Referat
Seniorrådet tirsdag den 26. januar 2021 kl. 13:00

Mødet afholdes virtuelt

Beslutning

Referatet blev godkendt.

Beslutning

Peter orienterede om, at Bjarne er indstillet til bestyrelsen i Danske Ældreråd. Ishøj har én stemme til valget. Valget bliver bekendtgjort den 16. marts 2021.

Danske Ældreråd har indtil videre, aflyst alle formand- og næstformandsmøder grundet Corona.

På Social- og Sundhedsudvalgsmøde har man besluttet, at alle borgere over 65 år, der ikke selv har mulighed for transport til vaccinationstedet, tilbydes gratis befordring. Det synes Sneiorrådet er et rigtig godt tilbud.

Peter orienterde om, at på kommende Seniorrådsmøde, vil tilsynsrapport og handleplan fra hjemmeplejens tilsyn være på som punkt.

Peter fortalte, at han har holdt telefonfonmøde med ny formand for Vallensbæk Ældreråd, Niels Erik Tulstrup. De har meget ens holdninger og ønsker til Seniorrådet. Ældrerådet i Vallensbæk fungere stort set som Seniorrådet her i Ishøj. Vallensbæk ældreråd modtager dog modsat Ishøj, kr. 40.000 som en kasserer administrerer. De 40.000 er til daglig drift. Derudover er der afsat penge til diæter.

Peter har mødt og talt med Alberte Burgaard som er ny velfærdsdirektør i Ishøj Kommune. Det var en god snak og de har aftalt at mødes og tale om Seniorrådet. Herefter vil hun gerne deltage i et Seniorrådsmøde.

Der har tidligere været snak om, at ikke alle har modtaget den udsendte pensionist håndbog. Men nu skulle alle have modtaget den.

Lise havde fundet en pensionisthåndbog fra 1981. Seniorrådet synes det kunne være sjovt at se hvordan de var dengang i forhold til nu.

Seniorrådet er meget forarget over, at mange medarbejdere på plejecentrene også her i Ishøj, ikke vil lade sig vaccine. Seniorrådet ville ønske, at alle ville tage imod vaccinen. Bjarne fortalte, at han har talt med flere medarbejdere i Hjemmeplejen, som heller ikke ønsker vaccinen. Det synes Seniorrådet er beklageligt.

Seniorrådet ville gerne sende en generel opfordning til kommunen, om at få rettet fliser og fortorve rundt omkring inden nogen kommer alvorligt til skade. Særlig udacceptabel er fliserne ved Kærbo, det bør have første prioritet at få lavet disse. Der er flere steder, hvor tingene ikke er som ønsket. Blandt andet ved Solvej, hvor der nu ikke er noget fortov, og på Banestien. Seniorrådet vil gerne opfordre alle til at anmelde disse steder via kommunens app eller via kommunens hjemmeside. Det aftales, at der på Seniorrådets Facebookside, bliver lagt et link op til, hvor man kan anmelde disse sager hos kommunen.

Endvidere aftales det, at medlemmerne tager punktet op i Tilgængelighedsudvalget. Det aftales, at Ingelise udarbejder et udkast til et skriv til kommunen herom. Skrivet sendes både til Merete Amdisen og borgmesteren og forhåbentligt bliver der strakts gjort noget for at udbedre skaderne.

Beslutning

Tilgængelighedsudvalget har modtaget en fil med udkast til den ny kulturlegeplads ved Bredekærgård. Det aftales den sendes rundt til orientering til medlemmerne.  

Erik orienterede om, at der afholdes møde i Folkeoplysningsudvalget senere i dag 26. januar 2021.

Beslutning

Seniorrådet ønsker, at ubrugte midler videreføres fra 2020 til 2021. Primært grundet at Seniorrådet pga. Corona har, måtte udskyde deltagelse i diverse kurser og møder i Danske Ældreråd og KL.

Kontigent til Danske ældreråd for 2021 er betalt i 2020 som aftalt.

Sekretær undersøger de 950 kr. der allerede er trukket til IT, i 2021.

Kort drøftelse af diæter, sekretær følger op.

