Referat
Seniorrådet tirsdag den 21. april 2020 kl. 12:30

Seniorlokalerne

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Peter fortalte, at han løbende har afholdt online møder med Helle Madsen og Merete Amdisen. De har bl.a. været i dialog om antal af borgere indlagt med Covid-19.

Peter får hver dag tallene om indlagte og smittede med Covid-19 leveret fra regionen.

Seniorrådet ønsker stadig, at de på et kommende Seniorrådsmøde kan blive orienteret om brugen af facebook og brugen af billeder herpå. Sekretær Anette undersøger dette nærmere.

Danske Ældreråd har sendt Peter en oversigt over stemmeprocenten fra Seniorrådsvalget 2019. Det var et brev stemmevalg og procenten var på 35. Seniorrådet ville ønske procenten var højere. Danske Ældreråd vil offentliggøre tallene for alle kommuner i løbet af året.

Der var en drøftelse vedr. Seniorrådets hjemmeside. Nogle ting på Hjemmesiden, som f.eks. medlemsoversigten står med gråt. Det skulle være rettet, så det nu kan læses for alle.

Henrik Ravn fra Viima vil deltage på et kommende møde, for at demonstrere Viima produkterne.

Efter planen vil evaluering af vaskeordningen være et punkt på Seniorrådsmødet i juni.

Seniorrådet drøftede flytning af de forskellige foreninger til lokaler i Brohuset. Et af de problemerne er, at man ikke har set de kommende lokaler / hvor lokalerne skal være og hvor store de bliver. Der er lokaler der er klar til indflytning allerede i sommeren 2021 og andre lokaler er først klar i sommeren 2023. 45B er opsagt, men det er Seniorlokalerne ikke som det er nu. Hvis der er tvivl vedr. seniorlokalerne vil Leif og Peter have besked. Seniorrådet ønsker mere åbenhed om flytningen og besked om hvordan tidsplanen holder.

Danske Ældreråd havde sendt spørgeskema rundt til de forskellige Seniorråd. Peter modtog det en onsdag aften og Danske Ældreråd havde svarfrist allerede torsdag middag. Der var fire spørgsmål, der handlede om, hvorvidt der skulle åbnes op for besøg på plejehjemmene. I den forbindelse, besluttede Peter, at kontakte Lise, da hun er Seniorrådets repræsentant på plejehjemmene og de to svarede sammen på skemaet. Svar og skema bliver efter aftale sendt rundt til Seniorrådets medlemmer. De øvrige medlemmer var enige heri. Danske Ældreråd modtog 68 henvendelser ud af 98, så det er rigtig fint. 41 ud af de 68 mente det var tid til at lempe forbuddet, stadig med at følge de gældende sundhedsfaglige retningslinjer.  Seniorrådet påpeger, at det er en forudsætning der kun er adgang for de alle nærmeste pårørende , gerne at det er udendørs, aftalt på forhånd og at man måske ikke alle skal igennem hovedindgangen. Endvidere skal der sikres god hygiejne, afstand, rengøring mv. Det afhænger også af personale kapabiliteten, det er vigtigt der ikke bare lukkes op. Seniorrådet tænker, at en genaktivering af klippekort, vil være en god idé.

Seniorrådet er blevet gjort opmærksom på, at flere plejehjem har indkøbt tablets og på den måde hjælper borgere og pårørende med mødes digitalt, hvilket er rigtig fint. Endvidere er de blevet gjort opmærksom på, at der er flere andre aktiviteter og kreative løsninger sat i gang. Der bliver afholdt udendørskoncerter, fællessang, små spisegrupper mv.   

Der var kommet forslag om, at sætte en artikel i Sydkysten vedr. Seniorrådets syn på Covid-19. Det var enighed i, at det droppes. Både på grund af, at situationen ændres fra dag til dag og da der står så meget herom. Det er enighed i, at hvis man ønsker at sætte en artikel i, kan man gøre det i eget navn.

 

Beslutning

Der var ikke noget nyt vedr. folkeoplysningsudvalget. På kommende møde er punktet vedr. lokaler på.

