Referat
Seniorrådet onsdag den 21. april 2021 kl. 13:00

Mødet afholdt på Rådhuset.

Beslutning

Seniorrådet havde tidligere modtaget en henvendelse fra en pårørende til en borger der gør brug af vaskeordningen. Den pårørende beskriver usikkerhed i forhold til priserne fra Berendsen og i forhold til når Hjemmeplejen laver fejl i forhold til afhentning og borgerne i den forbindelse bliver opkrævet ekstra. Den pårørende efterlyser konkret prisliste og at det bliver nemmere at komme i kontakt med Berendsen. 

Seniorrådet ønskede i den forbindelse, at høre om det er et reelt problem, om man er opmærksom over priserne for ekstra tilkøb. Får man en specifikation af det man betaler for? 

Seniorrådet har modtaget svar fra Berendsen. De fortæller, at hvis de går forgæves hos borgerne, så er det kommunen der bliver opkrævet herfor og ikke borgerne selv. Endvidere oplyser de, at man kan få en prisliste ved tilkøb af ekstra ydelser. Hvis man som borger er i tvivl, oplyser Berendsen, at man altid kan få fat i deres kundeservice, eller evt. sende dem en mail og bede om at blive ringet op. 

Berendsen fortæller, at man kan tilkøbe en separat pose og her betaler man efter posens indhold. 

Seniorrådet efterlyser stadig en liste over hvilke ydelser der kan tilkøbes hos Berendsen, herunder en klar prisliste over hvilke ydelser der koster hvad og hvornår. Listen var ikke vedhæftet svaret som Seniorrådet har modtaget. 

Det aftales, at Seniorrådet hører Lisbeth Halvorsen og Louise Kusk om hvornår de evaluere vaskeordningen? Seniorrådet ønsker herefter, at de deltager i et Seniorrådsmøde med orientering om evaluering, evt. gerne med en repræsentant fra Berendsen, som kan svare på spørgsmål. 

Referatet blev godkendt. 

Beslutning

Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde er rykket. 

Peter har den 25. marts modtaget en mail fra en bekymret borger, der mener at kommunen er i gang med at tage nødkald fra borgerne og dermed trygheden. Seniorrådet sender spørgsmålet videre til leder af hjemmeplejen og vender tilbage til kommende møde. 

Peter orienterede om, at dialogmødet vedr. rammer for aktivitetscentret gik rigtig fint, og det fortsætter med at være et tilbud for beboere og udefrakommende også kan deltage, så aktivitetscentret lukkes ikke. Foredrag vil fremover blive afholdt i Kulturium. Referatet fra mødet, er at finde under Social- og Sundhedsudvalgets seneste mødereferat.  

Seniorrådet har stadig flere spørgsmål, bl.a. hvad man gør når alt åbner op igen, flytter man så flere og flere ting over i Kulturium, sådan at det ender med at de fleste aktivitet afholdes der.  

Seniorrådet ville også gerne vide om der er planer for aktivitetscentret på Torsbo, eller de fortsætter som tidligere?

Seniorrådet ser frem til at arbejdet i de nye bruger bestyrelser kan gå i gang, så de også kan arbejde videre hermed. 

Endvidere blev det drøftet om det kan passe, at de nye fleks eller aflastningspladser der skal være i Brohuset, om det kun bliver til dagspladser?

Herudover var der bekymring om, hvor meget plads der snart er retur til foreningerne i Brohuset? 

Peter orienterede Seniorrådet om, at han er blevet kontaktet af Kultur og Fritid vedr. brugen af Seniorlokalerne, mere bestemt kontoret. De ønskede, at der blev plads til bridgeklubbens ejendele i skab på kontoret. Der er enighed i, at det ene skrivebord godt kan undværes på kontoret og der dermed kunne blive plads. Seniorrådet ville gerne have en status på Seniorlokalerne?

Besøg af Elena, nyansat demenskonsulent er udskudt til mødet den 11. maj 2021. 

Orientering om overgang til Stofa er udskudt til mødet den 11. maj 2021. 

