Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 10. april 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Resume

Konsulentfirmaet resonans deltager på mødet og fremlægger deres afrapportering på 'Det gode og værdige ældreliv' i 2016.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet Resonans har i efteråret 2016 været tilknyttet kompetence- og kulturudviklingsforløbet 'Det gode og værdige ældreliv' efter midler fra Værdighedsmilliarden. Dette forløb og resultaterne herfra fortæller de om på mødet.

Deres afrapportering er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
afrapportering vedr. det gode og værdige ældreliv.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Tubas (TUBA - Terapi og rådgivning for Unge som er Børn af Alkoholmisbrugere ) årsrapport 2016. Årsrapporten er vedhæftet.

Kortlægning af akuttilbud i Region Hovedstaden: Handicap- og Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden har taget initiativ til en kortlægning af de eksisterende akuttilbud, der er inden for socialpsykiatrien i Region Hovedstaden. Det er Gentofte Kommune, der har været tovholder på kortlægningen. Kortlægningen er vedhæftet.

Samarbejde med boligselskabet AAB om forebyggelse af fogedudsættelser har været en stor succes. Antallet af fogedudsættelser hos AAB er faldet fra 31 i 2012 til 1 i 2016. Notat om resultat af samarbejde er vedhæftet.

Status på 225-timers regel, kontanthjælpsloft og udsættelser er vedhæftet.

Status på Vallensbæk Kommunes erfaringer med Sund By Netværket. Rikke Hesselø giver en kort orientering på mødet.

Betydende faktorer for den kommunale medfinansiering. Som et led i at få en øget viden om hvad der påvirker den kommunale medfinansiering, præsenteres en række pointer vedrørende forskellige faktorers betydning. Den viden kan vi bruge i forhold til at undersøge, hvilke muligheder vi har for at nedbringe udgifter på området. Notatet er lavet med udgangspunkt i ny rapport fra Region Hovedstaden, der fokuserer på somatiske (sygdom eller symptomer af fysisk karakter) kontakter til sygehusvæsenet. De faktorer der kort vil blive gennemgået i notatet er en række sociodemografiske faktorer, så som køn, alder, etnicitet, uddannelses- og indkomstniveau. Dernæst betydningen af antallet af kroniske sygdomme, samt hvilken sammenhæng der er imellem antallet af gange, den enkelte borger er i kontakt med lægen og sandsynligheden for at have kontakt til sygehusvæsenet. Afslutningsvis vil der blive set på kommunale forskelle, både i forhold til andelen af borgere, der er i kontakt med sygehusvæsenet, samt forskellen på størrelsen af den kommunale medfinansiering imellem kommunerne i Region Hovedstaden. Notatet er vedhæftet.

Status på proces om hjemløseboliger.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

I henhold til "drejebogen" for budgetlægningen 2018 (byrådsmødet den 4. april 2017) gives på udvalgsmødet en orientering om udvalgets budget for 2018.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på mødet i april 2017 (sag nr. 71) de overordnede rammer og tidsplan for budgetprocessen 2018 samt den "drejebog" for processen, som administratonen har udarbejdet.

"Drejebogen" beskriver bl.a., at administrationen på fagudvalgenes møder i april måned vil gennemgå udvalgets budget, som det tager sig ud forinden indarbejdelse af tekniske korrektioner mv.

Herunder vil administrationen give en orientering om de udfordringer og muligheder der tegner sig inden for udvalgets budget, på dette tidlige tidspunkt i budgetprocessen.

Udvalget kan herefter drøfte eventuelle tiltag - f.eks. omprioriteringer og eventuelle spareforslag - til den videre budgetproces.

På udvalgets møde i maj måned kan behandlingen af disse eventuelle forslag fortsætte.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
administrationens orientering til efterretning og drøfter eventuelle tiltag til den videre budgetproces.

Beslutning

Administrationen forelagde budget med angivelse af, hvor der er områder med udgiftspres. Administrationen og SSU drøfter på mødet i maj forslag til områder, hvor der kan ske en justering af serviceniveau i forbindelse med budget 2018.

Bilag

Resume

Årsberetning for kontrolenhedens arbejde i 2016 fremlægges til efterretning.

Sagsfremstilling

I 2016 har kontrolenheden opnået en forventet besparelse for Ishøj Kommune på 2.409.053 kr. Besparelsen er opgjort efter KL's anvisninger og fordeler sig således:

 

Offentlig besparelse

Kommunal andel

Tilbagebetalingskrav

1.063.112 kr.

