Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. maj 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Ophør af påbud på Løkkekrogen.

Nyhedsbrev fra GIV - se bilag.

Brugerundersøgelse Novaví - se bilag

 

Invitation til pensionisternes sommerudflugt er udsendt. I år går turen til Maribo og Knuthenborg Safaripark.

 

Stemmematerialet til Seniorrådsvalget er udsendt. Der er deadline for indgivelse af stemmer d. 11. maj 2017 og det nye Seniorråd afholder deres konstituerende møde d. 29. maj 2017.

 

Under Jyllands-Postens tema 'Her er bedst at bo' fremgår det, at Ishøj Kommune placerer sig som nummer 10 ud af 98 kommuner, når det gælder den kommunale ældrepleje, målt på ældrepleje-parametre inden for hjemmehjælpstimer, antallet af kronisk syge ældre og hvor mange plejeboliger, der er til rådighed for ældre borgere.

 

Status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft og udsættelser for april 2017 er vedhæftet.

 

Samarbejdsaftale om voksne borgere med psykisk sygdom - se vedhæftning.

 

Beslutning

Datoer for pensionistskovtur udsendes til Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Budget 2018 – fagudvalgsdrøftelse

 

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget og gav en orientering om områder, hvor der er udgiftspres.

 

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde i april gennemgik administrationen udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv., og orienterede om de udfordringer og muligheder der tegner sig inden udvalgets budget. Dette med henblik på at fortsætte drøftelserne om mulige tiltag inden for udvalgets område, i den videre budgetproces.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget fortsætter drøftelserne om budget 2018.

Beslutning

Administrationen arbejder videre med at finde besparelser inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for frit valg for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb samt madservice til godkendelse gældende fra maj 2017. 

 

I kvalitetsstandarden for praktisk hjælp, personlig pleje og indkøb er det beskrevet, at borgere i klippekortsordningen har op til 64 klip fremfor 64 klip. Denne justering af serviceniveau er en harmonisering af de to klippekortsordninger (se side 14). Herudover er der foretaget præciseringer, uddybninger samt sproglige og layoutmæssige rettelser.

 

I kvalitetsstandarden for madservice er formålet blevet uddybet, og visitationskriterierne for madservice er blevet beskrevet. Derudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarden for hjælpemidler for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandard for genanvendelige hjælpemidler, kvalitetsstandard for bil samt ydelseskatalog for kropsbårne hjælpemidler til godkendelse gældende fra maj 2017.

 

I kvalitetsstandarden for genanvendelige hjælpemidler er der ikke foretaget ændringer i forhold til det nuværende serviceniveau, men alene foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

 

I kvalitetsstandarden for bil er svarfristen ændret fra 14 dage til 4 uger (jf. side 6) for at imødekomme den reelle sagsbehandlingstid. Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige ændringer.

 

Kropsbårne hjælpemidler er flyttet fra Borger- og Socialservice til Center Ældre og Rehablitering. Dette er den eneste ændring, som er foretaget i ydelseskataloget.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for træning for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning til godkendelse gældende fra maj 2017.

Der er ingen ændringer i kvalitetsstandarderne i forhold til den nuværende standard.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Bilag

Resume

Hvert år fremlægges kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig for Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for ældre- og plejebolig til godkendelse gældende fra maj 2017.

 

I kvalitetsstandarden for plejebolig er der alene foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

 

I kvalitetsstandarden for ældrebolig er visitationskriterierne ændret og uddybet (se side 3). Herudover er der foretaget sproglige og layoutmæssige rettelser.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for ældre- og plejebolig.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet.

Bilag

Resume

Dette notat beskriver antallet af borgere i Ishøj Kommune, der er økonomisk udsatte, og giver et indblik i de udfordringer, der kan være for denne gruppe. Social- og Sundhedsudvalget har mulighed for at træffe beslutning om at fastsætte en definition af økonomisk udsathed. Formålet er, at vi kan følge udviklingen og målrette initiativer for at forebygge økonomisk udsathed i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har landets tredjehøjeste andel af borgere, som er økonomisk udsatte.

