Referat
Seniorrådet mandag den 28. august 2017 kl. 09:00

Mødelokalet 2 E på 2. sal

Beslutning

Peter Møller (næstformand), Ingelise Jensen (seniorrådsrepræsentant) og Leif Christoffersen (tidligere seniorrådsformand) har holdt møde om,

hvordan den nuværende hjemmeside Ishøj Seniorråd er opbygget.

Rådet er enige om, at Peter og Ingelise skal være ansvarlige for hjemmesiden fremover.

Peter og Ingelise undersøger, hvad det vil koste at købe noget hjælp til, at blive lært op i brugen og opbygning af hjemmesiden.

Rådet er endvidere enige om, at Leif fortsat er ansvarlig for for bookning af seniorlokalerne og at han er administrator af seniorlokalerne.

Leif fortæller at det at administrere seniorlokalenerne indebærer at køre ned, når nogle brugere har problemer med f.eks. projektoren, vaske viskestkker,

karklude, vande planter, styre det elektroniske bookingsystem m.v. Leif tager endvidere ned i lokalerne en gang imellem og spørger brugerne om

forbedringsforslag.

Ishøj Seniorråd vil tale med It om at få et ekstra domæne, sådan at bookning af lokalerne fremover ser i ét domæne og diverse andre

opdateringer angånede seniorrådet på et andet.

Det bliver fremover Per Nørskov, der administrerer facebooksiden Ishøj Seniorråd.

Seniorrådet har et ønske om, at der bliver indkøbt en projektor mere til seniorlokalerne (der er i et af lokalerne ud af to nu). Der ud over kunne der være

behov for nye persiennner eller gardiner til seniorlokalerne. Priser på de nævnte ting undersøges via Søren Roslef i kommunens indkøbsafdeling.

Teleslyngen i seniorlokalerne virker ikke, teknisk forvaltning er på sagen.

Der er mikrofonanlæg i seniorlokalerne.

 

 

 

Sagsfremstilling

-

Beslutning

Merete Amdisen orienterer om, at det er psykisk sårbare, der skal bo på Ishøj Søvej. De

voksne, der er tilknyttet Det Gule Hus bliver dog der.

Beboerne til de 2 bygninger på Ishøj Søvej rekruteres bl.a. via ung på vej, Pitstop (socialt tilbud for misbrugere af f.eks. hash, partydrogs m.v.), ungegruppen og Mentor Ishøj

(unger der har brug for hjælp til f.eks. at fastholde et arbejde).

Der er bevilget 1,7 millioner i statsstøtte til boligerne på Ishøj Søvej, som rummer over 500 m2.

Sagsfremstilling

-Er borgerpanel til kommunens hjemmeside nedlagt?

- Ankestyrelsens akkestatistik

- Fast lægeordning

- Udvidelse af personale på Kærbo og genoptræningsområdet 

Beslutning

Ældrechef Per Tostenæs fortæller at kommunens kommunikationsafdeling har igangsat en proces i forbindelse med en ny hjemmeside for kommunen. I den forbindelse har kommunikationsafdelingen

talt om at nedsætte et borgerpanel, hvor der er en bred aldersmæssige repræsentation.

 

Der er udkommet en ankestatistik fra Ankestyrelsen.

I Ishøj er der overvægt af anker i børnesager.

Der er meget få sager på ældreområdet. Dem der er handler for størsteparten om hjælpemidler og så har der været nogle om tildeling af hjemmehjælp. Et fåtal borgere har fået medhold i deres klager.

Man kan gå ind på Ankestyrelsens hjemmeside og abonnere på afgørelser, på de udvalgte områder man ønsker.

 

Seniorrådet spørger til ordningen om at have en fast læge tilknyttet på plejehjemmene.

Merete Amdisen informerer om, at at der skal være møde i lægeudvalget i morgen og at der vil blive spurt til, om en af lægerne ønsker at blive fast tilknyttet på plejehjemmene.

 

Bente Nielsen har hørt på Kærbo, at der ansættes 3 personer yderligere der.

Per Tostenæs bekræfter at dette er korrekt og at det er grundet klippekortordningen.

 

 

Sagsfremstilling

- Seminar i Vingsted ved Vejle 24. oktober 2017.

- Blad via AD-media

- Møde med SSU - dato skal fastsættes

Beslutning

Formand Bjarne Gosvig fortæller at han har sendt en mail til de øvrige seniorrådsmedlemmer angånede et seminar i Vingsted ved Vejle den 24. oktober 2017 og at man skal være opmæksom på, at det er et endagsseminar uden overnatning.

 

Formand Bjarne Gosvig fortæller, at han og Peter Møller via et møde de har været til, er blevet bekendt med et blad via AD-Media. Et fint blad, som AD-media kan trykke for seniorrådet.

