Referat
Seniorrådet torsdag den 27. maj 2021 kl. 10:00

Mødelokalet Saltkilden, 2. sal Rådhuset

Beslutning

Ingelise fortalte, at hende og Bjarne har været ude og se det udendørstræningsareal i Brøndby. Merete Amdisen, formand for Social- og Sundhedsudvalget og Nathalie Hjorth Pedersen, leder for forebyggelse og rehabilitering deltog begge i besøget, hvilket Seniorrådet er rigtig glade for, og forhåbentlig lod de sig inspirere. Desværre kunne kun de to nævnte fra Seniorrådet deltage.

Det er et rigtig fint træningsområde, man kan med rette bruge det til inspiration til det nye område ved Brohuset.

Ingelise fortalte, at det var et rigtig godt besøg. De modtog materiale herfra, som efterfølgende vil blive sendt rundt til Seniorrådet.

Vedr. tilgængelighedsudvalget, så var det ikke her træningshaven skulle tages op, som Seniorrådet ellers havde fået at vide på forrige møde, hvilket man var meget frustreret over. Hvem har ansvaret for dette område?

Seniorrådet er enige i, at det kunne være godt at se en anden tilsvarende kommunens udendørs træningsarealer for at sammenligne.

Der var ikke andet fra andre udvalg.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om overordnede konklusioner fra national samt lokal statusrapport for velfærdsteknologi udgivet af KL.

Sagsfremstilling

KL har udgivet statusrapport for velfærdsteknologi i kommunerne 2020 (se bilag). Rapporten giver en fælleskommunal status på erfaringer og udbredelsen af velfærdsteknologi. Derudover er der udarbejdet en rapport fra KL der indeholder et øjebliksbillede på brugen af velfærdsteknologiske løsninger i Ishøj Kommune (se bilag).

Overordnede konklusioner

Ishøj Kommune har i 2020 haft en nedgang i både afprøvning og implementering af velfærdsteknologi grundet covid-19. Jf. statusrapporten fra KL tegner dette billede sig nationalt for alle landets kommuner, da der har været fokus på at sikre drift og implementering af corona-retningslinjer. Rapporten viser, at der er stor stigning i anvendelsen af virtuelle videomøder dels internt i kommunerne, dels med eksterne samarbejdspartnere. Dette gør sig også gældende i Center for Voksne og Velfærd, Ishøj Kommune. Næste skridt i Ishøj er at understøtte borgerrettede opgaver virtuelt. Størstedelen af de danske kommuner har oplevet, at den øgede anvendelse af virtuelle møder er gået stærkt, men har været velfungerende. De fleste kommuner forventer at fortsætte med samme kadence for virtuelle videomøder fremadrettet.

I Center for Voksne og Velfærd er der fokus på implementering af virtuel understøttelse af indsatser. Der har dog hidtil været komplikationer grundet IT-infrastrukturen i Ishøj Kommune, som nu er afhjulpet, og administrationen forventer opstart i løbet af 2021.
I rapporten opgøres de teknologier der har haft de største gevinster i 2020 samt hvilke teknologier der har de største potentialer:
Teknologier der har haft de største gevinster:

  • Træningsløsninger
  • Skærmbesøg
  • Mobilitet
  • Hygiejne
  • Medicinhåndtering

Teknologier der er størst forventninger til:

  • Skærmbesøg
  • Medicinhåndtering
  • Træningsløsninger
  • Telemedicin

Nationalt forventes yderligere fokus på udviklingen af skærmbesøg og virtuelle møder. Tillige forventes det, at teknologier indenfor medicinhåndtering er modne nok til, at kommunerne vil arbejde med dette område.11. maj 2021, pkt. 68:8. marts 2021, pkt. 30:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 8. marts 2021, pkt. 30:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Seniorrådet, 11. maj 2021, pkt. 68:

Punkt 68 Orientering om velfærdsteknologi i kommunerne: National og lokal statusrapport 2020. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.


Beslutning

Der er enighed i, at der er mange gode ting i rapporten. Velfærdsteknologi og vigtigheden heraf blev drøftet.

Der er enighed i, at jo mere velfærdsteknologi jo bedre. Alt hvad man kan gøre for at sikre bedre arbejdsforhold for medarbejderne og bedre vilkår for borgerne.   

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet havde følgende høringssvar: "Under punktet Borgernes pligter og rettigheder. Der står bl.a. at det forventes, at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker at der står, at det er medarbejdernes ansvar at bortskaffe affaldet efter den ekstra rengøring. Seniorrådet ønsker præciseret, hvad der skal ske med affaldet."

Administrationens kommentar til Seniorrådets bemærkning vedrørende affald: Med affald menes der almindeligt husholdningsaffald, som borgeren normalt selv bortskaffer i de affaldsmuligheder, der er til rådighed.

Der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.


Endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring er vedhæftet.11. maj 2021, pkt. 69:12. april 2021, pkt. 41:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.Beslutning fra Social- og Sundhedsudvalget, 12. april 2021, pkt. 41:

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Byrådet.Beslutning fra Seniorrådet, 11. maj 2021, pkt. 69:

Punkt 69 Godkendelse af endelig kvalitetsstandard for ekstra rengøring. Punktet er udskudt til mødet den 27. maj 2021.

Beslutning

Kvalitetsstandarden er godkendt og er sendt til Seniorrådet til orientering. Seniorrådet havde indgivet høringssvar vedr. at der er medarbejdernes ansvar, at bortskaffe affald efter rengøring. Men administrationen skriver, at ved affald menes almindeligt husholdningsaffald, som borgeren selv bortskaffer. Derfor er det ikke ændret i standarden.