853.019 kr.

Fremtidig besparelse

1.542.111 kr.

1.199.034 kr.

Udbetaling Danmark i samarbejde med kontrolenheden

357.000 kr.

357.000 kr.

I alt

2.962.223 kr.

2.409.053 kr.

Lønudgift til 2 kontrolmedarbejdere

 

-852.000 kr.

I alt fratrukket lønudgift

 

1.557.053 kr.

Kontrolenheden består af 2 medarbejdere, som er ansat i Borgerservice.

Kontrolenheden har i 2016 oprettet 199 sager, lukket 187 sager og opnået en besparelse i 110 sager. Sager som er lukket uden resultat er undersøgt på lige fod med de sager, som lukkes med en opnået besparelse.

I 2016 har kontrolenheden haft særligt fokus på:

 • Anmeldelser
 • Effektivisering af arbejdsgange samt samarbejde med Ydelse, Folkeregister og Økonomisk Friplads
 • Henvendelser fra Udbetaling Danmark vedrørende oplysninger, som skal undersøges
 • Afklaring af borgere, som formodes at være udrejst
 • Afklaring af borgere, som er registreret uden fast bopæl i cpr. registreret
 • Forebyggende kontrolsamtaler med borgere, som vil registreres uden fast bopæl

Det foreslås, at Kontrolenheden skal have særligt fokus på følgende indsatser i 2017:

 • Ydelsesmodtagere som selv eller hvis ægtefælle kan have ejendom i udlandet - indsatsen er i samarbejde med Udbetaling Danmark
 • Vejledning af ydelsesmodtagere i, hvornår man reelt er enlig, og hvornår man lever i 'et ægteskabslignende forhold' og derfor ikke bør få ydelser som enlig
 • Synliggørelse af kontrolindsatsen og kontrolenhedens funktion, herunder oplysning til relevante fagområder omkring, hvordan de kan bidrage til kontrolarbejdet
 • Eventuelle indsatser som udpeges fra politisk niveau

Årsberetning for kontrolindsatsen 2016 er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at årsberetning 2016 fra kontrolenheden tages til efterretning og at fokusområder for 2017 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt med ønske om, at der fremlægges arbejdsgang for, hvordan man kontakter borgere, som kan have ejendom i udlandet. Forelægges på mødet i maj.

Bilag

Resume

Byrådet har besluttet at sætte fokus på sundhed med det formål at forbedre sundhedstilstanden og reducere udgifterne på sundhedsområdet. Administrationen har derfor udarbejdet forslag til en sundhedsstrategi for Ishøj Kommune, som hermed fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med sundhedsstrategien er at sætte den overordnede retning for kommunens arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Sundhedsstrategien tager udgangspunkt i de rammer, som kommunen arbejder inden for på sundhedsområdet og de sundhedsmæssige udfordringer som Ishøj Kommune oplever.

Sundhedsstrategien har 3 temaer:

Borgernes mulighed for et sundt hverdagsliv

 • Indsatsen handler om den brede sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats, der giver borgerne mulighed for at træffe sunde valg, særligt i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og mental sundhed. Målgruppen er borgere, der er i risiko for at udvikle livsstilssygdomme og mistrivsel.

Borgernes mestring af eget liv

 • Indsatsen handler om at styrke den enkelte borgers mulighed for at tage vare på egen sundhed og mestre sit liv på trods af sygdom eller en svær livssituation og dermed opnå øget livskvalitet. Målgruppen er borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser og sygemeldte borgere på kanten af uddannelses- eller jobmarkedet. Målgruppen er også børn og unge med psykiske eller trivselsmæssige problemstillinger.

Det borgernære kommunale sundhedsvæsen

 • Indsatsen handler om, tidlig opsporing af borgere med kroniske sygdomme, psykiske lidelser samt udsathed og at borgerne tilbydes den rette behandling, pleje, genoptræning og rehabilitering, således at følgesygdomme og forværring i tilstanden forebygges. Indsatsen handler også om at fastholde borgernes funktionsniveau, således at de kan klare sig bedst muligt. Målgruppen er syge, sårbare eller udsatte borgere, der har brug for indsatser i det nære kommunale sundhedsvæsen.

Generelt vil vi arbejde for at løfte sundheden for de borgere, som har størst behov, blandt andet med det formål at skabe mere lighed i sundhed samt færre kronikere og livsstilssyge borgere.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at forslag til Ishøj Kommunes sundhedsstrategi godkendes og sendes til byrådet.

