Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 7. oktober 2019 kl. 17:00

Brohuset - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejens lokaler

Resume

Leder af Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen Dina Munk og teamleder Annette Nordal Lund vil fremvise Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejens nye lokaler i Brohuset og informere om organisering og tendenser.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Beslutningspunkt
Forslag til endelig kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83 har været sendt i høring i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden har været behandlet på møde i de tre råd. Udsatterådet havde ingen kommentarer til kvalitetsstandarden, mens følgende høringssvar er protokolleret fra mødet i henholdsvis Seniorrådet og Handicaprådet:

Seniorrådet:
”Seniorrådet tager i deres høringssvar udgangspunkt i, at denne ordning er et tilbud til borgere i eget hjem, herunder også borgere i ældreboligerne. Seniorrådet ønsker at alle tilknyttet til ordningen, kan få vasket op til 8 kg. hver 14. dag, uanset man er ægtepar eller ej. Endvidere synes Seniorrådet at prisen virker høj, og undrer sig herover. Til sidst ønsker Seniorrådet at vide, hvornår denne aftale skal evalueres og hvordan man tænker at evaluere ordningen.”

Handicaprådet:
"Handicaprådet anbefaler, at man genovervejer om uld- og finvask skal være en del af den samlede ydelsespakke, som kommunens borgere tilbydes".

Der er endvidere indgivet privat høringssvar fra en borger:
”Tak for et rigtigt godt møde i aften. Som opfølgning på mine kommentarer til pilotprojektet omkring vaskeordning for borgere som er visiteret til hjælp med vaskning af tøj. I pilotprojektet står der at alle borgere som bor i ældreboligerne ved Kærbo og Torsbo er visiteret til hjælp med vaskning af tøj. Dette er dog ikke korrekt, så hvor denne oplysning stammer fra vil være godt at vide. I ældreboligerne ved Torsbo er 4 lejemål ikke omfattet af visitering til hjælp med vaskning af tøjvaskeordning.

I pilotprojekt er det beskrevet, at ordningen kun omfatter vask af tøj på 40 grader, og såfremt der ønskes vaskning af uld og silke eller andet som skal vaskes på 30 grader, så vil der komme en ekstra omkostning for borgeren. I dag vaskes alt tøj, så den beskrevne ordning må betragtes som en ændring af tidligere visitering, og må således være omfattet af en revisitering af visitatoren.

Det er beskrevet i ordningen, at borgeren kan få vasket 8 kg tøj hver 14 dag, og ægtepar 12 kg hver 14 dag, hvordan er dette beregnet. Det bør ændres således at begge personer i husstanden må kunne sende 8 kg tøj til vask. Man kan da vel ikke tro, at tøjet skal vendes og anvendes på ret og vrang.

Jeg vil også mene at hele den nye ordning må skulle betragtes som en ændring af tidligere visitering, og således være omfattet af en revurdering af tidligere visitering og således ikke blot kan ændres kollektivt, som det fremgår af pilotprojektet.”

Administrationens kommentarer til de indgivne høringssvar:

