Referat
Seniorrådet tirsdag den 25. juni 2019 kl. 13:00

Mødelokalet 221 Brohuset

Beslutning

Ingen kommentarer til referatet og referatet blev godkendt.

Der var drøftelse om fremtidigt lokale til Seniorrådet og lokaler til de forskellige formål generelt. Det blev aftalt, at der kun meldes noget ud når vi ved noget med sikkerhed.

Det aftales, at Lise overtager Jans nøgle og nøglebrik til Vejlebrovej 105.

Det aftales, at sekretæren melder det nye seniorråd til udvalget. Endvidere undersøger sekretæren hvordan der skal meldes ind til de forskellige udvalg.

 

 

Beslutning

Det aftales, at der fremover kommer et fast punkt på kommende Seniorrådsmøder der hedder beretning fra diverse udvalg.

Der var derefter drøftelse om, der er et kommissorium for de forskellige udvalg. Der er der for medborger udvalget fortalte Ingelise, men umiddelbart ikke til andre udvalg.  

Lise er Seniorrådets repræsentant i brugerrådet på Kærbo og Torsbo og vil derfor gerne præsentere sig. Peter skriver til Kærbo og Torsbo herom.

Ingelise fortalte, at Tilgængelighedsudvalget har afholdt møde, hvor de bl.a. var på rundvisning i det nye lægecenter. Ingelise fortalte, at de mangler ledelinjer, men det undersøges stadig. Endvidere var der drøftelse af beliggenheden af det nye lægecenter i Brohuset. Der er et ønske og en forventning fra seniorrådet om, at det vil blive nemt at kunne komme til lægen i Brohuset. Det aftales at Inge Sørensen fra kommunen kontaktes, for at gøre opmærksom på seniorrådets bekymring for adgangen til lægerne i Brohuset.

Det foreslås, at der nedsættes et medieudvalg. Der er enighed herom og medlemmerne bliver formand Peter, næstformand Bjarne og Per.

Der er enighed i, at det kunne være godt med flere læserbreve, men hvis man vil sende et læserbrev på vegne af Seniorrådet, skal det altid cleares af Seniorrådet, ellers er det kun med eget navn.

Det påpeges, at når man bruger billeder, så skal man huske at skrive hvem der har taget billedet. Ved brug af de officielle billeder, skal vi huske at notere Peter Kay som fotograf.

Der er enighed i, at samarbejdet med Ældresagen og Seniorrådet er rigtigt godt, bl.a. emner som testamente og flex trafik har været rigtig godt og relevant. Det aftales, at det fungere godt i udvalget, med to fra Seniorrådet, formand og næstformand, to fra Ældresagen og Per der er med i begge lejre.

Det aftales, at når man er repræsentant i et udvalg, så skal man orientere om udvalget arbejde på kommende Seniorrådsmøder, så alle medlemmer har mulighed for at komme med input hertil.

Der var drøftelse af Seniorrådets lokaler og brugen heraf. Endvidere efterspørges en ny større kaffemaskine, der er tidligere godkendt indkøb heraf. Sekretæren undersøger dette og venter tilbage.

 

Resume

Beslutningspunkt:
Forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84 fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse og sendes i høring i Handicaprådet og Seniorrådet

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser efter servicelovens § 84. Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Målgruppen kan være alle over 18 år, men det vil i praksis dreje sig om ældre. Varigheden af opholdet er afhængig af formålet. Det kan dreje sig om et ophold lige fra et par dages varighed til et par måneders varighed. Formålet med ophold på en fleksibel omsorgsplads er at støtte borgere, der har et særligt behov for omsorg, pleje og træning i at forbedre almentilstanden med henblik på at komme tilbage til egen bolig.
Af kvalitetsstandarden for fleksible omsorgspladser beskrives følgende parametre med det formål at præcisere form og indhold af ydelsen:

 • Lovgrundlag
 • Målgruppe
 • Indhold i ydelsen
 • Visitationskriterier
 • Egenbetaling

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Kvalitetsstandarden er vedhæftet.

 

Indstilling8. april 2019, pkt. 48:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for fleksible omsorgspladser og sender standarden til høring i Handicaprådet og Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 48:

Tiltrådt. Under punktet ventetid skal tidsfaktoren "i god tid" præciseres. Sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfrist er d. 2. maj.

Beslutning

På denne høring har fristen været den 2. maj 2019 og derfor er der ikke mulighed for Seniorrådet at svare herpå. Seniorrådet ville gerne have haft muligheden herfor.

Det er derfor under al kritik, at først få en så vigtigt område til høring efter fristen.

Seniorrådet vil gerne påpege, at det ikke er i orden og ikke skal ske igen.