Beslutning

Tiltrædes, dog ønsker SSU, at allergi og astma indarbejdes som forkusområde i målhierakiet for borgere med kronisk sygdom.

Bilag

Resume

For at forebygge eller udskyde udviklingen af type 2-diabetes hos borgere i Ishøj Kommune udvikles en indsats, der er rettet mod familier, hvor en eller flere familiemedlemmer er diagnostiseret med type 2-diabetes.

Sagsfremstilling

Målgruppen i den pågældende indsats er børn og børnebørn af, samt søskende og samlevende til, borgere, der er diagnosticeret med type 2-diabetes. Sigtet er at nå et bredt udsnit af Ishøjs borgere, som vurderes til at have en forhøjet risiko for at udvikle sygdommen. Indsatsen skal støtte borgerne gennem et sammenhængende og involverende undervisningforløb, som skal styrke borgernes handlekompetence.

Set i forhold til at 1532 i Ishøj er diagnosticeret med type 2-diabetes estimeres det, at målgruppen består af 3064 personer. Årligt vil det maksimalt involvere 336 personer fra målgruppen.

Indsatsen vil løbe som pilotprojekt de sidste 5 måneder af 2017 samt de første 6 måneder af 2018, hvorefter der foretages en evaluering.

Projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
projektforslaget.

Beslutning

Tiltrædes. SSU ønsker, at administrationen arbejder på at konkretisere målgruppe og succeskriterier. Sagen genforelægges inden sommerferien.

Økonomi

Til gennemførelse af indsatsen afsættes der 412.500 kr. til lønmidler samt 20.000 kr. til afholdelse af undervisning.

De samlende udgifter til projektet vil i alt være 432.500 kr. over de to budgetår. Fordelt med 196.591 kr. i 2017 og 235.909 kr. i 2018.

Administrationen foreslår, at midlerne tages fra Social- og Sundhedsudvalgets interne pulje, som er afsat til et eventuelt udgiftspres grundet den demografiske udvikling og eventuelle sundhedstiltag. Der er til puljen i alt afsat 1,2 mio. kr.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om udskrivning og effekt på misbrugsbehandlingen i Ishøj Kommunes misbrugstilbud, Pitstop

Sagsfremstilling

Social og Sundhedsudvalget besluttede i forbindelse med sin behandling af status for handleplan for misbrugspolitik 09.01.2016 at der ønskes en yderlig belysning og beskrivelse af de borgere, der udskrives fra Pitstop. Udvalget ønskede følgende:

 • At der laves en opgørelse over, hvor mange borgere der indskrives igen efter færdigbehandling
 • At der laves en opgørelse over, hvor mange af de færdigbehandlede borgere, der er stoffri efter udskrivning
 • At der laves en opgørelse over, hvor mange af de færdigbehandlede borgere, der er stoffri efter udskrivning fra Pitstop
 • At der laves en sammenligning med andre kommuner
 • At der laves en opfølgning på borgere efter 12 måneder

Udskrivning og effekt af behandlingen i Pitstop

I perioden februar 2015 - novermber 2016 fik 31 borgere enten reduceret deres forbrug eller blev stoffrie, svarende til 49 pct. Af denne gruppe blev 21 borgere stoffrie, svarende til 33 pct. Andelen af genindskrevne borgere i perioden er 3 pct.

For at sammenligne Pitstops resultater med andre kommuner er der indhentet behandlingsresultater fra to misbrugstilbud, hvor målgruppen aldersmæssigt kan sammenlignes med Pitstop, nemlig Rusmiddelcenteret i Gladsaxe og Helsingung i Helsingør. Andelen af borgere, der udskrives stoffri fra Helsingør og Gladsaxe, er henholdsvis 38 og 35 pct., hvor den tilsvarende andel fra Pitstop er 33 pct.

Pitstops resultater for borgere, der opnår stoffrihed efter endt behandling, ligger således meget tæt på resultaterne fra Rusmiddelcentret i Gladsaxe. Helsingung i Helsingør har en større andel af stoffrie end både Pistops og Gladsaxe nemlig hhv. 5 pct. og 3 pct. Til gengæld er der alene en forskel på 3 pct. mellem Pitstop og Helsingung, hvis man betragter andelen af borgere, der enten er stoffrie eller har fået reduceret deres forbrug. Det må derfor konkluderes, at Ishøj Kommunes behandlingstilbud for unge misbrugere har god effekt sammenlignet med tilbud i andre kommuner. Det arbejdes dog kontinuerligt i Pitstop for løbende at forbedre effekten af indsatsen gennem fortsat videreudvikling af behandlingen.