 • Vedr. mængden af vasketøj: Som udgangspunkt kan ægtepar få vasket op til 12 kg. hver 14. dag. Det er dog på baggrund af en individuel vurdering. Årsagen til, at det er 12 kg. man kan få vasket er, at der forventes visse stordriftsfordele, når man er to, fx ift. viskestykker, karklude, lagner o.lign. Ægtepar kan godt vælge at få vasket to poser á 8 kg., så bliver brugerbetalingen 150 kr. pr. person. Det kræver, at begge borgere er visiteret til vask af tøj. 
 • Vedr. pris på vaskeordning: Der er en brugerbetaling på 150 kr./måned. Det betyder, at borgeren betaler 150 kr. for at få afhentet op til 8 kg. vasketøj hver 14. dag, vasket det, lagt det sammen og tilbageleveret tøjet igen. Inkluderet i prisen er strøm, slitage på vaskemaskine og vaskemidler. Det svarer til en kilopris på 9,37 kr. Til sammenligning er prisen for private kunder hos Berendsen 80 kr. pr. kilo, dvs. 1280 kr./måned for tilsvarende vaskeordning. Administrationen finder derfor, at 150 kr. er en rimelig pris. Ligeledes er prisen beregnet ud fra hvilke udgifter borgerne har til vaskepulver, strøm m.m. pr. måned.
 •  Vedr. evaluering: Ordningen evalueres primo januar 2020 og løbende i projektperioden.
 • Vedr. uld- og finvask: Der vaskes ikke tøj, der kræver uld- og finvask. Det vil fordyre ordningen, såfremt finvask skal være obligatorisk. Der er derfor truffet en politisk beslutning om, at det kun er vasketøj, der kan tørretumbles. Der er mulighed for at borgerne kan tilkøbe ydelser som fx uld- og finvask.
 • Vedr. beboere i ældreboligerne: Det er kun de beboere, der er visiteret til vask, der er omfattet af ordningen.
 • Vedr. revisitering som følge af ordningen: Ishøj Kommune har valgt at udlicitere vask af tøj til ekstern leverandør. I den forbindelse er det blevet beskrevet, hvad der er indbefattet i vaskeordningen (serviceniveau). Et ændret serviceniveau kræver ikke en lovmæssig revisitering, hvorfor der ifm. vaskeprojektet ikke er foretaget revisitation.

Det er præciseret i kvalitetsstandarden, at det er muligt for ægtepar at få vasket to poser á 8 kg. hver 14. dag. Vedhæftet er endelig kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83. Det er markeret med rødt, hvor der er foretaget tilføjelser.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til endelig kvalitetsstandard for vaskeordning efter servicelovens § 83.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Revideret projektbeskrivelse for Projekt Tidlig Opsporing forelægges Social - og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der har i de seneste år været et øget fokus på at forebygge indlæggelser og genindlæggelser på ældreområdet. Derfor blev der i 2017 ansøgt midler fra Investeringspuljen til et projekt - Projekt Tidlig Opsporing - hvis fokus var på at opkvalificere frontpersonalet i Hjemmeplejen i at identificere sygdomstegn hos de borgere, hvor vi kommer i hjemmet. Projekt Tidlig Opsporing fik bevilget midler fra Investeringspuljen, men grundet ledelsesskifte i Hjemmeplejen samt udfordringer med at rekruttere projektmedarbejdere, har projektet været sat i bero. Administrationen ønsker nu at igangsætte projektet, hvorfor projektbeskrivelsen er tilrettet og opdateret. Den primære ændring i forhold til den oprindelige projektbeskrivelse er, at målgruppen er udvidet fra borgere tilknyttet hjemmeplejen til også at indbefatte borgere tilknyttet plejecentrene Torsbo og Kærbo. Årsagen hertil er et ønske om at sikre et fælles fagligt sprog og tilgang på tværs af Hjemmeplejen og de to plejecentre.

 

Tidlig Opsporing handler om at identificere tegn på sygdomme eller forværring af sygdom hos borgere tilknyttet Hjemmeplejen og på plejecentrene, for derigennem at forebygge indlæggelser og genindlæggelser. Dette vil være til gavn for borgerne, men også udgifterne til kommunal medfinansiering (KMF), som forventes reduceret, som følge af et øget fokus på tidlig opsporing.

 

Konkret er der tale om, at medarbejderne i hjemmeplejen samt på plejecentrene opkvalificeres i at identifcere sygdomstegn/forværring af sygdom hos de borgere, de kommer hos. Medarbejdernes observationer registreres i fagsystemet Cura, som sender besked til sygeplejerskerne, såfremt der identificeres begyndende sygdom eller forværring af sygdom. Således kan der iværksættes hurtig behandling af den enkelte borger.

