Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. juni 2015 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulenter Lise Jørgensen og Sara Langsted deltager på mødet med et oplæg om sundhedsinitiativer på baggrund af gennemgang af sundhedsprofil og kronikerområdet på byrådsseminariet.

 

Indsatserne drøftes i Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at,

Beslutning

Punktet udsættes til mødet i August 2015.

Sagsfremstilling

Orienteringsnotat vedr. krisecentre og forsorgshjem

Orientering om, at Kløverengen søger midler fra puljen til styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud.

Ansøgning samt bilag er vedhæftet.

Beslutning

Intet.

Bilag

Indstilling

Social - og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.  

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er foretaget 1. budgetopfølgning pr. maj 2015 og denne viser samlet for hele Ishøj Kommune, at forventningen til budgettet er at det holder, hvorfor beløbet samlet udgør 0 kr. 

Budgetopfølgningen betyder merudgifter indenfor serviceudgiftsrammen på 1.5 mio.kr., mens der udenfor serviceudgiftsrammen forventes merudgifter på 0,1 mio.kr. På anlægssiden forventes mindreudgifter/merindtægter på 1,9 mio.kr., mens der på finansieringssiden er forventning om merudgift på 0,2 mio.kr. De interne omplaceringer er i balance. 

Under Social- og Sundhedsudvalget er forventningen, at der samlet forventes 151 t.kr. i merudgifter. Beløbene kan opgøres til 1.257 t.kr. i mindreudgifter indenfor serviceudgiftsrammen og 1.408 t.kr. i merudgifter udenfor serviceudgiftsrammen. 

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2015 (bilag A), som fremlægges. Notatet beskriver i mere detaljeret grad den samlede budgetopfølgning.

Bilag B viser den samlede oversigt incl. bilag over budgetopfølgningen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at budgetopfølgningen tiltrædes, og at der gives bevilling indenfor fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling

I alt 31 kommuner har siden 2007 etableret lokale Udsatteråd. Et lokalt Udsatteråd kan være et talerør for de udsatte samfundsgrupper og komme med input til den kommunale admistration samt være et rådgivende organ for byrådet i politiske spørgsmål om udsatteområdet. Et udsatteråd kan bidrage med at gøre de udsatte gruppers forhold og interesser synlige og øge muligheden for, at socialt udsatte kan komme til orde og få medindflydelse.

 

I det vedhæftede notat samles der op på andre kommuners erfaringer med at etablere Udsatteråd. I denne sammehæng belyses:

- hvilke arbejdsområde/fagområde, der kan danner rammen for rådets arbejde

- hvilke opgaver rådet kan varetage

- Hvordan et udsatteråd kan sammensættes

- De praktiske rammer og økonomi

 

I denne forbindelse belyses Høje-Taastrup kommunes lokale Udsatteråd som et konkret eksempel fra en anden vestegnskommune, der arbejder med Udsatteråd.

 

Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvorvidt, der skal arbejdes videre på at etablere et lokalt Udsatteråd i Ishøj kommune, herunder forankring, hvilke målgrupper, arbejdsområder og økonomi der skal henføres til udsatterådet.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at

Beslutning

Der nedsættes et Udsatteråd. Der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder konkret forslag til Udsatterådets sammensætning, målgrupper mv. til Social- og Sundhedsudvalgsmødet i august 2015.

 

Udsatterådets sekretariat varetages af samme sekretariat som Handicaprådets.

 

Der afsættes kr. 25.000,00 årligt fra 2016 til Udsatterådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i henhold til Lov om social service § 18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange om året.

 

Der er i 2015 afsat kr. 322.330 til frivilligt socialt arbejde.

 

Der er indkommet følgende ansøgninger:

 

1. Michael Brostrøm - Dancecafe på Kærbo

Michael Brostrøm søger om midler til underholdningsarrangementer for beboerne på Kærbo. Arrangementerne laves i samarbejde med lederne af de forskellige afdelinger, således at de sørger for det praktiske med hensyn til beboerne og Michael Brostrøm søger for underholdningen. Underholdningen vil primært blive udført af kunstnere, der har stillet sig gratis til rådighed i de 1-1½ time som de bliver engageret i. De fleste vil gerne have dækket deres transportomkostninger, lidt kaffe, m.m. og det er til disse omkostninger der søges midler. Enkelte kunstnere skal betales med et honorar som afregnes på stedet

 

Der søges om kr. 10.000

 

Michael Brostrøm modtog kr. 5.000 i december 2014

 

2. Michael Brostrøm - Revy på Kærbo

Revyen laves af Annelise Svendsen og Michael Brostrøm. Deltagerne i revyen vil være beboerne, ansatte og borgere, som komme på aktivitetscentret.

 

Midler skal bruges til musik og udstyr i det omfang det ikke allerede findes på Kærbo eller kan laves i aktivitetscentret.