Der var kort drøftelse af de temadage flere af medlemmerne har deltaget i. Der var enighed om, at det har været nogle rigtig gode dage. De forskellige slides fra temadagene sendes rundt til medlemmerne.

Der ønskes stadig mulighed for, at kunne kontakte en leder fra Hjemmeplejen direkte, måske en dag om ugen.

Tilbagemeldingen fra plejehjemmene er, at det går godt og de ikke er ramt af ekstraordinær sygdom. Lise er i tæt skriftlig kontakt med lederne på plejehjemmene og bliver orienteret om hverdagen mv. De gør meget ud af, at borgerne har det godt. De prøver at holde kontakten til pårørende, går ture, laver ordlege, danser, spiser god mad og spiller spil og høre musik og andre gode ting.

Der er frist den 10. maj for tilmelding ved Kærbo til foredrag næste år. Der er normalt ved først til mølle det foregår. Seniorrådet håber, at Kærbo melder ud hvad der sker i den forbindelse. Lise vil spørge ind hertil.

Per orienterede om, at Ældresagens tilbyder at ringe borgere om som f.eks. er ensomme, eller har brug for nogen at snakke med. Som borger, skal man selv give ældresagen besked om man gerne vil ringes op. Der var drøftelse af, om hvor man som borger finder tilbuddet og om f.eks. de ensomme tager initiativ til at ringe ind og melde sig. Der er enighed i, at det er et godt tilbud, men bekymring for om det er den rigtige måde at gøre det på.  

 

Beslutning

Seniorrådet modtog en rapport med økonomioversigten.

Der var spørgsmål til diæterne, der var enighed i, at det virker som et stort beløb der er brugt allerede i 2020. Der ønskes en oversigt over hvem der har modtaget hvad hvornår. Sekretær Anette følger op herpå.

Endvidere var der bekymring over IT udgifterne, hvad er det til? Sekretær Anette følger op herpå. 

Seniorrådet ønsker at vide hvad Seniorlokalerne koster for Seniorrådet? Sekretær Anette følger op herpå.

Det aftales at Peter og Bjarne udarbejder et forslag til kommende budget. Måske har Bjarne allerede udarbejdet et udkast.

Seniorrådet ønsker økonomien udspecificeret.  Herunder gerne forklaring på udgifterne til Kabel plus. Seniorrådet ønsker at Maibritt Pedersen vil deltage i et kommende møde og fortælle nærmere herom.   

 

Beslutning

Seniorrådet drøftede Coronavirus.

Bjarne havde givet ønsket om, at få status over syge borgere og personale. Peter havde via Helle Madsen fået at vide, at sygefraværet generelt er lavt for Hjemmeplejen og på plejehjemmene. Det er en af fordelene ved at holde afstand og en god hygiejne.  

Hvis sygefraværet stiger, er der lavet en vikarordning. Man har skrevet til samtidige ansatte i kommunen og heraf har 50 medarbejdere meldt sig til at være vikar i hjemmeplejen ved behov. Det er alt fra skolelærere, kontormedarbejdere til kokke. Peter deltog i intromødet. Her var man desværre til at starte med, for mange medarbejdere samlet, men de blev hurtigt det op i to. Medarbejderne har selv fået valget om hvad de ønsker at hjælpe med i forhold til at gøre mad klar, gøre rent, nedre hygiejne mv. Herefter kørte medarbejderne med hjemmeplejens personale som føl. Seniorrådet er enige i, at det er en rigtig god idé og dejligt at folk vil og kan hjælpe.

Seniorrådet har forslag om, at hvis det bliver nødvendigt at få ekstra personale ind, så at nye medarbejdere bliver testet først og ikke risikere at være raske smittebærer på plejehjem eller i ældreplejen.

Tallene for syge og indlagte for kommunen og hovedstaden blev gennemgået og drøftet.

Seniorrådet var blevet orienteret om, at genoptræning er i gang i eget hjem og man har planer om at åbne op for små grupper i træningscentret. Der er enighed i, at det er godt der er fokus på træning.

Pittstop åbner op for 1 til 1 besøg, og samtaler i små grupper.

