Referat
Seniorrådet tirsdag den 28. marts 2017 kl. 13:00

Mødelokalet 6. sal - OBS: Formøde fra kl. 12-13

Resume

Besøg af Bjørg Skaaning fra 12.00 – 12.30 til en orientering omkring projektet ”aflastning af pårørende til Demens”.

Beslutning

Bjørg Skaaning var på besøg og orienterede om projektet ”aflastning af pårørende til demens”.

 

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs orienterer:

Den 26. april 2017 er der rundvisning i Handicaporganisationernes hus i Høje Tåstrup kl. 17,00 sammen med handicaprådet.

Den 4. maj 2017 er der fællesmøde for Teknik- og Bolig udvalget, handicaprådet og seniorrådet kl. 16,30 i mødelokalet på 6. sal. Dagsorden til mødet følger.

Den 31. august kl. 10,00 er der tur til Kærbo med rundvisning og spisning. Seniorrådet ønsker at få serveret den samme mad som beboerne på Kærbo.

Per T. fortæller at socialudvalget har været i Holland her i marts måned for at se, hvordan daghjem for demente foregår der. Daghjemmet er en gård med malkekvæg (ca. 100 stk’s) og mælkeproduktion. Der er god plads med marker, der strækker vidt og det er trykt at færdes uden nødvendig indhegning.  Per T. fortæller videre at det er borgerne, der modtager hjemmehjælp der bliver brugt til at supervisere eleverne.

På social og sundhedsudvalgsmødet i april fremlægges resonansprojektet bl.a. om indretning (små fællesskaber, interessefællesskaber, fysisk indretning m.v.).

På det kommende socialudvalgsmøde skal også fremlægges, hvordan værdighedsmilliarden  bruges.

Der er igangsat sorg- og livsstilsgrupper, der er fokus på indretning, der er åbnet daghjem på Egely hovedsageligt for borgere af anden etnisk herkomst. Der er 30 daglige brugere,§117 kørsel til bestemte grupper.  

Der skal kigges på klippekortordningen. Det viser sig, at det budgetterede beløb for 2016 ikke er blevet brugt. Det viser sig, at puljen hovedsageligt har været koblet på de dårligste borgere (ud fra plejepakker). Det skal drøftes om flere med lavere plejepakker, dem som er lidt mere selvhjulpne, skal tilbydes klippekortordning fremadrettet.

Seniorrådet fremfører under punktet, at de godt kunne tænke sig, at besøge en af Ishøj’s venskabsbyer. Per T. fortæller at rådet kan søge om pulje til formålet i Kommunens turistbureau.

Der har været tilsyn på Torsbo og Kærbo (de kommunale tilsyn) som dog er forestået af et firma i 2016. I afrapporteringen, som er på vej, står der beskrevet at det er 2 veldrevene plejehjem.

Beslutning

Formand Leif Christoffersen fortæller at der er Vestegnstræf i Ballerup den 3. maj 2017. Næstformand Bjarne Gosvig og Bente Nielsen deltager.  

Det aftales at seniorrådets medlemmer fremover får referatet til gennemlæsning og med mulighed for at komme med kommentarer/rettelser inden referatet publiceres. Formanden samler kommentarerne til og de skrives ind inden publiceringen.

Resume

Herunder det videre forløb for valget.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde.

Resume

Leif, Jan og Per havde den 10.3.2017 et møde med Borgmeteren, Kommunaldirektøren og 2 medarbejdere fra Teknik og Boligforvaltningen.

Beslutning

Leif Christoffersen, Jan Diemer og Per Nørskov havde den 10. marts 2017 et møde med borgmester Ole Bjørstorp, Kommunnaldirektør Kåre Svarre Jakobsen og 2 medarbejdere fra Teknik- og Boligforvaltningen.

Leif, Jan og Per melder tilbage, at det var et positivt møde, som mundede ud i, at de fik oplyst, at punktet kommer på dagsordenen på møde i Teknik og Bolig udvalget  til april 2017 og på møde i byrådet i maj 2017.

Bilag

Beslutning

Erik er ved at revidere folderen. Seniorrådets medlemmer opfordres til at skrive til Erik, hvis der ønskes ændret i teksten fra tidligere folder.

Beslutning

Borgerrådgiveren kom på besøg i seniorrådet i ca. 45 min, da seniorrådet har ønsket at Borgerrådgiver Inge Mellemgaard og de kunne have en dialog om hendes rolle og hvordan de kan bruge hinanden.

Næste møde er det konstituerende møde den 29. maj 2017. På mødet fastsættes den kommende møderække.

Bilag