 

Der søges om kr. 4.000

 

3. Frivillighedsgruppen på Omsorgscenter Kærbo

Frivillighedsgruppen er uafhængige af brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen ønsker at afholde 10-12 arrangementer på Omsorgscenter Kærbo for beboere og hjælpere på Kærbo. Arrangementerne dækker over underholdning af forskellig art: sang, musik, gættekonkurrencer, banko, oplæsning, m.m.

 

Midler skal gå til udgifterne til kaffe/the og kage ved arrangementerne, præmier ved banko og andre konkurrencer samt evt. betaling for musik.

 

Der søges om kr. 15.000

 

4. Ældre Sagen i Ishøj Kommune: besøgs- og hospitalsvenner

Lokalkomiteen af Ældre sagen i Ishøj besøger for tiden 26 besøgsværter. Der er 8 besøgsværter på Kærbo, 3 på Torbo og resten bor i eget hjem.

Hospitalsvenner er kommet godt i gang og der er p.t. 6 personer, som påtager dig denne opgave. Dertil er der 2 personer tilknyttet caferarrangementerne i Vejleåparken.

 

Besøgsvennerne besøger ældre og handicappede borgere i Ishøj i eget hjem og i ældreboligerne på på Kærbo samt Torsbo, som har svært ved at komme at komme udenfor hjemmets fire vægge. Besøgsværterne får besøge en gang om ugen, hvor vi, efter værten ønske, går en tur, drikke en kop kaffe og taler om gamle dage, m.m.

Hospitalsvennerne hjælper svage borgere når de skal til undersøgelse og behandling på hospitalet evt. indlægges.

 

Af sociale arrangementer er der planlagt en sommertur til Korsbæk på Dyrehavsbakken.

 

Midlerne skal gå til at viderefører de forskellige ordninger. Midlerne søges anvendt til administration, kørsel, gaver, kaffe/the og arrangementsudgifter til fælles arrangementer og fester.

 

Der søges om kr. 30.527

 

Ældre sagen i Ishøj modtog kr. 10.000 i december 2014

 

5. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer.

Der findes desværre ikke findes en teleslynge i Multisalen og da flere af organisationenes medlemmer er både syns- og hørehandicappede er det nødvendigt med en teleslynge for at vi kan gennemføre vores arrangementer. Derudover er der oplevet et stigende behov for et pårørendekursus. Her vil vi give gruppen hjælp til at tale om deres problemer når man har fået et synshandicapped barn, ægtefælle eller nær slægtning. Det opleves som et stort tab og sorg for de pårørende når deres nære får et handicap og det kan som pårørende være svært at få talt om det. Pårørendegruppen tænkes oprettet efter sommerferien og skal have et forløb på 6 mdr.

 

Midler skal gå til leje af teleslynge til generalforsamling, eftermiddags Matine med operettemusik og danske sange samt opstart af en pårørendegruppe

 

Der søges om kr. 19.552

 

Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd modtog kr. 5.000 i december 2014

 

6. I tråd med verden

I tråd med verden er et tilbud, der primært henvender sig til kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. der tilbydes  workshops i håndarbejde, dansk undervisning, udflugter til museer og lignende. Formålet er at skabe selvværd, fællesskab og samværd, hvor mindre ressourcestærke medlemmer støttes af ressourcestærke. Hertil forventes det, at medlemmerne forbedrer deres danskkundskaber, samarbejdskompetencer og kendskab til krav på det danske arbejdsmarked.

 

Midlerne skal gå til transport i forbindelse med to udflugter, et netværksarrangement med søsterafdelingen i Rødovre, en museumsudflugt og materiale til opkvalificering af deltagernes håndarbejde. Dertil søges der tilskud til de madlavningaktiviteter, som løbende afholdes samt opretholdelse af vores sundhedsfremmende aktivitet, som er en ugentlig gymnastiktræning.

 

Der søges om kr. 12.000

 

I tråd med verden modtog kr. 5.000 i december 2014

 

7. Brugerbestyrelsen på Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger midler til kompetencegivende kurser til brugerbestyrelses medlemmer samt midler til weekendarrangementer for selvsamme. Ligeledes søges om midler til kurser for de frivillige gruppeledere i aktivitetscentret samt  til indkøb af værktøj og maskiner. Formålet er at klæde bestyrelsen samt de frivillige gruppeledere bedre på til at skabe gode tilbud for de ældre borgerne, der bor og kommer på Kærbo.