Resume

I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På denne baggrund fremlægges kortlægningen. Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget på baggrund af kortlægningen tager stilling til de fremtidige rammer for aktivitetscenteret beliggende på Omsorgscenteret Kærbo.

Sagsfremstilling

Baggrund for kortlægningen

Siden marts 2020 har brugerne ikke kunne deltage i aktiviteter på aktivitetscenteret, da det har været lukket ned på grund af situationen med COVID-19. Af samme grund er vilkårene for socialt samvær og færden ændret, og vil være anderledes i fremtiden på grund af COVID-19. I denne sammenhæng er der behov for et overblik over, hvilke aktiviteter der er på aktivitetscenteret for 60+ borgere, samt hvilke sammenlignelige aktiviteter der findes i foreningslivet i Ishøj for samme målgruppe.

Derudover har plejecenteret et ønske om, at beboerne på Kærbo får mulighed for at deltage i flere meningsfulde hverdagsaktiviteter og arrangementer i tilknytning til aktivitetscenteret på Kærbo.

Forslag til ændrede rammer

På baggrund af kortlægningen fremlægger administrationen:

 • To forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret
 • Forslag til den videre proces
 • Forslag til fremtidig lokation for større arrangementer.

Forslag 1 - justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer

Aktivitetscenteret fortsætter dets organisering og målgruppefokus i den form, der gjorde sig gældende før COVID-19, således at pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov vil være en del af aktivitetscenteret. Der foreslås en forholdsmæssig fordeling af antal brugere og aktiviteter set i lyset af erfaringerne med COVID-19.

Som en del af dette forslag vil en række af de pensionister, der i dag kommer på aktivitetscenteret, komme til at mangle en aktivitet. Derfor vil der være behov for en indsats i forhold til at hjælpe disse pensionister ind i andre fællesskaber og aktiviteter, da de grundet den forholdsmæssige fordeling ikke længere kan komme på Kærbo.

Forslag 2 - ændret målgruppe for aktivitetscenteret

Målgruppen for aktivitetscenteret ændres, således at aktivitetscenteret får fokus på sårbare pensionister, der ikke ellers vil være opsøgende og inkluderet i det eksisterende foreningsliv. Aktiviteterne planlægges og afvikles med udgangspunkt i funktionsniveauet hos plejehjemsbeboere, borgere i daghjem samt sårbare pensionister udefra.

Som en del af dette forslag vil en række friske pensionister ikke længere være en del af aktivitetscenteret, og de skal derfor understøttes i at bruge det eksisterende foreningsliv, idet de har ressourcerne og mobiliteten til det.

Den videre proces

Ved begge forslag må der forventes en overgangsperiode. I den forbindelse er der mulighed for, at de pensionister, der ikke længere kan være en del af aktivitetscenteret, kan etablere en folkeoplysende paraplyforening, der kan rumme flere forskellige aktiviteter. En sådan proces kan understøttes af Center for Kultur og Fritid samt Team Frivillighed og Lokalsamfund. Denne løsning kan kun finde sted, hvis pensionisterne er interesseret i at engagere sig i foreningsarbejdet.

Se vedhæftede kortlægning for uddybning af forslagene samt den videre proces.

Frist for indsendelse af høringssvar er den 27. januar 2021.

Indstilling14. december 2020, pkt. 140:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 140:

TIltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet, Handicaprådet, Udsatterådet, Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Folkeoplysningsudvalget. Høringsfrist fastsættes til d. 28. januar 2021. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at invitere til et dialogmøde forinden endelig stillingtagen.


Beslutning

Generelt vil Seniorrådet gerne rose informationen om arbejdet i aktivitetscentret som det er nu. Der var mange gode ting, der blev arbejdet med.  

Seniorrådet kan tilslutte sig høringssvaret fra Richard Bast, Brugerbestyrelsen på Kærbo. Seniorrådet er enige heri på alle punkter.

Seniorrådet er ikke enige i beslutningen, om at beboerne på Kærbo og borgere 60+ ikke mere vil kunne deltage i aktiviteter sammen. Det er med til at give en god kemi og livskvalitet med dette mix af mennesker forskellige steder i livet.

