Referat
Seniorrådet onsdag den 25. januar 2023 kl. 10:00

Ishøj Rådhus 2. sal - Fyrsten

Sagsfremstilling

Mødets deltagere:

HUSK at melde afbud hvis man er ikke deltager.

Beslutning

Tilstede: Formand Birgit Nielsen, Finn Andersen, Per Nørskov, Leif Christoffersen, Bjarne Gosvig og Ellis Andersen

Afbud: Bjarne Boje

Gæst: Dina Munk-Hansen - Leder af Ishøj Hjemmepleje og Hjemmesygepleje

Referent: Gitte Sørensen

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Dagsorden er godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra d. 30. november 2022

Beslutning

Referat fra d. 30. november 2022 er godkendt.

Sagsfremstilling

Årligt møde med leder af Ishøj Hjemmepleje Dina Munk

- Tidligere spørgsmål er sendt til Dina Munk - man må meget gerne tænke over hvis der er andet der kan tages op, men tiden skal også overholdes.

Leder Dina Munk deltager i Seniorrådsmødet fra kl. 10.15 til senest kl. 11.15

Beslutning

Formand Birgit Nielsen byder velkommen til Hjemmeplejens leder Dina

Dina har fået tilsendt spørgsmål som bliver besvaret herefter

 1. Hjemmeplejen har ansat en ergoterapeut, som skal hjælpe med opstart af borger, hjælpemidler i hjemmene, rehabilitering af borger. Derudover er Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen ved at ansætte en farmakonom som skal hjælpe med at dosere medicin og sikre en korrekt arbejdsgang for medicinen i hverdagene.
 2. Teams: Hjemmeplejen søgte penge sidste år til hjælp til opstart af teams, men fik afslag. Hjemmeplejen starter derfor i små portioner af teams og primært med svære borger. Dina fortæller det er svært at opstarte teams og hvad det kræver, koster, og en stor ændring af arbejdskultur.
 3. Der er ansat ca. 7 social- og sundhedshjælper (blandet dagvagt og aftenvagt), 1 sygeplejerske i aftenvagt og 1 social- og sundhedsassistent i aftenvagt i forhold til den øgede bevilling.
 4. Vikar: Vikar og timelønnet bliver brugt oftere i perioder f.eks. ved udskrivelser af meget dårlige/tunge borgere. Hjemmeplejen/Hjemmesygeplejen skal løfte større og svære opgaver og det kræver også flere hænder.
 5. Elever: På nuværende tidspunkt har Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen 3 social- og sundhedshjælper, 1 social- og sundhedsassistent og 2 sygeplejestuderne.
 6. GPS: Alle medarbejdere får udleveret IPads hvor der er GPS i.
 7. Biler: Skilte i biler hvor det er lovligt at parker "ulovligt" hvis situationen virkelig har brug for det. Dina vil undersøge om det kan være en mulighed at få sådanne nogen udstedt.
 8. Borger kan gøre brug af "bytte ydelser" altså noget man er visiteret til kan byttes til en anden ydelse, dog indenfor tilsvarende ydelse/tid.
 9. Borger kontakt: Hvis borgeren har ydelse via Hjemmesygeplejen er det sygeplejersken/assistenten der står for ansvaret hvis borgeren har behov for hjælp i sundhedssystemet (læge, hospital), dog kan og har borgeren resurser selv skal de selv.
 10. Udskrivelse i weekend/helligdag: Sygehuset skal kontakte den ansvarshavende sygeplejerske som skal vurdere situationen og om der er resurser nok til at hjemtage borgeren. Ofte er det kun meget syge (dødende) og terminale borger som der bliver ringet om. Sygeplejersken har et nødberedsskab de kan gøre brug af i disse situationer.
 11. Tavshedspligt: Birgit informerer om, at hun har hørt at medarbejdere overtræder deres tavshedspligt og beder Seniorrådet Dina tage hånd om dette.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering fra formanden

 • Årshjul ændret - Kopi medsendes sammen med brev der udsendes til indbudte
 • Uddeling af bladet/bladene
 • Genforhandling af sekretærhjælp til Seniorrådet - referat og ikke mindst opfølgning fra møderne.

Beslutning

Årshulet ændres med en lille ændring (Juni deltager Hjemmeplejens leder Dina Munk-Hansen)

Seniorbladet skal uddeles. Finn tilbyder at hjælpe Birgit så bladene kan uddeles snarest.

Birgit anmoder om en genforhandling af sekretærbistanden til Seniorrådet.

