Referat
Seniorrådet tirsdag den 25. august 2020 kl. 13:00

Mødelokale Kæmpen, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Forløbet vedr. lokalplan 1.80 blev drøftet. Seniorrådet ønsker at blive orienteret, så snart der sker nyt i sagen.  

På plejecentret Torsbo er en medarbejder blevet smittet med Corona. Det har medført test af alle medarbejdere og beboere. Indtil der er svar på testene, har alle været isoleret. Heldigvis har alle test vist sig, at være negative. Der er sendt pressemeddelelse ud herom.

Seniorrådet drøftede den kommende høstfest, som kommunen afholder.  Seniorrådet ønsker ikke at deltage i høstfesten med så mange mennesker og forslår den aflyses. Det aftales, at evaluering af høstfeste sættes på som punkt på kommende møde (Høstfesten er efterfølgende blevet aflyst, se kommunens Hjemmeside).

Peter har talt med bestyrelsesmedlem Flemming Eilstrup fra Danske Ældreråd. Flemming ville gerne spørge ind til Danske Ældreråds mærkesager, som økonomi, forebyggelse, det nære sundhedsvæsen og udbredelse af nye boligformer. Seniorrådet er enige om, at det er rigtig gode mærkesager, men også bekymret for, om det mere er fine ord og om det er realistiske mål for alle kommuner. Seniorrådet synes det er godt Danske Ældreråd arbejder videre med disse mærkesager og håber det kan føres ud i livet.

Peter fortalte, at han har deltaget i møde med Regionsældreråd. Her var 26 ud af 29 udvalg repræsenteret, flertallet af de repræsenterede havde en sundhedsfaglig baggrund. Peter var meget tilfreds med mødet. Det var overlæge Trine Sander Pedersen, fra Geriatrisk område der holdt oplæg på dagen. Geriatrisk område undersøger og behandler sygdomme hos ældre mennesker på tværs af sygdomme, faktisk hele pakken hos den ældre patient. Et af punkterne på mødet, handlede om det minut tyranni der foregår rundt omkring i Hjemmeplejerne, det ønsker man at gøre op med. Endvidere blev der talt om "ældrebyrden" (et meget nedværdigende udtryk), og at antallet af borgere 80+ vil næsten blive fordoblet fra 2020 til 2030. Til sidst blev medicin drøftet, muligheden for at får tjekket sin medicin så man ikke få noget der er overflødigt eller ikke har behov at tage mere mv. Området medicinsanering blev drøftet og det aftales, at punktet sættes på som punkt til kommende Seniorrådsmøde.  

Seniorrådet skal have planlagt vedtagelse af vedtægter og forretningsorden. Der er enighed i, at det skal tages på et separat Seniorrådsmøde og tages op igen primo 2021.  

Seniorrådet har tidligere talt om, at besøge et Living Lab i Københavns kommune. Det er en udstilling med diverse hjælpemidler, hvor man ville kunne få et indblik i hvilke muligheder der er i forhold til hjælpemidler. Desværre er udstillingen pt. lukket på ubestemt tid, men Peter har aftalt med dem, at han vender tilbage i løbet af det nye år.

Kommunernes Landsforening (KL) afholder den 29. september 2020 den årlige ældrekonference. Peter kan desværre ikke deltage, men fortæller at det var et rigtig fint møde sidste år. Indbydelsen er sendt rundt til medlemmerne og hvis man ønsker at deltage, skal man give besked til Peter.

 

Beslutning

Referatet blev godkendt.

 

Beslutning

Referatet fra sidste møde i tilgængelighedsudvalget sendes rundt til Seniorrådet.

Medborgerudvalgsmødet er aflyst. Der er integrationstraf 1. oktober 2020, denne indbydelse sendes til suppleant Bjarne, i så fald han ønsker at deltage (Udgiften betales af medborgerudvalget).

Der er møde i Folkeoplysningsudvalget dags dato.  

Peter orienterede om rundvisningen i Brohuset. Mange deltog og blev vist rundt og fik oplyst planerne, så det var rigtig godt. Der er "follow up" møde den 2. september 2020, her er det også for tilgængelighedsudvalget. Der var enighed om, at der stadig er en del tvivl spørgsmål, f.eks. det om der vil være mulighed for at låne lokale, eller om de er lejet ud største delen af tiden mv.

 

Beslutning

Peter fortalte, at han har talt med formændene fra henholdsvis Brøndby og Albertslund Seniorråd. Her har de blandt andet drøftet økonomi. Seniorrådet i Albertslund har et budget, der er sammenligneligt med det budget vi har i Ishøj. I Brøndby er det anderledes, de har nogen flere penge , de har blandt andet 140.000 kr. til at udgive tre blade om deres Seniorråd om året.

