Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. februar 2021 kl. 16:30

Virtuelt møde, Teams

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Sagen forelægges til godkendelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Byrådet afsatte i forbindelse med budgetforlig 2021 620.000 kr. årligt til Ekstra Rengøring for borgere i hjemmeplejen. Målgruppen er borgere, som er visiteret til varig praktisk hjælp efter servicelovens § 83, hvis hjemmet har behov for en grundig rengøring for at kunne udføre vedligeholdende rengøring fremadrettet. Det forventes at ca. 320 borgere falder ind under ordningen.

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden beskriver parametre som målgruppe, formål, form og indhold, tildeling og ventetid.
Kvalitetsstandarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget og sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.


Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender at sende kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. marts 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo. Forslaget fremlægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet samt Bruger- Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune vedtog i forbindelse med budgetforlig 2021, at der skal oprettes en plejehjemsbestyrelse på kommunens to plejehjem, Kærbo og Torsbo. Administrationen har med udgangspunkt i KL`s holdningspapir udarbejdet et forslag til ramme for etablering af en plejehjemsbestyrelse for Kærbo/Torsbo. I holdningspapiret oplistes syv initiativer, som skal være med til at styrke ældreplejen. Blandt de syv initiativer er et forslag om at gøre det obligatorisk for alle plejehjem at nedsætte en bestyrelse, hvor pårørende, brugere og personer fra lokalområdet er repræsenteret og derigennem kan påvirke hverdagen på plejehjemmene.
Af forslaget fremgår bemanding og overordnede rammer for plejehjemsbestyrelsen. Det fremgår ligeledes, at der lægges op til en proces, hvor bestyrelsens medlemmer inviteres ind i arbejdet med at definere, hvordan bestyrelsen skal arbejde og hvilke opgaver og fokusområder bestyrelsen skal have indflydelse på.

Administrationen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslaget, og sender forslaget i høring i Seniorrådet og Bruger-Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo.

Vedhæftet er forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo samt holdningspapir fra KL.

Endelig godkendelse af etablering af plejehjemsbestyrelse for Kærbo og Torsbo foretages af Byrådet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
forslag til en plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo, og godkender, at sagen sendes i høring i Seniorrådet og Bruger-Pårørenderådet på Kærbo/Torsbo med høringsfrist d. 15.3. 2021.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet forslag til sammensætning og forslaget sendes i høring Seniorrådet, Bruger-Pårørenderådet samt Ældresagen.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt:

På Kærbo og Torsbo er man i gang med en proces om den gode ind- og udflytning. Processen har indtil videre resulteret i dialogværktøjet "Indflytnings- og ressourcesamtalen". Sagen fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

En god begyndelse er afgørende for den fremadrettede trivsel, når den ældre medborger flytter på plejehjem. For at optimere ind- og udflytning på Kærbo og Torsbo samt harmonisere arbejdsgangene omkring ind - og udflytning på plejecentrene har man nedsat en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen har til at opgave at komme med gode ideer, erfaringer og arbejdsgange, der understøtter den gode ind- og udflytning.

Arbejdsgruppen har udviklet "indflytnings- og ressourcesamtalen", som er et dialogværktøj, der bruges i det første møde mellem den nye beboer, pårørende og plejecentret. I indflytnings- og ressourcesamtalen er fokus i høj grad på de ønsker og behov, beboeren har for sit ophold på plejecentret. Der drøftes derfor emner, som kost og ernæring, traditioner, kulturelle og religiøse forhold m.m. Der er også mulighed for at drøfte, hvilke tanker man har gjort sig om livets afslutning. Indflytnings- og ressourcesamtalen vil blive afprøvet på 2 afdelinger på Kærbo og Torsbo og derefter udbredt til øvrige afdelinger på plejecentrene. Udkast til ressourcesamtalen er vedhæftet.

Ud over initiativet omkring ressource- og indflytningssamtalen vil arbejdsgruppen også beskæftige sig med andre tiltag, som er vigtige i den gode ind- og udflytning, fx:

 • Kvalificering af den informationspjece som uddeles til beboere og pårørende ved indflytning.
 • Revidering af Kærbo/Torsbo’s hjemmeside med informationer omkring indflytning og livet på plejecentrerne.
 • Gennemgang og ensretning af dokumenter og arbejdsgange vedrørende udflytning og hjælp til pårørende.
 • Opkvalificering af personalet i relationelt dialogværktøj, hvor fokus er på dialog og forventningsafstemning i relation til samarbejdet med pårørende


Vedhæftet er notat om "Den gode indflytning" samt udkast til Indflytnings- og ressourcesamtalen.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget er positiv for indhold og ramme/temaer for indflytningssamtale, men der ønskes, at det sættes op i et andet format, ex. pjece med temaer.

Bilag

Resume

Drøftelsespunkt

Administrationen fremlægger forslag til udkast og proces for kodeks for god omgangstone for områderne under Center for Voksne og Velfærd til politisk drøftelse og godkendelse. Administrationen ønsker aktivt at sætte fokus på den gode borgerkommunikation, med det formål at forbedre borgertilfredsheden og for at forebygge fejl, svigt og krænkelser i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Administrationen fremlægger forslag til udkast og proces for god omgangstone (se bilag). Udkast til kodeks for god omgangstone opstiller på enkel vis klare principper for den tilgang, der skal præge kommunikationen i Center for Voksne og Velfærd dels i forhold til borgere og pårørende, dels internt blandt ledere og medarbejdere.

