Referat
Seniorrådet tirsdag den 23. august 2022 kl. 10:00

Ishøj Rådhus 2.sal - Kæmpen

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

Beslutning

Deltager: Formand Birgit Nielsen, Bjarne Boje, Ellis Andersen, Bjarne Gosvig og Per Nørskov

Afbud: Leif Christoffersen og Jan Diemer

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsordnen er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra 9.juni 2022

Beslutning

Referat fra d. 9. juni 2022 er godkendt.

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen orienterer.

Beslutning

Vestegnstræf d. 28. oktober 2022 drøftes:

 • Programmet drøftes: Brohuset, et oplæg om Kærbo (Bjarne tager kontakt) samt vedtægtsændring
 • Lokaler og mad er bestilt
 • Detail planlægning af Vestegnstræf vedtages endeligt i september

Orientering om brochurer om Seniorrådet

Orientering om prisuddeling og frivilligfest d. 30. september 2022 kl. 17-20

 • Seniorrådets medlemmer kan tilmelde sig på den mailadresse der meldes ud i annoncen og pressemeddelelsen
 • Efterfølgende er alle Seniorrådets medlemmer tilmeldt.

Sagsfremstilling

Kompenserende besparelser 2022

Sagen drejer sig om de 7 mio. besparelser som udvalget drøftede d. 23/6-22.

Helle Madsen deltager.

Beslutning

Centerchef Helle Madsen deltog på mødet vedr. kompenserende besparelser.

 • Helle Madsen beklager den manglende orientering og høring omkring kompenserende besparelser inden det kom i Byrådet. Hvis vi skal igennem ligende øvelse en anden gang, så vil der ske en orientering. Beggrunden for de kompenserende besparelser er, at der ikke gives tillægsbevillinger i år på baggrund af servicerammen, og derfor har processen været anderledes end normalt.
 • Der skulle findes 4 mio. kr. på socialområdet og 3 mio. kr. på ældreområdet. Der sælges ikke så mange plejehjemspladser til udenbysborger som ellers angivet i budgettet, da der er mange borgere på venteliste og nogle dyre enkeltsager.
 • Besparelser kan ses i bilaget.
 • Besparelserne i 2022 overføres ikke automatisk til 2023. Besparelser for 2023 er ikke vedtaget endnu.


Seniorrådet spørger Helle Madsen ind til besparelserne for 2023:

 • Helle Madsen fortæller om klippekortsordningen og fortæller, at der er prioriteret at kigge på kan-opgaver når der skal udvælges besparelser.


Seniorrådet ønsker, at drøfte formen for sekretærhjælp og afklare hvordan der sikres opfølgning. Helle Madsen var villig til at afholde et møde herom.

Bilag

Sagsfremstilling

Evaluering af budgetmøde 2023 med Erkan og Henrik d. 19/8-2022.

Vores budgetmateriale er fremsendt til Byrådet og udvalg.

Beslutning

Tilbagemeldingerne er at det var et positivt møde. Der kunne sættes mere tid af en anden gang.

Enighed om udarbejdelse af et årshjul. Forslag fremlægges senest på mødet i december.

Sagsfremstilling

Budgetmateriale fra Byrådet for 2023.

Skal Seniorrådet have supplerende punkter på?

Beslutning

Seniorrådet drøfter supplerende bemærkninger til budget 2023

 • Seniorrådet mener, at oplaget på 500stk. pensionisthåndbøger er for lidt, og ønsker at muligheden for gentryk undersøges hvis der er efterspørgelse efter flere eksemplarer.

Bilag

Resume

Drøftelsessag

På baggrund af ny sammensætning af Social- og Sundhedsudvalget forelægger administrationen opdateret version af Værdighedspolitikken til drøftelse. Sagen sendes i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 1.8. 2022.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken samler Ishøj Kommunes overordnede visioner og prioriteringer for en værdig ældrepleje. Politikken har fokus på, at borgerne oplever at have et værdigt og meningsfyldt ældreliv med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. Værdighedspolitikken henvender sig til alle seniorer, pårørende, frivillige lokale kræfter, og de der arbejder inden for ældreområdet i Ishøj.

Politikken består af et overordnet fokus på livskvalitet samt seks temaer, der tilsammen viser retningen for arbejdet på ældreområdet i Ishøj. De seks temaer er flg.:

 • Selvbestemmelse
 • Fællesskab
 • Kvalitet, sammenhæng og faglighed i plejen
 • Mad og ernæring
 • En værdig død
 • Pårørende

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 64:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter opdateret Værdighedspolitik, og sender sagen i høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 1.8. 2022. Sagen genforlægges til endelig godkendelse på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 18.8. 2022.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 64:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet har ingen mulighed for at udtale sig i denne sag, da hørings svaret skulle være indsendt d. 1/8-2022 og formand Birgit først får kendskab til sagen d. 16/8-2022.