Seniorrådet har haft mulighed for at kigge nærmere på kommunens nye hjemmeside. De synes det er rigtig dejligt og tiltrængt at kommunen får ny hjemmeside. Dog efterlyser Seniorrådet, at Seniorrådet er på den nye hjemmeside. Efterfølgende har Peter fået oplyst at det er en fejl som vil blive rettet. Der er dog stor glæde over, at kvalitetsstandarderne nu er at finde på Hjemmesiden. 

Der var kort drøftelse af kvalitetsstandard for pårørende. Det aftales, at det sættes på som punkt til kommende møde. Der skal først følges op på, om vi i kommunen har en sådan kvalitetsstandard. 

Beslutning

Tilgængelighedsudvalget: På kommende møde i tilgængelighedsudvalget, skal udendørsarealerne ved Brohuset gennemgås. Seniorrådet synes der er for lang vej at gå fra parkeringspladserne til lægehuset, særligt hvis man er dårlig gående. Endvidere efterlyses mere end én handicap parkering, gerne tre og gerne tæt på indgang til lægehuset og ikke hvor man skal forbi en masse holdende cykler. Til sidst synes Seniorrådet ikke det kan være rigtigt, at Hjemmeplejens biler skal holde tættest på indgangen til lægerne. Seniorrådet vil gerne have, at en fra kommunale ejendomme deltager og fortæller om status på Brohuset og udendørsarealerne omkring Brohuset. 

 Folkeoplysningsudvalget: Der er ingen ny status. 

Beslutning

Der er ikke ny økonomiopfølgning, det kommer til maj mødet.


Beslutning

Bjarne og Ingelise har været til møde med Thomas Petersen, udviklingskonsulent på rådhuset. De fortæller, at det var godt møde og at Thomas var meget lydhør overfor Seniorrådets plan. Det blev blandt andet drøftet muligheden for at Seniorrådets valgbord står før de kommunale valgborde, sådan at der bliver fokus på Seniorrådsvalget. Endvidere skulle Seniorrådets valgmateriale være en anden farve, så det skilles ud. 

Det kan blive et problem at finde de valgtilforordnede, måske ældresagen kan bidrage. Man modtager diæter som andre valgtilforordnede. Per undersøger vedr. Ældresagen. 

Endvidere skal vi finde ud af hvordan vi gør i forhold til afstemning på plejehjemmene. 

Seniorrådet er enige i, at vi er politisk upartiske og skal holde fast i dette. 

Stemmesedlerne skal sendes separat ud til de stemmeberettiget. Seniorrådet forventes at ville hjælpe hermed. I forbindelse med udskrivning af listerne over hvem der skal modtage stemmesedler, skal der tjekkes ordentlig af. Ved sidste valg, fik flere borgere ikke tilsendt stemmesedlen, så kommunen opfordres til at tjekke op på listerne. 

Det er aftalt, at Thomas deltager på kommende Seniorrådsmøde den 11. maj 2021. 

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for Træningscentret. Rapporten fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet. Adelingsleder Nathalie Pedersen deltager i punktet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for træningscentret. Træningscentret dækker over de to træningscentre; træningscentret på Kærbo i Ishøj og Pilehavehus i Vallensbæk. Årsrapporten skal ses i lyset af COVID-19, som har betydet, at der i marts/april 2020 var lukket for fremmøde i træningscentret. Indledende samtaler og opfølgning på genoptræningsforløb blev derfor løst telefonisk. Samtidig var der også en del borgere, der selv valgte at aflyse deres tid i træningscentret. Borgere i risiko for uopretteligt funktionstab har modtaget genoptræning i hele perioden med COVID-19.

Datagrundlag
Data til årsrapportens tal fra 2020 er udelukkende fra håndregistreringer blandt terapeuterne. Den leverede tid er lig med den faktiske tid, som terapeuten bruger sammen med borgeren. Heri er ikke medregnet transporttid fra Træningscenteret og til borgerens hjem eller anden lokalitet, administrativt arbejde som dokumentation i omsorgssystemet eller koordinering internt eller eksternt i kommunen ift. det aktuelle borgerforløb. Dette bruger terapeuterne tid på ud over den leverede tid.