 

Tidlig Opsporing er et toårigt pilotprojekt. Der er fra investeringspuljen afsat 1,6 mio. kr. over de to år projektet løber, som skal gå til ansættelse af sygeplejefaglig samt social- og sundhedsfaglige kompetencer inden for tidlig opsporing, samt til opkvalificering af medarbejdere i Hjemmeplejen og på plejecentrene.

 

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede projektbeskrivelse, vil der i oktober måned blive igangsat en rekrutteringsproces for projektet.

 

Vedhæftet er revideret projektbeskrivelse for Projekt Tidlig Opsporing.

Der fremlægges en midtvejsevaluering i oktober 2020 i Social- og Sundhedsudvalget ligesom projektets tiltag søges afspejlet i de kvartalsvise nøgletal på området - forebyggelige indlæggelser

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkende
r revideret projektbeskrivelse for Projekt Tidlig Opsporing.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er afsat 1,6 mio. kr til projektet over en toårig periode, fra oktober 2019 - oktober 2021.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 10. december 2018 at forlænge samarbejdet med initiativet Elderlearn for året 2019. Der foreligger en ny samarbejdsaftale for 2020 til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Elderlearn sætter ældre og sprogskolestuderende i kontakt med hinanden. Formålet med Elderlearn er at øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed blandt ældre ved at give de ældre borgere i Ishøj muligheden for at bidrage med frivilligt arbejde. Initiativet har ligeledes til formål at forbedre integration af udlændinge, give dem et øget kendskab til dansk kultur samt at forbedre deres danskkundskaber gennem samværet med ældre. De ældre og de sprogskolestuderende mødes hjemme hos den ældre, og har samtaler om fx det danske samfund, livshistorier og interesser.

En eventuel fortsættelse af samarbejdet med Elderlearn vil indebære en udvidelse af det oprindelige formål. Det betyder, at Elderlearn også vil benyttes i processen at rekruttere og opkvalificere sosu-elever og sosu-medarbejdere til Ishøj Kommune. Dette indebærer, at Elderlearn vil informere de frivillige fra Elderlearn om sosu-uddannelsen og muligheden for at være elev i Ishøj Kommune. Herudover vil sosu-elever og sosu-medarbejdere fra Ishøj få mulighed for at blive en del af Elderlearn, og herigennem blive opkvalificeret. Tillige vil Elderlearn have fokus på at engagere ældre og udlændinge fra Elderlearn i lokalsamfundet ved at bygge bro til initiativer i Ishøj.

Initiativet har kørt i Ishøj Kommune i to år, hvoraf det første år var som pilotprojekt. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.

Der er opstillet følgende mål for samarbejdet i 2020:

 • Elderlearn laver 15 matches mellem ældre og udlændinge
 • Elderlearn matcher alle elever som henvises fra uddannelseskonsulenten, samt alle sosu-medarbejdere som henvender sig fra Ishøj Kommune. Elderlearn er dog ikke forpligtet til at matche mere end 15 par.
 • Elderlearn henviser relevante frivillige sprogskolestuderende fra Elderlearn til sosu-uddannelsen.
 • Elderlearn informerer alle frivillige om relevante lokale tilbud.
 • Elderlearn leverer en rapport, som evaluerer forløbet.

Ishøj Kommune vil formidle kontakt mellem Elderlearn og lokale aktører i Ishøj. Ligeledes vil Ishøj Kommune samarbejde med ældrelearn om rekruttering af sosu-elever. De resterende opgaver varetages af Elderlearn. Det indebærer blandt andet, at Elderlearn holder oplæg for sosu-elever, informerer relevante kommunale medarbejdere og andre lokale aktører, rekrutterer udlændinge via sprogskolerne, koordinerer og følger op på forløbene, udarbejder samtalemateriale mm.

Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag.