SFI rapporten ”Fattigdom og afsavn” fra 2016 giver indblik i forholdet mellem økonomisk udsathed og afsavn, og beskriver samspillet med blandt andet beskæftigelse, familieforhold, gæld, psykisk sygdom og social udsathed. Ifølge rapporten er der ofte konkrete afsavn på forhold, der forventes at være daglig tilgængelige i Danmark. Næsten 80 pct. af de økonomiske fattige har afsavn. Derudover kan det have afsmittende effekt for børnene, at forældrene er økonomisk udsatte.

For at kunne følge udviklingen af økonomisk udsatte borgere i Ishøj Kommune over en årrække foreslår administrationen, at der fastsættes en definition af, hvornår man er økonomisk udsat. Dermed kan man følge antallet af økonomisk udsatte borgere, og samtidigt belyse, hvordan man som kommune kan støtte disse borgere.

 

Administrationens forslag til en målbar indikator for antallet af personer med økonomisk udsathed er, at der tages udgangspunkt i følgende:

  • Indkomsten skal være mindre end halvdelen af medianindkomsten (ca. 108.600 kr. alt efter antallet i husstanden).
  • Personen skal ikke være studerende eller dele husstand med en studerende.
  • Familiens samlede formue må ikke være over 100.000 kr. pr. voksen.

 

Derudover foreslår administrationen, at der udarbejdes en opgørelse årligt over økonomisk udsatte borgere i Ishøj som forelægges politisk, således at kommunens tilbud og projekter målrettes forebyggelse af økonomisk udsathed.

Det foreslås endvidere, at der igangsættes et samarbejde på tværs af relevante fagcentre omkring at tilbyde omkostningsfrie fritidsaktiviteter for børn/unge, hvor forældrene er i målgruppen for økonomisk udsathed.

 

Arbejdet med at skitsere muligheder forelægges til politisk behandling i august/september.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
at der fastsættes en definition for økonomisk udsathed og at området følges årligt og at sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget.

Beslutning

Tiltrådt.

Særindstilling fra Venstre: "Lennart Hartmann Nielsen og Venstre kan ikke tilslutte sig, at man anvender denne model. Vi har i Danmark ikke fastsat nogen fattigdomsgrænse og derfor kan man jo heller ikke benytte sig af denne. Med hensyn til evt støtte af børn, som har svært ved at dække udgiften til en klubkontingent kan Venstre tilslutte sig såfremt tilbuddet gælder samtlige foreninger i kommunen. Venstre ønsker derfor, at man undersøger muligheden for, at alle trods økonomi kan deltage i foreningslivet i Ishøj. Evt. en procentdel af foreningens kontingent kan være en fair måde at give et sådant tilbud på."

Bilag

Resume

Sundheds- og Ældreministeriet har udmeldt en pulje på 130 mio. kr. til målrettet renovering, etablering eller genetablering af køkkener på plejecentre for at bringe maden tættere på beboerne. Ministeriet udmeldte tidligere på året 425 mio. kr. til samme formål med ansøgningsfrist den 31. marts. Da alle pengene ikke blev søgt i første runde, er denne pulje et genopslag.

Sagsfremstilling

Omsorgcentret Kærbo vil ansøge om midler til at renovere de otte afdelingskøkkener på Kærbo for at optimere køle- og tilberedningsforhold, og for generelt at give køkkenerne et løft, så de er mere hensigtsmæssige at tilberede mad i. Projektperioden løber fra den 1. juni 2017 til den 31. december 2017.

 

Ansøgningen er under udarbejdelse. Der er ansøgningsfrist den 17. maj.

Indstilling

Fprslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at Omsorgscentret Kærbo indsender en puljeansøgning.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Omsorgscentret er ved at indhente tilbud til udarbejdelse af budget samt relevante tilladelser til ombygningen. Det nuværende estimat for beløbet, der ansøges om, er 600.000 kroner. Der er ingen egenfinansiering forbundet med projektet, og det vil ikke medføre en huslejestigning for beboerne.

