Referat
Seniorrådet mandag den 27. november 2017 kl. 10:00

Mødelokalet 6. sal

Resume

Hermed fremlægges den årlige evaluering af brug af midler fra Værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken og redegørelsen fra værdighedsmilliarden 2016 blev godkendt på byrådsmødet den 21. juni 2016. De tildelte midler fra værdighedsmilliarden i 2016 udgjorde kr. 2.844.000.

I oktober 2016 kom den første status på aktiviteterne samt redegørelse for aktiviteter i 2017. Denne redegørelse blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i november 2016.

Der er nu lavet den første årlige evaluering af de igangsatte aktiviteter. Denne vedlægges som bilag.

Nærværende evaluering viser udfordringer med brug af klippekortsordningen, der er et af de igangsatte og dermed evaluerede initiativer. Denne udfordring opleves, da en del af de borgere, der er omfattet af klippekortsordningen fravælger tilbuddet. På den baggrund foreslås det, at klippekortsordningen udvides til at omfatte andre målgrupper, der modtager hjemmehjælp. Således kan ubrugte klip og fravalg af ordningen fra borgere inden for ordningens nuværende målgruppe (modtagere af plejepakke 2, 3 og 4) bruges fleksibelt i forhold til andre målgrupper, der alene modtager praktisk bistand eller får hjælp til lettere personlig pleje.

Punktet sendes til Seniorrådet.

Indstilling10. april 2017, pkt. 51:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
evalueringen samt udvidelse af klippekortsordningen til nu at omfatte andre målgrupper.Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2017, pkt. 51:

Tiltrådt.

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs fortæller at der skal aflægges regnskab for værdighedsmilliarden 1 gang årligt.

Klippekortsordning benyttes ikke i så høj grad som forventet, trods opfordringer til borgerne fra hjemmeplejen.

Tilbagemeldingerne på det lave grad af brug af klippekort formodes går på, at det er de dårligste borgere, der har fået tilbudt ordningen og de er godt dækket ind med hjælp i forvejen.

Det foreslås derfor at puljen reduceres.

Egely (aktivitetscenter for andre etniske grupper end danske) går rigtigt godt. Der er 50 brugere nu og det forslås at Egely fortsætter.

Det er hensigten, at Egely på sigt skal slås sammen med aktivitetscentret på Kærbo. Det er en politisk beslutning taget af byrådet, som ønsker integration - derfor er lokalet Egely kun

midlertidigt til udlån.

Seniorrådet fremfører at de har en anden holdning end byrådet, da de frygter at der så ikke er så meget plads til aktiviteter for de etniske danskere, som i forvejen har trangt med plads

på Kærbo. Seniorrådet foreslår at der bliver givet noget mere plads til aktiviteter, foredrag m.v. når det nye træningscenter skal bygges

Værdighedsmilliarden bliver defineret ud fra kommunens antal af ældre. Hver kommune definerer, hvad pengene skal bruges til.

Per Tostenæs fortæller endvidere, at de oprettede sorg og krisegrupper i samarbejde med præsten Asta er en succes.

 

 

 

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget midler fra Værdighedsmilliarden siden 2016. Her følger en kort status over, hvilke initiativer midlerne er gået til samt en redegørelse over, hvordan midlerne ønskes fordelt i 2018. Der foreslås en omfordeling af midlerne, så to nye tiltag kan igangsættes. Redegørelsen skal fremlægges for Sundheds- og Ældreministeriet den 1. november 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med midler fra Værdighedsmilliarden for 2018 er der udarbejdet en kort status over brug af midlerne fra 2016 og 2017 samt en redegørelse over fordeling af midler i 2018.

Redegørelsen foreslår en videreførsel af de fem indsatsområder, der er arbejdet med siden 2016; klippekortsordning, aktivitetscenter Egely, Ældres Netværk, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling. Der foreslås desuden to nye indsatsområder; etablering af en inkontinensklinik samt ansættelse af medarbejdere på plejecentrene, der skal hjælpe demensramte med overgangen fra egen bolig til plejebolig. De to nye indsatsområder finansieres ved nedjustering på klippekortsordningen, velfærdsteknologi og kompetenceudvikling.

