes i høring i Seniorrådet.

Beslutning

Der er udarbejdet en kvalitetsstandard for akutfunktionen. Det aftales, at alle medlemmer så vidt muligt får gennemgået den inden mødet den 18. februar 2020, hvor der udarbejdet høringssvar

hertil.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har et samarbejde med Boblberg.dk. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, hvor man kan oprette opslag (også kalder bobler). Herigennem kan man møde medborgere med samme interesser og behov, såsom nogen at træne med, strikke med, øve sprog med, lave mad med eller blot nogen med samme ønske om at starte nye venskaber. Her fremlægges en status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Status på Boblberg.dk i Ishøj:

 • Pr. 10. september 2019 var der 1.489 brugere i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 558 brugere siden marts 2019.
 • Der er pt. +22.500 bobler/opslag på landsplan.
 • 81,67 % af brugerne får svar på deres bobler/opslag.
 • 92,2 % af brugerne i Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen for brugere af Boblberg.dk i Ishøj er 38,24 år.
 • Eksempler på temaer i bobler i Ishøj er veninder, tilflytter, rejsepartner, kajak fællesskab, ensomhed, lære dansk, træningsmakker, hundelufter, enlig mor, kreativt fællesskab mm.

Boblberg.dk gør reklame for sig selv:

 • I løbet af det sidste halve år har Boblberg.dk i Ishøj deltaget i Kulturnatten, Fællesskabsdagen, haft stand på biblioteket mm.
 • Boblberg.dk deltager i diverse messer, konferencer og arrangementer landet over.
 • Administrationen arbejder på at udbrede kendskabet til/brugen af Boblberg.dk til fx ældre borgere via foreninger, netværk og arrangementer.
 • Boblberg.dk vil fortsat gerne ud til foreninger, arrangementer o.lign. og fortælle om portalen.

Udvikling og samarbejder:

 • Boblberg.dk har indgået forskellige forskningssamarbejder, som fx 'Seniorers brug af Boblberg.dk' og 'Værdien af Boblberg.dk'.
 • Boblberg.dk deltager i diverse udviklingsprojekter, som fx udvikling af fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper til pårørende til demensramte.
 • Boblberg.dks samarbejde med Røde Kors betyder fx udviklingen af julevenner.
 • Boblberg.dk er ved at udvikle et forenings- og aktivitetsmodul.

Vedhæftet er status i Ishøj pr. 10. september 2019.

Beslutning

Sagen er taget til efterretning. Seniorrådet er enige i, at Boblberg er gode til at promovere sig selv. De har små 1500 brugere i Ishøj kommune.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en status for brugen af Viima som rengøringsmetode i hjemmeplejen. I det følgende kan læses, hvordan rengøringssystemet virker, og hvordan det bruges i Ishøj samt konklusionerne fra evalueringen. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Sagsfremstilling

Viima i Ishøj Kommune

Ishøj Kommune indgik i juni 2016 en samarbejdsaftale med De forenede Dampvaskerier, som inkluderer leje og vask af Viima-artikler. Formålet med at indgå samarbejdsaftalen var at skabe bedre kvalitet af rengøringen hos borgerne, sikre bedre udnyttelse af medarbejdernes ressourcer samt at forbedre arbejdsmiljøet.

Ishøj Kommune betaler månedlig for leje og vask af rengøringsredskaberne. Der betales per del, som bruges og prisen kan derfor variere lidt fra måned til måned afhængig af, hvor mange rengøringer hjemmeplejen gennemfører. Foreløbig er der betalt 107.517 kroner i 2017, 122.121 kroner i 2018 og 133.500 kroner i de tre første kvartaler af 2019. Hjemmeplejen servicerer ca. 700 borgere, hvoraf 447 borgere modtager hjælp til rengøring.

Evaluering af Viima

I november 2019 blev der gennemført en evaluering af Viima. I alt blev 8 borgere, 4 medarbejdere og 1 leder adspurgt om deres oplevelse med Viima. Det var ønsket at interviewe flere borgere, men det var svært at finde nok kandidater. Dels har nogle borgere ikke kunne overskue at deltage i undersøgelsen, og dels har nogle borgere ikke været kognitivt i stand til at deltage.