Formand Birgit Nielsen orienterer at efter borgang af Seniorrådsmedlem Jan Diemer er Finn Andersen tiltrådt som fast medlem af Seniorrådet.

Birgit informerer, om at der var flere medlemmer af Seniorrådet tilstede ved bisættelse af Jan Diemer og det var en flot bisættelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen.

BPA-håndbog
Ishøj Kommune har ikke tidligere haft en BPA-håndbog, hvilket har resulteret i lange afgørelser for at sikre, at borgers BPA-ordning er velbeskrevet. En del af de oplysninger, som hidtil har stået i afgørelsen, vil fremover kunne findes i BPA-håndbogen, hvorved afgørelser vil blive væsentlig kortere.

Mange andre kommuner har en BPA-håndbog, hvor relevante oplysninger samles. BPA-håndbogen er et borgerrettet opslagsværk omkring Ishøj Kommunes overordnede forvaltning af BPA-ordninger.

BPA-håndbogen er udarbejdet med involvering af alle borgere med en BPA-ordning. Syv ud af ni borgere har kommenteret på håndbogen. Fire borgere deltog i et møde, og tre borgere har kommenteret pr. mail eller telefon. BPA-håndbogen er vedhæftet som bilag.

Andre omkostninger
Kommunens tildeling af hjælp og fastsættelse af timetallet efter servicelovens § 96 danner grundlag for udmåling af tilskud til en BPA-ordning. I udmålingen af tilskud indgår:

 • Tilskud til timer til personalemøder og medarbejderudviklingssamtaler, oplæring af hjælpere mv.
 • Løn til ansættelse af hjælpere.
 • Tilskud til arbejdsgiveropgaver (hvis firma/forening varetager arbejdsgiveropgaven).
 • Bistands- og plejetillæg.
 • Andre omkostninger forbundet med en BPA-ordning.

Der er i dag ikke en standard i Ishøj Kommune til at udregne andre omkostninger. Det er derfor i dag en tidskrævende sagsbehandling, der også kan give udfordringer i forhold til at sikre en ensartet og gennemsigtning udregning af ekstraudgifter. Administrationen vil derfor foreslå, at der besluttes en enhedspris i forhold til at dække de andre omkostninger/ekstra udgifter, man som en borger har i forbindelse med en BPA-ordning. Det foreslås, at enhedsprisen bliver gældende pr. 1. januar 2023, og at der ikke sker ændringer med tilbagevirkende kraft. Dvs. at borgere der i dag har en BPA-ordning ikke får ændret i deres nuværende bevilling.

En enhedspris vil gøre det muligt at beregne ekstraudgifter med udgangspunkt i de udmålte timer, hvorefter der bliver foretaget en konkret og individuel vurdering. Det betyder, at en borger med mange bevilligede timer vil modtage et større beløb til dækning af ekstra udgifter end en borger med få bevilligede timer. Beregningerne vil fungere som et udgangspunkt, hvorfra administrationen i hvert tilfælde vil lave en konkret og individuel vurdering af, om der er belæg for at standarden afviges eller om den enkeltes behov kan imødekommes indenfor de eksisterende rammer.

Som eksempel vil en borger, der er bevilliget 15 timer pr. døgn/105 timer pr. uge modtage 186 kr. pr. måned, hvis prisen sættes til 0,4 kr. pr. bevilliget time. Dette svarer til udregningen i bilaget og svarer til bedst billigst egnet løsning.

For at imødekomme evt. prisstigninger er det anbefalingen, at der lægges en buffer ind i beløbet. Det vurderes rimeligt at være 20 kr. pr. måned.

Vedhæftede notat om ekstra udgifter i forbindelse med BPA beskriver de detaljerede beregninger, som ligger til grund for omkostningerne beskrevet ovenfor.

Lovgrundlag

Servicelovens §§ 95 og 96.

Økonomi

er forventes ikke merudgifter, hvis udmålingen af ekstra udgifter fastlægges til 0,4 kr. pr. bevilligede time.


IndstillingAdministrationen indstiller, 15. december 2022, pkt. 135:

 • at BPA-håndbogen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet
 • at niveauet for udmåling af ekstraudgifter fastlægges til 0,4 kr. pr. bevilligede time pr. 1. januar 2023.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. december 2022, pkt. 135:

Tiltrådt.

Beslutning

Høring af BPA-håndbog:

Seniorrådet undrer sig over, at personlige hjælpere ikke får betalt forplejning, når de bistår en borger uden for hjemmet.