 

Der søges om kr. 35.000

 

Brugerbestyrelsen modtog kr. 20.000 i december 2014

 

Ansøgninger fra foreninger udenfor Ishøj Kommune

 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS
 • Asta Allergi Foreningen
 • Næstved Døveforening
 • Brohusklubben
 • Døveforeningen af 1866
 • ULF

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:

Beslutning

Ad  1: Kr. 10.000,00

Ad  2:  Kr.   4.000,00

Ad  3:  Kr. 10.000,00

Ad  4:  Kr. 30.527,00

Ad  5:  Kr.   8.552,00

Ad  6:  Kr.   4.200,00

Ad  7:  Kr. 15.000,00

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en status på initiativerne igangsat under puljen til nye sundhedsinitiativer medio hvert år. Initiativerne er:

 

- Indsats for udsatte ældres tandhygiejne i omsorgstandplejen

- Udvidelse af aktiviteter i sundhedsplejen

- Projektet Leg dig glad 

 

Status på projekterne fremlægges hermed.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender status på puljen til nye sundhedsinitiativer.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en ny status om et år vedrørende projekterne "Omsorgstandpleje" og " Leg dig glad".

Bilag

Resume

Borger- og Socialservice udarbejder halvårligt en opgørelse over antallet af hjemløse i Ishøj Kommune. Den seneste opgørelse fremlægges herved til godkendelse.

Sagsfremstilling

Af opgørelsen over hjemløse i Ishøj Kommune juni 2015 fremgår det, at:

 • Der er 111 borgere, der er registreret uden fast bopæl i Ishøj Kommune
 • Der er i alt 61 hjemløse i Ishøj Kommune.
 • 35 af de hjemløse opholder sig hos familie eller venner.
 • 43 af de hjemløse er over 30 år og 18 er under 30 år.
 • En har barn under 18 år, der bor hos pågældende.

 

I forbindelse med opgørelsen er der taget udgangspunkt i SFIs hjemløsedefinition. Ifølge SFI er følgende personer hjemløse:

 • Personer der mangler tag over hovedet den kommende nat.
 • Personer der overnatter på natvarmestue/værested eller på et herberg.
 • Personer der opholder sig på hotel, vandrehjem eller lignende på grund af hjemløshed.
 • Personer der bor i midlertidig udslusningsbolig eller midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte.
 • Personer der skal løslades fra fængsel og personer der er indlagt på psykiatrisk afdeling og planlægges udskrevet inden for én måned, og hvor der ikke er iværksat en boligløsning forud for udskrivningen.
 • Personer der er funktionelt hjemløse, dvs. personer der har egen bolig, de ikke kan benytte på grund af sociale eller psykiske problemer.

 

Det anbefales, at SFIs definition fremadrettet anvendes ved hjemløsetællinger i Ishøj Kommune. Hermed sikres det, at man kan følge udviklingen i hjemløse, da det altid er de samme parametre, der ligger til grund for en vurdering af, om en borger er hjemløs.

Vedhæftet er notat vedr. opgørelse af hjemløse i Ishøj Kommune – juni 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager opgørelse over hjemløse til efterretning og godkender, at Borger- og Socialservice fremadrettet anvender SFIs hjemløsedefinition.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det er besluttet, at der skal udarbejdes en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune.

 

Formålet med en trafiksikkerhedspolitik er at:

·           Fremme at trafikken afvikles sikkert ved at udforme veje, stier og pladser således, at det er sikkert og trygt at færdes i Ishøj.

·           Inddrage elever, forældre og skolens personale i at understøtte og udvise trafikansvarlig adfærd.

·           At give medarbejdere i kommunen de bedste forudsætninger for at udføre deres arbejde på trafiksikker vis samt at færdes til og fra arbejdet på en trafiksikker måde

Sagsfremstilling

Der er nedsat en styregruppe og en projektgruppe som har fået til opgave, at udarbejde et forslag til en trafiksikkerhedspolitik for Ishøj Kommune. Projektgruppen har fremlagt et foreløbigt udkast til en trafiksikkerhedspolitik for styregruppen den 2. juni 2015.

I udkastet til Ishøj Kommunes trafiksikkerhedspolitik hedder det blandt andet, at politikken bygges op om tre elementer der hver for sig og i sammenhæng skal udgøre fundamentet for trafiksikkerhedspolitikken. De tre tilgange er:

·           trafiksikkerhed i forhold til veje og stier

·           sikker skoletrafik

·           trafiksikkerhed i relation til Ishøj Kommune som arbejdsplads

 

Den 17. juni 2015 drøftes udkastet i koncernledelsen. Herefter færdiggøres forslaget og sendes til høring i diverse råd og bestyrelser samt til information og drøftelse i kommunens MED-system.

 

Efter endt høring behandles forslaget i de relevante fagudvalg og Økonomi- og Planudvalget i september med henblik på endelig behandling i Byrådet den 6. oktober 2015.

 

Da det endelige forslag til trafiksikkerhedspolitik først foreligger efter koncernledelsens behandling den 17. juni, foreslår administrationen at forslaget sendes i administrativ høring i Seniorråd, Handicapråd og andre relevante fora umiddelbart efter den 17. juni med høringsfrist den 7. september 2015

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at forslag til trafiksikkerhedspolitik sendes i administrativ høring i Senioråd og Handicapråd med høringsfrist den 7. september 2015

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag