Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 9. marts 2015 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Klager Februar 2015

 

Borger- og Socialservice / Jobcenter

 

- 1 sag vedrørende hjælpemidler (afslag på ortopædiske fodindlæg)

- 1 sag vedrørende afslag på betaling af psykologhjælp (servicelov § 102) Revurderet.

 

Familiecentret

 

Der afrapporteres for februar og marts på mødet i april.  

 

Sundhed og Ældre

- 1 sag vedrørende borger der har anket over afgørelse vedrørende tidspunkt for tildeling af bistandstillæg.

 

Opsamling m.v. fra dialogmøde for politikere den 5. februar 2015.

Forslag til studietur. 

 

Fars Køkkenskole.

 

Navigatorprojekt.

 

 

  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. februar 2015.

 

- Tal på beskæftigelsesområdet kan ikke fremlægges, da jobindsats.dk ikke er opdateret for januar måned og ikke bliver det inden mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 9. marts 2015. 

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.  

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Der er foretaget en administrativ budgetopfølgning pr. 31. januar 2015. Der er tale om en tidlig opfølgning med henblik på at vurdere om forudsætningerne i budgettet passer med de faktiske forhold.

Samlet set tegner der sig et forventet merforbrug på 8,8 mio.kr., heraf 7,0 mio.kr. indenfor serviceudgiftsrammen.

Den væsentligste årsag kan henføres til, at der på børneområdet under Familiecentret skønnes merudgifter på op til 7,5 mio.kr.

I vedlagte bilagsmateriale, der udsendes til udvalgene med henblik på at orientere om resultatet af opfølgningen, er der redegjort for den administrative budgetopfølgning.

I notatet af 4. marts 2015 er der særskilt redegjort for udfordringerne på Familiecentrets område samt angivet forslag til mulig finansiering.

Det indstilles, at der gives tillægsbevilling til de forventede merudgifter på Familiecentrets område, idet det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt kun fremsættes sag om ansøgning om tillægsbevilling på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der gives bevilling til de forventede merudgifter på Familiecentrets område, som foreslået i notatet af 4. marts 2015.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Claes Jakobsen, afdelingsleder i Borgerservice, holder oplæg om Digital Post og digitalisering.

 

Oplæg er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager oplægget til efterretning. 

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har i oktober 2014 gennemført uanmeldt tilsyn på botilbuddet Løkkekrogen. Løkkekrogen er et botilbud efter ABL § 105 stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig), hvor borgerne pr. 1. januar 2015 modtager støtte efter SEL §§ 83 og 85. Målgruppen er udviklingshæmmede borgere i alderen 18-67 år. 

Sagsfremstilling

Fokus for tilsynet

Ved et uanmeldt driftsorienteret tilsyn, er der fokus på udvalgte indikatorer og kriterier. Under tilsynet af Løkkekrogen, oktober 2014 var der således fokus på:

1. Målgruppe, metoder og resultater

2. Fysiske rammer

 

Tilsynets overordnede konklusion

Tilsynet vurderer, at Løkkekrogen "overordnet arbejder med faglige metoder, der matcher målgruppen, og at tilbuddet herigennem sikrer trivsel og udvikling for borgerne".

Tilsynet vurderer endvidere, at Løkkekrogen samlet set arbejder relevant med borgerne, og at borgerne føler sig hørt, respekteret og anerkendt på tilbuddet.

 

Opmærksomhedspunkter

  • Tilbuddet kan med fordel overveje, om det vil styrke den faglige indsats, hvis tilbuddet samler sig om en fælles pædagogisk linje.
  • Sikre at alle borgere har aktuelle handleplaner
  • Udarbejde procedure for håndtering af § 141 handleplanerne og indhente § 141handleplaner fra de visiterende kommuner på de borgere, der mangler.

 

Påbud

Tilsynet har ingen påbud.

 

 

Sagen er oversendt til Vallensbæk Kommune.

Tilsynsrappport er vedhæftet som bilag.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Løkkekrogen til efterretning 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Oversendes til behandling i Handicaprådene i Ishøj og Vallensbæk. 

Bilag

Resume

I 2014 blev der i alt behandlet 768 sager vedrørende enkeltydelser i Ishøj Kommune. Dette er en stigning på 35 % sammenlignet med 2013.

Imens antallet af ansøgninger vedrørende enkeltydelser er steget, er kommunens samlede udgifter på området faldet.

Sagsfremstilling

Stigning i antallet af ansøgninger

Antallet af behandlede ansøgninger vedrørende enkeltydelser er i 2014 steget med 35 % sammenlignet med 2013.

  • I 2014 blev behandlet i alt 768 sager
  • I 2013 blev behandlet i alt 566 sager

 

Stigningen i antallet af ansøgninger skyldes fx. kontanthjælpsreformen og lavkonjunktur.

Stigningen ses særligt i henhold til SEL § 82a, som trådte i kraft pr. 1. januar 2013 og vedrører udgifter til tandlæge, medicin, briller m.m.

 

Økonomi

Samtidigt med at antallet af ansøgninger vedrørende enkeltydelser er steget, er kommunens samlede udgifter på området faldet.

Faldet ses særligt i henhold til enkeltydelser efter SEL §§ 81 og 85 (økonomisk støtte i forbindelse med husleje og flytning). Derudover er der et større antal borgere, der har fået afslag i 2014 sammenlignet med 2013 grundet kontanthjælpsreform, flere sanktioner samt tydeligt serviceniveau på området.

 

Notat vedrørende enkeltydelser 2014 er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager sag vedrørende enkeltydelser 2014 til efterretning.  

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

LAS §81-85

Bilag

Resume

På baggrund af den nye sygedagpengereform, som trådte i kraft henholdsvis d. 1. juli 2014 samt d. 5. januar 2015, er der fremsendt et udkast til ny samarbejdsaftale med Socialmedicinsk Enhed om sundhedskoordinatorer og Klinisk Funktion.  

Den nye samarbejdsaftale omfatter stadig førtidspensions- og flexjobområdet. Derudover tilføjes sygedagpengeområdet.  

 

Samarbejdsaftalen skal godkendes senest d. 24. marts 2015.

 

Sagsfremstilling

Med den nye sygedagpengereform vil flere borgere skulle have forelagt deres sag for et rehabiliteringsteam i kommunerne.

På denne baggrund er fremsendt en ny samarbejdsaftale med Socialmedicinsk Enhed om sundhedskoordinatorer og Klinisk Funktion til Ishøj Kommune.

 

Den nye samarbejdsaftale indeholder følgende væsentlige ændringer:

 

  • Ny finansieringsmodel for sundhedskoordinatorfunktionen, hvormed der fremover afregnes pr. møde. Afregningen er hidtil sket pr. sag.
  • Et revideret ydelseskatalog for Klinisk Funktion, som er blevet tilpasset til også at omfatte ydelser knyttet til sygedagpengeområdet (Speciallægeundersøgelse- og erklæring, Borgere der ikke ønsker at deltage i den anbefalede lægebehandling, Den tværfaglige arbejds- og socialmedicinske udredning, Yderligere udredning ved behov). Disse ydelser kan bestilles af kommunen, såfremt det findes relevant for den enkelte sag.

 

Betydning for Ishøj Kommune

I praksis betyder sygedagpengereformen en forøgelse af borgere, som skal have deres sag forelagt rehabiliteringsteamet. Antallet af møder i rehabiliteringsteamet vil således stige fra 11-12 møder om året til i ca. 24 møder om året. På denne baggrund forventes udgifterne på området at blive fordoblet.

 

Udkast til ny samarbejdsaftale, ydelseskatalog i Klinisk Funktion Region Hovedstaden, principper for efterregulering samt følgebrev er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender den nye samarbejdsaftale om sundhedskoordinatorfunktion og Klinisk Funktion

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Med den nye finansieringsmodel for sundhedskoordinatorfunktionen afregnes der pr. møde (12.000 kr. pr møde).

 

12 møder pr. år: 144.000 kr.

24 møder pr. år: 288.000 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Notatet 'kriterier for tildeling af paragraf 18 midler' beskriver baggrunden for tildeling af paragraf 18 midler i Ishøj Kommune.

 

Ansøgningsskemaet som benyttes, når der ansøges om paragraf 18 midler vedlægges ligeledes.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter kriterier for tildeling af paragraf 18 midler. 

Beslutning

- Der skal udarbejdes brev til alle ansøgerne.

- Ansøgningsskemaet skal indeholde afgrænsning af målgruppe, størrelse af målgruppe samt hvordan når man målgruppen.

- Følgebrev skal bl.a. indeholde beskrivelse af, at udvalget ønsker at fremme gældende politikker.

- Der ønskes præciseret, at der skal foretages en afrapportering for den enkelte aktivitet til forelæggelse, sagen forelægges på 1. kommende udvalgsmøde. 

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har i perioden juni 2012 til december 2013 udsendt i alt 11 forebyggelsespakker. Forebyggelsespakkerne omhandler følgende temaer: Alkohol, Fysisk aktivitet, hygiejne, indeklima i skoler, mad og måltider, mental sundhed, overvægt, seksuel sundhed, solbeskyttelse, stoffer og tobak.

Formålet med forebyggelsespakkerne er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmende indsats af høj kvalitet. Alle forebyggelsespakker er udarbejdet på baggrund af den aktuelt bedste viden på området.