Resume

En gang årligt fremlægges status på handleplanen for Ishøj og Vallensbæk kommuners Psykiatriplan 2015-2018. Handleplanen fremlægges til orientering. Status på handleplan forelægges ligeledes for Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Psykiatriplan 2015-2018 skal sætte rammer og retning for det socialpsykiatriske arbejde i Ishøj og Vallensbæk kommuner. I psykiatriplanen beskrives de overordnede målsætninger for Ishøj Kommunes socialpsykiatriske indsats i årene 2015-2018. Indsatserne i psykiatriplanen er inspireret af Regeringens målsætninger på psykiatriområdet, som beskrives i den langsigtede handleplan "Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser" samt Sundhedsaftalerne 2015-2018 på psykiatriområdet. Det primære fokus i psykiatriplanen er, hvordan man med udgangspunkt i borgerens behov, bedst kan tilrettelægge og udvikle den socialpsykiatriske indsats. I psykiatriplanen er der derfor opstillet 4 målområder - alle med borgeren som omdrejningspunkt - der særligt skal arbejdes med i 2015-2018:

 

1. Styrkelse af den samtidige og koordinerende indsats

2. Borgerens forløb

3. Opkvalificering af medarbejderkompetencer

4. Udvikling af de socialpsykiatriske tilbud

 

Handleplan for psykiatriplan 2015-2018:

Som supplement til psykiatriplanen er der udarbejdet en handleplan. I handleplanen beskrives, hvilke initiativer der er iværksat og skal iværksættes for at realisere målsætningerne i psykiatriplanen. Handleplanen er et dynamisk dokument, som løbende vil blive opdateret i takt med, at tiltag afsluttes og nye kommer til. Handleplanen opdateres én gang om året. I det aktuelle dokument gives der en status på igangværende tilbud og indsatser inden for de fire fokusområder, samt hvilke initiativer, der er afsluttet. Udarbejdelse af status er sket i samarbejde med Ældre og Rehabilitering samt Stabsenhed for Sundhed.

 

Status på handleplanen er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
status på handleplan for Ishøj Kommunes psykiatriplan til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Dog skal indsats vedr. Shared Care ikke videreføres, jf. sag 65.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune deltager i det tværsektorielle samarbejde Shared Care. Kontrakten med Shared Care udløber d. 31.12.17, og står derfor over for en genforhandling. Administrationen anbefaler i den forbindelse, at Ishøj Kommune ikke forlænger kontrakten med Shared Care.

Sagsfremstilling

Shared Care er et tværsektorielt samarbejde indgået mellem socialpsykiatrien, behandlingspsykiatrien og praktiserende læger på Vestegnen. De deltagende aktører er: Albertslund, Glostrup, Ishøj, Høje-Taastrup, Rødovre og Brøndby kommune samt psykiatrisk Center Glostrup og praktiserende læger i området. Shared Care er forankret på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor der er ansat en projektmedarbejder, som er tovholder på Shared Care. Shared Care finansieres via en fordelingsnøgle mellem de deltagende aktører.

Shared Care startede som et projekt i 2013. Shared Cares primære fokus er at igangsætte og fastholde arbejdet med sundhed og sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere. I regi af Shared Care udbydes diverse sundheds- og idrætsaktiviteter herunder svømning, dans, yoga m.v. Der satses derudover på, at der i fremtiden kan forskes i sundhedsfremmende aktiviteter i regi af Shared Care.

Center for Ældre og Rehabilitering samt Kløverengen og Handicap og Psykiatri under Center for Socialservice, har deltaget i Shared Care siden opstarten. Der sidder aktuelt en repræsentant for Handicap og Psykiatri i en styregruppe samt to repræsentanter fra Handicap og Psykiatri i en arbejdsgruppe. Derudover sidder der en medarbejder fra Ældre og Rehabilitering som repræsentant for somatikken. Både styre- og arbejdsgruppe mødes 6 gange årligt.
I 2015 indgik Ishøj Kommune en toårig kontrakt omkring deltagelse i Shared Care. Kontrakten løber indtil udgangen af 2017, og skal genforhandles senest d. 1. september 2017. Det koster aktuelt 77.000 kr. for deltagelse i Shared Care i en toårig periode. I forbindelse med kommende kontraktfornyelse er det blevet oplyst, at det forventes, at der vil være en prisstigning på deltagelse i Shared Care. Forventningen er, at det fremadrettet vil koste 150.000 kr. pr. år at deltage i Shared Care.