Peter er orienteret om, at vi i kommunen er godt stillet i forhold til værnemidler. På ungdomsskolen har de på deres 3D printer lavet visir som bruges i kommunen.

Seniorrådet drøftede igen problemstillingen med, at man som pårørende til en på plejehjem ikke har mulighed for at besøge vedkommende. Ældresagen og Merete Amdisen har været ind over konkret sag her i kommunen og der er sendt fint svar af sted.

Seniorrådet er enige i, at det ikke må gå for hurtigt med at åbne op og at vi som Seniorråd ikke skal være vagthunde herpå.

 

Beslutning

Tilfredshedsundersøgelsen er på som punkt på Social- og Sundhedsudvalgsmøde (SSU).

Fristen for besvarelse heraf er 1. juni 2020 og denne frist holdes der fat i, da man allerede har modtaget 200 besparelser ud af 600 mulige.

Der var drøftelse om misforståelserne i forbindelse med at SSU ikke har modtaget Seniorrådets forslag til tilfredshedsundersøgelsen. Seniorrådet havde drøftet undersøgelsen på mødet den 15. oktober 2019 og ved en misforståelse har sekretæren fra Seniorrådet ikke sendt drøftelsen videre.

Seniorrådet er et lovpligtigt udvalg og Seniorrådet forventer at referatet læses af administrationen og SSU medlemmerne.

 

Beslutning

Peter har efter flere forsøg fået fat i AD medier. Umiddelbart er de optimistiske i forhold til at få et blad på gaden allerede i september.

Seniorrådet drøftede situationen omkring bladet og synes bl.a. ikke at det at skaffe lokale annoncører kunne forsvares nu. Seniorrådet blev enige om, at vente til foråret 2022 med udgivelse af et nyt Seniorrådsblad.

Peter tager fat i AD medier, med information herom.

 

Resume

Siden 2018 har Ishøj Kommune afholdt en frivilligfest en gang årligt for at hylde frivillige på det sociale område i Ishøj. Frivilligfesten afholdes på Frivillig Fredag den sidste fredag i september måned.

Sagsfremstilling

I 2018 var der 135 deltagere til festen, og i 2019 var der 175 deltagere til festen. Det må forventes at deltagerantallet for fremtiden vil ligge på samme niveau - muligvis højere. Eftersom prisen for frivilligprisen afregnes ud fra en kuvertpris, må der ses på et koncept for frivilligfesten fremover, således at festen kan afholdes inden for et budget på kr. 50.000.

I vedhæftede notat beskrives tre forskellige forslag til et koncept for frivilligfesten i fremtiden. I forbindelse med frivilligfesten vil det ligeledes være muligt for foreninger og initiativer, at reklamere for sit tiltag via en lille bog eller stand.

Indstilling

Rådet bedes drøfte forslagene til konceptet for frivilligfesten i fremtiden.

Beslutning

Forslagene blev drøftet. Seniorrådet er enige i, at de ville vælge forslag 2, hvis de skulle vælge et af de forslag.

Seniorrådet har desværre ikke økonomi til at bidrage med.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Den nuværende aftale med den eksterne leverandør Altiden, som Ishøj Kommune har indgået kontrakt med om levering af hjemmeplejeydelser, udløber d. 30. juni 2020. Der er derfor igangsat en proces om udbud af hjemmeplejeydelser. Sagen forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget og sendes efterfølgende til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget samt til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune leverer hjemmeplejeydelser efter serviceloven §§ 83 og 83 a til kommunens borgere. Kommunen skal som minimum tilbyde borgerne at vælge mellem to leverandører, hvoraf den ene kan være den kommunale hjemmepleje. Ishøj Kommune indgik i 2018 kontrakt med Altiden (daværende Aleris) om levering af hjemmeplejeydelser. Kontrakten udløber pr. 30. juni 2020, hvorfor der er igangsat en udbudsproces om levering af hjemmeplejeydelser til Ishøj Kommunes borgere.