 

Socialudvalgsformand Merete Amdisen fortæller, at Handicaprådet har set nogle lignende tilbud om at få lavet blade, men at de ikke går ind i det, da sådanne blade som regel er virksomhedsstøttet og at kommunen ikke må forfordele nogle virksomheder

frem for andre.

Seniorrådet vil nok tage et orienteringsmøde med AD-media og høre hvad de kan tilbyde og hvis Seniorrådet får optryktet blad om dere arbejde via dem, så vil de lægge dem rundt omkring og ikke sende ud til alle.

 

Der skal fastsættes møde med SU.

Det bliver den 6. november 2017 kl. 10,00-13,00, hvor Seniorlokalerne er ledige.

 

Formand Bjarne Gosvig og næstformand Peter Møller har været til arrangement angående gennemgang af regler for siddende patienttransport. De fortæller at der er mange regler på området.

 

Formand Bjarne Gosvig og næstformand peter Møller har været til regionsmøde i Hilerød, hvor de fik oplyst at kommunerne kommer til at betale højere pris for patienter, der hjemtages. Dette er vedtaget med virkning pr. 1.1.2018.

Der vil fremover være én pris for ambulante undersøgelser og en ved indlæggelse. Man skal være på et sengeafsnit, før det betegnes som en indlæggelse.

 

Seniorrådsmedlem Erik Schlichting har været til møde i folkeoplysningsudvalget den 22. august 2017.

 

Seniorrådsmedlem Ingelise Jensen har været til møde i demografi forum, hvor de bl.a. har talt om indsatsomåeder ud fra "Ishøj Blomsten"

 

.

Resume

Det kommunale tilsyn har udført uanmeldt tilsyn på både Plejehjemmet Torsbo og Omsorgscenteret Kærbo i 2016.

 

Sagsfremstilling

Tilsynets vurdering lyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag på begge plejehjem lever op til såvel krav i lovgivningen, kvalitetsstandarder samt omsorgs- og sundhedsfaglige standarder.

Tilsynet beskriver ligeledes at begge plejehjem i høj grad efterlever værdighedspolitikken. Beboernes hverdag er højt prioriteret, beboernes trivsel styrkes og fællesskaber styrkes på tværs.

Punktet sendes til Seniorrådet.

Indstilling10. april 2017, pkt. 47:

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
tilsynsrapporterne til efterretning.Social- og Sundhedsudvalget, 10. april 2017, pkt. 47:

Tiltrådt.

Beslutning

Seniorrådsmedlem Bente Nielsen, som har en rådgivende funktion på Kærbo kva sit virke i seniorrådet, fortæller at hun synes at beboerne og brugerne på Kærbo virker tilfredse.

 

Ældrechef Per Tostnæs fortæller at tilsynene, som er udfærdiget på Kærbo og Torsbo, som noget nyt er foretaget af et eksternt firma.

 

Seniorrådet tager tilsynsrapporten til efterretning.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for ældre- og plejebolig til godkendelse gældende fra maj 2017.

 

I kvalitetsstandarden for plejebolig er der alene foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

 

I kvalitetsstandarden for ældrebolig er visitationskriterierne ændret og uddybet (se side 3). Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 61:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 61:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for træning for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning til godkendelse gældende fra maj 2017.

Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til den nuværende standard.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 60:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 60:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarden for hjælpemidler for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandard for genanvendelige hjælpemidler, kvalitetsstandard for bil samt ydelseskatalog for kropsbårne hjælpemidler til godkendelse gældende fra maj 2017.

 

I kvalitetsstandarden for genanvendelige hjælpemidler er der ikke foretaget ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau, men alene foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

 

I kvalitetsstandarden for bil er svarfristen ændret fra 14 dage til 4 uger (jf. side 6) for at imødekomme den reelle sagsbehandlingstid. Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

 

Kropsbårne hjælpemidler er flyttet fra Borger- og Socialservice til Center Ældre og Rehablitering. Dette er den eneste ændring, som er foretaget i ydelseskataloget.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 59:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for hjælpemidler.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 59:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for frit valg for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb samt madservice til godkendelse gældende fra maj 2017. 

 

I kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb er det beskrevet, at borgere i klippekortsordningen har op til 64 klip fremfor 64 klip. Denne justering af serviceniveau er en harmonisering af de to klippekortsordninger (se side 14). Herudover er der foretaget præciseringer, uddybninger samt sproglige og layoutmæssige rettelser.

 

I kvalitetsstandarden for madservice er formålet blevet uddybet, og visitationskriterierne for madservice er blevet beskrevet. Derudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 58:

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 58:

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Kvalitetsstandarterne er taget til efterretning af Seniorrådet.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Kvalitetsstandarter er taget til efterretning af seniorrådet.