Seniorrådet havde stillet Maibritt Pedersen, der sidder med økonomi under Center for Voksne nogle spørgsmål. Peter havde fået svar på spørgsmålene og gennemgik dem med Seniorrådet.

Seniorrådet kommer ikke til at fremgå separat i budgetbøgerne, men bliver gemt inden under sundhedsområdet.
Vedr. Diæter, så er det ikke normalt rådene der selv afholdes diæterne. Men da budgetterne er lagt efter udgifterne, vil det betyde at hvis vi skal flytte udgifterne, så vil budgetterne også blive nedskrevet. Kontingentet til danske ældreråd for 2020, er blevet betalt i 2019, hvorfor denne udgift ikke kommer i år. Udgifterne til den ene computer i seniorlokalerne bruges ikke af Seniorrådet,  men i stedet af neuro-teamet. Det er derfor aftalt at de overtager computeren og abonnementet i den forbindelse.

Sekretær Anette, følger op på de manglende diæter til kommende Seniorrådsmøde.

Seniorrådet vil anmode om, at de penge der ikke bliver brugt grundet Corona overføres til næste år.

Seniorrådets kommentarer til Budget 2021 og overslagsårene 2022-2024:

Seniorrådet indstiller, at man for at bibeholde færdigheder hos beboerne på plejehjemmene i Ishøj Kommune, afsætter midler til at ansætte medarbejdere med pædagogisk og/eller ergoterapeutisk baggrund, som kan lave forskellige aktiviteter for de ældre beboere på Kærbo og Torsbo, hvormed livskvalitet og færdigheder vedligeholdes og styrkes. 

Resume

Godkendelsespunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 14. august 2018, at administrationen skulle udarbejde en analyse af pleje- og omsorgsområdet i Ishøj Kommune med det formål at belyse serviceniveau og økonomistyring. På baggrund af arbejdet med analysen besluttede SSU den 9. september 2019, at der skulle arbejdes på en justering af tilbudsviften inden for madserviceordningen.

Sagsfremstilling

Benchmarking med fem øvrige vestegnskommuner viser, at Ishøj Kommune tilbyder en bredere tilbudsvifte inden for madservice end de øvrige kommuner. På den baggrund foreslår administrationen, at valgmulighederne i madserviceordningen reduceres, så Ishøj Kommunes tilbudsvifte matcher de tilbud, der tilbydes i de øvrige vestegnskommuner. Derudover vil en reducering af tilbudsviften betyde mindre madspild samt frigive ressourcer til at højne madkvaliteten generelt. Reduktion af antallet af hovedretter vil medføre en udgiftsreduktion på ca. 150.000 kr., som hermed kan bruges på at højne kvaliteten. Herudover er der udarbejdet en sammenligning af de nuværende madservicepriser med udvalgte Vestegnskommuner.

Indstilling12. august 2020, pkt. 82:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • at der foretages en reduktion af antallet af hovedretter i madserviceordningen pr. 1. januar 2021.
 • at de samlede udgiftsreduktioner anvendes på at højne kvaliteten i madserviceordningen.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 82:

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status til dec. 2020. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at få en status på, hvor langt man er med den planlagte tilfredshedsundersøgelse, hvor maden også skulle vurderes?

Madens kvalitet og kvantitet blev drøftet. Umiddelbart er det ikke de bedste tilbagemeldinger Seniorrådet hører vedr. maden. 

Seniorrådet er ikke enige i, at fordi vi har en bedre service her i Ishøj, så skal det forringes, og ville gerne sige, at måske er service for lav andre steder.

 

Økonomi

Evt. besparelser vil blive brugt på at højne kvaliteten af maden.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt:
Forslag fremsættes til, hvordan der kan tilføres flere plejeboliger til kommunen uden at bygge nyt plejecenter. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse og sendes efterfølgene til godkendelse i Økonomi- og Planudvalget og Byrådet samt til orientering i Seniorrådet.  

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune oplever et stadigt stigende behov for plejeboliger til ældre borgere med omfattende pleje- og omsorgsbehov. På Byrådsseminaret d. 18. juni 2020 blev præsenteret muligheder for at tilføre flere plejeboliger til Ishøj Kommune. På baggrund heraf ønskede Byrådet at gå videre med følgende tre muligheder:

 • Ældreboligerne på Kærbo og Torsbo omlægges til plejeboliger i takt med, at boligerne bliver ledige.
 • Træningscentret på Kærbo omlægges til plejeboliger, når der er etableret en ny træningssal i Brohuset.
 • Der udarbejdes en analyse af årsager til, at nogle ældreboliger, særligt i Åparken, er svære at udleje.