Seniorrådet kan ikke anbefale at flytte aktiviteter fra Egely og blande dem med de andre aktiviteter, da Seniorrådet ikke tror denne målgruppe vil deltage på anden vis. Endvidere er det ikke Seniorrådets vurdering, at målgruppen, vil deltage i aktivitet der kræver kontingent. Dog er denne form for aktivitet temmelig dyr rent personaleressourcemæssigt.  

Vedr. de to forslag, kan Seniorrådet godt se fordele og ulemper ved, men er enige om, at ulemperne vejer helt klart tungest.

Seniorrådet har talt med flere borgere 60+ der er meget utilfredse med denne ændring. Blandt andet fordi der er et stærkt sammenhold i de forskellige grupper og de ønsker på ingen måde at blive adskilt. Det kan  give en følelse af at være på et A eller et B hold, altså om man er rask eller ej.

Seniorrådet ønsker forsat, at aktivitetscentret fysisk skal være beliggende på Kærbo, det kunne evt. være i en ny tilstødende bygning. Seniorrådet er klar over pladsproblemerne, men ønsker det bliver prioriteret.

Seniorrådet anerkender pladsmanglen og kan godt se fordelene ved at noget flyttes fysisk væk fra Kærbo, som f.eks. at flytte foredragene til Kulturium. Som regel bliver et foredrag afholdt over to gange på en dag, Seniorrådet foreslår derfor, at et foredrag afholdes i aktivitetscentret på Kærbo og et i Kulturium, så vil alle have mulighed for at deltage, også dem der ikke kan få transport til Kulturium.

Seniorrådet har tidligere ønsket at deltage i arbejdet med kortlæggelse af aktivitetstilbud. Dette var desværre ikke en mulighed på pågældende tidspunkt. Seniorrådet ønsker forsat at have en repræsentant med i arbejdet, nu som en del af den videre proces.  Formand Peter Møller vil gerne deltage i dette arbejde.

Punktet blev videre drøftet.

Det aftales, at så snart der kendes til et punkt med hørringssvar, skl det sendes til medlemmerne.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Administrationen forelægger udkast til kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger udkast til kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere i Ishøj Kommune. Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for pejlesystemer.

Efter den nye magtanvendelseslovgivning pr. 1/1 2020 er det nu muligt, uden at indberette og registrere en magtanvendelse, at tildele og anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi til borgere med demens, så længe borger eller dennes værge ikke modsætter sig. Følgende gør sig gældende:

 • Målgruppen er demensramte borgere, der ofte forlader deres bolig, har svært ved at orientere sig eller hvor det vurderes, at der er risiko for, at de udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig eller daghjem.
 • Formålet er at øge borgernes personlige frihed og tryghed til at bevæge sig frit rundt samt sikre deres mulighed for at få hjælp, hvis de forlader deres bolig. En GPS må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk indsats.
 • Det er demenskoordinator i Center for Voksne og Velfærd, der har kompetence til at bevillige tilbud om GPS system ud fra en faglig vurdering og dialog med hjemmeplejen og plejecentrene i Ishøj Kommune, alt efter, om borgeren er hjemmeboende eller bor i en plejebolig.
 • Der samarbejdes om det konkrete forløb med borgeren samt dennes pårørende og netværk.
 • Pejlesystemerne tilbydes i forskellige udformninger.
 • Det er Ishøj Kommune, der betaler abonnement.


Sagen sendes i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.


Lovgrundlag

SEL kap 24: § 136e giver mulighed for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi overfor personer med demens for at sikre tryghed, værdighed og omsorg. Hvis borger, værge eller fremtidsfuldmægtig ikke modsætter sig anvendelsen, kan et sådan tiltag iværksættes med det samme, og uden at det skal indberettes som en magtanvendelse. Hvis borger eller værge modsætter sig brugen, er det stadig muligt at anvende teknologien, såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dette. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset.

Indstilling14. december 2020, pkt. 143:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at sende kvalitetsstandard for plejesystemer i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Høringsfrist fastsættes til 1.2. 2021.

Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 143:

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet. Høringsfristen fastsættes til 1.2. 2021.

