Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 8. oktober 2018 kl. 16:30

Søhaven/Søstedet

Sagsfremstilling

Forstander for Kløverengen og Afdelingsleder af Pitstop Anette Rix giver en rundvisning på Søstedet og Søhaven.

Beslutning

Mødet blev indledt med en rundvisning på Søstedet og i Søhaven.

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet en kort status på hjemløseboligerne, hvoraf 4 ud af 6 er udlejet, mens en femte bolig muligvis bliver udlejet inden for nærmeste fremtid. I notatet kan det læses, hvilke initiativer der har været igangsat fra administrationens side for at få boligerne udlejet.

Folketinget har vedtaget lov om forsøg med socialt frikort, som træder i kraft 1. januar 2019, hvorefter udsatte borgere kan blive visiteret til et socialt frikort. Formålet med initiativet er, at borgere med særlige sociale problemer i en forsøgsperiode i 2019 og 2020 har ret til at modtage et socialt frikort. Frikortet skal give udsatte borgere mulighed for at tjene op til 20.000 kr. skattefrit pr. kalenderår ved ordinært og ustøttet arbejde for virksomheder, offentlige myndigheder m.v., uden at indtægten fradrages i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser. Det er kommunerne, der skal visitere borgerne til ordningen med det sociale frikort.

Formandskabet i KKR Hovedstaden har skrevet et brev til formandskabet i KL angående behov for tilpasning af kapacitet på særlige pladser i psykiatrien.

Teamet for Frivillighed og Lokalsamfund under Center for Voksne og Velfærd har, under forudsætning af politisk godkendelse, indgået en samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp om videreførelse af samarbejde vedr. initiativet Seniorvenner (SeniorNET), der har kørt i Ishøj i 2017 og 2018. Seniorvenner er et tiltag til ældre, der bor alene, og går ud på, at en gruppe frivillige - via midler fra Dansk Folkehjælp - afholder ture for ældre, der har brug for aktiviteter, der skaber fællesskab. Den underskrevne samarbejdsaftale skal Dansk Folkehjælp vedlægge deres ansøgning til Socialstyrelsen med deadline d. 26/10-2018. Aftalen er vedhæftet.

Regeringen har fremlagt handlingsplan for psykiatrien 'Vi løfter i fællesskab'. Der er blandt andet fokus på en tidligere indsats for børn og unge, hvor Regeringen ønsker at udbrede rådgivningstilbuddet Headspace til hele landet som led i at bringe civilsamfundet mere i spil. Derudover er der fokus på bedre sammenhæng i borgernes indsatser, en styrkelse af kvaliteten i socialpsykiatrien mm.

KL har revurderet de forventede udgifter til Kommunal Medfinansiering på Sundhedsområdet (KMF) i 2018 fra 92,4 mio. kr. til 93,3 mio.kr. i Ishøj Kommune. Kommunen har budgetlagt med 94,1 mio. kr. i 2018. I forhold til budget 2019 er budgettet lagt ud fra egne beregninger. Mens KL vurderede udgiften til 90,5 mio. kr., viste egne beregninger 93,4 mio. kr. De nye tal fra KL giver ikke anledning til at justere budgetterne for 2018 og 2019, da KL’s data er forbundet med stor usikkerhed. Økonomi- og Planudvalget har i 2019 oprettet en pulje på 5 mio. kr. finansieret af KMF-midler.

Steno Diabetes Center Copenhagen har i samarbejde med Center for Diabetes i Københavns Kommune udarbejdet et sundhedspædagogisk koncept for diabetesuddannelse målrettet borgere, som har urdu, tyrkisk eller arabisk som førstesprog. Afprøvning af konceptet igangsættes i januar 2019. For at undersøge effekten af konceptet har Steno Diabetes Center brug for en kontrolgruppe bestående af borgere med etnisk minoritets baggrund med type 2 diabetes, som er visiteret til et kommunalt diabetestilbud. Ishøj Kommune har i den forbindelse sagt ja til at rekruttere borgere til denne kontrolgruppe. Det er aftalt, at vi efterfølgende får udleveret materialer og undervises i konceptet af medarbejdere fra Center for Diabetes i Københavns Kommune, efter projektet er afsluttet. Kort introduktion til konceptet er vedhæftet.