 

Punktet er på igen til dette møde, nu med forlænget høringsfrist.

Igen ville Seniorrådet gerne påpege, at begrebet "god tid" i forbindelse med høringsfrister, ønskes præciseret. Seniorrådet ønsker en længere tid end de f.eks. tre dage her.

Høringssvar fra Seniorrådet:

·         Vedr. Form og indhold:

Her står der, at genoptræning ikke er en del af opholdet. Der skal står, at genoptræning skal ordineres. Der burde stå, at der daglig sker en vedligeholdelses mobilisering. 

·         Vedr. Borgerens pligter og rettigheder:

Her står der, at ved behov for kørsel med liftbus, er det med fuld egen betaling for borgeren på 402 kr. tur/retur. Her er spørgsmålet om denne pris gælder for alle, også dem der bor lige ved siden af og om det kun til denne aflastning? Seniorrådet synes det umiddelbart lyder dyrt. Endvidere var der en undren over, at f.eks. kørsel fra hospital til hjemmet, den skal man ikke betale for, hvorfor så her?

·         Udarbejdelse og opfølgning:

Seniorrådet ønskede, at kunne se hvem der har udarbejdet kvalitetsstandarden og hvornår den igen skal revideres.

 

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Der redegøres for reglerne om opkrævning af egenbetaling på kommunale akutpladser efter sundhedsloven og midlertidige pladser efter serviceloven. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelses og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Flere kommuner landet over har opkrævet betaling for kost og vask af tøj og linned fra borgere, der er indlagt på en kommunal akutplads. Det er imidlertid blevet indskærpet fra kammeradvokaten, at denne brugerbetaling er ulovlig, da reglerne om hjemmesygepleje efter § 138 i sundhedsloven ikke indeholder hjemmel for kommunerne til at opkræve egenbetaling hos borgere, der modtager hjemmesygepleje, og således heller ikke hos borgere, der opholder sig på en kommunal akutplads. Er der derimod tale om midlertidige pladser efter servicelovens § 84, er der mulighed for at opkræve egenbetaling. I Ishøj Kommune har praksis været, at de eksisterende døgnpladser er oprettet og visiteret efter servicelovens bestemmelser. Ishøj Kommune har derfor ikke opkrævet ulovlig egenbetaling.

 

Sondring mellem de to pladstyper:
En kommunal akutfunktion efter SUL § 138 er et tilbud til borgere med omfattende pleje- og behandlingsmæssige behov og som samtidig kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, der ligger ud over de kompetencer, der normalt er til stede i den kommunale hjemmesygepleje. I disse tilfælde kan der ikke opkræves egenbetaling ved brug af pladsen.

Ophold på en fleksibel omsorgsplads gives efter servicelovens § 84 stk. 2 om midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg, pleje, rehabilitering og aflastning efter servicelovens bestemmelser. I disse tilfælde kan kommunen opkræve egenbetaling.

I vedhæftede notat beskrives henholdsvis akutpladser og midlertidige pladser/fleksible omsorgspladser, forskellene mellem de to pladstyper samt mulighed for at opkræve egenbetaling.

Ishøj Kommune opkræver aktuelt 127 kr. i egenbetaling for ophold på en kommunal døgn/aflastningsplads. Egenbetalingen dækker kost, linned, vask m.m. Beregninger har vist, at såfremt der ikke opkræves egenbetaling vil det medføre en mistet indtægt på ca. 500.000 kr.

Det anbefales derfor, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at midlertidige pladser efter serviceloven fremadrettet benævnes "fleksible omsorgspladser", og at der fortsat opkræves egenbetaling for kost, linned, vask. m.m.

Notat om egenbetaling er vedhæftet. Derudover er vedhæftet vejledning m.m. vedr. egenbetaling på akutpladser

Indstilling8. april 2019, pkt. 47:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at midlertidige pladser fremadrettet benævnes "fleksible omsorgspladser", at der fortsat opkræves egenbetaling, samt sender sagen til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 47:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Der var drøftelse af akutpladser og midlertidige døgnpladser. Seniorrådet er ærgerlige over egenbetalingen.

Seniorrådet efterlyste kriterier for hvornår det er en akutplads og hvornår det er en midlertidig kommunal plads. Samtidig ønskes kriterier for visitationen hertil.

Endvidere ønskede Seniorrådet at vide, om borgeren på skrift får besked om vedkommende tilbydes en akutplads eller en midlertidig kommunal plads. Det vil gøre en forskel for borgeren, om man skal betale for pladsen eller ej.

Til sidst ønskede Seniorrådet, at vide hvor mange der er visiteret til akutpladser efter loven om egen betaling er trådt i kraft.