Seniorrådet anmoder om udsættelse af behandlingen i Byrådet, således at Seniorrådet kan nå at udtale sig, da Seniorrådet finder punktet vigtigt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

BDO har foretaget tilsyn med indkøbsordningen i Ishøj Kommune. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Tilsynets overordnede vurderinger:

Tilsynet vurderer, at:

 • Varer i de udtagne stikprøver overholder holdbarhedsdatoerne
 • Der arbejdes med at sikre et godt prisniveau
 • Borgerne ved opstart i ordningen orienteres, svarende til kravspecifikationens beskrivelser
 • Chaufføren kan redegøre for de retningslinjer, der er for leveringen
 • Leverandøren i sin tilrettelæggelse af indkøbsordningen lever op til kravspecifikationens krav til levering, herunder chaufførens beklædning og forhold omkring anmærkningsfri straffeattest
 • Borgerne er meget tilfredse med deres leveringstidspunkt og med både kundeservicemedarbejdernes og chaufførens kommunikation og adfærd
 • Leverandøren anvender et formaliseret kvalitetsstyringssystem. Lederen oplyser, at der ikke er modtaget klager fra borgere i Ishøj Kommune de seneste 12 måneder
 • Borgerne oplever generelt ikke kvalitetsproblemer, og at der reageres relevant fra leverandøren ved fejl
 • Borgerne er tilfredse med sortimentet, bestillingsform og kvalitet

Tilsynet observerer, at:

 • Alle varer opbevares indpakkede og i transportkasser under leveringen, samt at der anvendes kølelegemer i kasserne
 • Chaufføren er præsentabel, udfører sit arbejde på hygiejnisk forsvarlig vis, og kommunikerer og agerer med forståelse for målgruppen under leveringer

Tilsynet anbefaler, at:

 • Leverandøren sikrer, at alle borgere ved opstart i indkøbsordningen orienteres om rykkergebyrer og renter, der løber på ved manglende betaling
 • Alle chauffører bærer synligt ID-kort ved levering til borgerne

Der er ikke udstedt påbud.
Leder oplyser under interview med BDO, at der løbende arbejdes med kvalitet i ordningen.


Tilsynsrapport er vedhæftet.

Lovgrundlag

Indkøbsordning bevilges efter servicelovens § 83.

Økonomi

Der er ingen økonomi til punktet.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 68:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 68:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet tages til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer om nøgletal. Sagen sendes til orientering i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

IndstillingAdministrationens forslag til beslutning: 23. juni 2022, pkt. 72:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 23. juni 2022, pkt. 72:

Tiltrådt.

Beslutning

Punktet tages til efterretning. Seniorrådet bemærker de mange borgere på ventelisten.

Bilag

Sagsfremstilling

Formand Birgit Nielsen og Bjarne Gosvig giver en status for jubilæet.

Beslutning

Drøftelse af Seniorrådets jubilæum på tirsdag d. 30/8-22

Sagsfremstilling

Spørgsmål til leder Dina Munk er tidligere fremsendt.

Beslutning

Spørgsmålene fra maj er allerede fremsendt og de bruges til mødet i oktober hvor Dina Munk deltager.

Mødet d. 27 september 2022 udvides til kl. 10 til 14. Derfor skal booking af lokalet udvides. Lene Bonde samt leder af aktivitetscentret skal inviteres.

Sagsfremstilling

Planlægning af offentligt møde sammen med Ældresagen.

Emner: Testamente, fremtids fuldmagt, regler om arv m.m.

Beslutning

Drøftelse af møde sammen med Ældre Sagen. Mødet skal ligge i starten af 2023.

Formand Birgit Nielsen og Per Nørskov har opgaven.

Bjarne Boje forslår samarbejde med Foreningsunionen og der drøftes.

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Seniorrådet efterspørger invitation til møder i Tilgængelighedspanelet.

Seniorrådet efterspørger høring i relevante sager fra Klimaudvalget. F.eks et punkt om varmekilder, der var på mødet d. 16. august 2022

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Bjarne Boje har tilmeldt Ellis Andersen til Fritidskonferencen.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Formand Birgit Nielsen efterlyser pensionisthåndbogen hos Borgerservice, Byrådssekretariatet, Biblioteket, Brohuset, Caféer o.lign. steder

Bjarne Gosvig oplever ikke, at der er problemer med at komme forbi Oaserne foran S-togstationen