Årsrapporten 2020 viser

 • At der over forår og sommer har været tilbudt opstart af og opfølgning på genoptræning over telefonen så vidt, det har været muligt.
 • At der i perioder har været fokus på at mindske fremmødet i træningssalene for at mindske risiko for smitte. Det har medført færre borgere pr. hold og færre fremmøder pr. forløb.
 • At der har været stort fokus på at tilbyde genoptræning ved fysisk fremmøde til borgere med størst behov. Deraf har Træningscenteret også løbende foretaget vurderinger af, hvilke borgere der kan genoptræne ved at selvtræne under supervision fra en terapeut og dermed ses færre gange af en terapeut.
 • At der er et fald i antal henvendelser og et fald i leveret tid (timer).
 • Fald i antal henvendelser skyldes primært færre genoptræningsplaner fra hospitalerne.
 • Faldet i leveret tid (timer) tilskrives fortrinsvis COVID-pandemien, som har medført en stigning i visitering til individuelle tilbud, hvilket skyldes, at der i hele pandemien har været visiteret markant flere borgere til individuel træning efter første vurderingssamtale for at mindske smitterisikoen.
 • I 2020 var fordelingen af genoptræningsforløb 61 % til Ishøj og 39 % til Vallensbæk.
 • Inden for flere diagnosegrupper ses en stigning i antallet af henvendelser. Der ses højest stigning inden for neurologi (senhjerneskade), geriatri (den ældre medicinske borger), hoftebrud/ny hofte samt ben/ankel/fod.


Årsrapporten er vedhæftet.

Indstilling8. marts 2021, pkt. 22:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 22:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Umiddelbart en god og udførlig rapport, fra et år der på mange måder har været præget af Covid-19. Det kan være grunden til faldet i henvendelser. Samarbejdet med Vallensbæk fortsætter lidt endnu, men kan se det primært er Ishøj borgere der gør brug heraf. 

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har revideret Træningscentrets kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne forelægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Træningscentrets kvalitetsstandarder er blevet revideret. Revideringen gælder følgende kvalitetsstandarder:

 • Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter servicelovens § 86, stk. 1
 • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter servicelovens § 86, stk. 2.
 • Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse
 • Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

Af kvalitetsstandarderne fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløb ved Træningscentret.

Ændringer
Der er alene tale om sproglige ændringer og præciseringer. Der er dermed ikke ændret på indholdet i ydelserne. Derudover er lovgivningen i klagevejledningen opdateret i alle kvalitetsstandarderne.

I Kvalitetsstandard for genoptræning af voksne efter serviceloven § 86, stk. 1 er flg. ændringer foretaget:

 • I afsnittet ”Omfang og varighed” er beskrivelse af de konkrete forløb taget ud for at korte afsnittet ned. I stedet henvises til ”Ydelseskatalog for genoptræning i Ishøj Kommune”.
 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.
Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning til voksne efter serviceloven § 86, stk. 2

 • I afsnittet ”Tildeling” er der ændret i teksten under overskriften ”Afgørelse”.

Oprindelig sætning: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Borgeren får tillige en skriftlig afgørelse tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på træning vil blive begrundet skriftligt i afgørelsen.

Sætningen er ændret til: Borgeren får ved slutningen af den indledende samtale og undersøgelse mundtligt meddelt afgørelsen. Hvis borgeren ønsker at få en skriftlig afgørelse på, at genoptræning bevilliges, vil afgørelsen blive tilsendt over e-boks. Et eventuelt afslag på genoptræning vil blive begrundet i en skriftlig afgørelse.

Kvalitetsstandard for træning til borgere på forløbsprogrammerne kræft, KOL og lænderyg - sundhedsloven § 119 – sundhedsfremme og forebyggelse

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.

Kvalitetsstandard for genoptræning efter Sundhedsloven § 140

 • Ingen ændringer fraset lovgivningen i klagevejledningen.


Vedhæftet er de reviderede kvalitetsstandarder.

Lovgrundlag

Sundhedsloven § 140

Sundhedsloven § 119

Servicelovens § 86, stk. 1 og 2

Indstilling8. marts 2021, pkt. 23:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
de reviderede kvalitetsstandarder og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 23:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden. 