I efteråret 2020 fremlægges status på samarbejdet med Elderlearn for Social- og Sundhedsudvalget og der tages stilling til eventuelt samarbejde i 2021.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Elderlearn for 2020.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Økonomi

Prisen for samarbejde med Elderlearn i 2020 vil beløbe sig i kr. 50.000 eks. moms. Det foreslås, at samarbejdet finansieres via de ubrugte bloktilskudsmidler fra Værdighedsmilliarden. Restbeløbet af bloktilskudsmidlerne fra Værdighedsmilliarden udgør kr. 263.000, hvilket Social- og Sundhedsudvalget i juni 2019 besluttede at lægge i kassen.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Den nuværende aftale vedrørende plejehjemslæge udløber med udgangen af 2019, og der er fra 2020 ikke afsat centrale midler i økonomiaftalen til at fortsætte ordningen. Da de fasttilknyttede plejehjemslæger opleves til gavn for beboere såvel som medarbejdere, anbefales det, at ordningen fortsætter i 2020, ved at Ishøj Kommune selv finansierer udgifterne hertil. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Der har i perioden 2016-2019 været afsat midler til fasttilknyttede plejehjemslæger, som en del af bloktilskuddene til kommunerne. Der er imidlertid ikke afsat midler ifm. økonomiaftalen til at forlænge aftalen i 2020. Det vil derfor være den enkelte kommune, der skal afholde udgiften til plejehjemslæge i 2020, såfremt ordningen ønskes fortsat. KL arbejder for en permanent ordning for fasttilknyttede plejehjemslæger, og det er forhåbningen, at dette kan ske allerede fra 2021. Således vil det kun være i 2020, at kommunerne selv skal finansiere udgiften til plejehjemslæge.

I Ishøj Kommune koster det 80.000 kr./årligt at have en plejehjemslæge tilknyttet Torsbo og Kærbo. Der er stor tilfredshed med plejehjemslægen på begge plejecentre. Det er en stor fordel, at der fast kommer en læge, som regelmæssigt kan tilse beboerne og som hurtigt kan følge op på eventuelle sygdomme. På personalesiden er der også stor tilfredshed med plejehjemslægen, som bruges til faglig sparring omkring konkrete borgere og mere generelle problemstillinger.

Det anbefales derfor, at ordningen med plejehjemslæge fortsætter i 2020, og at udgifterne hertil fordeles mellem Torsbo og Kærbo inden for den eksisterende budgetramme.

Indstilling

Forslag til beslutning.
Social - og Sundhedsudvalget godkender,
at ordningen vedrørende plejehjemslæge fortsætter i 2020 og at finansieringen er som foreslået.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Der er en udgift på 80.000 kr. i 2020 til finansiering af plejehjemslæge tilknyttet de to plejecentre. Udgiften vil fordeles forholdsmæssigt mellem Kærbo og Torsbo.

Resume

 

Orienteringspunkt

Ishøj Kommune har i perioden 2016 - 2018 haft et samarbejdsprojekt (pilotprojekt) med Socialmedicinsk Center. Pilotprojektet var en beskæftigelsesrettet helhedsorienteret indsats for langvarige kontanthjælps- og ressourceforløbsmodtagere. Formålet med indsatsen var at undersøge, om en sådan indsats var bedre til at afklare borgere, og således bringe dem tættere på arbejdsmarkedet eller i beskæftigelse, end den vanlige indsats i jobcenteret. I tillæg til evalueringen fra Socialmedicinsk Center, så har Ishøj Kommune lavet en økonomisk analyse af projektet, for at undersøge, om det rent økonomisk kan betale sig for Ishøj Kommune, at investere i projektet.