Beslutning

Seniorrådet vil gerne rose kvalitetsstandarden, den er velskrevet og lever op til måden det fungerer i virkeligheden.

Seniorrådet synes, at det er et rigtig fint tilbud og ønsker en tilbagemelding på, hvor mange der tager imod det. Endvidere ønsker Seniorrådet at få en opfølgning på de eventuelle fordele og ulemper der opleves.

Seniorrådet har taget kvalitetsstandarden til efterretning.

Bilag

Beslutning

Til Seniorrådets vedtægter er tilføjet, at hvis man som medlem af Seniorrådet i en valgperiode fraflytter kommunen, vil man kunne sidde perioden ud. Kommunens jurist har godkendt at dette kan tilføjes.

Seniorrådet var alle enige i denne tilføjelse.

Seniorrådet vedtægter er sendt til godkendelse i kommunen.

Der var kort drøftelse af hvorvidt, man er berettiget til kørsel, hvis man ikke bor i kommunen.

Beslutning

Seniorrådet har erfaret, at det er et rigtig stort arbejde at forberede det kommende Seniorrådsvalg til november på en ordentlig måde.

Der blev nedsat et lille udvalg som skal stå for Seniorrådets planlægning af valget. Herefter kobles
resten af Seniorrådet
sig på. Udvalget består af Peter, Bjarne og Ingelise. Seniorrådet har en tæt dialog med formanden fra Ældrerådet i Albertslund, her afholder de valg på denne måde det fremadrettet skal foregå i Ishøj. Der var endvidere drøftelse heraf.


Resume

Orienteringssag

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet d. 9. november at udskifte nøglesystem hos modtagere af hjemmehjælp, og ønskede, at administrationen udarbejdede en kommunikationsplan for borgerinformation. Kommunikationsplanen forelægges her.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune overgår til elektronisk nøglesystem hos modtagere af hjemmehjælp. Bekey låsesystem er et system, hvor dørene kan åbnes digitalt via mobiltelefon eller Ipad. Systemet styres centralt, og der kan gives og lukkes adgange for både kortere og længere perioder. Dermed kan f.eks. borgerens læge på sikker vis få en midlertidig adgang til borgerens hjem uden, at der skal komme en medarbejder og lukke lægen ind. Det sparer både tid for læge og medarbejder.

Følgende kommunikationsplan er udarbejdet for den kommende proces vedr. implementering af nyt elektronisk nøglesystem.

 • 4. januar: Første varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem.
 • 18. januar: Andet varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem. Ishøj Kommune kommunikerer på hjemmeside samt Facebook om nyt nøglesystem.
 • 25. januar: Tredje varslingsbrev udsendes med information til borgerne om implementering af nyt nøglesystem.

Primo februar 2021 implementeres nyt elektronisk nøglesystem.

Indstilling14. december 2020, pkt. 151:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om kommunikationsplan til efterretning. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 151:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Punktet blev drøftet.

Seniorrådet havde fået en henvendelse om, at kommunen er i gang med at sende varslingsbreve ud til borgerne om Bekey. Seniorrådet vil gerne høre, om breve er sendt og er de sendt til alle, eller hvordan kommer det til at fungere og fra hvornår?

Endvidere har Seniorrådet flere spørgsmål om det kommende nøglesystem, hvordan det vil fungere, hvad hvis strømme går, hvad med sikkerheden, hvad hvis der er brug for adgang af læge mv.?

Det aftales, at Ole Gyldengren inviteres til kommende Seniorrådsmøde, sådan at Seniorrådet kan få svar på nogen af de mange spørgsmål.  

Resume

Orienteringssag

Kommunen har modtaget henvendelser fra borgere og politikere vedr. tilgængelighed på Brohuset, og derfor bliver der her orienteret om status på tilgængelighed i Brohuset, herunder konkrete opmærksomhedspunkter påpeget af kommunes tilgængelighedspanel.

Sagsfremstilling

Da Brohuset er et hus med borgerrettede servicefunktioner har tilgængelighed været et fokuspunkt siden projektets start. Afklaring af tilgængelighedstiltag, udover minimumskrav, er foregået i dialog med både eksterne rådgivere samt nuværende og fremtidige brugere af huset.