Seniorrådet agter at få Dansk Ældreråds vurdering heraf.

Punktet sættes på igen på kommende seniorrådsmøde.  

 

Lovgrundlag

Servicelovens § 84, Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:
Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune

Sagsfremstilling

Ishøj kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2018 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Borgerservice, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Voksne og Velfærd. Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune, på de områder hvor Ishøj Kommune som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne. Der skelnes derfor ikke mellem, om en sag er indbragt af en Ishøj- eller Vallensbækborger.

Der er i bilag 2, tabel 1 vist Ankestyrelsens behandling af Ishøj Kommunes klagesager på social- og beskæftigelsesområdet for hele 2018 og 2017. I 2018 har Ankestyrelsen afgjort 136 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 fremgår det, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har henholdsvis stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen. En nærmere forklaring af Ankestyrelsens begreber, er gengivet bilag 1.

Notater vedr. Ankestyrelsens afgørelser for Ishøj og Vallensbæk på området under Center for Børn og Forebyggelse er vedhæftet dagsordenen.

Overordnet viser ankestatistikken følgende:

 • Der er sket et lille fald i det samlede antal klagesager fra 150 i 2017 til 136 i 2018.
 • Antallet af stadfæstelser er faldet, både antalsmæssigt, men også procentuelt fra 68% i 2017 til 64% i 2018.
 • Antallet af ændringer er ligeledes faldet fra 12% i 2017 til 7% i 2018.
 • Antallet af hjemvisninger steget støt, fra 21% i 2017 til 29% i 2018.
 • I Ishøj kommune ligger omgørelsesprocenten lidt højere end landsgennemsnittet. For hele landet er omgørelsesprocenten 30% i såvel 2017 som 2018, mens den for Ishøj Kommune var på 32% i 2017 og 36% i 2018.
 • På servicelovens område ligger omgørelsesprocenten i Ishøj Kommune under landsgennemsnit, henholdsvis 9% i 2017 og 2% i 2018.
 • Det er på aktivlovens område Ishøj Kommune har en meget høj omgørelsesprocent. Angående aktivloven vedrører det afgørelser fra Borgerservice. Aktuelt er der igangsat en indsats for at styrke kvaliteten i kommunens afgørelser generelt.

I samarbejde med Center for Ledelse og strategi har juristerne i kommunen planlagt tilrettede kursusforløb i ”den gode afgørelse”.

Indstilling8. april 2019, pkt. 51:

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget tager
Ankestyrelsens ankestatistik for 2018 til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 51:

Tiltrådt. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Ankestatistikkens overordnede tal blev gennemgået og drøftet.

Der er enighed om, at man har taget de lidt dårlige tal til efterretning, og det at kommunen vil tilbyde kursusforløb i "den gode afgørelse" er rigtig godt.

 

Lovgrundlag

Lovgrundlag. Retssikkerhedsloven, Kap. 11.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:
Ishøj Kommune indgik et samarbejde med Boblberg.dk i september 2017 med henblik på at forbedre brugernes fysiske og mentale sundhed. Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for, at brugerne kan skabe relationer og fællesskaber på baggrund af interesser og oplevelser. Hermed fremlægges en kort status.

Sagsfremstilling

Status på Boblberg.dk i Ishøj Kommune pr. 6. marts 2019:

 • Der er 931 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 5,2 % af alle borgere over 14 år i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 322 brugere siden september 2018. Målsætningen ligger på 1-3 %, således er antallet af brugere tilfredsstillende.
 • Der er +16.500 bobler/annoncer fra brugere i Ishøj, og 81,8 % af brugerne får svar på deres bobler/annoncer. Målsætningen herfor er mindst 50 % og derfor ligeledes tilfredsstillende.
 • 88 % af brugerne fra Ishøj henvender sig til brugere i andre kommuner. Dette viser, at den korte afstand til nabokommunerne er en fordel, og at transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer.
 • Gennemsnitsalderen for brugere på Boblberg.dk er 37,8 år i Ishøj.
 • Brugerne søger typisk efter venskaber, ligesindede med psykisk sårbarheder, hjælp til at lære dansk mm.
 • Boblberg.dk besøger fortsat relevante aktører i lokalområdet for at udbrede kendskabet til Boblberg.dk. Team Frivillighed og Lokalsamfund støtter op om denne indsats.
 • Boblberg.dk har udviklet fortrolige støtte- og kommunikationsgrupper samt et foreningsmodul. Et aktivitetsmodul er under udvikling.
 • Boblberg.dk samarbejder med foreninger, universiteter mm. Boblberg.dk har for nylig indgået et samarbejde med Røde Kors, som bl.a. betyder at der udvikles nye tekniske løsninger målrettet til frivillige.