Bilag

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje på 130 mio. kr. til målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på plejecentre for at bringe maden tættere på beboerne. Ministeriet udmeldte tidligere på året 425 mio. kr. til samme formål med ansøgningsfrist den 31. marts. Da alle pengene ikke blev søgt i første runde, er denne pulje et genopslag.

Sagsfremstilling

Omsorgcentret Kærbo vil ansøge om midler til at renovere de otte afdelingskøkkener på Kærbo for at optimere køle- og tilberedningsforhold, og for generelt at give køkkenerne et løft, så de er mere hensigtsmæssige at tilberede mad i. Projektperioden løber fra den 1. juni 2017 til den 31. december 2017.

 

Ansøgningen er under udarbejdelse. Der er ansøgningsfrist den 17. maj.

Indstilling8. maj 2017, pkt. 63:

Fprslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at Omsorgscentret Kærbo indsender en puljeansøgning.Social- og Sundhedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 63:

Tiltrådt.

Beslutning

Af puljemidlerne er der blevet etableret et bageri på Kærbo, som snart bliver indviget.

Alle køkkener på Kærbo har fået udskiftet hårde hvidevarer og der er indkøbt en industrigryde til 160.000 kr.

Økonomi

Omsorgscentret er ved at indhente tilbud til udarbejdelse af budget samt relevante tilladelser til ombygningen. Det nuværende estimat for beløbet, der ansøges om, er 600.000 kroner. Der er ingen egenfinansiering forbundet med projektet, og det vil ikke medføre en huslejestigning for beboerne.

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Der indviges snart bageri på Kærbo, som er blevet etableret for midler fra de statslige puljer.

Der bliver udskiftet hårde hvidevarer i alle køkner på Kærbo (også dem i afdelingerne) og der er indkøbt en stor

industrigryde til 160.000 kr.

Resume

Stadig mere international forskning viser, at en målrettet anvendelse af kunst- og kulturaktiviteter i et sundhedsfremmende regi kan bidrage til forbedring af både den mentale og den fysiske sundhed hos patienter og borgere. På baggrund af en generel stigende fokus på ”Kultur og Sundhedsfremme”, ønsker vi i Kultur og Fritidscenteret at give et bud på et kommende indsatsområde på dette felt i Ishøj kommune. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kulturpakke-ordning for ældre er kulturelle og kreative forløb og aktiviteter for målgruppen, og bygger videre på erfaringen fra Ishøj Kulturpakker for børn.

Primært formål :
·        At forbedre den mentale sundhed for udvalgte grupper på kommunens plejecentre

Sekundære formål:
·         At sætte faglig fokus på ”kultur og sundhedsfremme” som begreb
·         At udvikle innovative tværsektorielle processer og samarbejder i Ishøj Kommune
·         At kulturinstitutionerne udvikler tilbud til nye målgrupper (publikumsudvikling), og bidrager som aktiv samfundsaktør

Målgruppe
Den primære målgruppe for Kulturpakken, er ældre på kommunens plejecentre Kærbo og Thorsbo, som ikke selv kan opsøge kommunens kulturtilbud, dvs. ældre som mangler ressourcer, netværk og mobilitet. I pilotprojektet vil vi fokusere på to grupper:
·         Ældre med demens
·         Ensomme ældre
Alle deltagere udvælges i tæt dialog med personalet på plejecentrene, og eventuelt via forebyggende hjemmebesøg fra Center for Ældre & rehabilitering.

Aktiviteter
Indholdet i Kulturpakken for ældre skal være en blanding af lokale og eksterne kulturinstitutioner, samt mødet med både formidlere og professionelle kunstnere. Alle forløb er involverende og med de ældre som deltagere, naturligvis med udgangspunkt i deres forudsætninger og evner. Forud for forløbet er plejepersonalet på et forberedende kursus, så de er godt rustet til at støtte op om deltagelsen, men også er klædt på til at følge op og arbejde videre med tematikkerne efterfølgende.

Indstilling12. juni 2017, pkt. 82:Forslag til beslutning: 19. juni 2017, pkt. 33:

Kultur- og Fritidsudvalget vedtager, at der bevilges ….


Social- og Sundhedsudvalget drøfter og godkender sagen.

 Social- og Sundhedsudvalget, 12. juni 2017, pkt. 82:

Tiltrådt. Når sagen er godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget sendes den til Seniorrådet.

Venstre kan dog ikke tilslutte sig indstillingen. Venstres holdning til projektet er positiv, men projektet har en karakter som gør, at det bør være en del af budget 2018.

Beslutning

Seniorrådet spørger til, om det kun er for borgere på plejehjem. Det er det, da det er den målgruppe, man har valgt at fokuserer på i pilotprojektet.