I forbindelse med Sundhedsaftalen har Region Hovedstadens hospitaler, kommuner og praksislæger indgået aftale om, at al sundhedsfaglig kommunikation skal ske elektronisk. Det sker for at understøtte sikker, rettidig og ensartet viden i det stadigt stigende tværsektorielle samarbejde om sundhedsindsatsen. Som led i denne aftale er det besluttet at sætte fokus på udvalgte tværsektorielle Medcom-meddelelser og Fælles Medicin Kort (FMK). Monitoreringsdata indbefatter meddelelser omkring rettidig afsendelse af elektroniske epikriser fra hospital til egen læge, rettidig afsendelse af udskrivningsadviser fra hospital til kommune, rettidig afstemt Fælles Medicin Kort ved udskrivningen fra hospitalerne, elektroniske genoptræningsplaner fra hospital til kommune og elektronisk afsendelse af notat fra ambulant besøg fra hospital til praktiserende læge. Andelen af rettidigt afsendt adviser fra hospital til kommune ligger stabilt på ca. 93 %. I august 2018 blev 84,1 % af Fælles Medicin Kort ajourført rettidigt ved udskrivning fra hospitalerne. Samme niveau lå andelen af rettidige fremsendte genoptræningsplaner fra hospital til kommune på i august. Der er vedhæftet et kort resumé af rapporten. Selve rapporten, som er på 52 sider, indeholder ikke kommunespecifik data, men er opgørelse på regionsniveau og de enkelte hospitaler i Region Hovedstaden. Rapporten kan læses i sin fulde længe på følgende link:

https://www.regionh.dk/Sundhedsaftale/Organisering-og-planer/LIS/Documents/Elektronisk%20kommunikation/LIS-elektronisk%20kommunikation%20jan-jun%202018.pdf

 

Beslutning

Status hjemløseboliger:
Taget til efterretning.

Socialt frikort:
Det blev besluttet, at der lægges en sag på Social- og Sundhedsudvalget, når visitationskriterierne for socialt frikort foreligger.

Brev til KL vedr. særlige pladser i psykiatrien:
Taget til efterretning.

Samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp om videreførsel af Seniorvenner:
Det blev godkendt, at der indgås samarbejdsaftale med Dansk Folkehjælp.

Vi løfter i fællesskab:
Social- og Sundhedsudvalget spurgte til, hvorvidt det bliver billigere at indgå samarbejde med Headspace, når der lægges op til, at Headspace får tilskud fra Regeringen til etablering? Administrationen undersøger dette.
Kommunal medfinansiering:
Taget til efterretning.

Kontrolgruppe til sundhedspædagogisk projekt:
Taget til efterretning.

Sundhedsaftalen, elektronisk kommunikation:
Taget til efterretning.

Valg til Seniorrådet:
Seniorrådet har forespurgt om, hvorvidt valgperioden for Seniorrådet kan ændres således, at der er valg til Seniorrådet samtidig med, at der er kommunalvalg. Det vil betyde, at alle medlemmer af Seniorrådet vælges for en periode af fire år, hver gang der er kommunalvalg. I dag vælges medlemmer til Seniorrådet forskudt, hvorfor der afholdes valg hver andet år, hvor halvdelen af Seniorrådet er på valg den ene gang, og den anden halvdel den anden gang. Social- og Sundhedsudvalget er enig i, at det vil være mere hensigtsmæssigt, at valg til Seniorrådet følger kommunalvalgene. Social- og Sundhedsudvalget anbefaler derfor, at der ved næste valg til Seniorrådet, som er planlagt til at være i april 2019, vælges de nye medlemmer for en 2,5 årig periode i stedet for en fireårig periode. Således vil de nyvalgte medlemmer af Seniorrådet sidde fra d. 1. juni 2019 - 31. december 2021. De medlemmer, der ikke er på valg i april 2019, skal ligeledes sidde indtil d. 31. december 2021. Byrådet skal tiltræde, at der laves ændring af valgperioden for Seniorrådet, hvorfor sagens sendes til byrådet til godkendelse.

 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune opstarter nu projekt Sundhedstjek for sårbare borgere. Formålet er at tilbyde en sundhedsfremmende indsats til borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune. Der er nu udviklet projektmateriale samt kontrakt, som skal underskrives af PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland.

Sagsfremstilling

Projektet er 2-årigt og løber fra oktober 2018 til september 2020. Da borgerne både kan have læge i Region Hovedstaden og Region Sjælland, skal der skrives kontrakt med henholdsvis PLO-Hovedstaden og PLO-Sjælland. Kontrakten indeholder en beskrivelse af lægens ansvarsområder i projektet samt fastsættelse af deres honorar. Kontrakten ligger p.t. hos Lægeforeningen til underskrivning, hvilket Ishøj Kommune afventer.