Kvalitetsstandarden er taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Umiddelbart er der ingen kommentarer til referatet. Men det aftales, at på kommende møde godkendes referatet fra 11. maj 2021, så alle medlemmer mulighed for komme med kommentarer.

Beslutning

Der er ikke nyt fra formanden.

Orientering vedr. næstformanden; Bjarne har på Seniorrådets vegne, skrevet et brev til Økonomi- og planudvalget ved Borgmester Ole Bjørstorp, Social og sundhedsudvalget ved formand Merete Amdisen, Kommunaldirektør Kåre Svarre Jakobsen og Velfærdsdirektør Alberte Burgaard vedr. Seniorrådets økonomi. Blandt andet vedr. diæterne som burde være i et budget for sig mv.  

Seniorrådet er enige i, at det er et godt initiativ og det er godt det blev gjort.  

Beslutning

Seniorrådet gennemgik økonomi rapporter fra forrige møde pr. 30. april 2021. Det ser fint ud, der er grundet situationen i forhold til Covid-19 og restriktioner ikke brugt mere end 14,29 procent af budgettet. Pengene er primært brugt til diæter. 

Udgifterne for Seniorrådets nye folder afventer.

Det aftales, at det igen skal undersøge hvad de forskellige IT udgifter præcis er til.

Beslutning

Der er pt. ikke nyt under dette punkt, men det er aftalt det skal på hvert møde indtil valget.

Per har nogle repræsentanter fra Ældresagen, der ønsker at hjælpe til ved valget. Det aftales, at Per skriver navnene i en mail til Thomas, så det allerede nu er klart.

Seniorrådet synes det er rigtig godt, at der afholdes informationsmøder inden valget, i forhold til opstillede kandidater og i forhold til de frivillige valgtilforordnede.

Seniorrådet er rigtig glade for Thomas arbejde vedr. Seniorrådsvalget, der er enighed i, at Thomas ser Seniorrådets ønsker og udfordringer.  

Beslutning

Peter har sammen med Bjarne været til møde med Direktør Alberte Burgaard. Peter fortalte, at de har haft et rigtig godt møde, hvor de oplyste om rådets arbejde, udfordringer, økonomi og samarbejde med politikere og administration. Alberte Burgaard er vant til at samarbejde med Seniorråd og har stor personale erfaring.

Det er aftalt at Alberte Burgaard skal indbydes til Seniorrådsmøde den 14. september 2021 for en gensidig præsentation.

Beslutning

Peter fortalte, at han have været til møde med repræsentanter fra kommunen og fra Bridgeklubben. Det er sådan at pr. 1. juni 2021 overtager Bridgeklubben rådigheden over seniorlokalerne. Kontoret er stadig til Seniorrådets disposition, men Bridgeklubben kan have brug for opbevaring derinde

Pr. 1. juni 2021 skulle de foreninger der normalt har til huse i Seniorlokalerne, flyttes til Brohuset.

Per fortalte, at han har et møde I Seniorlokalerne med Ældresagen den 4. juni 2021. Leif tjekker op på, om det stadig er booket til Ældresagen.

Der var drøftelse af, at foreningerne ikke føler sig godt nok orienteret om hvornår det åbner op i Brohuset.

Vedr. Seniorlokalerne, så undrer Seniorrådet sig over, hvordan foreningerne finder ud af hvor brugerne skal være nu, hvad der sker med de nuværende bookninger i Seniorlokalerne og generelt om hvordan foreningerne får informationen, og om nogen allerede har fået informationen.

Leif undrer sig over, at han ikke har hørt nærmere. Leif følger op herpå ved at kontakte Kultur og Fritid.  

Beslutning

Leif fortalte, at han har kontaktet Parkinson foreningen. Han er blevet fortalt, at den sidste undersøgelse man har lavet for hvor mange der har Parkinson er fra år 2016. Her har man via apotekerne undersøgt hvor mange der får udleveret Parkinson medicin. I 2016 var der 6330 i landet og man formoder man nu er på ca. 8000. I ishøj var man i 2016, 37 borgere der fik Parkinson medicin. Seniorrådet formoder, at man måske er oppe på 50-60 borger i Ishøj Kommune.

Leif har sendt anmodning til Dina Munk, leder af hjemmeplejen, med hvor mange borgere man kommer til i Hjemmeplejen der er ramt af Parkinson.

Seniorrådet drøftede sammenhængen ved Parkinson og demens. Og i den forbindelse vil rådet gerne vide, hvor mange der er ramt med demens i kommunen?

Der er enighed i, at når Parkinson er så udbredt, burde det være prioriteret højere. Seniorrådet undrer sig over hvorfor man ikke har en Parkinson konsulent, som man tidligere (2019) har haft?

Peter fortalte om en udsendelse, hvor man arbejder med forsøg om at give strøm til Parkinson patienter, og forsøget viser at det hjælper rigtig meget. Seniorrådet ønsker at det bliver prioriteret højere både i kommunen og på landsplan.

Særligt ønsker Seniorrådet, at man i kommunen vil have mere fokus på hjælp til Parkinson patienter og særligt deres pårørende.

Som tidligere nævnt bliver vi flere og flere ældre borgere i kommunen. Der skal sættes flere midler og ressourcer af til de forskellige sygdomme der følger med og hjælp til de pårørende der har sygdom tæt inden på livet.

Beslutning

Under punktet Den nye folder på kommende møde, skal vi drøfte hvem der deler foldere ud hvor.

Der var kort drøftelse om, medarbejderne I hjemmeplejen, husker at bruge de blå overtrækssko hver gang de går ind i et hjem. Leif fortalte, at han oplever de altid bruger dem.