I det vedhæftede notat samt bilag uddybes mulighederne for omlægning af Torsbos og Kærbos ældreboliger til plejeboliger samt omdannelse af træningscentret på Kærbo til plejeboliger. Der er udarbejdet et særskilt kommissorium for undersøgelse af udlejningsproblematikken i Åparken. Kommissoriet er ligeledes vedhæftet.

Omlægning af ældreboliger samt ombygning af træningscentret på Kærbo:
Det kræver få ændringer af ældreboligerne på Kærbo og Torsbo, før de er egnede som plejeboliger. Der skal blandt andet etableres kaldeanlæg samt liftsystem. På Torsbo skal der desuden etableres en forbindelse mellem de nuværende ældreboliger og plejehjemsdelen, så de kommende plejeboliger bliver en integreret del af plejehjemmet. Administrationen vil undersøge forskellige scenarier for, hvordan der kan etableres en forbindelse. Scenarierne vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i løbet af efteråret 2020.

For begge plejehjem betyder det, at vakante ældreboliger fremadrettet ikke udlejes som ældreboliger, men løbende konverteres til plejeboliger, når der er ledige boliger.

I forbindelse med køb af Brohuset etableres et nyt og større træningscenter i regi af Brohuset. Derved kan træningscentret på Kærbo ombygges til 5 nye plejeboliger.

I alt er det muligt på sigt at tilføre 44 plejeboliger til Ishøj Kommune ved at implementere de oplistede tiltag.

Tidsperspektiv
Den gradvise omlægning af vakante ældreboliger forventes at blive en proces, som strækker sig over en årrække, da boligerne kun bliver ledige ved naturlig afgang eller fraflytning. Hvad angår ombygning af træningscentret på Kærbo, forventes dette at ske i 2022 med indflytning i plejeboligerne primo 2023.

Personaleforhold:
Der vil på sigt være behov for at opnormere på personalesiden, da plejeboligbeboere har et stort plejebehov, som ikke kan rummes med den nuværende personalenormering. Det faktiske behov afhænger af, hvor hurtigt ældreboligerne omdannes til plejeboliger. Ligeledes vil der være behov for en opnormering, når der er etableret 5 nye plejeboliger i det nuværende træningscenter på Kærbo.

Vedhæftet er notat om forslag til udmøntning af strategiske pejlemærker inden for ældeområdet samt bilag 1 "plejeboligbehovet i Ishøj Kommune" samt bilag 2 "kommissorium vedrørende tomgangslejligheder i Åparken". Endvidere er vedhæftet slides fra Byrådsseminaret d. 18. juni 2020.

Indstilling12. august 2020, pkt. 86:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der træffes principbeslutning om:

 • At ældreboliger på Kærbo og Torsbo omdannes til plejeboliger, efterhånden som boligerne bliver ledige, og at der derfor fremadrettet ikke udlejes ældreboliger på Torsbo og Kærbo
 • At det undersøges, hvilke muligheder, der er, for at etablere en forbindelsesgang mellem de nuværende ældreboliger på Torsbo og plejehjemsdelen
 • At træningscentret på Kærbo omdannes til plejeboliger, når den nye træningssal i Brohuset står klar.
 • At der fremlægges en særskilt sag, hvad angår de økonomiske forhold vedrørende omlægning af ældreboliger til plejeboliger samt omdannelse af træningscentret på Kærbo
 • At der i et selvstændigt spor arbejdes med at afdække de faktiske forhold vedrørende udlejningsproblematikken særligt i Åparkens ældreboliger.
 • At der afsættes en årlig pulje på 800.000 kr. til omlægning af ældreboliger til plejeboliger i perioden 2021-2025, med mulig finansiering fra Økonomi- og Planudvalgets pulje.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 86:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sagen sendes til Byrådet og at sagen sendes til Seniorrådet til orientering. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at det understreges, at der bliver behov for personaleressourcer i takt med at ældreboligerne omlægges til plejeboliger.

Beslutning

Seniorrådet drøftede punkter og ønskede nærmere information herom. Blandt andet ønsker Seniorrådet, at vide hvordan ventelisterne er her i Ishøj i forhold til ældreboliger og plejehjem.

Seniorrådet ville gerne høre og drøfte dette punkt nærmere og finde mere ud af fordele, ulemper,  tankerne herom og konsekvenserne heraf.