Redegørelsen er vedlagt som bilag.  

Indstilling9. oktober 2017, pkt. 120:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender redegørelsen samt de nye tiltag under Værdighedsmilliarden.

Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2017, pkt. 120:

 

Beslutning

Der etableres en inkontinensklinik, da inkontinens kan føre til social isolation og da det inkontinens kan opleves uværdigt, hvis ikke den bliver udredt og behandlet. Udredning og behandling vil blive kombineret med træning, der som sidegevinst også bevirker, at man kommer med ud i nogle fællesskaber. Ældrechef Per Tostenæs fortæller at man håber, at inkontinensklinikken kommer til at ligge i det nye træningscenter, men at det til en start nok koommer til at ligge på etage 2 på Ishøj Rådhus.

Seniorrådet påpeger, at man skal huske på, at der skal være mulighed for kørsel til klinikken for borgerne.

Seniorrådet påpeger endvidere, at de synes de skulle have været hørt inden socialudvalget traf en beslutning om inkontinensklinikken.

Per Tostenæs fortæller at proceduren er sådan, at de skal høres mellem fagudvalgets og byrådets beslutning. Seniorrådets opfattelse er, at de er for sent. De fortæller endvidere, at de ikke er blevet hørt/indkaldt i tilgængelighedsudvalget.

Seniorrådet overvejer at arrangere et møde med socialudvalget og borgmesteren angående prucedure for samarbejdet.

Ældrechef Per Tostenæs fortæller endvidere at man vil udvide demensinsatsen ved at styrke overgangen fra eget hjem til plejehjem herunder samarbejdet med de pårørende.

Seniorrådet tilkendegiver at de er positivt indstillet overfor indsatsområderne om inkontinens og demens.

 

 

 

 

Bilag

Beslutning

Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller at Social- og Sundhedsudvalget at give udsatte borgere i Ishøj et sundhedscheck.

Målgruppen består af ca. 80 borgere, som også får vejledning på tandeftersyn.

Merete Amdisen oplyser endvidere at punktet Evaluering af værdighedsmilliarden også er på dagsorden på det Social og Sundhedsudvalgsmøde.

Sagsfremstilling

Indstilling af Erik Schlichting til folkeoplysningsudvalget

Beslutning

Formand for seniorrådet Bjarne Gosvig oplyser, at Erik Schlichting er indstillet som tilforordnet i Folkeoplysningsudvalget og at det er Jan Diemer der er suppleant.

Ingelise Jensen oplyser, at de er ved at behandle miljøpolitiken i medborger og demogratiforum.

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs fortæller at den råudkastet om til den kommende velfærdspolitik er på dagsordenen på det kommende Social og Sundhedsudvalgs til 1. behandling.

Per Tostenæs Informerer endvidere om, at det nye fagsystem CURA går i luften ultimo april 2018. Systemet håndterer krav til dokumentation og skal bl.a. benyttes til journalsikrivning i hjemmet sammen med borgeren.

Der er en detalieret plan om oplæring af medarbejderne i CURA.

 

Beslutning

Formand Bjarne Gosvig fortæller at seniorrådet skal have møde med AD-media den 29. november 2017, for at se om de vil have dem til at lave en brochure for dem. De har set nogle af dem, de har lavet for andre kommuner og det er et utroligt flot stykke arbejde.

Ældrechef Per Tostenæs og Social og Sundhedsudvalgsformand Meret Amdisen fortæller at Ishøj Kommune ikke kan stå bag brochuren som afsender, da den er reklamefinacieret og kommunen ikke må pege på nogle firamer frem for andre. Der ud over skal rådet være opmærksom på, at man selv står for distribuering af bruchurene.

Seniorrådet har ikke besluttet sig for noget endnu og vil blot tage til mødet den 29. november, for at høre, hvad de kan tilbude og herefter vil de tænket over det.

Beslutning

Der er kommet nye adgange til seniorrådets hjemmeside. Hjemmesiden fremkommer ved at google Ishøj Seniorråd hjemmeside.

Næstformand for seniorrådet Peter Møller og seniorrådsmedlem Ingelise står for at skrive på hjemmesiden og lægge billeder ind.