Der skal foretages to sundhedstjek/tandscreeninger hhv. hos borgerens privatpraktiserende læge og ved den kommunale tandpleje ved projektopstart og -afslutning, for at kunne fastslå, om der har været en ændring i borgerens sundhed i løbet af projektperioden. Hvis borgeren har behandlingsbehov ift. deres tænder, forventes det, at langt størstedelen kan henvises til omsorgstandplejen. Udgifter hertil dækkes af projektmidler. I den mellemliggende periode henvises borgerne til relevante sundhedstilbud i kommunen. Borgerne modtager støtte af hjemmevejledere under hele forløbet.

Formålet med projektet er at sikre, at borgerne kommer til læge gennem et tværsektorielt samarbejde mellem det social- og sundhedsfaglige felt, således at sygdomme bliver opdaget i tide, og eventuelle forebyggende foranstaltninger kan iværksættes. På den måde er det forventningen, at indsatsen vil føre til øget livskvalitet, trivsel og sundhed blandt målgruppen. Derudover er der en forventning om, at indsatsen vil resultere i en sundhedsøkonomisk gevinst ved, at sygdomme forebygges, identificeres og behandles i tid. Handicaprådet i Ishøj Kommune er initiativtager til projektet. 

I Ishøj Kommune deltager Den Kommunale Tandpleje, Enhed for Sundhed og Analyse samt Center for Voksne og Velfærd herunder Handicap og Psykiatri, Træning og Rehabilitering og Sekretariatet. Der er udviklet følgende materiale til projektet:

 • Postkort (til rekruttering af borgerne)
 • Afkrydsningsskema (projektadministration for projektmedarbejdere)
 • Lægens afkrydsningsskema (tjekliste til gennemførelse af sundhedstjek hos lægen)
 • Sundhedsprofil (spørgeskema til udfyldelse af borgerne)
 • Projektplan (projektadministration, overblik)
 • Flowchart (projektadministration, overblik)
 • Tandplejens skema til screening af den orale sundhed (tjeklisten til gennemførelse af tandscreening hos Den Kommunale Tandpleje)

Der fremlægges en status for Social- og Sundhedsudvalget i juni 2019 og igen ved projektets afslutning.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til Handicaprådet og Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagens sendes til Handicapråd og Udsatteråd.

Resume

Ishøj Kommune er overgået til det nye omsorgssystem Cura, som afløser det tidligere omsorgssystem Care.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune er d. 2. oktober 2018 kl. 10.00 overgået til det nye omsorgssystem Cura. I den forbindelse blev det gamle omsorgssystem Care lukket d. 24. september 2018 kl. 11.00. I overgangsperioden blev de sædvanlige kommunikationsgange ændret således, at beredskabsplanen for Care-nedbrud blev taget i brug. Eksempelvis foregik al kommunikation med læger, hospitaler og kommuner telefonisk, hvilket de respektive samarbejdspartnere forinden var blevet orienteret om.

Det nye omsorgssystem Cura samler al information om den enkelte borger og gør det derved nemmere for personalet at dele viden med hinanden og på tværs af faggrupper. Cura bygger på Fælles Sprog III, som skal sikre, at der dokumenteres mere ensartet. Dette understøtter mere kvalitet i arbejdet, hvilket gavner borgerne. 

For den enkelte borger har overgangen til Cura den konsekvens, at man som borger ikke kan logge på borgerportalen på kommunens hjemmeside/borger.dk og se sine egne oplysninger. Der arbejdes i fællesskab med andre kommuner på en mere tidssvarende løsning - denne forventes færdigudviklet i 2019. Desuden kan overgangen til Cura have haft den konsekvens, at nogle borgere kan have oplevet, at deres kommunale aftale er blevet flyttet eller aflyst. I overgangsperioden blev MedCom, der formidler kontakt mellem hospitaler og kommune, lukket, og Træningscenteret kunne derfor ikke modtage genoptræningsplaner. Træningscenteret kunne derfor ikke overholde ventetider på genoptræningen. I hjemmeplejen/sygeplejen kan aftaler være blevet flyttet. Det kan eksempelvis dreje sig om medicindoseringer og omsorgsbesøg.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Den 1. januar 2018 iværksatte det socialpsykiatriske bosted Kløverengen et ét-årigt projekt med navnet Liv-retten. Formålet med projektet er at afprøve, om en integreret kostordning med sund mad morgen og aften kan bidrage til en bedre og hurtigere recovery-proces for beboerne.

I løbet af projektet foretages der løbende målinger og evalueringer af projektet og beboernes progression. Denne sagsfremstilling orienterer om de foreløbige resultater af projektet, samt om beslutning om at permanentgøre kostordningen pr. 1.1.2019.