Ved seneste udbudsproces i 2017/2018 varetog konsulentfirmaet Tolstrup og Hvilsted opgaven på vegne af Ishøj Kommune. Tolstrup og Hvilsted har indgående erfaring med udbudsopgaver og ved sidste udbudsforløb leverede de et tilfredsstillende stykke arbejde for Ishøj Kommune. Derfor har administrationen valgt igen at indgå et samarbejde med Tholstrup og Hvilsted om udbudsopgaven.

Tolstrup og Hvilsted har udarbejdet tilbud om varetagelse af udbuddet på vegne af Ishøj Kommune. Af tilbuddet fremgår procesplan for udbud samt pris for varetagelse af opgaven. Af tilbuddet fremgår endvidere, at Tolstrup og Hvilsted anbefaler Ishøj Kommune at starte med ny leverandør pr. 1. november 2020, dvs. fire måneder efter den nuværende kontrakts udløb. Årsagen er, at erfaring viser, at sommerferieperioden er et dårligt tidspunkt for opstart med ny leverandør. I perioden fra d. 30. juni - 31. oktober 2020 forlænges den eksisterende kontrakt med Altiden.

Det koster kr. 269.000 kr. for 2 klippekort á hver 100 timer at få Tolstrup og Hvilsted til at forestå udbudsprocessen. Såfremt der er klip tilbage efter udbuddet, kan disse bruges andre steder i Ishøj Kommune. Det er administrationens vurdering, at der er behov for ekstern konsulentbistand til denne komplekse udbudsopgave, hvormed det sikres, at udbuddet lever op til de lovkrav, der er til udbud.

Center for Borger, Økonomi og IT samt Center for Voksne og Velfærd finansierer udgiften til udbuddet.

Vedhæftet er tilbud samt procesplan fra Tolstrup og Hvilsted.

Indstilling9. marts 2020, pkt. 30:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at udbudsprocessen varetages af Tolstrup og Hvilsted samt beslutter, at sagen sendes til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget med anbefaling om frigivelselse af kr. 269.000 af midler fra videreførsler til udbud af hjemmeplejeydelser. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 30:

Tiltrådt. Sagen oversendes til Økonomi- og Planudvalget.

Beslutning

Kommunens aftale med den eksterne leverandør Altiden vedr. hjemmeplejeydelser udløber 30.  juni 2020, med ønske om forlængelse til 31. oktober 2020.

Kommunen ønsker at bruger Tolstrup og Hvilested til at varetage den kommende udbudsproces.

Seniorrådet synes det virker som mange penge og undrer sig over hvorfor de skal bruge flere klip.

Seniorrådet ville gerne vide, hvem der i sidste ende tager stilling til hvilken leverandør der skal vælges? Om det er firmaet og om der er fagfolk fra kommunen med indover. 

Punktet tages til efterretning.

 

Økonomi

Der vil være en udgift på kr. 269.000, som foreslås finansieret af videreførsler fra 2019/2020.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen har undersøgt normeringen på Kærbo og Torsbo og lavet en sammenligning med analyse fra VIVE over normeringer på danske kommunale og private plejecentre/plejehjem - 2019.

Sagsfremstilling

VIVE har på foranledning af Ældre Sagen udarbejdet en analyse over normeringer på danske kommunale og private plejecentre/plejehjem - 2019 (se bilag). Analysen fra VIVE omfatter kun kommuner, hvor der minimum er 3 plejecentre. Det betyder, at Ishøj Kommune ikke er omfattet af kriterierne for analysen, og derfor ikke har deltaget. I analysen fra VIVE opgøres normeringen udelukkende i forhold til plejepersonale eller personale, der har direkte borgerkontakt. Således indgår ledelse, administration og rengøring mv. ikke i normeringen.

Analysen fra VIVE viser følgende:

 • Der er relativt flere medarbejdere på dagvagt og færre på nattevagt i 2019 end i 2017
 • Der er stor variation i normeringer på de enkelte plejecentre - især på nattevagter
 • Der gives en markant vækst i antal ufaglærte medarbejdere
 • To ud af tre ansatte er på deltid

Administrationen har undersøgt normeringer på Torsbo og Kærbo og lavet en sammenligning (se bilag) med resultaterne af VIVEs analyse for 2019.