Pitstop har som mål at kontakte borgere, der er afsluttet som stoffri efter 3, 6 og 12 måneder. Nogle stoffri borgere ønsker dog at lægge deres tidligere misbrug bag sig og vælger derfor ikke at reagere på opkald eller sms'er fra kommunen. Det er derfor kun lykkedes at kontakte 12 ud af 21 borgere. Pitstop har som mål i 2017 at implementere Socialstyrelsens Nye Nationale Retningslinjer for den sociale misbrugsbehandling. I de nationale retningslinjer opfordres behandlingsstederne til at lave opfølgning på samtlige udskrevne borgere henholdsvis 1 måned og igen 6 måneder efter, at en borger har afsluttet misbrugsbrugsbehandling.
Pitstop igangsætter hen over sommeren en procedure, som følger denne anbefaling, dog således at Pitstop kontakter borgeren efter 1, 6 og 12 måneder efter afslutning.
Pitstop vil fremover hvert år udarbejde en årsrapport der redegører nærmere for målgruppen, den valgte behandlingstilgang samt behandlingens resultater. Årsrapporten forventes forelagt Social- og Sundhedsudvalget primo 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101

Bilag

Sagsfremstilling

Seniorrådet har foretaget enkelte redaktionelle ændringer i deres vedtægter og forretningsorden, hvorfor disse fremlægges til orientering. 

I vedtægterne er der foretaget få ændringer, såsom at ordet ældre flere steder er ændret til 60+. Det fremgik ligeledes af de gamle vedtægter, at Seniorrådet afholder deres årlige samarbejdsudvalgsmøde i april. Det fremgår nu, at dette møde holdes på et ikke fastsat tidspunkt i løbet af året, da april måned i forvejen er booket op med andre møder. Herudover er der rettet flere stavefejl. 

De reviderede vedtægter og forretningsorden er vedlagt som bilag. 

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Det kommunale tilsyn har udført uanmeldt tilsyn på både Plejehjemmet Torsbo og Omsorgscenteret Kærbo i 2016.

 

Sagsfremstilling

Tilsynets vurdering lyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag på begge plejehjem lever op til såvel krav i lovgivningen, kvalitetsstandarder samt omsorgs- og sundhedsfaglige standarder.

Tilsynet beskriver ligeledes at begge plejehjem i høj grad efterlever værdighedspolitikken. Beboernes hverdag er højt prioriteret, beboernes trivsel styrkes og fællesskaber styrkes på tværs.

Punktet sendes til Seniorrådet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
tilsynsrapporterne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende kvalitetsstandard for personlig befordring jf. SEL § 117

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede 3. januar 2017, på baggrund af indstilling fra Social- og Sundhedsudvalget og Økonomi- og Planudvalget, at sende kvalitetsstandard for personlig befordring i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Der er i budgettet afsat 50.000 kr. årligt til støtte til individuel befordring.

De indkomne høringssvar

Kvalitetsstandarden er nu behandlet i de tre råd. Både Handicaprådet og Seniorrådet har i deres høringssvar spurgt ind til hvorfor kvalitetsstandarden ikke omfatter borgere over 65 år. Endvidere ønsker Handicaprådet, at tilskuddet ikke kun omfatter offentlig befordring, men også f.eks. Movia og Flextrafik. Derudover har Handicaprådet ønsket af følge ordningen og modtage en status i juni, så budgettet kan genvuruderes.

Udsatterådet har ingen kommentarer til kvalitetsstandarden. Høringssvarene er vedhæftet som bilag.

Behandling af høringssvarene

Center for Socialservice har behandlet de indkomne høringssvar. Administrationen anbefaler, at Handicaprådets høringssvar om at udvide ydelsen til at omfatte andre transportformer end offentlig transport imødekommes. Det foreslås derfor, at kvalitetstandardens ordlyd ændres til " Der gives som udgangspunkt tilskud til offentlig transport eller anden prisbillig transportform".

Administrationen foreslår, at den oprindelige målgruppe op til 65 år fastholdes, da der ikke er et lovmæssigt krav om at udvide målgruppen til at omfatte borgere over 65 år. Det foreslås, at der i forbindelse med status på ordningen i juni 2017 ses på målgruppen igen. Status forelægges med anbefaling om, at den sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.  