Økonomi

Jf. vedlagte budget med tidsplan vil den samlede udgift for pilotprojektet være 151.000, som fordeler sig på 92.000 i efteråret 2017 og 59.000 i foråret 2018.
Se vedhæftede oplæg til budget af 020517.
Midlerne findes inden for den eksisterende ramme.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering om de aftalte mødedatoer for resten af året:

2. oktober kl. 10-12 og 27. november kl. 10-12,30 med efterfølgende julefrokost.

Beslutning

Der er seniorrådsmøder:

 2. oktober 2017 kl. 10-12 i mødelokalet på Ishøj Rådhus, 6. sal.

27. november 2017 kl. 10-12,30 med efterfølgende julefrokost på Ishøj Rådhus, 6. sal.

 

Der er formøde kl. 9-10 begge mødedatoer og begge dage i modelokalet på Ishøj Rådhus 6. sal.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har et ønske om en sekretariatsfunktion i lighed med Handicaprådet.

Redegørelse fra ældrechef Per Tostenæs om fordele og ulemper.

Redegørelse over sekretariatets timetal og funktion.

Afklaring af, hvad sekretæren skal deltage i.

Beslutning

Seniorrådet ønsker en drøftelse af, hvor meget sekretærbistand de kan få.

Det aftales at ældrechef Per Tostenæs udfærdiger et skriv, hvoraf det fremgår til hvad og i hvilket omfang Ishøj Kommune stiller

sekretærbistand til rådighed til rådet.

Beslutning

Merete Amdisen orienterer om, at der fremover kun skal være 6 hovedpolitikker i Ishøj, herunder en ny velfærdspolitik, der dækker hele Social- og sundhedsområdet.

Der vil blive afholdt et kick-off møde, der nedsættes en skrivegruppe og der kommer en høringsrunde.

Beslutning

Per Tostenæs redegør for, at seniorrådets budget er på 49.120 kr. og der er brugt 14.400 kr. på nuværende tidspunkt.

Beslutning

Budgettet 1. behandles i aften.

Budgettet er en fremskrivning af det nuværende budget.

Seniorrådet vil udfærdige et høringssvar til budgettet. Dette skal være kommunen i hænde senest 31. august 2017.

Sagsfremstilling

Hvem og hvor mange er visiteret og hvad er kriterierne for at komme i ordningen.

Hvad sker der, hvis klippene ikke bliver brugt? - bliver ekstrabevillinge brugt til ekstra personale på Kærbo og Torsbo.

Hvor mange timer er til enkeltpersoner og hvor mange til fællesarrangemener.

Hvor mange klip er ubrugt og hvad sker der med de midler.

 

Indstilling

Hvem og hvor mange er visiteret og havad der kriterierne for at komm ei ordningen.

 

Hvad sker der, hvis klippene ikke bliver brugt? - bliver ekstrabevillingerne brugt til ekstra personale på Kærbo og Torsbo.

 

Hvor mange timer er til enkeltpersoner og hvor mange til fællesarrangementer.

 

Hvor mange klip er ubrugt og hvad sker der med de midler.

Beslutning

Punktet taget til efterretning.

Seniorrådet udtrykte tilfredshed med redegørelsen.

Næstformand Peter Møller forlader mødet under dette og de resterende punkter grundet anden på forhånd udmeldt aftale.

Beslutning

Godkendt

Sagsfremstilling

Høring af udbudsmaterialet i forbindelse med udbud af rammeaftale 50.96 Bleer med bevilling efter servicelovens §112

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Fremover sendes bilag til punkterne ikke med mindre seniorrådet ønsker det.

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorrådet ønsker at markere jubilæet. Borgmesteren indbydes til at holde tale. Hvor mange midler kan bevilges til en sådan markering/arrangement.

Beslutning

Administrationen finder et tidspunkt, hvor borgmesteren evt. kan deltage. Der afsættes fornødent budget til arrangementet.

Sagsfremstilling

Seniorrådet skal på tur til en af Ishøj Kommunes venskabsbyer, Svedala i Sverige, til februar 2018.

Der ud over skal der planlægges fællestur til Handicaphuset i Høje Tåstrup i 2018 (også for Seniorrådet, Handicaprådet og socialudvalget).

Beslutning

Der ses på at lave en fælles tur i 2018 som beskrevet ovenfor.

Sagsfremstilling

Hvem skal inviteres med til rådets julefrokost efter seniorrådsmødet den 27. november 2017

Beslutning

-Til seniorrådet julefrokost den 27. november kl. 12,30 inviteres: Forebyggere: Dorte Rasmussen og Steffen Wegner Høyer samt leder af hjemmeplejen Rikke Kragh Iversen, leder på Torsbo Dina Munk, leder på Kærbo Susanne Jørgensen,

  ældrechef Per Tostenæs, socialudvalgsformand Merete Amdisen samt sekretær Maja Aller.

 

-Seniorrådet skal på rundvisning på Kærbo den 31. august.