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne under Træning og Rehabilitering i Ishøj Kommune. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for sundhedstilbud til borgere på forløbsprogrammerne for kræft, KOL, diabetes og hjerteforløb efter Sundhedsloven § 119.

Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold, tildelingskriterier mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagproffesionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger visiteres til et forløbsprogram.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet. Høringsfristen sættes til d. 15. april 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne til maj.


Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for forløbsprogrammerne.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 119

Indstilling8. marts 2021, pkt. 24:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
kvalitetsstandarden og sender sagen til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. april 2021.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 24:

Tiltrådt. Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15.4. 2021.

Beslutning

Seniorrådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarderne, andet end det ser rigtig fint ud. 

Bilag

Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 omhandlende alle sager på socialydelse- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse samt Center for Voksne og Velfærd.
Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj borger eller Vallensbæk borger.
Der er forskel på antal modtagne sager og antal afgjorte sager. På grund af sagsbehandlingstid i Ankestyrelsen kan en sag godt være modtaget i et år, og afgøres i det efterfølgende år. I 2020 har Ankestyrelsen modtaget 127 klagesager og afgjort 128 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på socialydelse- og beskæftigelsesområdet.

En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag (Ankestatistik 2020).

Der har i 2020 været indsendt 127 klagesager fra Ishøj Kommune, det udgør et fald i forhold til tidligere år, hvor der tilbage i 2017 f.eks var 150 indsendte klagesager.
Af nedenstående tabel fremgår det hvordan antallet af afgjorte klagesager i
2020 er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.


aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Stadfæstelser

15

7

4

51

0

77

Ændringer

2

0

1

6

0


9

Hjemvisninger

5

1

0

17

2

25

Afvisninger

3

3

0

11

0

17

I alt


25

11

5

85

2

128

Omgørelsesprocententen for Ishøj Kommune på 31 % er lidt højere end for landet som helhed, hvor den er 29 %.

Tabel: Omgørelsesprocent 2020 fordelt efter lovgivning – beskæftigelsesområdet indgår under øvrige

Omgørelses-procent

Aktivlov

Pensions-love

Sygedag-pengelov

Servicelov

øvrige

I alt

Ishøj Kommune

32

12

20

31

100

31

Landstotal

29

17

18

36

32

29

På servicelovens område har Ishøj Kommune dog en lavere omgørelsesprocent end landsgennemsnittet.

Omgørelsesprocent vedr. serviceloven

- Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

36,0

40,9

36,3

Ishøj Kommmune

33,8

37,9

31,1

På aktivlovens område har Ishøj Kommune en større omgørelsesprocent end landsgennemsnittet, men omgørelsesprocenten er faldet fra 48,4 % i 2018 til 31,8 % i 2020.

Omgørelsesprocent vedr. aktivloven

-Alle sager

2018

2019

2020

Hele landet

34,9

32,2

28,9

Ishøj Kommmune

48,4

42,9

31,8

Som følge af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har der kun været påklaget
2 sager på beskæftigelsesområdet i 2020.

Den iværksatte tværgående indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt, ser således ud til at have haft effekt. Dette ønskes at fortsætte.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens §§ 76-79b

Indstilling8. marts 2021, pkt. 29:

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for 2020 til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 29:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet, Handicaprådet samt Udsatterådet.

Beslutning

Der har været færre klagesager i 2020, Seniorrådet tænker dog ikke det er retvisende og vil gerne se det forsat falder. 

Bilag

Beslutning

Der var en kort drøftelse af de steder, hvor der står ”på nuværende tidspunkt”, de steder skal rettes til konkret tidspunkt. Peter retter. 

Beslutning

Status er set og irrelevant idet den er fra start marts.  

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker drøftelse af tilgængelighed, primært manglende bænke i kommunen. For nogle år siden fik Seniorrådet lovning på opsættelse af flere bænke ved stisystemerne, desværre døde dette projekt. Der mangler bænke rigtig mange steder, hvor man kan tage et hvil. Nu også ved den nye kunststi fra stationen til Arken. Der mangler også bænke ved stationen.

