Referat
Seniorrådet onsdag den 26. oktober 2016 kl. 09:00

Mødelokale 2E / Trzebinia, etage 2

Beslutning

Leif fortæller at Tommy vil tage seniorrådets skrivelse om busforbindelser i Torslunde, bus 127 og flextrafik med til næste TBU-møde. Seniorrådet har også bedt ham om meddele på mødet, at der er behov for læskærme ved stoppestedet i havnen.

Sagsfremstilling

Per Tostenæs deltager for at informere om, hvad der sker på ældreområdet pt.

 

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs deltager under punktet og informerer om, hvilke projekter og tiltag der er i gang i Ældre og Rehabilitering.

Per  fortæller at der af værdighedsmilliarden er koblet et firma ”Resonans” på.  Firmaet skal hjælpe med processen om det værdige ældreliv, hvor der bliver nedsat nogle arbejdsgrupper for personalet i Ældre og Rehabilitering. Under det værdige ældreliv skal der bl.a. tales om fysiske rammer på plejecentrene.

I arbejdet vil der bl.a. være inspiration fra Holland, hvor afdelingerne på plejecentrene er sammensat i forhold til borgernes livsstil, interesser m.v. herunder hvem man spiser sammen med.

Per Tostenæs fortæller endvidere, at der er sat midler af til et aktivitetscenter for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Aktivitetscentret kommer til at være i Egely og hører under Kærbo og det er meningen, at det på sigt skal integreres med det nuværende aktivitetscenter på Kærbo.  Der er indvielse af Aktivitetscentret  7. november kl. 13-15.

Der er opstartet en gruppe under ældres netværk, der skal få nogle støttegrupper for folk der mister f.eks. en æltefælle op at stå.

Der er endvidere opstartet en gruppe for benamputerede .

Per fortæller at borgerrådgiveren Inge Mellemgaard  starter  1. november 2016. Inge er allerede borgerrådgiver i Hvidovre Kommune og skal fremover være borgerrådgiver i både Hvidovre og Ishøj Kommune.  Hun skal være i Ishøj Kommune 2 gange ugentligt og skal til at starte med have kontor på Biblioteket.

Ishøj Kommune har søgt og fået midler til at styrke indsatsen overfor pårørende til demente.  Der er ansat en medarbejder –Bjørk-, som en del af sekretariatet for ældres netværk.

Der har været lavet en undersøgelse her i kommunen. Af denne fremgår det, at de pårørende til demente ønsker at deltage i allerede eksisterende tilbud/foreninger m.v. i kommunen.

Per fortæller at der vil blive nedsat en arbejdsgruppe i forbindelse med at give demente og pårørende større muligheder for, at deltage i byens tilbud.

Leif foreslår at der bliver arrangeret et borgermøde for demente og pårørende.

Per fortæller at der er ud af midlerne i teknologipuljen vil blive brugt midler på sporingsmekanik, som er en slags avanceret GPS, der kan sige noget om, hvor den demente borger er uden at denne føler sig overvåget.

Der er endvidere købt nogle gode lifte ind til Torsbo og Kærbo og en som ligger i hjemmeplejens akutbil.

Beslutning

Punktet blev denne gang aflyst, da der er mange punkter på dagsordenen.

Bilag

Beslutning

Henrik Alexandersen fra kommunes kommunikationscenter deltog i stedet for Katharina Edlenborg.

Seniorrådet havde en række spørgsmål i forbindelse med, hvordan de kan bruge kommunikationscentret bedst muligt.

Seniorrådet pegede på en række uhensigtsmæssigheder angående hjemmesiden bl.a. dårlig søgefunktion. Seniorrådet gjorde endvidere opmærksom på, at det er svært at finde diverse dagsordener på systemet SB-SYS.

Henrik vil tale med sin leder Katharina om de punkter, han har drøftet med seniorrådet, da han fratræder sin stilling i Ishøj kommune 31. oktober i år grundet nyt arbejde.

Resume

Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2016 for Ishøj Kommune forlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Sagen forelægges enslydende for de to udvalg samt Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsens fremsender to gange årligt en ankestatistik for Ishøj Kommune for alle sager på social- og beskæftigelsesområdet. En for 1. halvår og en for hele året.

Statistikken omfatter alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, og vedrører således Center for Børn og Forebyggelse, Center for Socialservice, Stabscenter Borgerservice samt Center for Ældre og Rehabilitering.

Statistikken omfatter tillige borgere fra  Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj som følge af det forpligtende samarbejde, varetager opgaverne inden for det specialiserede socialområde for børn og voksne på vegne af Vallensbæk Kommune. Det er ikke muligt på baggrund af statistikken at udlede hvor mange klagesager, der er indbragt af borgere fra hhv. Ishøj og Vallensbæk kommune på disse områder, da denne alene er opgjort i forhold til i hvilken kommune afgørelsen er truffet, og ikke efter hvilken borger afgørelsen vedrører.

 I 1. halvår 2016 har Ankestyrelsen afgjort 80 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelses området.  I tabel 1 nedenfor ses hvordan disse klager er fordelt på lovområder samt om Ankestyrelsen har stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.

