Referat
Seniorrådet mandag den 26. november 2018 kl. 10:00

Mødelokale 2 E

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Brandsikkerhed på plejecentre i kommunen?

Møderække for 1. halvår 2019.

 • 4. februar kl. 13.00
 • 8. april kl. 13.00
 • 3. juni kl. 13.00

Beslutning

Seniorrådet spørger til brandsikkerheden på Kærbo og Torsbo. Administrationen oplyser, at der afholdes regelmæssige brandøvelser samt at Center for Ejendomme i øvrigt har styr på diverse vedrørende brandsikkerheden på plejecentrene.

Møderække 2019: Møderækken blev godkendt. Næstformand Peter Møller deltager i det omfang, det kan lade sig gøre, på formøderne.

Pensionistkort: Seniorrådet spørger til, hvordan man får et pensionistkort? Man kan få et pensionistkort ved henvendelse til Borgerservice. Kortet giver fx rabatter til en række aktiviteter i DK, men også i udlandet. Seniorrådet spørger til, om der ikke kan gøres opmærksom på pensionistkortet på kommunens hjemmeside. Administrationen vil gå videre med dette.

Vestegnstræf: Medlemmer fra Seniorrådet har været til Vestegnstræf i Glostrup. Her deltog 11 kommuners seniorråd. Man har derfor spurgt til mødekandencen i de andre seniorråd og har fået oplyst, at de mødes 11 gange årligt. Vestegnstræffet afholdes to gange årligt. I 2022 skal det afholdes i Ishøj.

 

 

Sagsfremstilling

Status på den sygeplejefaglige akutfunktion pr. oktober 2018 er vedhæftet.

Ishøj Kommune har sammen med redegørelsen over forbrug af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019 også indsendt redegørelse over forbrug af midler fra puljen til Bedre bemanding i ældreplejen i 2019. I 2019 modtager Ishøj Kommune kr. 1.464.000, som fordeles mellem Hjemmeplejen og kommunens to plejecentre til ansættelse af personale.

Beslutning

Administrationen oplyste, at man aktuelt er ved at undersøge mullighederne for, at man kan indgå i et tværkommunalt samarbejde om akutfunktionen, da det er meget sårbart som det fungerer pt. Seniorrådet spørger til, hvad der ligger i ordet "akut"? Administrationen oplyser, at der ikke er sat definition på, men at det er hurtigst muligt. Seniorrådet spørger endvidere til, hvordan der skal betales for transport/sørges for transport såfremt akutfunktionen ligger i en anden kommune? Man skal være opmærksom på. at det ikke er borgerne, der kommer til at stå for dette.

Pensionistjulefrokoster 2018: Administrationen oplyser, at stort set alle pladser er udsolgt. Der er pt. kun ledige pladser om lørdagen.

Bilag

Resume

Seniorrådet ønsker, at valg til Seniorrådet ændres, således at der er valg til Seniorrådet samtidig med kommunalvalget. Sagen forelægges byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har forespurgt, hvorvidt valg til Seniorrådet kan ændres således, at der er valg til Seniorrådet samtidig med, at der er kommunalvalg. I dag vælges medlemmer til Seniorrådet forskudt, hvorfor der afholdes valg i april måned hvert andet år, hvor halvdelen af Seniorrådet er på valg den ene gang, og den anden halvdel den anden gang. Det nye Seniorråd konstitueres den 1. juni det pågældende år. Der er planlagt valg til Seniorrådet i april måned 2019, hvor 4 af seniorrådets medlemmer er på valg.

 

Der bruges en del ressourcer og økonomi på valg til Seniorrådet. Dels skal der betales for porto, da der i forbindelse med valget sendes brev til alle kommunens borgere over 60 år, dels bruges der mange medarbejderressourcer på at sende breve samt administrere valget. Såfremt valg til Seniorrådet ændres, vil der være en ressourcemæssig og økonomisk besparelse samtidig med, at det også vil være nemmere for borgerne, hvis valget afholdes samtidig med kommunalvalget.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. oktober 2018 blev Seniorrådets forespørgsel drøftet. Der var enighed om, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at valg til Seniorrådet følger kommunalvalgene. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler derfor, at ved valget i april 2019, vælges de nye seniorrådsmedlemmer for en 2,5 årig periode i stedet for en fireårig periode. Således vil de nyvalgte medlemmer af Seniorrådet sidde fra d. 1. juni 2019 - 31. december 2021. De medlemmer, der ikke er på valg i april 2019, skal ligeledes sidde indtil d. 31. december 2021, hvorfor deres valgperiode forlænges fra 1. juni 2021 til 31. december 2021. Der vil derfor være valg til Seniorrådet igen samtidig med kommunalvalget 2021.

Administrationen indstiller derfor, at byrådet følger Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om, at valg til Seniorrådet ændres, således at der foretages valg i april 2019 og igen i 2021 samtidig med kommunalvalget, samt at valgperioden for seniorrådsmedlemmerne indtil da løber som beskrevet ovenfor.

De nuværende vedtægter for Seniorrådet er vedhæftet.

Indstilling6. november 2018, pkt. 251:

Forslag til beslutning:

Byrådet godkender, at valg til Seniorrådet ændres sådan, at valget fra 2021 følger kommunalvalgene, samt at vedtægter for Seniorrådet revideres som følge heraf.Ishøj Byråd, 6. november 2018, pkt. 251:

Tiltrådt.

 

Beslutning

Seniorrådet fremsatte forslaget om at ændre valgperioden som led i et besparelsesforslag, men med det nuværende forslag til valgprocedure er der ikke nogen besparelse at indhente. Seniorrådet er ikke enige i beslutningen samt processen ifm. ændring af valgperioden for Seniorrådet. Seniorrådet vil komme med forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles på byrådet i det nye år.