Udkast til Kodeks for god omgangstone:

Udkastets ordlyd er følgende:

I vores kommunikation lægger vi vægt på en venlig og imødekommende tone med fokus på borgerens og pårørendes behov for tryghed, viden og omsorg. En vigtig del af kommunikation er også at lytte.

Kommunikation i Center for Voksne og Velfærd er kendetegnet ved empati og professionalisme:

 • Vi er altid velforberedte, når vi kommunikerer
 • Vi taler klart og forståeligt med respekt for borgeren, pårørende og hinanden
 • Vi tager udgangspunkt i, at borgeren har sin unikke baggrund, sine unikke behov samt styrker og svagheder
 • Vi lytter og taler direkte med borgeren og anerkender borgeren som et individ med egne ønsker, holdninger og behov
 • Vi har respekt for og indlevelse i, at vi kommunikerer på vegne af Ishøj Kommune

I Center for Voksne og Velfærd understøtter kommunikation, at mennesker mødes i meningsfulde fællesskaber og netværk, og vi tror på, at det danner grobund for sundhed, trivsel og livskvalitet jf. Ishøj Kommunes Velfærdspolitik.

Forslag til proces

Administrationen foreslår følgende proces vedr. Kodeks for god omgangstone:

 • Social- og Sundhedsudvalget drøfter de opstillede punkter i Udkast - Kodeks for god omgangstone
 • Administrationen indarbejder evt. tilføjelser og sender Udkast- Kodeks for god omgangstone i høring i de respektive MED-udvalg under Center for Voksne og Velfærd i marts 2021
 • Social- og Sundhedsudvalget præsenteres for endeligt udkast til politisk godkendelse og administrationen fremlægger implementeringsplan til april-mødet 2021


Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til kodeks for god omgangstone, og godkender forslag til proces.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der tilføjes, at det gælder skriftligt og mundtligt. Sagen sendes i høring i de respektive LokalMED.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Indenrigsministeriet udsendte d. 23.12. 2020 orientering om ny bekendtgørelse, hvor der gives mulighed for midlertidig fravigelse for kommunale forpligtigelser inden for social-, sundheds- og ældreområdet som led i håndtering af Covid-19 (se bilag). Bekendtgørelsen er gældende i perioden 24.12. 20 - 1.3. 21. Såfremt det bliver nødvendigt at tage justeringer af serviceniveauet i brug, vil administrationen fremlægge en særskilt sag til Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Administrationen har været inde og vurdere på de nævnte områder hvor der kan komme et behov for justering, såfremt der vil være stort frafald af personale, som følge af restriktioner med nærkontakt (se bilag). Derudover har administrationen udarbejdet notat over hvilke projekter og udviklingstiltag der er sat på pause i Center for Voksne og Velfærd i forbindelse med Covid-19 (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen sendes til Byrådet til orientering.

Bilag

Resume

Indstillingspunkt

Seniorrådet har fremsendt forslag til nye vedtægter for Seniorrådets rammer til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Seniorrådet har fremsendt forslag til nye og opdaterede vedtægter for Seniorrådet til politisk godkendelse. De eksisterende vedtægter er fra 2017. Byrådet behandlede d. 2. april 2019 en sag om rammer for Seniorrådet, og de nye fremsendte vedtægter er en opdateret version af vedtægterne, efter at Byrådet tiltrådte sagen. Administrationen har markeret Seniorrådets opdateringer og tilføjelser til eksisterende vedtægter med gul farve (se bilag).
Social- og Sundhedsudvalget bedes særligt bemærke, at Seniorrådet foreslår at:

 • At der i forbindelse med valg til Seniorrådet nedsættes en valgbestyrelse jf. § 8.
 • At såfremt et medlem fraflytter kommunen, kan vedkommende blive siddende i Seniorrådet i den valgte periode jf. § 8.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at sende sagen til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller følgende:

 • § 8 stk. 1 angående valgbestyrelse foreslår Social- og Sundhedsudvalget, at der i stedet for valgbestyrelse etableres en mindre administrativ gruppe til at understøtte afholdelse af valg i Seniorrådet.
 • § 8 stk. 1 angående fraflytning kan Social- og Sundhedsudvalget ikke tilslutte sig forslaget om at et medlem forbliver i Seniorådet i hele valgperioden ved fraflytning.
 • § 10 stk 4 udgår.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Ankestyrelsen har fremsendt orientering om afslutning på tilsynssager om kommuners brug af private konsulenter på det sociale område (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelsen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Servicelovens § 83: 2 (hovedrengøring samt vaskeordning).

Servicelovens § 116: 1 (opsætning af rampe).

Servicelovens § 112: 1 (ansøgning om førerhund).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om nøgletal.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget henleder opmærksomheden på venteliste til plejehjemspladser, og at der skal ses på muligheder i den forbindelse.

Bilag

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, ved virtuelle møder, er der her oprettet et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.