Herudfra har kommunen prioriteret følgende tiltag: Niveaufri adgang til alle borgerettede funktioner, ledelinjer i gulvet, tydelig skiltning, farvevalg (kontrastfarver og lyse gulve), belysning, brede døråbninger, akustikpanel og teleslynge. Herudover har kommunen prioriteret, at der i projektets etape 2 bliver etableret en rampe fra Banestien.

I processen har også kommunens Tilgængelighedspanel, bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration, været inddraget. Seneste møde blev afholdt d. 12. oktober. Referatet fra mødet samt en fyldestgørende oversigt over panelets bidrag, og hvilke tiltag disse har medført ind til videre, er vedlagt som bilag.

Her kan det fremhæves, at panelet har sat fokus på tilgængelighedstiltag som gang- og dørbredde, farvevalg og sikring af nok parkeringspladser. Herudover er der et fokus på liften i Brohuset. Det skyldes, at knappen, der sikrer at liften er i bevægelse er svær at holde inde samt en usikkerhed om, hvorvidt liften kan rumme alle typer el-scootere. Status er, at der derfor nu er bestilt en bøjle, der påmonteres eksisterende knapper, så der kommer lavere betjeningshøjde og en nedsætning af trykstyrken. Administrationen undersøger fortsat om liften kan rumme alle typer el-scootere og er desuden ved at indhente et tilbud på en anden type lift med impuls-tryk (automatisk), som netop er kommet på markedet.

Indstilling14. december 2020, pkt. 138:

Forslag til beslutning:
Social- og sundhedsudvalget
tager orienteringen om tilgængelighed i Brohuset til efterretning. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 138:

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

Det kunne oplyses, at liften i Brohuset nu i fokus og man vil sørge for det kommer til at virke, også for alle slags el scottere.  

Seniorrådet efterlyser parkeringspladser ved Brohuset. Hjemmeplejen har deres biler holdene tæt på, der er enighed om, de godt kan holde længere væk, så der er bedre plads til patienter/gæster.

Seniorrådet ønsker at tilgængeligheden for borgere i Brohuset, bliver nemmere.

Seniorrådet er enige om, at udfordringer om tilgængelighed ikke tages alvorligt nok. Seniorrådet opfordrer til at arbejde mere med de problemstillinger i Tilgængelighedsudvalget.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Sagsfremstilling

Center for Ejendomme (CEJ) har i de seneste år haft et øget fokus på at sikre tilgængeligheden i forbindelse med kommunens egne byggeprojekter. Med henblik på at tydeliggøre over for borgere, brugere og eksterne samarbejdspartnere, hvordan kommunen arbejder med tilgængelighed ifm. byggeprojekter, er der nu udarbejdet ”Principper for tilgængelighed” (vedlagt).

Dokumentet beskriver kommunens interne arbejdsproces i forbindelse med byggeprojekter, hvor Ishøj Kommune er bygherre, og hvor det drejer sig om tilgængelighed indvendigt i bygningen. Dokumentet beskriver desuden, hvordan kommunen træffer beslutninger angående niveauet for tilgængelighed samt, hvem der inddrages i beslutningerne.

Principperne for tilgængelighed er udarbejdet på baggrund af CEJ's erfaringer fra de sidste to års øgede fokus på tilgængelighed. På den baggrund er der blandt andet udarbejdet en tjekliste med de opmærksomhedspunkter, som kommunens tilgængelighedspanel (bestående af to repræsentanter fra Handicaprådet, to repræsentanter fra Seniorrådet og to repræsentanter fra kommunens administration) har været særligt opmærksomme på igennem de sidste to år. Tjeklisten gennemgås, når et nyt byggeprojekt startes op, og kommunen efterstræber at imødekomme tjeklisten i det omfang, det giver mening i forhold til bygningens anvendelse.

Der lægges op til en arbejdsgang, hvor graden af tilgængelighed for det enkelte byggeprojekt fremover besluttes af de relevante politiske fagudvalg. Beslutning om tilgængelighed fremlægges politisk ved byggeprojektets opstart som en del af den sag, hvor også økonomi og tidsplan for byggeprojektet vedtages.