Beslutning

Bjarne fortalte, at han på et møde 9. september 2014 blev lovet, at der skulle opstilles 20-25 bænke rundt i Ishøj, men de er endnu ikke kommet. Så der rykkes derfor igen …

Det aftales, at det tages op i tilgængelighedsudvalget. Bjarne videresender referatet fra 2014. 

Erik kunne oplyse, at man har planer om i hvert fald, at sætte 15 borde / bænkesæt op i strandparken, da Seniorværkstedet har fået denne ordre. 

Seniorrådet er enige om, at det er rigtig vigtigt, særligt ved strandparken, da rigtig mange familier har det som udflugtssted. 

Beslutning

Bjarne ville gerne høre om vi i kommunen har en pårørendepolitik, om der er en kvalitetsstandard herfor. Sekretæren spørger i Voksne og Velfærd. 

Det aftales, at Bjarne til næste gang vil undersøge hvad man gør i andre kommuner. 

Beslutning

Der er i Seniorrådet enighed om, at der ikke tales nok om Parkinson og særligt når det rammer så mange borgere som det gør. 

Det aftales, at Leif tager fat i den lokale Parkinson forening og hører hvor mange der er ramt her i Ishøj Kommune. 

Endvidere aftales det igen, at det nævnes for demenskoordinatoren på kommende møde, for at høre om hun kender til arbejdet med Parkinson her i kommunen. 

Beslutning

Bjarne og Erik havde et udkast med af den nye folder. Der er enighed i, at det er blevet et rigtig pænt resultat og et flot stykke arbejde der er lavet. 

Der var kort drøftelse af udfordringer der havde været med folder og brugen af billeder mv. Endvidere blev det drøftet hvor folderen skulle være tilgængelig henne. Det aftales der trykkes 400 eksemplarer. 

Endvidere blev folderen til valget drøftet, der er kommet et tilbud herpå. Der er enighed i, at det er godt at få andre til at lave den folder. 

Sagsfremstilling

Nyt genoptræningscenter i Brohuset, hvor langt er man? Hvad med udendørs faciliteter?

Beslutning

Bjarne ville gerne vide, om nu når man flytter træningscentre til Brohuset, har man så nogle planer om ude træningsfaciliteter også?

Det blev forslået, at man kan lave mulighed for træning på turen til stranden. 

Beslutning

Seniorrådet ville gerne høre om der er nogen status på den årlige skovtur, afholdes den eller rykkes til efterårsfest eller andet? Og hvilke planer har man med Julefrokost og uddeling af ældreprisen?

Sagsfremstilling

Drøftelse af Danske Ældrerådssvar på forespørgsel om hvordan diæterne ydes til medlemmerne, skal det være af det årlige rådighedsbeløb, eller skal det ydes som et ekstra tilskud.

Beslutning

Bjarne har spurgt Danske Ældreråd, hvad de anbefaler i forhold til diæterne, om det kan passe at de er en så stor del af budgettet. Danske Ældreråd har forslået at Seniorrådet udarbejder et mere præcist budget og gør opmærksom på situationen.
Seniorrådet er opmærksom på, at I flere andre Senior- / Ældreråd har man et separat budget til diæterne. 

Resume

beslutningspunktspunkt

I december 2020 fremlagde administrationen en status på arbejdet med Ishøj som demensvenlig Kommune. Der er arbejdet videre med dette og der fremlægges en orientering om fokus i 2021 og fremefter.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Ishøj som demensvenlig kommune fortsætter og der lægges op til et kompetenceløft af alle medarbejdere på ældreområdet i Ishøj, sådan at alle medarbejdere opkvalificeres inden for demensområdet. Således vil der i 2021/2022 være fokus på undervisning af medarbejdere. Det betyder, at ca. 250 medarbejderne fra plejecentrene og hjemmeplejen alle sendes på uddannelse. Konkret betyder det, at:


2021

 • 22 medarbejdere, der er udvalgt til at modtage en mere dybdegående og længerevarende undervisning med fokus på vejledning og faglig dialog sendes af sted på uddannelse efter sommerferien i indeværende år. Disse medarbejdere opkvalificeres sådan, at de kan agere ressourcepersoner og vejledere for deres kollegaer