Forebyggelsespakkerne indeholder konkrete, faglige anbefalinger, der skal bidrage til, at kommunerne på et kvalificeret grundlag kan prioritere indsatser på forebyggelsesområdet og bruge ressourcerne der, hvor der er viden om, hvad der virker.

Hver forebyggelsespakke har anbefalinger på to niveauer: et grundniveau (grundlæggende forebyggelsesindsatser, der på kort sigt kan styrke kvaliteten af forebyggelsesarbejdet) og et udviklingsniveau (indsatser, der kan videreudvikle forebyggelsesindsatsen på længere sigt) og inden for fire typer af indsatser: rammer, tilbud, informationsindsatser og undervisning samt tidlig opsporing.

I 2013 blev ”Center for Forebyggelse i praksis” etableret i KL efter bevilling fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Centret har til formål at hjælpe kommunerne med implementeringen af forebyggelsespakkerne i perioden 2013-15. Centret skal bidrage til, at flere kommuner implementerer og forankrer forebyggelsespakkerne, således at der skabes større ensartethed og højere kvalitet i kommunernes samlede sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats. Centeret for forebyggelse i praksis følger årligt op på implementeringsgraden i de enkelte kommuner via spørgeskemaundersøgelser.

På Byrådsmødet d. 3. september 2013, blev det besluttet, at administrationen af forebyggelsespakker skal ske i de enkelte fagudvalg. Anbefalingerne i de enkelte forebyggelsespakker, er således fordelt ud i fagudvalgene. De enkelte udvalg har ansvaret for at der bliver fulgt op og koordineret internt på deres område.     

Siden Byrådsmødet den 3. september er der udkommet 2 nye forebyggelsespakker – ”Overvægt og stoffer”. Disse to pakker er ikke politisk behandlet.

Alle anbefalinger for forebyggelsespakkerne forelægges de enkelte fagudvalg i marts 2015.

Vedhæftet findes oversigt over anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker. Inddelt efter udvalg, samt implementeringsstatus på nuværende tidspunkt.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager den skematiske gennemgang til efterretning, og indstiller at niveauet for indsatser, i forhold til forebyggelsespakkerne, fastholdes i 2015.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ser frem til en styrket indsats på stofområdet. 

Bilag

Sagsfremstilling

I forlængelse af sundhedsaftalen for 2015 til 2018 er der udarbejdet en implementeringsplan for udmøntning af konkrete initiativer baseret på sundhedsaftalen. Implementeringsaftalen indeholde 74 temaer, som kommunerne skal forholde sig til - herunder temaer, der vil have budgetmæssige konsekvenser. Udover dette ligger der i den hidtil gældende sundhedsaftale opgaver, der skal implementeres i 2015, som ligeledes påvirker budgettet.

Tilsvarende iværksættes der praksisplan for almen praksis gældende for 2015 - 2018. Her vil der ligeledes skulle iværksættes initiativer, der har budgetmæssige konsekvenser for kommunerne.

I aftale om kommunernes økonomi for 2015 er der afsat midler til de to ovenstående områder. For Ishøj kommunes vedkommende er der afsat 1,3 mio. kr. Disse midler foreslås frigivet fra Økonomi- og Planudvalget pulje til sundhed til brug for dækning af aktiviteter på de to områder jf. vedlagte bilag.

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget indstiller, at der frigives 1,3 mio. kr. til aktiviteter i henhold til sundhedsaftale samt praksisplan fordelt med 1,08 mio. kr. til sundhedsaftaleområdet og 0,22 mio. kr. til udmøntning af praksisplan 

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en løbende tilbagemelding på områderne.  

Bilag

Sagsfremstilling

Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2015 afsat puljer på henholdsvis 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Af aftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

 

Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Det er op til kommunerne selv at afgrænse den konkrete målgruppe, der skal tilbydes en klippekortmodel.

 

De afsatte midler udmøntes til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Fra 2017 og frem overgår midlerne til kommunernes bloktilskud.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender ansøgning til pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. 

Beslutning

 Tiltrådt.

Ansøgningen sendes til orientering i Handicap- og Seniorrådet.

Økonomi

Der er ansøgt om kr: 626.256,00.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhed og Ældre har udarbejdet forslag til Mad- og måltidspolitik på ældreområdet.  

 

Politikken henvender sig til de ældre borgere i Ishøj Kommunes, der er i kontakt med Sundhed og Ældre. Ligeledes henvender politikken sig til medarbejdere og frivillige på området. Politikken består af 4 temaer, som er:

 

- Individuelt ernæringsbehov

- Tværfagligt samarbejde

- Gode måltidsoplevelser

- Socialt ansvar

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at, Mad- og måltidspolitik godkendes. 

Beslutning

Tiltrådt.

Politikken sendes i høring i Handicap-og Seniorrådet. Efterfølgende udarbejdes en "pixi-udgave", der blandt andet trykkes i pensionisthåndbogen.   

Bilag