Principperne udvides med tiden til også at inkludere tilgængeligheden for udendørsarealer mv.


Indstilling14. december 2020, pkt. 139:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om principper for tilgængelighed til efterretning. Safen sendes til orientering i Handicaprådet og i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 139:

TIltrådt. Det er afgørende for Social- og Sundhedsudvalget, at tilgængelighedspanelet indrages tidligt i forløbet i relation til anlægs- og byggeprojekter. Sagen sendes til handicaprådet og Seniorrådet til høring og yderligere input. Høringsfrist fastsættes til d. 10 februar 2021.

Beslutning

Seniorrådet og Handicaprådet har tidligere opfordret til en oversigt med principperne for tilgængelighed for kommunale byggeprojekter. Seniorrådet synes det ser fint ud og så længe de overholdes er det rigtig godt.

Bilag

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i juni 2020 blev det besluttet, at Ishøj Kommune skulle deltage i demensalliancens kommuneprogram i 2020. Hermed gives en kort status på dette arbejde.

Sagsfremstilling

Demensalliancens kommuneprogram blev afholdt over to dage i august samt to dage i november. På disse dage har medarbejdere og ledere fra demensområdet deltaget og arbejdet med at skabe ideer og retning for den videre demensindsats i Ishøj. Således har en arbejdsgruppe bestående af demenskonsulenten, ledere fra plejecentrene og hjemmeplejen samt enkelte medarbejdere haft fokus på:

 • hvordan vi opkvalificerer medarbejderne på ældreområdet
 • hvordan vi skaber de bedste demensindsatser i Ishøj
 • hvordan vi skaber et demensvenlig samfund i Ishøj i samarbejde med det lokale Ishøj, erhvervslivet og alle de aktive frivillige


Alt dette har udmøntet sig i tanker om én fælles demensvej i Ishøj - en vej som, hvor de første skridt har fokus på opkvalificering af medarbejderne på ældreområdet i Ishøj og efterfølgende skridt vil have fokus på indsatser på flere niveauer og samarbejde med det lokale Ishøj.

 • Ishøj Kommune ønsker at være en demensvenlig kommune og det betyder, at kommunen skal være synlig i forhold til, hvad borgerne tilbydes og hvilken service og indsats, det forventes af vores medarbejdere tilbyder og yder.
  Vi ønsker derfor at skabe en DEMENSVEJ.
 • Ishøj Kommune skal sikre sig, at ALLE ledere og medarbejdere kender og forstår den personcentrede omsorg og har viden om, hvad en demenssygdom betyder og gør ved et menneske. Der skal derfor tilbydes en basis grundviden til alle. Udover ALLE medarbejder skal der udpeges ressourcepersoner, der udover basis grundviden opkvalificeres, således at de kan varetage den demensfaglige ‘ledelse‘ i hverdagen.
 • Det betyder, at fra plejecentrene skal ca. 144 medarbejdere uddannes, hvoraf 17 skal være ressourcepersoner, fra hjemmeplejen skal ca. 120 SOSU-medarbejdere uddannes, hvoraf 5 skal være ressourcepersoner. Udover dette kan der være udvalgte medarbejdere fra andre områder, der tilbydes at deltage - for at sikre sammenhængende borgerforløb.

Denne opkvalificering af medarbejdere hænger sammen med de pejlemærker og fokusområder, der blev fremlagt i forbindelse med strateginotatet på demensområdet i Ishøj på mødet i marts 2020. Således bindes de forskellige dele af arbejdet på og med demensområdet sammen og dette arbejde vil fortsætte i 2021 helt i tråd med den nationale handlingsplan for demens.


Notat om første skridt på 'den fælles demensvej' er vedhæftet.

Indstilling14. december 2020, pkt. 144:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 144:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Det er taget til efterretning. Demensvejen i Ishøj er god og lovende, det er rigtig godt at alle medarbejdere, hermed alle faggrupper får ekstra uddannelse om ældre og demens.  