Bilag

Resume

Siden 2016 har Ishøj Kommune modtaget midler fra Værdighedsmilliarden, som har til formål at skabe gode og værdige ældreliv. Her følger en redegørelse over, hvordan midlerne foreslås fordelt i 2019. Redegørelsen fremlægges ligeledes for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018 med forbehold for politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Redegørelsen foreslår en videreførelse af følgende seks indsatsområder:

 • Klippekortsordning
 • Aktivitetscenteret Egely
 • Understøttelse af tiltag på frivilligområdet
 • Velfærdsteknologi
 • Kontinensklinik
 • Gode indflytninger for demensramte til plejebolig

Det foreslås ligeledes at igangsætte et nyt indsatsområde:

 • Udvikling af nye initiativer med fokus på sundhed, ulighed og ensomhed.

Det overordnede fokus for alle indsatser under Værdighedsmilliarden i 2019 vil være forankring, således at initiativerne gøres så bæredygtige og selvkørende som muligt.

Notat med redegørelsen samt pixieudgave er vedlagt som bilag.

Indstilling12. november 2018, pkt. 122:

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen for anvendelse af midler fra Værdighedsmilliarden i 2019.

Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 12. november 2018, pkt. 122:

Godkendt.

Beslutning

Seniorrådet efterspørger en højere grad af inddragelse og tidligere i processen. Seniorrådet ønsker at de i højere grad bliver brugt som sparringspartner, fx om hvordan værdighedsmilliarden skal udmøntes. Seniorrådet oplever, at de ikke bliver medinddraget, men i stedet bliver informeret, når beslutninger er truffet. Adminstrationen er lydhøre over for Seniorrådets ønsker og vil bringe dette videre til Team Frivillighed og Lokalsamfund, som står for varetagelse af midlerne fra værdighedsmilliarden.

Økonomi

Ishøj Kommune får i 2019 tildelt kr. 3.048.000 fra Værdighedsmilliarden. Det foreslås at opjustere følgende indsatser:

 • Klippekortsordning
 • Understøttelse af initiativer på frivilligområdet
 • Velfærdsteknologi

Opjustering af indsatserne finansieres ved en nedjustering af følgende indsatser:

 • Aktivitetscenteret Egely
 • Kontinensklinik
 • Gode indflytninger for demensramte til plejebolig

Det skal bemærkes, at midlerne fra Værdighedsmilliarden overgår til bloktilskud fra 2020, og der skal således i løbet af 2019 foretages en politisk prioritering af, hvor mange af initiativerne der skal fortsætte og hvordan. I juni 2019 forelægges en status på initiativerne under Værdighedsmilliarden for Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune er overgået til det nye omsorgssystem Cura, som afløser det tidligere omsorgssystem Care.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er d. 2. oktober 2018 kl. 10.00 overgået til det nye omsorgssystem Cura. I den forbindelse blev det gamle omsorgssystem Care lukket d. 24. september 2018 kl. 11.00. I overgangsperioden blev de sædvanlige kommunikationsgange ændret således, at beredskabsplanen for Care-nedbrud blev taget i brug. Eksempelvis foregik al kommunikation med læger, hospitaler og kommuner telefonisk, hvilket de respektive samarbejdspartnere forinden var blevet orienteret om.

Det nye omsorgssystem Cura samler al information om den enkelte borger og gør det derved nemmere for personalet at dele viden med hinanden og på tværs af faggrupper. Cura bygger på Fælles Sprog III, som skal sikre, at der dokumenteres mere ensartet. Dette understøtter mere kvalitet i arbejdet, hvilket gavner borgerne. 

For den enkelte borger har overgangen til Cura den konsekvens, at man som borger ikke kan logge på borgerportalen på kommunens hjemmeside/borger.dk og se sine egne oplysninger. Der arbejdes i fællesskab med andre kommuner på en mere tidssvarende løsning - denne forventes færdigudviklet i 2019. Desuden kan overgangen til Cura have haft den konsekvens, at nogle borgere kan have oplevet, at deres kommunale aftale er blevet flyttet eller aflyst. I overgangsperioden blev MedCom, der formidler kontakt mellem hospitaler og kommune, lukket, og Træningscenteret kunne derfor ikke modtage genoptræningsplaner. Træningscenteret kunne derfor ikke overholde ventetider på genoptræningen. I hjemmeplejen/sygeplejen kan aftaler være blevet flyttet. Det kan eksempelvis dreje sig om medicindoseringer og omsorgsbesøg.

Indstilling8. oktober 2018, pkt. 114:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. oktober 2018, pkt. 114:

Taget til efterretning.

Beslutning

Taget tuk efterretning.

Sagsfremstilling

Der fremlægges et notat, som synliggør, hvilke initiativer der retter sig mod ældre og mod voksne i øvrigt på det frivillige sociale område i Ishøj, samt hvilke snitflader der er til Kultur og Fritid. Se vedhæftede notat.

Oversigt over tilbud til pårørende på frivilligområdet fremlægges til orientering. Se vedhæftede notat.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Orientering om bruger/styregruppemøde af seniorlokalerne. Mødet afholdes d. 13. december 2018.

Fællesspisning arrangeret af Ældre Sagen: Over 60 personer deltog, og det var en stor succes. Stor tak til medarbejdere fra CVV for hjælpen ved arrangementet.

Fest for borgere der fylder 75 år. I nogle kommuner, er der en fest for borgere, der fylder 75 år. Kunne man have det i Ishøj?

Forslag om borgermøde for ældre medborgere arrangeret af Seniorrådet.

Velkommen til nye ishøjborgere over 60 år. Kunne det være en ide, at der var et sådan arrangement?