Sideløbende med uddannelsen etableres et netværk i Center for Voksne og Velfærd, hvor de 22 ressourcepersoner mødes med Ishøj Kommunes demenskonsulent samt andre relevante parter. Dette netværk opstartes medio 2021, og skal være med til løbende at opkvalificere og vedligeholde demenskompetencerne på ældreområdet i Ishøj Kommune. Demensnetværket skal overordnet set:

- Fastholde og sikre den fælles demensvej i 'Et demensvenligt Ishøj'

- Sikre ens demensfaglighed på tværs og lokalt ved den gode demensindsats

- Være kommunens vidensbank repræsenteret af medarbejdere overalt i kommunen

- Fastholde de fagligt dygtige medarbejdere


2022-

 • Ca. 220 sosu-personaler uddannes inden for demens på et 3 dages fagligt AMU-kursus, som Ishøj Kommune sammensætter sammen med AMU.
 • Der afholdes samtidig relevant uddannelse for det pædagogiske personale på plejecentrene samt relevante sygeplejersker og teamledere. Dette drejer sig om ca. 15 personer. Disse forskellige uddannelsestiltag planlægges i 2021.
 • Teamlederne på ældreområdet indgår i et netværk på tværs af ældreområdet, således at der kan videndeles og sparres på tværs ift. demensarbejdet. Dette kan fx være med fokus på magt og overgange fra eget hjem til plejecenter m.fl.


2023-

 • Der vil ca. én gang årligt blive afholdt uddannelse for nye medarbejdere – denne planlægning vil ske i samarbejde mellem demenskonsulenten og relevante nøglemedarbejdere og ledere


Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive informeret om arbejdet med Ishøj som demensvenlig kommune. Et arbejde der hænger tæt sammen med udarbejdelsen af Ishøj Kommunes demensstrategi, der lige nu afventer opstart igen efter sommeren 2021.


Økonomi

Udgifterne til kompetenceudviklingen i 2021 afholdes inden for det eksisterende budget i Center for Voksne og Velfærd.

I forhold til udgifterne til kompetenceudviklingen i 2022 forslår administrationen, at ældreområdet sparer op til denne kompetenceudvikling af personalet på ældreområdet, således at der i forbindelse med overførsel af midler afsættes 250 t. kr. til formålet.


Indstilling12. april 2021, pkt. 40:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der i forbindelse med overførsel af midler afsættes 250 t. kr. til formålet i 2022.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 40:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet synes det er en rigtig god ting. Man Kan aldrig for undervisning / uddannelse nok. 

Dog er Seniorrådet enige i, at det ikke kan være rigtigt at områderne ikke tilføres penge til afholdes af undervisningen. Der burde gives tillægsbevilling hertil. 

Herudover havde Seniorrådet også et ønske om, at Parkinson kom med i denne undervisning, eller man blev undervist mere om Parkinson. 

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport for Forløbsprogrammerne. Årsrapporten fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for forløbsprogrammerne. Forløbsprogrammerne er et tilbud til borgere med kroniske sygdomme, herunder kræft, KOL, diabetes samt rygestopforløb. Forløbsprogrammerne varetages af sundhedskonsulenterne i Forebyggelse og Rehabilitering under Center for Voksne og Velfærd. Af årsrapporten fremgår det, hvor mange borgere, der har været henvist til forløbsprogrammerne, hvilke sygdomme og diagnoser borgerne har haft, hvor mange der har fuldført og afbrudt et forløb, samt hvilke tendenser der ses inden for forløbsprogrammerne og hvilke fokus- og indsatsområder, der vil være i 2021.

De overordnede konklusioner fra årsrapporten:

 • I 2020 blev der henvist 165 borgere, i 2019 var tallet 158 (fratrukket fejlhenvisninger).
 • I 2020 var der i gennemsnit 1dag fra henvisningerne blev modtaget til første telefoniske kontakt, i 2019 var tallet 0,92.
 • I 2020 betjener sundhedscenteret funktionen omkring rygestopvejledning, hvilket I 2019 var udliciteret til apoteket.
 • I 2019 fremgik forløbsprogrammet ”Lænderyg” i rapporten, hvilket den ikke gør i 2020, da dette forløbsprogram nu bliver afholdt i Træningscenteret.
 • I 2020 fordelte henvisningerne sig jævnt over året, hvilket de også gjorde i 2019.
 • I 2020 blev flest henvist rygestop, derefter til cancer- og diabetesforløbsprogram. I 2019 blev flest henvis til cancer- og diabetesforløbsprogram.
 • I 2020 blev flest henvist fra egen læge og hospital, hvilket også gjorde sig gældende i 2019.