Fremtidig deltagelse i Shared Care:
I forbindelse med, at kontrakten med Shared Care skal genforhandles, har Ishøj Kommune undersøgt brugen af Shared Care og derudfra vurderet, at tilslutningen til de udbudte aktiviteter er minimal. Af fremmødestatistik for 2016 fremgår det, at der i hele 2016 har været 3 Ishøj/Vallensbækborgere, der har deltaget i aktiviteter under Shared Care. Det manglende fremmøde kan tilskrives, at mange af de udbudte aktiviteter ligger for langt væk fra borgerne, og kræver kørsel og ledsagelse fra kommunen, såfremt borgerne skal deltage. Derudover udbyder Ishøj Kommune i forvejen en lang række idræts- og sundhedsfremmende aktiviteter rettet mod samme målgruppe som Shared Care henvender sig til.

På den baggrund vurderes det, at Ishøj Kommune ikke får det optimale udbytte ud af at være en del af Shared Care. Ydermere er det erfaringen, at borgerne får et langt større udbytte ved at deltage i lokalforankrede tilbud, dels fordi tilbuddene er tæt på borgerne, dels fordi de får tilknytning og netværk der, hvor de bor. Det er derfor administrationens anbefaling, at Ishøj Kommune ikke forlænger kontrakten med Shared Care efter kontraktperiodens udløb i december 2017, da udgifter og ressourcer ved deltagelse i Shared Care ikke modsvares af resultaterne heraf. På den baggrund ønsker administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at Ishøj Kommune udtræder af Shared Care-samarbejdet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at Ishøj Kommune udtræder at Shared Care-samarbejdet i forbindelse med, at kontrakten for Shared Care udløber ultimo december 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 2016 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 2016 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Center for Børn og Forebyggelse, Center for Socialservice, Stabsenhed Borgerservice samt Center for Ældre og Rehabilitering.

Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune inden for det specialiserede socialområde for børn og voksne idet Ishøj Kommune, som følge af det forpligtende samarbejde, varetager området på vegne af Vallensbæk Kommune. Statistikken er alene opgjort i forhold til den kommune, der har truffet afgørelse i sagerne, og der skelnes derfor ikke imellem om klagesagerne er indbragt af en borger fra Ishøj eller fra Vallensbæk Kommune.  

I hele 2016 har Ankestyrelsen afgjort 144 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 nedenfor ses hvordan disse klager er fordelt på lovområder samt om Ankestyrelsen har stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.  

TABEL 1: ANKESTYRELSENS BEHANDLING AF ISHØJ KOMMUNES KLAGESAGER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET FOR 2016

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerhedslov

Sygedagpengelov

Servicelov

Øvrige

I alt

Stadfæstelser

22

3

0

2

47

1

75

Ændringer

12

0

1

0

9

0

22

Hjemvisninger

7

1

0

4

23

0

35

Afvisninger

4

2

0

0

5

1

12

I alt

45

6

1

6

84

2

144


De ændrede og hjemviste sager inden for aktivloven vedrører særligt enkeltydelser efter § 82 samt fradrag for indtægter. Inden for sygedagpengeloven vedrører samtlige fire hjemvisninger, sygedagpenge for selvstændige. Tre af de fire sager vedrører den samme borger. På børneområdet i serviceloven er det særligt i forhold til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste, at Ankestyrelsen har ændret eller hjemvist kommunens afgørelser. Merudgifter på voksenområdet inden for samme lovområde har ligeledes medført hjemvisninger. Se bilag 1 for oversigt over fordelingen af afgørelser.  