Seniorrådet syntes, at borgere der får en BPA-ordning, skal sætte sig ind i meget lovgivning, for at kunne fungere som arbejdsleder.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Administrationen fremlægger håndbog for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Håndbogen er udarbejdet i samarbejde med borgere, der har en BPA-ordning, og der indstilles til, at håndbogen sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet inden den endelige godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Herudover indstiller administrationen til beslutning om serviceniveau for andre omkostninger i forbindelse med en BPA-ordning.

Bilag

Sagsfremstilling

Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) er en særlig ydelse, der tildeles borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse, hvormed borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændig en tilværelse som muligt på lige fod med borgere uden et handicap. Betingelsen for bevilling af en BPA-ordning er, at modtageren af tilskuddet er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne i ordningen.

Der fremlægges en ny version af kvalitetsstandarden på baggrund af følgende justeringer:

 • Målgruppen for BPA-ordning er uddybet
 • Der er tilføjet henvisninger til BPA-håndbogen. Dette har afstedkommet kortere afsnit i kvalitetsstandarden, da teksten er at finde i BPA-håndbogen
 • Der er tilføjet en linje, som inkluderer den lovgivning, som Social- og Sundhedsudvalget blev forelagt i november 2022, og som træder i kraft pr. 1.1.23 omkring rådighedstimer.

Borgmesteren har rettet henvendelse til Social og Ældreministeriet omkring udførsel af sundhedslovsydelser under BPA-ordningen. Der er endnu ikke kommet svar på forespørgslen, og ministeriet svarer, at de stadig er i proces i forhold til at afklare fortolkningen af lovgivningen.

Revideret kvalitetsstandard for BPA-ordning efter servicelovens § 96 er vedhæftet dagsordenen. Ændrede afsnit er markeret med rødt.

Lovgrundlag

Servicelovens § 96.

Økonomi

Sagen har igen økonomiske konsekvenser

IndstillingAdministrationen indstiller, 15. december 2022, pkt. 136:

at revideret kvalitetsstandard for BPA sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. december 2022, pkt. 136:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådet syntes, at borgere der får tildelt en BPA-ordning skal sætte sig ind i meget lovgivning, for at kunne fungere som arbejdsleder.

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget.

Beslutningstema

Administrationen fremlægger revideret kvalitetsstandard for Brugerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens § 96. Der indstilles til, at kvalitetsstandarden sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet inden den endelige godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

I perioden juni til september 2022 udsendte administrationen i Center for Voksne og Velfærd spørgeskemaer til knap 400 ældre borgere, der modtager hjemmepleje og/eller madservice. Undersøgelsen har til formål at tegne et billede af hjemmeplejemodtagernes oplevelse og vurdering af kvaliteten i Ishøj Kommunes hjemmepleje og madservice. Dermed kan undersøgelsen danne grundlag for et fortsat målrettet arbejde med at udvikle og forbedre Ishøj Kommunes tilbud.

Undersøgelsen fungerer samtidig som læring og et udviklingsværktøj for hjemmeplejeområdet.

Overordnede konklusioner
Generelt er borgerne tilfredse med både hjemmehjælp og madservice:

 • 83 % er i meget høj eller høj grad tilfredse med den personlige pleje
 • 71 % er i meget høj eller høj grad tilfredse med den praktiske hjælp
 • 82 % er i meget høj eller høj grad er tilfredse med deres madservice

Flertallet er tilfredse med hjælpen:

 • 59 % oplever, at der i meget høj eller høj grad er overensstemmelse mellem behovet for
  hjælp, og den hjælp, de modtager.
 • Andelen af borgere, som oplever, at der kun i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse, er kun 10%.

Det kan konkluderes, at indsatsen med støtte til udfyldelse af skemaerne har bidraget til en øget svarprocent (fra 35,1 % til 50,1 %).

Administrationens videre arbejde
Administrationen anbefaler, at der arbejdes videre ud fra følgende:

Kontakt og tilgængelighed

 • 8% (dvs. 16 borgere) angiver, at hjemmeplejen i mindre grad eller slet ikke er til at få fat i, når de har brug for at tale med dem.
 • Det bør undersøges nærmere, hvad baggrunden er for deres oplevelse.