Indstilling8. april 2019, pkt. 52:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om Boblberg.dk til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 52:

Tiltrådt. SSU ønsker at der tages en dialog med Boblberg.dk om deltagelse af ældre medborgere, evt. via cafeerne. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Der var drøftelse af Boblberg.dk og oplysningerne af brugerne heraf. Boblberg.dk er en borger til borger portal. Per ville gerne hjælpe med udbredelsen af brugen heraf. Der er enighed i, at det er vigtigt at borgerne ved det eksistere og ved hvad man kan bruge det til for at det kan udbredes.

Seniorrådet ønsker at vide, hvor mange af de 931 brugere af Boblberg.dk i Ishøj der er 65 +.

Endvidere kunne Seniorrådet godt tænke sig at vide, hvad det vil koste at fortsætte med Boblberg.dk. Hvor stor en andel af den 555.000 kr. der er sat under værdighedsmilliarden er sat af til Boblberg.dk?

 

Økonomi

Den nuværende finansieringsmodel af Boblberg.dk udløber den 31. august 2019. Herefter vil midler fra Værdighedsmilliarden finansiere Boblberg.dk frem til den 31. august 2020.

Hvis aftalen skal opsiges skal det ske med seks måneders varsel.

Resume

Godkendelsespunkt
Hermed fremlægges en evaluering af caféerne i Ishøj Kommune. Den første café i Ishøj startede op i 2014 i et samarbejde mellem Ældre Sagen, hjemmeplejen i Ishøj, Boligforeningen AAB samt Omsorgscenteret Kærbo. Caféerne har til formål at modvirke ufrivillig ensomhed og isolation samt modvirke underernæring. Der er i dag fem caféer i Ishøj Kommune, som hovedsageligt er for ældre borgere.

 

Sagsfremstilling

Der er forskellige samarbejdsmodeller for de fem caféer, og følgende aktører bidrager til caféarrangementerne:

 • Maden til caféerne laves dels af frivillige og dels af kulturhusenes køkkener.
 • Frivillige hjælper til med borddækning, opvask, værtskab mm.
 • Hjemmeplejen yder støtte til svage, ældre borgere, der kan have behov for hjælp med fx at blive fulgt til/fra arrangementet, komme på toilettet eller spise. De bruger sammenlagt omkring 9 timerne ugentligt i caféerne.
 • Frivillighed og Lokalsamfund hjælper til med mindre opgaver, som kontakt til kommunikationsafdelingen, flyers, lokalt kendskab i forhold til personer mm. Derudover besøger Frivillighed og Lokalsamfund caféerne cirka 4 gange årligt med henblik på at pleje relationerne til frivillige og deltagere, sørge for at caféerne fortsat er åbne fællesskaber samt for at rådgive de frivillige om frivillighed.

Det vurderes, at caféerne kan fungere på frivillige hænder uden bidrag fra hjemmeplejen, da borgere med behov for støtte kan benytte sig af klippekortsordningen.

Vedlagt er evaluering af caféerne.

Indstilling8. april 2019, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af caféerne til efterretning og godkender, at caféerne gradvist forankres på frivillige hænder i løbet af efteråret 2019.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 46:

Tiltrådt. SSU ønsker tilbagemelding på antal sårbare ældre som deltager med klippekort.

Beslutning

Der var drøftelse om brugen af caféerne.

Der var bekymring om den fremtidige brug af caféerne, hvordan de skal fungere, om borgerne kan få hjælp hertil og de skal bruge klippekort hertil. Endvidere blev brugen af klippekort drøftet, herunder brugen af klippekort i caféerne.

Seniorrådet ønskede, at få mere at vide om klippekortsordningen. Hvor mange penge der bruges hertil, hvordan man visiteres hertil og om man kan overfører fra år til år hertil? Dette ønsker Seniorrådet bl.a. at drøfte på kommende møde med Dina Munk.

Seniorrådet vil gerne have svaret på, hvem der har ansvaret for caféerne, både nu og fremadrettet? Endvidere vil Seniorrådet gerne vide hvordan økonomien til caféerne er?

 

Bilag

Sagsfremstilling

Den tiltrådte ramme for sekretærbistand til Seniorrådet er vedhæftet, således at nye seniorrådsmedlemmer kan orientere sig herom.

Beslutning

Rammen for sekretærbistand til Seniorrådet er vedhæftet. Ingen kommentarer hertil.

 

Bilag

Indstilling8. april 2019, pkt. 55:

 Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 55:

Taget til efterretning. Sendes til Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

De forskellige nøgletal blev kort gennemgået og drøftet.

Seniorrådet udtrykte bekymring for at genoptrænings tiden er sat ned fra 60 min. til 45 min., er det nok tid til den korrekte genoptræning?  