I tabel 2 ses omgørelsesprocenten i 2016 i Ishøj Kommune og hele landet fordelt på lovområder. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i procent af alle realitetsbehandlede klager, eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

TABEL 2: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN I 2016 I ISHØJ OG HELE LANDET  FORDELT PÅ LOVOMRÅDER

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerhedslov

Sygedagpengelov

Servicelov

Øvrige

I alt

Ishøj

46

25

100

67

41

-

43

Hele landet

36

15

44

14

37

26

29

I tabel 3 ses udviklingen i omgørelsesprocenten for årene 2014 - 2016 for Ishøj kommune og for hele landet. I 2016 ligger Ishøj Kommunes omgørelsesprocent lidt højere end de foregående to år og 14 procent højere end på landsplan.

Hvorfor omgørelsesprocenten i Ishøj kommune ligger høj, kan begrundes i, at der er relativt få klager over kommunens afgørelser. Såfremt disse klager bliver hjemvist eller ændret af Ankestyrelsen, fylder de i statistikken.

TABEL 3: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN I 2016 I ISHØJ OG HELE LANDET  2014-2016

 

Hele landet

Ishøj

Forskel mellem Ishøj og hele landet

2016

29

43

14

2015

27

38

11

2014

26

39

13


Kvalitetsudvikling på området

Ved forelæggelsen af Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår af 2016 på SSU 10.10.2016 fremgik det, at i forbindelse med orientering om ankestatistik 2016, ville de overordnede forklaringer på hjemviste sager fordelt på lovområder blive afdækket og de konkrete kvalitetsudviklingstiltag uddybet. Se bilag 2 for en samlet beskrivelse af tiltag, samt bilag 3,4 og 5 for de enkelte centres begrundelser og kvalitetstiltag.

 Fælles for alle centre er, at der fortsat vil være et vedholdende fokus på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændringer og hjemvisninger fra Ankestyrelsen. Det forventes således, at omgørelsesprocenten vil blive reduceret i 2017.

Vedhæftet er bilag 1, 2, 3 , 4 og 5.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
Ankestyrelsens ankestatistik for 2016 til efterretning og sagen sendes til orientering i Vallensbæk Kommune, da Ishøj Kommune er udførende på flere af de nævnte fagområder. 

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

Retsikkerhedslovens kap. 11 om koordinering af praksis jf. §§ 76-79a

Bilag

Resume

Arbejdsgang for kontrolenheden vedrørende ejendom i udlandet fremlægges til orientering

Sagsfremstilling

Arbejdsgangen er kort beskrevet følgende:

 

Kontrolenheden udtager en borger i en stikprøveprøvekontrol, modtager en undring fra en samarbejdspartner (eks. Jobcenter eller Udbetaling Danmark) eller en anmeldelse, som indikerer, at en borger kan have ejendom i udlandet. Herefter sender Kontrolenheden et brev til den pågældende borger, hvor vedkommende indkaldes til en samtale for at afklare, om de har ejendom i udlandet. Kontrolenheden beder i denne forbindelse borgeren om at medbringe dokumentation fra det pågældende land vedrørende deres ejendomsforhold i landet. Hvis borgeren hverken møder op til samtalen eller fremkommer med den ønskede dokumentation, så kan kontrolenheden vælge at stoppe deres ydelse jf. retssikkerhedslovens § 11b.

 

Det er Udbetaling Danmark der har foranlediget, at det er muligt at indhente eller at få borgeren til at indhente ejendomsoplysninger fra andre lande.   

 

Arbejdsgangen ændres løbende og efter behov.

 

Nuværende arbejdsgang er vedhæftet sagen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om arbejdsgang for kontrolenheden vedrørende ejendom i udlandet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder.

Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
nøgletallene til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for april 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsloft og 225-timersreglen: 1

Tilbagebetalingskrav: 0
Ophør af ydelse: 0
Enkeltydelser: 2
Sanktion: 0
Personlige tillæg: 0

Merudgifter: 0

Hjemmehjælp: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
klagesager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Der var intet under evt.