De overordnede konklusioner fra evalueringen er:

 • Nogle borgere sætter spørgsmålstegn ved kvaliteten af rengøringen og betvivler, om bakterier fjernes. Eksempelvis oplever nogle borgere, at gulvene er klistrede og stribede efter rengøring med Viima. Andre borgere fremhæver, at de mangler duften af et rent hjem.
 • Ledelsen fremhæver, at det er positivt, at Viima fremmer et ergonomiske sundt arbejdsmiljø, at medarbejderne undgår at indånde forskellige kemikalier samt at redskaberne altid er tilgængelige ude i hjemmene.
 • Medarbejderne fortæller, at det er en ulempe at skulle transportere kludene ud til borgerne samt at returnere de beskidte klude til hjemmeplejen.

Med baggrund i medarbejdernes oplevelse af, at kludene er tunge og besværlige at transportere frem og tilbage, vil ledelsen i hjemmeplejen gå i dialog med medarbejderne for at se på mulige løsninger for at imødekomme denne problematik.

På baggrund af evalueringen anbefaler administrationen at forsætte samarbejdet med De Forenede Dampvaskerier omkring leje og vask af Viima-artikler. Desuden anbefales, at der gennemføres en evaluering af Viima hvert andet år med henblik på at belyse og imødekomme eventuelle problematikker.

Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag.

Indstilling9. december 2019, pkt. 152:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget godkender anbefalingen om at forsætte samarbejdet med De Forenede Dampvaskerier omkring leje og vask af Viima-artikler. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 9. december 2019, pkt. 152:

Tiltrådt.

Beslutning

Evaluering af Viima projektet blev drøftet. Man har ud af 447 bruger, valgt at spørge 8 indtil produktet. Ikke alle 8 borgere var tilfredse, men man anbefaler alligevel at fortsætte hermed.

Seniorrådet synes ikke evalueringen er god nok, på baggrund af de 8 borgere, men synes det er godt der tages hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø også. Det aftales, at undersøge om en

person fra Viima kan komme forbi et Seniorrådsmøde og vise der produkter som bruges i Hjemmeplejen, så Seniorrådet kender til det.

Bilag

Beslutning

Der har været udfordringer i forhold til at få stablet dette temamøde på benene.

Det aftales, at Bjarne skal få udmeldt nogen datoer, gerne primo, medio marts, og de må også gerne komme med et lille udkast til mødet.

Når dato forslagene er i hus, findes den bedste dag og lokalerne bookes og den endelige planlægning kan påbegyndes.

 

Beslutning

Seniorrådet ønsker at Vej og Park deltager i kommende Seniorrådsmøde. Det opleves, at fliserne ved Kærbo og rundt omkring i kommunen trænger til en renovering og der ønskes status herpå.

Beslutning

Der var drøftelse om, hvordan Seniorrådet fremadrettet skal kunne træffes på Kærbo og Torsbo. Det aftales at Lise evt. 15 min. eller efter et brugerpårørende møde enten på Kærbo og Torsbo,

kan være til rådighed.

De tider vil evt. blive sat op på plejehjemmenes opslagstavler. Endvidere er informationen om kontakt til

Seniorrådet generel kommer i henholdsvis Kærbo bladet og Torsbo avisen.

 

Beslutning

Vedr. medicindosering

Seniorrådet rykker for svar vedr. borgere der skal i sygeplejeklinikken for at få doseret deres medicin.

Bekymringen går på, at det ikke er alle borgere der har mulighed herfor.

Det er aftalt med Hjemmesygeplejen, at de deltager på kommende Seniorrådsmøde og orientere herom.

 

Beslutning

Mimrekort: Der var en kort drøftelse af mimrekort. Der er enighed om, at det behøver Seniorrådet ikke at gå ind i, da Dansk Ældreråd vil gå aktivt ind i denne kamp.

Ring rigtig til Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen: Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen har været nødt til at adskille akuttelefonen og nødkaldstelefonen, for at sikre sig at borgerne får den rigtige

medarbejder til at tage sig af henvendelsen og sikre sig der iværksættes den korrekte hjælp. Sygeplejen vil sørge for at de rette borger får det nye akutnummer eller man vil få det rette nummer

oplyst ved henvendelse.

Stafet for livet: Den 22. og 23. august 2020, er der stafet for livet i Ishøj. Her kan man tilmelde sig som fighter hvis man enten har kræft eller har overlevet kræft, tilmelding sker på www.stafetforlivet.dk.

Tilbud til formænd: Peter har modtaget en mail fra Danske Ældreråd, som har udarbejdet et tilbud til formændene. Er man interesseret tilbyder de en gratis dag, med emner som personlig

lederskab, det involverende møde mv. Enighed det er en god idé.

Julemad Kærbo: Seniorrådet har modtaget henvendelser på, at borgere og pårørende der har fået juleanden fra Kærbo, ikke har været tilfredse med maden.

 Afslutning ved formand Peter Møller.