Seniorrådet drøftede tallene for de utilsigtede hændelser, som er stedet fra 2018 til 2019. Der var enighed om, at det kan være måden de registreres på. Seniorrådet ville gerne udtrykke deres bekymring herom.

 

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Hermed fremlægges en evaluering af caféerne i Ishøj Kommune. Den første café i Ishøj startede op i 2014 i et samarbejde mellem Ældre Sagen, hjemmeplejen i Ishøj, Boligforeningen AAB samt Omsorgscenteret Kærbo. Caféerne har til formål at modvirke ufrivillig ensomhed og isolation samt modvirke underernæring. Der er i dag fem caféer i Ishøj Kommune, som hovedsageligt er for ældre borgere.

 

Sagsfremstilling

Der er forskellige samarbejdsmodeller for de fem caféer, og følgende aktører bidrager til caféarrangementerne:

 • Maden til caféerne laves dels af frivillige og dels af kulturhusenes køkkener.
 • Frivillige hjælper til med borddækning, opvask, værtskab mm.
 • Hjemmeplejen yder støtte til svage, ældre borgere, der kan have behov for hjælp med fx at blive fulgt til/fra arrangementet, komme på toilettet eller spise. De bruger sammenlagt omkring 9 timerne ugentligt i caféerne.
 • Frivillighed og Lokalsamfund hjælper til med mindre opgaver, som kontakt til kommunikationsafdelingen, flyers, lokalt kendskab i forhold til personer mm. Derudover besøger Frivillighed og Lokalsamfund caféerne cirka 4 gange årligt med henblik på at pleje relationerne til frivillige og deltagere, sørge for at caféerne fortsat er åbne fællesskaber samt for at rådgive de frivillige om frivillighed.

Det vurderes, at caféerne kan fungere på frivillige hænder uden bidrag fra hjemmeplejen, da borgere med behov for støtte kan benytte sig af klippekortsordningen.

Vedlagt er evaluering af caféerne.3. juni 2019, pkt. 37:8. april 2019, pkt. 46:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen af caféerne til efterretning og godkender, at caféerne gradvist forankres på frivillige hænder i løbet af efteråret 2019.Social- og Sundhedsudvalget, 8. april 2019, pkt. 46:

Tiltrådt. SSU ønsker tilbagemelding på antal sårbare ældre som deltager med klippekort.Seniorrådet, 3. juni 2019, pkt. 37:

Udskydes til møde den 25. juni 2019

Beslutning

Punktet udgår, er ved en fejl kommet på to gange. Er behandlet under punkt 49. 

 

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Administrationen foreslår, at Ishøj Kommune indgår i et toårigt pilotprojekt med Berendsen Vaskeservice om vask af tøj for borgere tilknyttet Ishøj Kommunes hjemmepleje og plejecentre. Motivationen er, at der skal frigives personaleressourcer til den borgernære pleje. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Administrationen er i dialog med Berendsen Vaskeservice om, at indgå i et pilotprojekt om vask af tøj for borgere tilknyttet Ishøjs hjemmepleje samt borgere på kommunens to plejecentre, Torsbo og Kærbo. Berendsen vasker i forvejen tøj for borgere i flere af landets kommuner (fx Vallensbæk, Høje Taastrup, Albertslund kommuner), hvilket har vist sig at frigive ressourcer til den borgernære pleje og omsorg. Ligeledes vil det betyde et langt mere attraktivt arbejdsmiljø for medarbejderne til en faggruppe, hvor der er rekrutteringsmæssige udfordringer samt at vasken opfylder hygiejne- og miljøkrav. Med investeringen i pilotprojektperiode på 2 år forventer administrationen at der kan høstes gevinster med optimerede arbejdsgange for den borgernære pleje.

Økonomi
Der er udarbejdet beregninger, der viser, at Ishøj Kommune kan opnå en økonomisk gevinst på ca. 1 mio. kr. årligt omsat til medarbejdertimer (svarende til 2,9 årsværk) ved at indgå i en vaskeordning ved Berendsen Vaskeservice. Den økonomiske gevinst kan således allokeres til flere borgernære opgaver i Hjemmeplejen og på plejecentrene. For at den økonomiske gevinst kan realiseres, er det nødvendigt, at Hjemmeplejen, Kærbo og Torsbo samlet investerer 1.324.000 kr. pr. år i en to-årig periode på, at borgernes tøj bliver vasket ved Berendsen Vaskeservice. Investeringen tages indenfor eksisterende budgetramme.