Sagsfremstilling

Indsatsen bestod af en 6 måneder lang individuel tilrettelagt indsats baseret på deltagernes behov og udfordringer. Der deltog 30 i indsatsgruppen og 30 borgere i kontrolgruppen, dog faldt der under projektet 6 borgere fra (2 fra indsatsgruppen og 4 fra kontrolgruppen). Der var opfølgninger i projektet efter henholdsvis 6, 12 og 18 måneder. Resultaterne viste, at mens ingen deltagere i nogen af grupperne havde skiftet forsørgelsesstatus efter 6 mdr., så sås der ved 12 mdr. en tendens til, at flere deltagere i indsatsgruppen var blevet selvforsørgende og var blevet afklaret. Forskellen blev signifikant efter 18 mdr., hvor 29 % var afklaret til selvforsørgelse i indsatsgruppen mod 8% i kontrolgruppen og 43% var afklaret fra kontanthjælp i indsatsgruppen mod 15 % i kontrolgruppen.

Samlet set tyder evalueringens resultater på, at en tværfaglig socialmedicinsk indsats, som den gennemførte, har potentiale til at lede borgere i den dårligste gruppe i jobcentret tættere på arbejdsmarkedet og hjælpe til hurtigere afklaring i forhold til den vanlige indsats i jobcentret. Der er dog alene tale om et pilotstudie og et meget lille deltageregrundlag. Det er således vanskeligt at vide om deltagerne, som er afklaret til job eller fleksjob, reelt er kommet i arbejde og i så fald om dette fremadrettet kan fastholdes, da der ikke har været foretaget opfølgning efter de 18 måneder.

Ishøj Kommune har investeret 2.3 mio. kr. i pilotprojektet, og den økonomiske analyse viser, at efter 18 mdr. kan den samlede gevinst for kommunen opgøres til 676.000 kr. Det betyder, at der på trods af investeringen på 2.3 mio. kr. til projektet, kan beregnes et samlet overskud, som er udgifter Ishøj Kommune sparer i driftsomkostninger og ydelser til borgerne i indsatsgruppen. De økonomiske beregninger forudsætter, at borgerne har rykket sig som oplyst, og at de borgere som er afsluttet til beskæftigelse rent faktisk er i beskæftigelse. Beregningerne baserer sig alene på gennemsnitlige driftsudgifter i jobcenteret til henholdsvis kontanthjælpsmodtagere og ressourceforløbsmodtagere samt de ydelser de modtager i den forbindelse.

Analysen peger samtidig på, at det ser ud til, at der kan spores nogle afledte effekter til sundhedsområdet i forhold til de kommunale medfinansieringsudgifter til de regionale sundhedsydelser. De samlede medfinansieringsudgifter til sundhedsområdet (KMF) til indsatsgruppen har været faldende i perioden fra før projektet til efter projektet med 35 %, mens de samlede kommunale medfinansieringsudgifter til kontrolgruppen i samme perioden kun faldt med 7 %. Dette kan tyde på, at indsatsen i Socialmedicinsk Center og dermed afklaring af indsatsgruppen her medvirker til at borgerne har mindre behov for hospitalets indlæggelser og undersøgelser, fordi de nu kan henvende sig mere målrettet, da de i højere grad er afklaret omkring deres sygdomsmæssige situation. Det er dog stadigvæk med forbehold for, at det er en lille gruppe af borgere, som undersøgelsen drejer sig om.

På baggrund af pilotprojektets resultater, har Socialmedicins Center ansøgt A.P. Møller fonden om 23 mio. kr. til at foretage et lignende, men lagt større samarbejdsprojekt med 7 vestegnskommuner, herunder Ishøj Kommune. Der forventes en afklaring senere på året om hvorvidt projektet kan realiseres.

Evalueringen fra Socialmedicinsk Center og den samlede ansøgning til A.P. Møller fonden er vedlagt sammen med den økonomiske analyse af pilotprojektet.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til Ishøj Kommune vedr. plejeboliggarantien.

Sagsfremstilling

Ventetid på Plejebolig

Transport- og boligministeriet har rettet henvendelse til flere kommuner, blandt andet Ishøj Kommune, i et ventetiden på en plejebolig i gennemsnit ligger over 45 dage eller mere (se bilag). Ishøj Kommunes gennemsnit er 79 dage. Plejeboliggarantien er på 60 dage.