TABEL 1: ANKESTYRELSENS BEHANDLING AF ISHØJ KOMMUNES KLAGEAFGØRELSER PÅ SOCIAL Og BESKÆFTIGELSESOMRÅDET 1. HALVÅR 2016

 

Aktiv-loven

Pensions-lovene

Retssikkerheds-loven

Sygedagpenge-loven

Service-loven

Øvrige

ialt

Stadfæstelse

9

1

 

 

29

1

40

Ændring

7

 

 

 

7

 

14

Hjemvisning

7

 

 

3

8

 

18

Afvisning

3

2

 

 

3

 

8

I alt

26

3

 

3

47

1

80

Der er 40 afgørelser, der er stadfæstet, 8 sager har Ankestyrelsen afvist at behandle,  14 sager er ændret og 18 er hjemvist.

De ændrede og hjemviste sager indenfor Lov om Aktiv Socialpolitik vedrører særligt enkeltydelser og fradrag for indtægter. På Lov om Sygedagpenge vedrører samtlige tre hjemvisninger sygedagpenge til selvstændige. På børneområdet i serviceloven er det særligt i forhold til  merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, at Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist kommunens afgørelser. Merudgifter på voksenområdet indenfor samme lovområde har ligeledes medført hjemvisninger. Se bilag 1. for udførlig oversigt over stadfæstede, ændrede og hjemviste sager fordelt på lov- og paragrafområder.

Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager. I tabel 2 ses omgørelsesprocenten i 1 halvår 2016 i Ishøj og hele landet fordelt på lovområder.

TABEL 2: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN I 1. HALVÅR 2016 I ISHØJ OG HELE LANDET FORDELT PÅ LOVOMRÅDER

 

Aktivloven

Pensions-loven

Retssikkerheds-loven

Sygedagpenge-loven

Service-loven

Øvrige

I alt

Ishøj

26

-

-

100

24

-

44

Hele landet

36

15

55

16

37

25

31

Fordi Ishøj Kommune har ret få sager inden for de enkelte lovområder, og bygger omgørelsesprocenten derfor på få behandlede sager. Det bemærkes således, at de fire hjemviste sager i 2016 på sygedagpengeområdet har medført en omgørelsesprocent på 100 inden for denne lov. Disse hjemvisninger medfører samtidig, at den samlede omgørelsesprocent bliver ret høj.

I tabel 3 ses udviklingen i omgørelsesprocenten 1. halvår 2014-2016 i Ishøj og hele landet

 TABEL 3: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN I 1. HALVÅR I ISHØJ KOMMUNE OG HELE LANDET 2014-2016.

 

Hele landet

Ishøj

Forskel

1. halvår 2016

31

44

13

1. halvår 2015

25

32

7

1. halvår 2014

26

39

13

Det ses, at Ishøj kommune i 1 kvartal 2016 ligger 13 procent over omgørelsesprocenten på landsplan. Herved er 1 kvartal 2016 på niveau med 2014. Det bemærkes dog, at omgørelsesprocenten på 100 på sygedagpengeområdet samlet set giver en markant forhøjelse af omgørelsesprocenten for 1 halvår 2016.

Stabscenter Borgerservice, Center For Børn og Forebyggelse, Center for Ældre og Rehabilitering samt Center for Socialservice har et vedholdende fokus på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændringer og hjemvisninger.Ved forlæggelsen af Ankestyrelsens årsstatistik for 2016 vil administrationen afdække de overordnede forklaringer på de hjemviste sager fordelt på lovområder, dels uddybe de konkrete kvalitetsudviklingstiltag de enkelte centre har sat i værk.

Indstilling10. oktober 2016, pkt. 94:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik 1. halvår 2016 til efterretningSocial- og Sundhedsudvalget, 10. oktober 2016, pkt. 94:

Tilføjelse til indstilling: Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

 

Beslutning

Seniorrådet har set på ankestatistikken og fortæller at de ønsker oplyst, hvad klagerne handler om. Rådet ønsker endvidere udspecificeret,  hvor mange af klagerne på Social- og beskæftigelsesområdet, der er fremsat af 60+ borgere. Seniorrådet påpeger, at de er vigtigt at vide, hvad begrundelsen for hjemvisningerne har været.

Bilag

Beslutning

Faglig koordinator Helle Olsson har efter seniorrådets ønske udfærdiget en oversigt en oversigt over, hvilke kriterier der ligger til grund for de 4 forskellige personlige plejepakker. Denne oversigt er udfærdiget og vedlagt som bilag til referatet.

Bilag

Beslutning

Formand Leif Christoffersen og Næstformand Bjarne Gosvig har været til møde med andre kommuners ældreråd. Der er  generelt utilfredshed med besparelser på ældreområdet.

Sagsfremstilling

- Seniorrådets budget - hvad har vi brug og hvad er der tilbage

- Byrådets budget på ældreområdet i 2017

Beslutning

Punktet udskudt til mødet 28. november 2016

Sagsfremstilling

Husk at medbringe kalender.

Beslutning

Næste møde bliver mandag den 28. november (mødet med afsluttende julefrokost).

Der ud over blev der aftalt møder tirsdag den 7. februar 2017 kl. 13,00 og tirsdag den 28. marts 2017 kl. 13,00.

Seniorrådet enedes om, at hvis det viser sig at mødet i marts ligger uhensigtsmæssigt i forhold til, hvad der skal laves hvornår i forbindelse med valg af 3 af de 7 seniorrådsrepræsentanter, så rykkes mødet. 

Det er Leif, Erik og Ingelise der er på valg til foråret 2017.

Beslutning

Seniorrådet kompenseres for kørsel i privatbil til møder ud fra reglerne om statens laveste takst som p.t. udgør kr. 1,99 pr. km.

Jan Diemer meddeler at han gerne vil frasige sig diæter for seniorrådsarbejdet pr. 1. januar 2017.