Administrationens sammenligning viser, at både Torsbo og Kærbo har en bedre normering end landsgennemsnittet på dagvagt såvel som aften- og nattevagt.

 

Indstilling9. marts 2020, pkt. 29:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, og sendes til efterretning i Byrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 29:

Tiltrådt.

Beslutning

Hvis Seniorrådet kigger på tallene, ser de fornuftige. Ishøj er med i den gode ende og markant bedre normering end landsgennemsnittet. Men der er enighed i, at tallene kan være svære at gennemskue. De er enige om, at så gode er normeringerne ikke i Ishøj, der er også skåret ned herpå. Der var drøftelse af normeringer.

Seniorrådet var glade for at se tallene, men enige om de kan være svære at bruge og at en sådan analyse ikke siger noget om kvaliteten i forhold til de opgaver der skal udføres.

 

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen forelægger udkast til Social- og Sundhedsudvalget Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 samt udkast til Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 til godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 samt udkast til Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021, som fastsætter rammer og retning for arbejdet med Velfærdsteknologi for social- og ældreområdet i Ishøj Kommune (se bilag).

Formålet med Retningslinje for Velfærdsteknologi 2020-2021 er at:

 • Opstille målsætninger som kan imødekomme velfærdspolitikkens vision
 • Udvikle bedre service og robusthed for borgere i Ishøj Kommune
 • Skabe systematik og overblik i arbejdet med velfærdsteknologi

Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 beskriver de indsatser der skal bidrage til den velfærdsteknologiske transformation som Ishøj gennemfører 2020-2021. Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 skal sikre den rette prioritering af konkrete indsatser og udmøntning af målsætningerne i retningslinjen for velfærdsteknologi.

Indstilling9. marts 2020, pkt. 27:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
at sende Retningslinje for velfærdsteknologi 2020-2021 samt Handleplan for velfærdsteknologiske indsatser 2020-2021 til høring i Seniorrådet, Udsatterådet samt Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april. Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 27:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har læst og gennemgået retningslinjen og handlingsplanen for Velfærdsteknologi 2020-2021. Der er enighed i, at det er flotte intentioner. Seniorrådet er enige i, at politikere og administration skal holdes fast herpå.
Det er vigtigt for fremtiden. Det kan være med til at gøre livet nemmere for dem der har brug for det.

Seniorrådets høringssvar er, at det er rigtig fint og lyder godt. Seniorrådet ønsker at blive orienteret løbende om hvordan det går og hvad status er. Seniorrådet ønsker der er fokus på at holde fast i de skrevne ord.   

Seniorrådet ved der er et showroom med velfærdsteknologi i Gentofte. Seniorrådet vil gerne se det og vil booke en tid hertil.   

 

Bilag

Resume

Demenskoordinator Lone Andersen og teamleder Nina Fabricius deltager under dette punkt, og orienterer om tankerne bag strateginotatet samt arbejdet på demensområdet i Ishøj.

Sagsfremstilling

Strateginotat om demensområdet - pejlemærker og fokuspunkter fremlægges til drøftelse. Notatet indeholder følgende:

 • Administrationens strategiske overvejelser i relation til fremtidige indsatser
 • Fokuspunkter for demensområdet i Ishøj Kommune
 • Visioner og mål for området
 • Præsentation af eksisterende tilbud i Ishøj på demensområdet

Notatet kobler an til overordnede fokusområder nationalt og kommunalt. Notatet indeholder også et forslag til, hvordan vi gennem en inddragende proces kan skabe ejerskab til en strategi for området samt de tiltag, der følger i kølvandet på denne.
Endelig demensstrategi fremlægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober 2020.

Strateginotatet samt pixiudgave af samme notat er vedhæftet.

Indstilling9. marts 2020, pkt. 20:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter strateginotat om demensområdet i Ishøj Kommune og sender forslag til pejlemærker samt tidsplan for den videre proces til høring i Seniorrådet med høringsfrist pr. 1. april 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2020, pkt. 20:

Tiltrådt. Administrationen arbejder videre med at afdække Ishøj som certificeret demensvenlig kommune. Materialet sendes i høring i Seniorrådet. Der udarbejdes revideret tidsplan for proces med strategi for demensområdet.