Ishøj Kommune har oplevet et stigende pres på ansøgninger til plejeboliger. Se nedenstående tabel:

 

Antal

Antal dage i g.snt.

 Venteliste 1.1 2018

 38

 

 Visiteret i 2018

 37

 

 Venteliste 31.12 2018

 19

 

 Indflytninger 2018

 30

 

 Venteliste medio september 2019

 19

 

 Borgere der er omfattet af garanti med overskridelse

 9

 79

 Borgere der ikke er omfattet af garanti med overskridelse

 7

 112

 

Ved indgang til 2018 havde Ishøj Kommune 38 borgere på venteliste.

Ved pladsledighed tages der hensyn til det aktuelle behov hos den enkelte borger. Dette betyder, at der tages hensyn til om borgeren kan klare sig (længere end andre borgere på listen) i eget hjem ved hjælp af hjemmepleje og familie. Derfor kan der i nogle tilfælde opstå overskridelse af plejehjemsgarantien i større omfang end andre.

Ishøj Kommune har ikke kunne leve op til garantien i 2018 på grund af større søgning.

I 2019 har der være udfordringer med pladsledighed på grund af omlægning af pladser på Kærbo.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Administrationen arbejder med forslag på kort og lang sigt for at afhjælpe situationen.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte, hvilke emner udvalget ønsker at se og høre nærmere om, inden administrationen går videre med den egentlige planlægning af studieturen (se bilag). Studieturen foreslås at finde sted mellem februar - april 2020.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter emner for studietur, og beslutter administrationens videre retning for arbejde og planlægning vedr. indhold af studietur.

Beslutning

Tiltrådt. Administrationen arbejder videre  med `Sundhedsfremme på arbejdspladser`,`Enhed med fokus på overvægt blandt børn`, `Addaction`samt `Frivillighed`. Der tilsigtes en tur med 2 overnatninger.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Se bilag

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Caféen på Kærbo

I vedlagte bilag fremstilles oversigt over prisudvikling af varer.

 

Kommunikation i forbindelse med implementering af ny vaskeordning i Hjemmeplejen.

I forbindelse med at Hjemmeplejen d. 1. november 2019 overgår til ekstern vaskeordning ved Berendsen, har der været en række henvendelser fra borgere, der udtrykker utryghed ved den nye ordning. Bekymringen går primært på, at borgerne er usikre ved, at et eksternt firma nu skal vaske deres tøj.

For at forebygge, at bekymringerne vokser sig store, er der fokus på at kommunikere ud til borgerne om vaskeprojektet (se bilag). Der er bl.a. udarbejdet en skrivelse til alle borgere, der i dag får vasket tøj via hjemmeplejen. I brevet - som er vedhæftet - oplyses borgerne om den kommende vaskeordning, herunder pris, vaskehyppighed, mængde m.m. Der henvises også til Visitationen i Center for Voksne og Velfærd, som kan give borgerne svar på de spørgsmål, de måtte have om vaskerordningen. Ligeledes er der mulighed for "kaffebesøg" hos den enkelte borger sammen med Berendsen. Af vedhæftede kommunikationsplan fremgår det desuden, hvordan og hvornår der bliver kommunikeret til borgerne om den kommende vaskeordning.

  

Udskydelse af Brugerundersøgelse Hjemmepleje og Madservice

Administrationen ønsker at implementere vaskeprojekt i Hjemmeplejen forinden der igangsættes brugerundersøgelse af Hjemmepleje og Madservice. Dette forventes igangsat 1. kvartal 2020 af hensyn til borgerne. 

 

Afslag af midler fra Socialstyrelsen

Ishøj Kommune har d. 30/9-19 modtaget afslag på ansøgning af midler til GIV-projektet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Materiale vedrørende Brugerundersøgelse sendes til Seniorrådet.

Bilag

Resume

Klagesager:

§ 112, hjælpemidler: 2

 

Klage over priser på Kærbo

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om klagesager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Intet til punktet.