Det foreslås samtidig, at der indføres en brugerbetaling i Hjemmeplejen på 150 kr./måned som svarer til nuværende udgifter ved vask i eget hjem, samt at den eksisterende brugerbetaling på Kærbo og Torsbo på 190 kr./måned bibeholdes. Brugerbetalingen skal dække en del af udgiften til vask ved Berendsen Vaskeservice.

Administrationen foreslår derfor, at der indgås et samarbejde med Berendsen Vaskeservice om et toårigt pilotprojekt med opstart d. 1.09.19. Det anbefales endvidere, at det godkendes, at der i projektperioden opkræves brugerbetaling som angivet ovenfor. Administrationen vil evaluere pilotprojektet midtvejs i forløbet. Evalueringen vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i august 2020.

Vedhæftet er notat for pilotprojektet.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 77:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at der indgås i et toårigt pilotprojekt med Berendsen Vaskeservice, samt at der i projektforløbet indføres brugerbetaling for de borgere, der får vasket tøj ved Berendsen Vaskeservice, og at der fremlægges status august 2020.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 77:

Tiltrådt. Sendes til orientering i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Beslutning

Ishøj kommune har lavet en aftale med Berendsen vaskeservice, om vask af tøj for borgere i Hjemmeplejen, på Torsbo og Kærbo. Der er bruger betaling herpå og for borgere på plejehjemmene vil prisen for vask være uændret og for borgere i hjemmeplejen, vil prisen være prisen 150 kr. pr. måned.

Der er enighed om, at det lyder som en rigtig god idé.

Seniorrådet ville gerne vide mere om, hvad aftalen mere præcist indebærer, f.eks. hvor ofte man får vasket.

Seniorrådet ville gerne fremsige en bekymring, for at der står aftalen med Berendsen vaskeservice, vil give en besparelse på tre årsværk. Seniorrådet ønsker ikke, at det får ansættelsesmæssige konsekvenser for personale kvoten, de mener stadig der er brug for de hænder.  

Der er enighed om, at det lyder til at være en rigtig god mulighed for borgerne og vil være med til at aflaste medarbejderne, så de kan bruge tiden på den personlige pleje.

Til sidst var der et ønske om, at det på sigt kan gælde komme til at gælde for andre borgere end dem der modtager hjælp fra kommunen.

 

Økonomi

Investering Kærbo: 444.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.

Investering Torsbo: 175.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering Hjemmeplejen: 410.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.

Investering ældreboliger Kærbo: 164.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering ældreboliger Torsbo: 131.000 kr. om året til Berendsen Vaskeservice.
Investering i alt: 1.324.000 kr. årligt.

 

Alle udgifter afholdes inden for de eksisterende budgetter.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har siden 2016 modtaget 3.048.000 kr. årligt fra Værdighedsmilliarden. Midlerne løber til og med 2019, hvorefter de overgår til bloktilskud i 2020. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til hvorledes initiativerne skal forankres.

Sagsfremstilling

I aftalen om finansloven for 2016 blev det besluttet at tildele 1 mia. kr. årligt fra 2016-2019 til arbejdet med værdige ældreliv i landets kommuner. Ishøj Kommune har således modtaget midler fra Værdighedsmilliarden (VM) siden 2016. Disse midler overgår til bloktilskud i 2020 og der skal i den forbindelse tages stilling til forankring af initiativerne under VM fra 2020 og frem. Status på de igangværende initiativer fremlægges som et selvstændigt punkt. Det overordnede billede viser, at initiativerne lever op til de fastsatte mål og at de alle dermed er med til at skabe gode og værdige ældreliv for Ishøj Kommunes ældre borgere. I forbindelse med overgangen til bloktilskud i 2020 foreslår administrationen at forankre seks af de syv eksisterende initiativer. Disse er:

 • Klippekortsordning med kr. 500.000
 • Kontinensklinik med kr. 320.000
 • Bekæmpelse af ensomhed via brobygning mellem forebyggelse og frivillighed med kr. 500.000
 • Velfærdsteknologi, herunder TeleKol med kr. 610.000
 • Fremme af mental sundhed blandt sårbare voksne, incl. Boblberg med kr. 555.000
 • Aktivitetscenter Egely med kr. 300.000

Samlet forslag kr. 2.785.000, restbeløb kr. 263.000 lægges i kassen. 

Det foreslås desuden at initiativet omkring gode indflytninger for demensramte i plejebolig, der har fået midler fra VM i 2018 og 2019, overgår til den daglige drift og således bliver en del af den daglige praksis på kommunes to plejecentre.

Notat vedr. forankring er vedlagt som bilag.

Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet orienteres efterfølgende om fordelingen.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 82:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til forankring af initiativer under Værdighedmilliarden, og at sagen sendes til byrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 82:

Godkendt. Sagen sendes til Byrådet og til formidling i Seniorrådet.