Årsrapporten for forløbsprogrammerne er vedhæftet.


Indstilling12. april 2021, pkt. 48:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
årsrapporten til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 48:

TIltrådt.

Beslutning

Årsrapporten er taget til efterretning.       

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport for ernæringsterapi. Årsrapporten fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for ernæringsterapi. Ernæringsterapi er et tilbud under Træning og Rehabilitering i Center for Voksne og Velfærd til borgere, der er i målgruppen herfor, fx borgere med utilsigtet vægttab eller småtspisende borgere. Af årsrapporten fremgår det, hvor mange borgere, der har været henvist til ernæringsterapi, hvilke diagnoser/udfordringer, borgerne har haft, hvor mange der har fuldført og afbrudt et forløb, samt hvilke tendenser der ses inden for ernæringsterapien og hvilke fokus- og indsatsområder, der vil være i 2021.

De overordnede konklusioner fra årsrapporten:

 • I 2020 blev der henvist 44 borgere. I 2019 var tallet 31.
 • I 2020 gik der i gennemsnit 0,8 dage mellem henvisningerne blev modtaget til første telefoniske kontakt. I 2019 var tallet 1,5.
 • I 2020 var der flest henvisninger flest i januar og juni og færrest i maj og november. I 2019 var der flest i juni og august og færrest i januar og april. Det ser derfor ikke ud til at være en gennemgående variation i sæsonudsving.
 • I 2020 blev flest borgere henvist med baggrund i en geriatrisk problemstilling, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 2019.
 • I 2020 blev flest borgere henvist fra kommunens fysio - og ergoterapeuter, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 2019.

Årsrapporten for ernæringsterapi er vedhæftet.

Indstilling12. april 2021, pkt. 47:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
årsrapport for ernæringsterapi til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 47:

Tiltrådt.

Beslutning

Årsrapporten er taget til efterretning. 

Bilag

Beslutning

Materialet ser rigtig fint ud. Seniorrådet har ingen kommentarer til høringen. 

Bilag

Beslutning

Nu da Lise stopper som repræsentant for Seniorrådet, indbydes Jan Diemer til Seniorrådet, da han er 1. suppleant. Peter kontakter Jan. Efterfølgende er Jan kontaktet. Han indtræder i Seniorrådet ved førstkommende møde.

Per orienterede om, at Ældresagen var blevet bedt om at hjælpe til ved Byrådsvalget og skulle i den forbindelse høre om Seniorrådet også var interesseret heri. Det aftales, at Seniorrådet ikke hjælper til i forhold til byrådsvalget. Seniorrådet er upartisk, og det vil være svært til et kommunalvalg. 

Per gav Seniorrådet muligheden for at deltage i foredrag om IT, sikkerhed, regler mv. med Ældresagen den 28. september 2021 kl. 8.00 på Vandrehjemmet. Peter ønskede at deltage. 

Seniorrådet drøftede overgangen til Brohuset. Seniorrådet ville gerne høre mere om hvordan det udvikler sig og høre om planerne mv. Derfor ønsker Seniorrådet at invitere en repræsentant fra kommunale ejendomme med til kommende møde. 

Endvidere vil Seniorrådet fortsat være opmærksom på sagen vedr. Lokalplan 1.80, Seniorrådet har stadig fokus herpå. 

Peter fortalte, at han ikke stiller op til kommende Seniorrådsvalg, da han ved udgangen af 2021 fraflytter kommunen. 

Seniorrådet tog afsked med Lise som flytter til anden kommune. Seniorrådet har alle været meget glade for Lises arbejde i Seniorrådet og særligt hendes store faglighed. Seniorrådet vil savne Lise og ønsker hende og lykke.