Det aftales, at Seniorrådet ønsker at invitere Merete Amdisen til møde herom. (Efterfølgende er der aftalt møde den 14. september 2020 med Merete Amdisen og Helle Madsen centerchef center for voksne og Velfærd).

 

Økonomi

Økonomisk overslag:
Der vil samlet set være udgifter på mellem 500.000 - 800.000 kr. til omlægning af nuværende ældreboliger på Kærbo og Torsbo, samt 6 millioner kr. til etablering af tre fællesrum på Kærbo. Derudover skal medregnes udgift til etablering af forbindelse mellem de nuværende ældreboliger på Torsbo og Torsbos plejehjemsdel.
Det foreslås, at der afsættes en årlig pulje på 800.000 kr.  i perioden 2021-2025 til istandsættelse og lettere ombygning af ældreboligerne. En mulighed kunne være, at puljen finansieres af Økonomi- og Planudvalgets pulje.
Hvad angår økonomi for ombygning af træningscentret på Kærbo, vil der blive fremlagt en særskilt sag herom på et senere tidspunkt.

Bilag

Resume

Efterretningssag

I marts 2020 blev der af styrelsen for patientsikkerhed indført besøgsrestriktioner på alle plejehjem, med undtagelse af besøg i kritiske situationer, som terminale borgere. Dette betød, at Ishøj Kommune lukkede for besøgende, pårørende, aktiviteter og gæster udefra efter regeringens udmelding om COVID-19 i Danmark.
Sundheds- og ældreministeriet har udsendt en ny bekendtgørelse om besøgsrestriktioner på plejehjem mv. gældende fra den 2. juli 2020. Den nye bekendtgørelse ophæver de generelle besøgsrestriktioner, så alle besøg på både ude- og indendørsarealer nu er tilladt. Plejecentrene skal sikre, at besøg såvel indendørs som udendørs sker under hensynstagen til sundhedsstyrelsens anbefalinger om opretholdelse af sikker afstand, god håndhygiejne og besøget foregår i borgerens egen bolig, have eller på plejecentrenes udendørs arealer. Og i særlige tilfælde på besøgsstationer indendørs. Det anbefales fortsat at besøg afholdes udendørs, når dette er muligt.
Vedlagte retningslinje (se bilag) beskriver, hvordan alle besøg, fra mandag den 6. juli finder sted på henholdsvis Kærbo og Torsbo.

Indstilling12. august 2020, pkt. 91:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager retningslinje for besøg på plejecentre til efterretning.

 Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 91:

TIltrådt.Sagen sendes til seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet ønsker at vide, på hvilke baggrund. Endvidere ønsker Seniorrådet at man følger de overordnede retningslinjer og ønsker gerne at se disse.

Taget til efterretning.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Årets Frivilligfest er aflyst på grund af COVID-19. Derfor skal det besluttes, hvordan Ældreprisen, Handicapprisen og Den sociale frivilligpris skal uddeles. Rådene bedes derfor drøfte, hvordan årets uddeling af disse priser skal finde sted.Handicaprådet, Udsatterådet samt Seniorrådet drøfter prisuddelingen. 19. august 2020, pkt. 42:

 Handicaprådet, 19. august 2020, pkt. 42:

 

Beslutning

Vedr. prisuddelingen, så er det i orden for Seniorrådet, at vente til næste år med uddeling af priserne. Dog hvis det vedtages der er prisuddeling, foreslår Seniorrådet det skal gøres online, så andre kan se prisuddelingen.

Indstilling inden den 8. september 2020. Seniorrådet har en kandidat de ønsker at pege på, så længe prisuddelingen finder sted.

 

Resume

Orienteringspunkt:
Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd har indgået aftale med BDO om uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem samt Hjemmeplejen. Sagen fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune skal hvert år foretage mindst et uanmeldt tilsyn på kommunens plejehjem. Tilsynsbesøget skal medvirke til, at kommunen løbende kan foretage en systematisk opfølgning på indsatsen over for beboerne/borgerne og holde øje med, at de får den hjælp, de har behov for og krav på, og at hjælpen har den kvalitet, som kommunen har besluttet. Kommunen kan antage et privat firma til at foretage tilsynet, men skal selv tage stilling til, om indsatsen er god nok. Ishøj Kommune, Center for Voksne og Velfærd, har indgået aftale med BDO om at foretage uanmeldt tilsynsbesøg på Kærbo, Torsbo og i Hjemmeplejen i perioden 15. august - 30. september 2020. Det er aftalt med BDO, at der vil være særligt fokus på borgernes/beboernes trivsel, medicinering, daglige aktiviteter og omgangstone. Det er desuden aftalt med BDO, at de vil have samtaler med beboere, pårørende, personale og ledelse, således at der opnås et nuanceret billede af hverdagen på kommunens plejehjem samt i Hjemmeplejen.
BDO udarbejder besøgsrapporter for alle tre enheder som forelægges SSU til politisk behandling efterfølgende.