Beslutning

Der var drøftelse af fordelingen af midlerne til værdighedsmilliarden.

Det var forslag om, at de 263.000 kr. som er restbeløb, ikke lægges i kassen, men f.eks. bruges til finansiering af f.eks. aftalen med Berendsen vaskeservice, eller til et grønt område ved Kærbo, eller til et udendørs genoptræningsanlæg. Nogle af pengene kunne også gå til ældreprisen. 

Endvidere ønskede Seniorrådet en udspecificering af punktet "Fremme af mental sundhed blandt sårbare voksne", incl. Boblberg.dk. Hvor meget går f.eks. til Boblberg.dk?

Der var en undring over, at der skal bruges 300.000 kr. til Egely, om det er en lønudgift de 300.000 kr. bruges til.

Punktet er taget til efterretning, men Seniorrådet ønsker uddybning af de forskellige punkter, samt mere viden herom.

 

Økonomi

I 2019 var det tildelte beløb fra Værdighedsmilliarden kr. 3.048.000. Beløbet i 2020 fremskrives i forhold til den normale pris- og lønregulering. Finansloven tilskriver desuden, at Værdighedsmilliardmidlerne fordeles mellem kommunerne efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Resume

Pr. 1/7-2019 træder ny lovgivning i kraft vedr. SEL § 79a. På denne baggrund forelægges Social- og Sundhedsudvalget en revideret kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg. Kvalitetsstandarden sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til ældre borgere i kommunen efter servicelovens §79a. Pr. 1/7-2019 træder ny lovgivning i kraft på området og den nuværende kvalitetsstandard revideres herefter.
Den nye lovgivning tilskriver en ændring af målgrupperne for de forebyggende hjemmebesøg. Således skal Ishøj Kommune efter d. 1/7-2019 tilbyde forebyggende hjemmebesøg til følgende målgrupper:

 • Enlige borgere i deres fyldte 70. år.
 • Alle borgere i deres fyldte 75. år samt i deres fyldte 80. år.
 • Alle borgere, der er fyldt 82 år skal tilbydes mindst et årligt besøg.
 • Borgere i alderen 65 år til 81 år, som er en i særlig sårbar position.

Rettelserne i den nye kvalitetsstandard er markeret med rødt, således at de fremstår synlige. Rettelserne omhandler primært de nye målgrupper/aldersgrupper jvf. ny lovgivning samt en skærpelse af, at de forebyggende hjemmebesøg ikke automatisk tilbydes til borgere, der både modtager personlig og praktisk hjælp, medmindre der opstår et specifikt behov herfor. Herudover tilbydes forebyggende hjemmebesøg heller ikke automatisk til borgere, der personligt henvender sig og aktivt frabeder sig tilbud om besøg fremover.
Den nye lovgivning vil betyde en stigning i antallet af borgere, der skal modtage tilbud om forebyggende hjemmebesøg. Således er der på nuværende tidspunkt i Ishøj forventeligt imellem 50-80 enlige borgere i deres fyldte 70. år, ligesom gruppen af +80 årige borgere vil stige med ca. 450 borgere over de næste 5 år jvf. befolkningsprognosen for Ishøj Kommune 2019-2026. I 2018 udførtes ca. 730 besøg fordelt på to medarbejdere. I forbindelse med overgangen til CuraOmsorg har der været udfordringer med systemibrugtagelsen. Dette betyder, sammen med den nye lovgivning, at der aktuelt er en stram tidsplan for at overholde retskravet på forebyggende hjemmebesøg.

Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg er vedlagt som bilag.

Indstilling11. juni 2019, pkt. 84:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg og sender standarden til orientering i Seniorrådet.

 Social- og Sundhedsudvalget, 11. juni 2019, pkt. 84:

Godkendes.

Beslutning

Pr. 1. juli 2019, træder ny lovgivning i kraft, der tilskriver forebyggende hjemmebesøg. Drøftelse heraf og enighed i, at det er gode tiltag.

Lovgrundlag

Sevicelovens § 79a

Bilag

Sagsfremstilling

Forslag til temamøder 2019:

 • Tur til Brøndbys udendørs genoptræningsanlæg
 • Møde med Hjemmepleje v/Dina
 • Budget 2020
 • Møde og besøg på Kærbo
 • Møde og besøg på Torsbo
 • Velfærdsteknologi
 • Julefrokost

Beslutning

Det aftales, at det skal prioriteres på først kommende Seniorrådsmøde, at invitere Dina Munk, leder af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Ellers er der ønsker om, at høre nærmere om velfærdsteknologien i kommunen, orientering om Kærbo og Torsbo, tur til Brøndbys ude genoptræningsanlæg, besøg på hjælpemiddeldepotet m.fl.