Leif Christoffersen står fortsat for seniorlokalerne og bookning af seniorlokalerne. Leif skal skrive til Ingelise eller Peter, når han

skal have lagt noget på hjemmesiden. Der kan fortsat bookes lokaler via seniorrådets hjemmeside.

Seniorrådet takker seniorrådsmedlem Jan Diemer for hans store koordineringsarbejde i forbindelse med at få de nye hjemmeside-

adgange til at fungere.

 

Beslutning

Seniorrådet spørger til , om de har mulighed for at overføre ikke brugte midler til næste år.

Social og sundhedsudvalgsudvalgsformand Merete Amdisen fortæller at der skal udværdiges en beskrivelse af, hvad der skal spares op til, for at få overført midler.

Seniorrådet oplyser at de overvejer at arrangere møder sammen med Ældresagen i forbindelse med overgangen fra arebejdlivet til pensionistlivet.

Merete Amdisen fortæller endvidere at regnskabet skal forelægges byrådet i april 2018, så en evt. anmodning/beskrivelse/forslag om overførsel af midler skal ligge

klar i februar 2018.

Beslutning

Seniorrådet går i tanker om at arrangere et stort fællesarrangement for Ishøjs frivillige og eventuelt også med påhæng.

Der ud over har seniorrådet talt om at udfærdige et skriv med tak for det storet arbejde .

Seniorrådet gør opmærksom på, at man skal passe på ikke at kræve for mange timer af de samme frivillige, så resikerer man at de brænder ud.

Der er fokus på, at der er risiko for depression og/eller misbrug ved overgang fra arbejdslivet til pensionistlivet og at det kan være vigtigt at komme

ud i nogle fællesskaber i forbindelse med overgangen.

I den forbindelse er der en fællesopgave for seniorrådet og kommunen. Dette sættes der fokus på i eet samarbejde med Center for Sund Aldring.

Erik Schlichting oplyser at de i seniorværkstedet, af samme grund, har sat aldersgrænsen ned fra 60 til 50 år og de har desuden udvidet åbnings-

tiden.

Seniorrådet taler om, at det kunne være fint at få udfærdiget en folder, som kunne udleveres til borgerne, når de stopper på arbejdsmarkedet og at

tilbyde folk der stopper på arbejdsmarkedet en tur rundt i de forskellige foreninger for at høre, hvad de laver.

En idé kunne oogså være, at få et samarbejde med virksomhederne op at stå i forbindelse med at "hverve" frivillige samt at samarbejde med

pensionskasser.

Der følges op på punktet til næste seniorrådsmøde i februar 2018.

 

Sagsfremstilling

Der mangler respons fra Teknink og Miljø (Marie Louise Madsen)

Beslutning

Seniorrådet aftaler at holde med møde med relevante parter. Rådet vil lige undersøge, om det er kommunaldirektøren eller formanden for TBU de skal holde møde med.

Rådet undersøger, hvem der er de relevante parter og indkalder til et møde.

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker, at få chefen for Park, Vej og Miljøcenter på besøg til et af de kommende møder og have en dialog om ønske om flere bænke i Ishøj.

Beslutning

Punktet udsættes

Resume

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages 2 budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 28. juni 2017.

Sagsfremstilling

Der er nu foretaget 2. budgetopfølgning for 2017, som overordnet for Ishøj Kommune viser en forventet mindreudgift på 34,4 mio.kr., jf. vedlagte oversigt. Broderparten af det forventede mindreforbrug er relateret til beskæftigelsespuljen samt den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet.

Der forventes mindreudgifter inden for servicerammen på 9,9 mio.kr., mens der uden for servicerammen forventes mindreudgifter på 24,8 mio.kr. På finansieringssiden er der forventning om merudgifter på 0,3 mio.kr.

Under Social- og Sundhedsudvalgets områder er der forventning om et samlet mindreforbrug på 9,8 mio.kr. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalgene for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Der er udarbejdet notat af 06. november 2017 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning. Bilag B viser den samlede beløbsmæssige oversigt.