Der er enighed i, at det er godt arbejde og det er mange gode ting der arbejdes med. Seniorrådet vil gerne følge arbejdet tæt. Seniorrådet har stor tillid til demenskoordinatorens arbejde.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges en kort opfølgning på, hvor mange af de nye 75-årige borgere i målgruppen for et forebyggende besøg, der selv henvender sig efter ændring til udsendelse af breve uden fastlagt tidspunkt.

Sagsfremstilling

Den endelige kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg blev besluttet i Social- og Sundhedsudvalget på mødet i maj 2020.
I denne forbindelse blev det besluttet at sende breve til alle nye 75-årige i Ishøj Kommune uden et fastlagt tidspunkt (åbne breve), da der før i tiden oplevedes mange aflysninger og forgæves besøg hos denne forholdsvise friske målgruppe. Mange af borgerne var således ikke hjemme, når medarbejderene kom på besøg og mange havde ikke et reelt behov for et besøg. Denne målgruppe opleves således som væsentligt friskere end for år tilbage og mange af dem er også en del af det aktive foreningsliv i Ishøj. Mange af dem vil derfor have ressourcer til selv at kontakte kommunen ved behov.
Den nye praksis med åbne breve er afprøvet i august, september og oktober 2020 og her fremlægges en kort opfølgning og evaluering:

 • 44 borgere har modtaget et åbent brev uden fastlagt tidspunkt
 • 6 har ønsket besøg
 • 3 har ringet tilbage og haft en snak med de forebyggende koordinatorer uden at ønske et besøg på nuværende tidspunkt

Det er således en lille del af målgruppen, der aktivt har forholdt sig til tilbuddet om et forebyggende besøg, og det kan der være mange årsager til. Først og fremmest er der stadig nogle ældre, der grundet covid-19, ikke ønsker at få besøg i deres hjem. Herudover har de forebyggende koordinatorer en forventning om, at de borgere der virkelig ønsker, og har behov for et besøg, kontakter dem. Ydermere er det oplevelsen, af en del af de ældre i Ishøj, hænger deres breve op på fx. deres køleskab, sådan at de ved, hvor kontaktoplysningerne er, hvis de skulle få behov for hjælp på et senere tidspunkt. Det skal dog bemærkes, at ikke alle ældre ser deres post i e-boks. Endelig oplever de forebyggende koordinatorer, at der kommer henvendelser fra naboer og andet netværk i de hjem, hvor borgerne har et behov for hjælp, men ikke selv har overskuddet til at kontakte Ishøj Kommune.
Der er ikke lavet en særskilt indsats ift. at få fat i de borgere, der ikke har reageret på de udsendte breve. En sådan indsats pr. telefon fx ville kræve et stort arbejde, da borgernes telefonnumre ikke fremgår af de tilgængelige systemer og desuden ville denne opfølgningstid gå fra besøg og tid til de mere sårbare borgere, der kan have mere behov.

Sagen sendes til orientering hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Indstilling14. december 2020, pkt. 145:

Forslag til Beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 145:

TIltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at de borgere som ikke melder tilbage kontaktes af administrationen for at få afklaret årsag til manglende tilbagemelding. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status til marts 2021. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Seniorrådet er bekymret for, at kun seks borgere ud af 44 ønsker at tage imod tilbud om et forebyggende

Hjemmebesøg. Seniorrådet foreslår, at man laver en stikprøve hos de borgere der ikke har taget imod tilbuddet, så man ved hvorfor og hvad man kan gøre anderledes for at de evt. vil tage imod tilbuddet en anden gang. Der var drøftelse herom, blandt med medlemmernes egne erfaringer.

Seniorrrådet kan godt se flere ting der kunne ændres. Måske skulle brevet ikke sendes via e-boks, men som et alm. brev. Endvidere burde man ringe og følge op med borgerne.

Seniorrådet foreslår, at man modtager en folder med oversigt over ens muligheder. Generelt opfordrer Seniorrådet til mere synlighed herom, det kan også være via kommunens annonce i lokalavisen.