Overensstemmelse mellem behov og ydelse

 • 10 % (dvs. 20 borgere) angiver, at der kun i mindre grad eller slet ikke er overensstemmelse mellem deres behov og den hjælp, de får.
 • Årsagerne til det oplevede gab bør undersøges nærmere, bl.a. gældende kvalitetsstandard, hjemme- og hjemmesygeplejens procedure for at hjælpe borgerne med kontakt til visitationen.

Kommunikation ved forsinkelser/aflysning

 • 43 % (dvs. 85 borgere) angiver, at de i mindre grad eller slet ikke får besked, hvis hjælperen kommer senere end planlagt.
 • Der bør udarbejdes en retningslinje for, hvornår borgerne kontaktes ved forsinkelser/aflysninger. Hjemmeplejen arbejder historisk med en tidsmargin på 60 minutter, men der forefindes ingen skriftlig aftale om dette. Efterfølgende skal der arbejdes med forventningsafstemning med borgerne, så de kender serviceniveauet.

Fritvalgsordningen

 • 18 borgere angiver, at de ikke kender til, at de kan vælge mellem den kommunale og en privat leverandør.
 • Visitationen arbejder videre med information om fritvalgsordningen (se bilag om mål og initiativer)

Faste teams i hjemmeplejen

 • 45 borgere har i kommentarfelterne angivet, at de oplever for mange skiftende hjælpere, og bl.a. at dette giver mindre kontinuitet og større utryghed.
 • Hjemmeplejen arbejder videre med faste teams, når der bliver mulighed for konsulenthjælp fra sekretariatet (se bilag om mål og initiativer)

Administrationen drøfter brugertilfredshedsundersøgelsen med den private leverandør.

Resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen sendes til orientering i Seniorrådet.

Lovgrundlag

Lov om social service § 83.

Økonomi

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser.

IndstillingAdministrationen indstiller, 15. december 2022, pkt. 137:

at resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen i hjemmeplejen og af madservice tages til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 15. december 2022, pkt. 137:

Taget til efterretning.

Beslutning

Seniorrådet er tilfredse med, at svarprocenten er steget til over 50%.

Seniorrådet syntes det er rart, at se der sker forbedringer.

Seniorrådet ser med tilfredshed, at der skal være et indsats område i forhold til ændring/forsinkelser af besøg fra Hjemmeplejen.

Seniorrådet ser med tilfredshed, at borgere bliver gjort tydeligere oplyst om, at de kan vælge imellem det kommunale og det private som leverandør.

Seniorrådet ønsker, at vide hvad der menes med "Fortsættes med at tilbyde vaskeordning"

Beslutningskompetence

Social- og Sundhedsudvalget

Beslutningstema

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelse af hjemmepleje og madservice.

Undersøgelsen viser i hovedtræk følgende:

 • Tilfredsheden er forbedret siden 2020
 • Den kommunale hjemmepleje scorer højere end den private udbyder på praktisk hjælp
 • Den private udbyder scorer en smule højere på den personlige pleje
 • Svarprocenten ligger på 50,1 %, hvilket er en klar forbedring fra 2020, hvor den lå på 35,1 %

Bilag

Sagsfremstilling

Er der orienteringer fra udvalgene, der skal deles?

Beslutning

Intet at dele.

Sagsfremstilling

Er der orientering fra udvalgene der skal deles?

Beslutning

Intet at dele.

Sagsfremstilling

Leif C. - Nyt om hjælp fra kommunens IT-afdeling

Beslutning

Leif Christoffersen har modtaget brev fra borgmesteren.

Leif vil selv prøve, at ordne Seniorrådets hjemmeside.

Sagsfremstilling

Da Jan Diemer er afgået ved døden skal udvalget tage stilling til hvem der skal have følgende opgave efter ham:

 1. Suppleant til Vestegnens Ældreråd
 2. Suppleant til FOLO
 3. Suppleant til Tilgængelighedsudvalget
 4. Medlem af Medarbejderforum
 5. Følge med i Handicapudvalgets dagsordner

Beslutning

Seniorrådsmedlem Finn Andersen overtager opgaverne efter Jan Diemer.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning - Budget bliver fremsendt når det modtages fra økonomi afdelingen.

Beslutning

Det foreløbige budgettet taget til efterretning, der afventes det endelige årsregnskab for 2022.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Beslutning

Ellis fremlægger konferencen i Nyborg d. 3+4 maj 2023.

Der bliver snakket økonomi til dette.

Seniorrådet bliver enige om, at de tager det op som et punkt på næste møde i februar.

Seniorrådet er blevet orienteret om helbredstillæg og tager det til efterretning.