Sagsfremstilling

Midtvejsevalueringen af Projekt Liv-retten er baseret på målinger fra beboernes udfyldte sundhedsprofiler (spørgeskemaer), samt faglige vurderinger fra projektgruppen. Evalueringen viser følgende resultater:

 • Beboernes spisevaner er forbedret: Flere spiser morgenmad, færre spiser fastfood til daglig, og færre spiser slik/kage/chips som måltid.
 • Beboerne er motiverede for at leve en sundere livsstil med sundere mad, mere motion, mindre alkohol og færre cigaretter.
 • I gennemsnit deltager 38 % af beboerne i morgenmåltiderne og 55 % i aftenmåltiderne.
 • 2/3 af beboerne oplever spisesituationerne som positive (hyggelige, rare).
 • Beboerne har fået en mere ”normal” døgnrytme i løbet af projektet, hvor flere kommer op om morgenen og går i seng om aftenen.
 • Der kan endnu ikke ses en ændring af beboernes aktivitetsniveau i forhold til, hvor ofte de deltager i sociale aktiviteter, fritidsaktiviteter eller aktiviteter i forbindelse med uddannelse eller job.
 • Beboerne vurderer endnu ikke, at de oplever et større fællesskab med de øvrige beboere.

I forhold til madvaner og døgnrytme har kostordningen vist sig at gøre en positiv forskel for beboerne. Det er Kløverengens formodning, at disse gode takter på sigt vil medføre, at beboerne oplever mere overskud til at øge deres aktivitetsniveau, og derigennem forkorte deres recovery-proces og dermed deres ophold på et § 107 tilbud.

På den baggrund anmodes det om, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter at permanentgøre kostordningen. Kostordningen vil således fra den 1.1. 2019 blive faktureret som en integreret del af tilbuddet og blive opkrævet hos hjemkommunen. Dette varsles samarbejdskommunerne inden den 1.11. 2018. Den respektive hjemkommune kan ud fra en økonomisk vurdering beslutte, hvorvidt kommunen vælger at fakturere den individuelle borger for kostordningen på lige fod med den øvrige egenbetaling (el, tv-pakke, husleje med mere). Det får ikke betydning for taksten.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter
at permanentgøre kostordningen på Kløverengen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Boblberg.dk er en borger-til-borger-portal, der danner rammerne for et digitalt fællesskab, som har til formål at brugerne kan skabe nye relationer på baggrund af fælles interesser og oplevelser. Hermed aflægges en kort status.

Sagsfremstilling

Pr. 13. september 2018 er der 609 brugere af Boblberg.dk i Ishøj Kommune, hvilket svarer til 3,35 % af borgerne over 14 år i Ishøj. Antallet af brugere er steget med 286 siden sidste status den 8. marts 2018. Da målsætningen ligger på 1-3 %, er resultatet meget tilfredsstillende.

Der er 81,3 % af brugerne, som har fået svar på deres bobler (indlæg). Målsætningen er mindst 50 %, og resultatet her er derfor også meget tilfredsstillende. Boblberg.dk annoncerer for de opslag, der ikke får respons, og hjælper brugerne med tips og tricks i forhold til at gøre deres bobler mere attraktive.

Der er 85 % af brugerne fra Ishøj Kommune, som henvender sig til borgere i andre kommuner, hvilket vidner om, at afstande og transport ikke er en hindring i forhold til at danne relationer. Gennemsnitsalderen for brugerne af Boblberg.dk i Ishøj Kommune er 38,3 år.

Siden sidste status har Boblberg.dk udviklet et foreningsmodul, som kan hjælpe foreninger med at få nye medlemmer, og Boblberg.dk arbejder fortsat på at besøge relevante steder i Ishøj for at udbrede kendskabet til Boblberg.dk. Det gælder både med oplæg og uddeling af flyers. Ishøj Kommune støtter op om denne indsats. 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Finansieringen af Boblberg.dk udløber den 31. august 2019. Team for Frivillighed og Lokalsamfund er ved at undersøge mulighederne for videre finansiering, evt. via Værdighedsmilliarden.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for september 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Der er ingen klagesager ift. sagsbehandling for september 2018.

Klager til politisk niveau:

En borger har klaget over manglende reparation af træningscykel på træningscentret.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning. Nøgletallene sendes til Seniorrådet.

Bilag

Beslutning

Velfærdsdirektør Lisbet Lentz orienterede om besøg i direktørkredsen på Vestegnen, hvor man diskuterede muligheden for at brede socialmedicinsk projekt ud til de øvrige vestegnskommuner. Der var bred interesse i at udarbejde en fælles ansøgning til Mærsk Fonden.