Indstilling13. november 2017, pkt. 131:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen tiltrædes, og der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.Social- og Sundhedsudvalget, 13. november 2017, pkt. 131:

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder 2. budgetopfølgning. Jf. sag 130 lægger Social- og Sundhedsudvalget kr. 600.000 mindre i kassen på udvalgets område.

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs orienterer om, at der er et lille mindreforbrug på ældreområdet bl.a. grundet ny hjemmehjælpsleverandør og da der er en besparelse på BPA-ordningerne (personlig hjælperordning).

Seniorrådet tager punktet til efterretning.

Økonomi

Budgetopfølgningen udviser et samlet mindreforbrug på 34,4 mio. kr. jvf. vedhæftet oversigt.

Bilag

Resume

På mødet den 11. september 2017 godkendte Social- og Sundhedsudvalget, at Ishøj Kommune indtræder i et samarbejde om ansøgning af midler hos Sundhedsstyrelsen til et fælles rådgivnings- og aktivitetscenter for demensramte og pårørende med Hvidovre, Glostrup og Albertslund Kommuner samt Alzheimerforeningen. Den endelige ansøgning fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den endelige ansøgning vedr. et fælles rådgivningscenter på Vestegnen for demensramte fremlægges hermed. Samtidig fremlægges en samarbejdsaftale mellem de involverede parter.

Efter endt projektperiode skal der tages stilling til eventuel fortsættelse af initiativet samt fortsat finansiering. Se vedlagte ansøgning. 

Indstilling9. oktober 2017, pkt. 121:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgningen vedr. et fælles rådgivningscenter på Vestegnen for demensramte.Social- og Sundhedsudvalget, 9. oktober 2017, pkt. 121:

Godkendt.

Beslutning

Der er etableret et fælles åbent rådgivnings- og aktivitetscenter med hovedsæde i Hvidovre.

Bilag

Sagsfremstilling

Hvad er prisen på indlæggelse og ambulant behandling.

Beslutning

+80-årige bliver væsentligt dyerere i liggedage. Ishøj Kommune har flest 80-årige i landet.

Vedrørende 65-69 årige bliver prisen i liggedage stort set som nu.

 

Sagsfremstilling

Hvor langt er fast lægeordning på plejehjem?

Beslutning

Intet nyt - der er ikke ansat nogen endnu.

 

Beslutning

Rådet aftaler at seniordsmedlem Jan Diemer koordinerer en dato med rådet og taler med Dina.

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker at drøfte, hvordan Ishøj i fremtiden får plads til aktiviteter for pensionisterne.

Seniorrådet har været på Kærbo og synes at pladsen til aktiviteter er trang.

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs informerer om, at den eneste beslutning der er taget angående det kommende aktivitetscenter er et afsat behløb.

Seniorrådet vil udfærdige et skriver, hvor de beder om, at der bliver indtænkt mere lokaleplads bl.a. til brug for aktiviteter, når du der skal

bygges alligvel.

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker en status på, hvordan det går med udarbejdelse af kommissoriet.

Beslutning

Erik og Ingelise blev fejlagtigt ikke indkaldt til sidste møde. De afventer nu indkaldelse til næste møde og at blive inddraget i udfærdigelsen af kommissoriet.

Erik og Ingelise fortæller, at der ligger et kommissorie fra Hjørring til inspiration.

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker en status på, hvordan det går med brochurestativ, projekter/fremviser, lærred, kaffemaskine og persienner.

Beslutning

Seniorrådet efterspørger brochureholdere til lokalerne.

Rådhusservice kontaktes for at høre, om de har nogle på lager ellers købes der for seniorrådets budget.

Sagsfremstilling

Der aftales datoer i februar, april, juni, august, oktober og november 2018.

Herunder drøftes, hvordan vi får temamøder i stand fremover.

Beslutning

Der aftales 6 møder i 2018 - møderne bliver afholdt kl. 10-12 og seniorrådet holder formøde fra kl. 9-10:

12. februar

16. april

11. juni

13. august

 8. oktober

26. november

Seniorrådet taler om, at det kunne være smart med et system, hvor de kan invitere/booke hinanden til møder udenom de ordinære møder.

Ingelise fotæller at hun har lavet et system, som de kan prøve af. Dette aftales.

Beslutning

Intet under dette punkt