Indstilling12. august 2020, pkt. 93:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om kommende uanmeldte tilsyn på ældreområdet til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 93:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Der er enighed om, at det er godt med tilsyn på ældreområdet og særlig en god idé med uanmeldte tilsyn.

Seniorrådet ville gerne høre nærmere om firmaet BDO, der stå for tilsynene, hvilke kompetencer de har for at kunne udføre dette.

Seniorrådet ønsker at se rapporterne for afholdt tilsyn.

 

Resume

Orienteringspunkt

Da Social- og Sundhedsudvalget på udvalgsmødet d. 8.6. 2020 godkendte at udskifte det eksisterende nødkaldssystem, har administrationen udarbejdet et overblik over brugen af det eksisterende system.

Sagsfremstilling

Samlet har 273 borgere nødkaldsapparater, hvoraf 72 borgere benytter apparatet. Således har 201 borgere ikke benyttet deres nødkald i mere end 6 måneder.
Administrationen har foretaget en gennemgang af borgerlisterne, og en del af de borgere der ikke havde benyttet deres nødkald er umiddelbart skrevet op til nyt nødkald.
Administrationen har foretaget partshøring af 120 borgere, som ikke bruger deres nødkald. I partshøringen opfordres borgerne til at rette henvendelse til administrationen, hvis borgeren fortsat mener at have behov for et nødkald.
I dialogen informeres borgerne om muligheden for at få et telefonnummer til Tryghedscentralen i stedet for at have et nødkald.
På nuværende tidspunkt er der i Ishøj Kommune:

 • 140 borgere der skal have et nyt nødkald
 • 11 borgere har godkendt løsningen med at ringe til et telefonnummer i stedet for at benytte et nødkaldsapparat

 

Alle borgere der skal have et nyt nødkald, eller telefonnummer til Tryghedscentralen får besøg af personale fra depotet. De borgere der skal have et telefonnummer til Trykhedscentralen modtager hjælp til opsætning af deres telefon. De borgere der ikke længere skal have nødkald, får en afgørelse, med klagevejledning og et besøg af personale fra depotet, der nedtager det gamle apparat.

 

Indstilling12. august 2020, pkt. 94:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Social- og Sundhedsudvalget, 12. august 2020, pkt. 94:

TIltrådt.

Beslutning

Samlet har 273 borgere nødkald, hvoraf 72 borgere benytter apparatet. Således har 201 borgere ikke benyttet det i mere end 6 måneder. Ud af de 201 borgere har man lavet en partshøring af de borgere og de borgere skal rette henvendelse hvis de fortsat mener at have behov for nødkaldet.

Seniorrådet drøftede orienteringspunktet. Seniorrådet ønskede nærmere information om det vil være meget anderledes for borgerne med det nye system.

 

Beslutning

Punkt 79 og 80 er slået sammen. Seniorrådet har modtaget en samlet information fra kommunen herom.

Seniorrådet modtog et udkast fra den 24. august 2020 med en daglig status på covid-19 smittede i Ishøj kommune og en rapport fra den 18. august 2020 med en status på covid-19 i Ishøj Kommune.

Seniorrådet ville gerne se oversigten fra den 25. august 2020, så de kunne sammenligne med den fra 18. august 2020.

 

Beslutning

Samme svar, som under punkt 79.

 

Beslutning

Seniorrådet fik uddelt materiale fra Social- og indenrigsministeriet vedr. hjælp til stemmeafgivning. Det aftales dette sættes på som punkt til kommende Seniorrådsmøde. 

Per fortalte, at han har haft kontakt til en teatergruppe, der gratis ville komme og lave teater på Kærbo og Torsbo. Per synes det har kostet mere tid, en nødvendigt, da det har været svært at finde tid på plejehjemmene til at mødes med teatergruppen. Der er enighed om, at det er en god ide med gratis arrangementer udendørs og Seniorrådet ville ønske det var nemmere at få arrangeret.

Vedr. online kursus til Seniorrådet, så har Per talt med ældresagen herom og det skal nok komme i orden.

Sekretær Anette undersøger om der var mulighed for at Seniorrådet kunne få lidt viden om persondata i forhold Facebook mv.  

Det aftales, at der til kommende Seniorrådsmøde, skal et punkt på, der hedder "Synlighed Seniorråd".