Beslutning

Punktet udskydes til mødet den 19. maj 2020, efter aftale med Seniorrådet og Teamleder Nina Fabricius. 

 

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg forelægges i en revideret version. Ydermere fremstilles en kort orientering om, hvordan vi i Ishøj Kommune arbejder med at udføre forebyggende hjemmebesøg.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2019 blev kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg besluttet. I det konkrete arbejde i praksis har der siden vist sig at være nogle udfordringer i forhold til omsorgssystemet Cura, samt et ønske om at prioritere opmærksomheden på én af de beskrevne målgrupper for borgere med særlige behov. Derfor fremlægges forslag til kvalitetsstandarden med følgende justeringer:

 • En præcisering af, at der ikke tilbydes besøg til de borgere, hvor det er muligt for os at have viden om, at de i forvejen modtager praktisk hjælp fra Ishøj Kommune.
 • Hos de borgere, hvor der er et udredningsforløb i gang, eller der allerede foreligger en diagnose på en demenssygdom, overtager Ishøj Kommunes demenskoordinator de forebyggende hjemmebesøg i hjemmet. Dette gælder også for en eventuel ægtefælle.
 • At der sendes breve til alle nye 75-årige uden fastlagt tidspunkt. Det betyder, at de selv aktivt skal henvende sig for at aftale et besøg. Denne praksis er ny og ønskes afprøvet, da medarbejderne oplever at bruge meget tid på at planlægge faste besøg, hvorefter de ofte bliver aflyst eller, at borgerne ikke er hjemme. Denne nye metode ønskes afprøvet og evalueres efter 3 måneder, for at følge op på, hvor stor en del af målgruppen, der tager imod tilbuddet om besøg, når de selv aktivt skal henvende sig.
 • Hvis der bor et ægtepar på adressen og begge er i målgruppen for besøg, så sendes et samlet brev uden fastlagt tidspunkt til deres adresse. Er der et ønske om at få et individuelt besøg aftales dette.

 

I forhold til den konkrete udførelse af de forebyggende hjemmebesøg, fremlægges desuden en kort orientering om, hvordan vi i Ishøj Kommune arbejder med at udføre forebyggende hjemmebesøg. Overordnet set beskriver den at:

 • Forebyggelseskoordinatorerne har fokus på at opspore og forebygge ensomhed og mistrivsel
 • Forebyggelseskoordinatorerne motiverer gennem deres samtaler borgerne til deltagelse, øget egenomsorg og fokus på egne ressourcer
 • Forebyggelseskoordinatorerne er for mange borgere bindeled til andre instanser i Ishøj Kommune samt brobygning til lokalsamfundet i Ishøj 

  

 Se vedhæftede reviderede kvalitetsstandard samt notat.

 

Indstilling10. februar 2020, pkt. 13:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til høring i Seniorrådet med høringsfrist pr. 1. marts 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 10. februar 2020, pkt. 13:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet kan godkende kvalitetsstandarden for forebyggende Hjemmebesøg. Det kan de, med de rettelser der er tilføjet.

Seniorrådet ville gerne høre, hvor mange man forventer vil tage imod tilbuddet? Seniorrådet var nysgerrige på, at hvordan det skal gå, når borgerne selv skal tage initiativet.

Seniorrådet imødeser en evaluering af kvalitetsstandarden i 2021.

 

Lovgrundlag

Servicelovens § 79a

Bilag

Beslutning

Seniorrådet ville gerne høre om der er en konsulent vedr. Parkinson eller fokus herpå som på samme  måde som vedr. demensområdet? Hvis man lider af Parkinson, er der så en eller et sted i kommunen man kan henvende sig?

Seniorrådet Hjemmeside trænger til en opdatering, bl.a. afholder Seniorrådet 11 møder årligt som det er nu. Derfor aftales det, at alle medlemmerne, læser siden igennem og melder tilbage til Leif og Peter med rettelser.  

Ros til formanden fra Seniorrådet. Seniorrådet sætter stor pris på de orienteringer og tilbagemeldinger de altid får. 

Næste møde er den 19. maj 2020