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges revideret kvalitetsstandard for de fleksible omsorgspladser. Sagen sendes efterfølgende til orientering  i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budget 2021 blev det besluttet, at ophold på en fleksibel omsorgsplads fra d. 1. januar 2021 skulle være uden egenbetaling. Derfor er kvalitetsstandarden for de fleksible omsorgspladser tilrettet herefter.


Vedhæftet er forslag til revideret kvalitetsstandard for de fleksible omsorgspladser.

Indstilling14. december 2020, pkt. 146:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede kvalitetsstandard og sender sagen til orientering i Seniorrådet.
Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 146:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet synes det er glædeligt, at man har lyttet og fjernet egen betaling for ophold på de fleksible omsorgspladser.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.


Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 9. oktober 2020 foretaget uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets vurderer:

 • At der er behov for at styrke dokumentationen, herunder at sætte mål og delmål for beboerne samt udarbejdelse af helbredstilstande for beboerne.
 • At medicinområdet overordnet er på et meget tilfredsstillende niveau.
 • At borgerne er tilfredse med træningstilbuddet og kvaliteten af denne.
 • At borgerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje.
 • At borgerne er særdeles tilfredse med kvaliteten af den praktiske hjælp
 • At borgerne er særdeles tilfredse med madens kvalitet, rammerne for måltidet og det sociale samvær under måltiderne.
 • At borgerne er meget tilfredse med kommunikationen og kontakten til medarbejderne.
 • At de fysiske rammer ikke på alle områder matcher målgruppen.
 • At der ledelsesmæssigt arbejdes med at sikre rette kompetencer på de fleksible pladser via undervisning og udarbejdelse af kompetenceskemaer for alle medarbejdere.

Tilsynet bemærker:

 • At medarbejderne ikke oplever at have adgang til terapeuternes dokumentation, samt at træningstilbuddet ofte først kommer i gang, når borgerne har været på opholdet gennem længere tid.
 • At medarbejderne oplever, at der generelt er sammenhæng mellem kompetencer og borgernes behov for pleje og behandling, men at det kan være vanskeligt at modtage og omsætte viden, der tillæres under meget travle forhold.
 • At medarbejderne oplever, at der ikke er de store muligheder for at have indflydelse på maden til småtspisende borgere.

Tilsynet anbefaler:

 • At der udvikles på journalføringen, så der skabes en dokumentationsform, som giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet.
 • At der iværksættes undervisning, så kravene i forhold til udarbejdelse af helbredstilstande kvalificeres.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over, om rammer og tilbud på de fleksible pladser matcher målgruppen
 • At der i forhold til medicinhåndteringen arbejdes med, at denne altid til enhver tid følger retningslinjerne på området.


Ledelsen på de fleksible omsorgspladser er ved at indarbejde anbefalingerne i den daglige drift.


Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på de fleksible omsorgspladser på Kærbo.

Indstilling14. december 2020, pkt. 150:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for de fleksible omsorgspladser på Kærbo til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 14. december 2020, pkt. 150:

Tiltrådt. Sagen sendes til Seniorrådet.

Beslutning

Seniorrådet har ingen kommentarer til tilsynsrapporten for de fleksible omsorgspladser på Kærbo. Rapporten er rigtig fin og positiv.

Seniorrådet ønsker at Lene, leder af Kærbo, skal deltage i et kommende Seniorrådsmøde for at kunne besvare og forklare nærmere om den utilfredsstillende tilsynsrapport for Kærbo. Det aftales, at Seniorrådet tager punktet på igen til et kommende møde, hvor hvert medlem byder ind med eventuelle spørgsmål til tilsynsrapportten og den dertilhørende handlindsplan, så der kan komme konkrete spørgsmål til Kærbo og Lene.

Bilag

Beslutning

Der var en kort drøftelse af, om nogen har kendskab til kommunens whistleblowerordning.

Borgere der fylder 80 år i Ishøj kommune, modtager et brev og et gavekort på 150 kr. fra kommunen. Det synes Seniorrådet er for lidt og faktisk ligegyldigt.  

Seniorrådet er enige om, at det fungerer ok, at holde online møder, men glæder sig til næste gang man kan møde fysisk. Mødet den 9. februar 2021 afholdes også online.