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at kvalitetsstandard for personlig befordring med de nævnte ændringer godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I Lov om Social Service § 117 fremgår det, at Byrådet kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler, samt at Byrådets afgørelser om dette ikke kan indbringes for en anden administrativ myndighed.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Tiltrådt.

Resume

Træningscenteret har på grund at øget tilgang af borgere, der henvises til genoptræning, i længere tid været udfordret på at overholde den lovgivningsbestemte ventetidsgaranti. Derfor ansøges der om en udvidelse af træningscenterets budget.

Sagsfremstilling

I 2016 blev træningscenteret delvist kompenseret af statslige puljemidler til nedbringelse af ventetid. Puljemidlerne er færre i 2017 og 2018, hvorefter de bortfalder. Det er ikke længere muligt at overholde ventetidsgarantien indenfor den økonomiske ramme.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
omdisponering af budgettet således at der flyttes 300.000 kr. fra området til sundhedsuddannelser til træningscenteret.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Træningscenteret ansøger derfor om en bevilling på 300.000 kr. til ansættelse af ekstra deltidsansat fysioterapeut.

Tilsvarende spares 300.000 kr. fra området for sundhedsuddannelser, da der permanent vil være en besparelse på dette område som følge ændret elevoptag mm.

Bilag

Resume

Hermed fremlægges den årlige evaluering af brug af midler fra Værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

Værdighedspolitikken og redegørelsen fra værdighedsmilliarden 2016 blev godkendt på byrådsmødet den 21. juni 2016. De tildelte midler fra værdighedsmilliarden i 2016 udgjorde kr. 2.844.000.

I oktober 2016 kom den første status på aktiviteterne samt redegørelse for aktiviteter i 2017. Denne redegørelse blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget i november 2016.

Der er nu lavet den første årlige evaluering af de igangsatte aktiviteter. Denne vedlægges som bilag.

Nærværende evaluering viser udfordringer med brug af klippekortsordningen, der er et af de igangsatte og dermed evaluerede initiativer. Denne udfordring opleves, da en del af de borgere, der er omfattet af klippekortsordningen fravælger tilbuddet. På den baggrund foreslås det, at klippekortsordningen udvides til at omfatte andre målgrupper, der modtager hjemmehjælp. Således kan ubrugte klip og fravalg af ordningen fra borgere inden for ordningens nuværende målgruppe (modtagere af plejepakke 2, 3 og 4) bruges fleksibelt i forhold til andre målgrupper, der alene modtager praktisk bistand eller får hjælp til lettere personlig pleje.

Punktet sendes til Seniorrådet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
evalueringen samt udvidelse af klippekortsordningen til nu at omfatte andre målgrupper.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

På fællesmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget blev det besluttet, at der skal fremlægges en sag med de 10 sociale mobililtetsmål, herunder angivelse af konkrete samt eksisterende mål inden for de 10 målområder. Opgørelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen udsendte i maj 2016 10 mål for social mobilitet. De 10 mål skal understøtte, at færre skal være socialt udsatte, og flere skal være en del af arbejdsfællesskabet. De 10 mål skal sætte retningen for socialpolitikken fremover. 
Der har tidligere været beskrevet eksisterende indsatser og initiativer, der knytter an til hvert mål. I januar 2017 blev der lavet en opfølgning på eksisterende indsatser og initiativer. Opfølgningen blev forelagt på fællesmøde mellem Børne- og Undervisningsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. På den baggrund ønskede udvalgene, at der inden for hvert af de 10 områder blev udarbejdet konkrete mål. I vedhæftede dokument beskrives derfor konkrete mål samt status på eksisterende mål inden for hvert af de 10 områder.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
status om regeringens ti sociale mål til efterretning og sagen sendes til byrådet til orientering.

Beslutning

Tiltrædes. SSU følger op på lokale mål under deres udvalgsområde.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Herunder forbrugsrapport pr. 1. kvartal 2017 for fagområder under Social- og Sundhedsudvalget.
Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for februar og marts 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

 

Sagsfremstilling

Kontanthjælpsloft og 225-timersreglen: 2
Tilbagebetalingskrav: 2
Ophør af ydelse: 1
Enkeltydelser: 2
Sanktion: 1
Personlige tillæg: 1

Merudgifter: 1

Hjemmehjælp: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
klagesager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Der var ikke noget til evt.