 

Beslutning

Det aftales at møderne i Seniorrådet så vidt muligt afholdes den 3. tirsdag i måneden kl. 13.00-15.00. Møderne afholdes så vidt muligt i Brohuset og gerne lokale 221.

Nedenstående møder aftales;

·         Den 20. august 2019 Dina Munk leder af Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen inviteres

·         Den 27. august 2019 formøde til mødet med Socialudvalget

·         Den 9. september 2019 møde med Socialudvalget

·         Den 10. september 2019

·         Den 15. oktober 2019

·         Den 26. november 2019 møde inkl. julefrokost

·         Den 21. januar 2020

·         Den 18. februar 2020

 

Sagsfremstilling

Ældrekonference, skal vi deltage?

Beslutning

Der er enighed i, at det skal prioriteres at deltage i ældrekonferencen i Kolding. Formand Peter, Næstformand Bjarne, Lise, Peter og Erik ønsker umiddelbart at deltage. Det aftales, at man køre sammen derover og tager hjem samme dag.

Det forslås, at søge en særbevilling hertil. Endvidere skal det undersøges om det er muligt at låne bil og brobizz via kommunen.

Der var drøftelse om diæterne betales af Seniorrådets konto.

 

Sagsfremstilling

Jf. referat fra sidste møde i Seniorrådet skal Seniorrådet beslutte, hvorvidt de bakker op om, at ældreprisen fremadrettet uddeles samtidig med frivillligprisen og handicapprisen i slutningen af september måned ifm. frivilligfesten.

 

Legitimationskort og visitkort

 

Adresseliste

 

Indlæg på på pensionistskovturene

 

Opfølgning på visionsmøde den 17. juni

Beslutning

Formanden og næstformanden for Seniorrådet skal have nye visitkort. Hele Seniorrådet skal have ID / legitimationskort.

Sekretæren samler Seniorrådets oplysninger og sender dem til medlemmerne.

Hjemmesiden skal opdateres med Seniorrådets mail og måske telefon numre.

Dansk ældreråd, har modtaget besked om Seniorrådets valg af formand og næstformand.

 

Beslutning

Der var drøftelse af skovturne i kommunen.

Seniorrådet har på skovturene, kort præsenteret Seniorrådet og dets arbejde. Seniorrådet fik positiv feedback herpå. Der er enighed i det er godt, at Seniorrådet er synlige.

Der kom bl.a. tilbagemeldinger på;

Ønske om at anlægge have ved fællesareal på Kærbo. Klager over hjemmehjælpen, herunder manglende dansk kundskaber og aflysninger eller bare ikke besøg om aftenen. Ønske om bedre tilgængelighed til busstoppested ved gadekæret og andre ønsker til den kollektive trafik om bl.a. adgang til Kærbo og kirkehaven med m.m. Endvidere var der forespørgsel om et fællesmøde, hvor man kan komme og snakke med Seniorrådet, det er taget til efterretning.

Vedr. at komme til 400S ved busstoppested Mosegårdsstien ved Gadekæret, så tager Ingelise som er repræsentant i Tilgængelighedsudvalget det videre og drøfter det med kommunen.

Det har på Seniorrådet virket til at færre har deltaget i år skovturene. Der var snak om årsagerne hertil, og der har bl.a.  været tilbagemeldinger på prisen, den er steget og tilmeldingens proceduren er besværet. Endvidere synes Seniorrådet det var lidt dyrt for drikkevarer på skovturen.

Seniorrådet kunne godt tænke sig at vide, hvor mange der deltog i skovturen i år, ifht. sidste år.

Muligheden for et nyt Seniorrådsblad blev drøftet. Bjarne og Erik undersøger muligheden for endnu et Seniorrådsblad. Det aftales, at Blad fra AD medier skal på som punkt på kommende Seniorrådsmøde.

På sidste møde, blev facebooksiden kort drøftet. Det aftales, at den primært skal handle om Seniorrådet, men også gerne artikler mm. fra ældresagen, evt. med links hertil.

Der er pt. problemer med hjemmesiden. Leif er i gang med at undersøge muligheden for hjælp til at få det ordnet.

Ældreprisen blev drøftet. Det er en god idé, at prisen deles ud sammen med handicapprisen og f.eks. idrætsprisen. Det undrer Seniorrådet, at idrætsprisen er på 5000 kr. og ikke 3000 kr. som ældreprisen og handicapprisen. Endvidere undrer det det Seniorrådet, at kommunen betaler for idrætsprisen, men f.eks. ikke for ældreprisen. Vil der være mulighed for dette?  

Seniorrådet ønsker en god sommer ...