Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 10. september 2018 kl. 16:30

Byrådssalen

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. januar 2018 blev 'Årsrapport for Pitstop 2017' behandlet og taget til efterretning. Udvalget havde i den forbindelse nogle ønsker til misbrugsområdet. I denne sagsfremstilling, der også forelægges Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune, redegøres for målsætninger for Pitstop for resten af 2018 og 2019. Forstander for Kløverengen og leder af Pitstop Anette Rix deltager på dette møde.

Sagsfremstilling

Baggrund:
De tre ønsker, udvalget havde til det videre arbejde for misbrugsområdet i 2018, var:

 1. Der ønskes en plan for samarbejdet med øvrige undervisningssteder i kommunen, herunder skoler og SSP for at skabe tiltag og forebyggelse på skolerne.
 2. Det ønskes, at Pitstop fastsætter fornyede ambitiøse og realistiske mål for stoffrihed og reduktion, som der skal arbejdes med de næste 4 år.
 3. Der ønskes en benchmarking af Pitstop med 4-5 sammenlignelige kommuner.

Der var oprindeligt aftalt tilbagemelding til Social- og Sundhedsudvalget i maj 2018, hvilket dog på grund af omorganisering i kommunen og ny ledelse i Pitstop blev udsat til september 2018. Pitstop var tidligere organiseret under social myndighed i Center for Socialservice, men er efter omorganiseringen nu organiseret direkte under Kløverengens forstander i Center for Voksne og Velfærd. I vedlagte notat findes uddybende tilbagemeldinger på Social- og Sundhedsudvalgets tre ønsker. Det skal dog allerede her bemærkes, at benchmarkingen har sine begrænsninger.

Målsætninger:

Den nye ledelse har i samarbejde med Pitstops medarbejdere afholdt en temadag, hvor det dels blev præciseret, at Pitstop er et socialt behandlingstilbud for misbrugere i Ishøj/Vallensbæk i alderen 13-65 år. Der blev opstillet klare mål, som forventes indfriet efter henholdsvis ½ år (december 2018), 1 år (maj 2019) og 1½ år (december 2019):

December 2018

 • At udbrede det generelle kendskab til Pitstop.
 • At øge volumen af borgere der anvender Pitstops ambulante sociale behandling.
 • At opstarte anonym rådgivning og kampagne i forbindelse med dette (omtale).
 • At øge fokus på den gruppeorienterede tilgang som den primære tilgang.
 • At øge fokus på anvendelsen af SMART-mål og tidsafgrænsede indsatser.

Maj 2019

 • Flere grupperettede tilbud er etablerede (herunder evt. motivationsgruppe, tilbagefaldsgruppe og pårørendegruppe).
 • Udvidelse af åbningstiden i foråret 2019, således at denne også omfatter aften (for skolesøgende, folk med job og pårørende).
 • Der er etableret samtalecaféer hver 14. dag (aftenarrangement) med vekslende relevante emner.

December 2019

 • Reduktion i ”drop-out-rate/afbrudte forløb” (borgere der ophører behandling i utide).
 • Stigning i andelen af færdigbehandlede.
 • Eventuel udvidelse af tilbuddet (hjemtagelse af alkoholbehandlingen eller andet).

Social- og Sundhedsudvalget kan forvente status på ovenstående i februar 2019.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status om Pitstop til efterretning. Sagen sendes til Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen sendes til Udsatterådet til orientering. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en status i april 2019.

Bilag

Sagsfremstilling

Invitation til politisk dialogmøde den 15. november 2018 om det specialiserede socialområde er vedhæftet.

Invitation med foreløbigt program til konference 'En røgfri generation i 2030 – hvordan tager vi ansvar på Vestegnen og Sydamager?' den 24. januar 2019 er vedhæftet.

KL har bedt Sundhedsministeriet om at tydeliggøre gældende regler for kommunernes håndtering af ydelser efter sundhedsloven for borgere, der bor på bosteder eller har nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevner. Vedhæftet er KL's informationsbrev herom samt notat fra Sundheds- og Ældreministeriet med generel vejledning på området.

Ishøj Kommune afholder for første gang Frivilligfest på Frivillig Fredag den 28. september 2018. Formålet med festen er at hylde dem, der laver frivilligt social arbejde på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Invitationen er udsendt på vegne af Social- og Sundhedsudvalget, Seniorrådet, Handicaprådet og Udsatterådet.

Både Tandplejen og Kærbo holder jubilæum den 1. november. Der vil blive sendt officielle invitation ud i løbet af september.

Kærbo og Egely Aktivitetscentre har udarbejdet en procesplan for forankring af Egely på Kærbo. Formålet er at øge kendskabet mellem de to aktivitetscentre.

Ishøj Kommune har sendt høringssvar vedrørende snitfladekatalog for genoptræning på børne- og ungeområdet.

Nyhedsbrev fra projekt GIV er vedhæftet.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. maj 2018 blev det besluttet, at administrationen skal fremlægge forslag til indsatser for at nedbringe antallet af borgere med kroniske sygdomme. Det er i den forbindelse besluttet at nedsætte tre tværgående arbejdsgrupper, som skal arbejde med, hvordan vi kan løse tre at kommunens største sundhedsudfordringer, herunder kroniske sygdomme. Arbejdsgrupperne skal arbejde med henholdsvis rygning, diabetes og mentalt sundhed. Når der er udarbejdet konkrete forslag i arbejdsgrupperne, vil de blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 27. august 2018. Der blev afholdt budgetseminar den 6. september, og der er planlagt forhandlinger med Byrådets partier i de kommende uger.

Sagsfremstilling

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 33,4 mio.kr. i 2019.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har meddelt, at Ishøj Kommune får 22 mio. kr. i særtilskud. Korrigeret herfor og for forskellige tekniske korrektioner og under forudsætning af, at hele sparekataloget vedtages, er der en positiv ubalance på ca. 4,3 mio. kr. i 2019.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 24. september 2018.

Der vil være forhandlinger med Byrådets partier i de kommende uger forud for Byrådets 2. behandling af budgettet den 2. oktober.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager budgetsituationen til efterretning under henvisning til de igangværende politiske drøftelser.

Beslutning

Tages på drøftelserne på de kommunale budgetforhandlinger.

Bilag

Resume

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2018 blev BDO's analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet fremlagt. Som opfølgning på analysen blev det besluttet at nedsætte to arbejdsgrupper, en der arbejder med struktur og indhold, og en der arbejder med økonomi. De to arbejdsgrupper arbejder ud fra følgende:

Arbejdsgruppe 1 skal udarbejde:

 • forslag til nye kvalitetsstandarder, som skal være transparente og sikre ensartethed i serviceniveau.
 • alternative kapacitetsmuligheder som fx. lokaler og udvidet åbningstid.

Arbejdsgruppe 2 skal udarbejde:

 • forslag til nyt afregningsgrundlag for både trænings- og hjælpemiddelområderne, herunder fordelingsnøgle, overhead, forrentning og afskrivning
 • forslag til en rammestyringsmodel for træningsområdet
 • en prognose for de skønnede fremtidige behov på træningsområdet
 • reviderede aktivitetstal på hjælpemiddelområdet.

Gruppernes samlede arbejde skal resultere i:

 • At kommunerne kan vurdere hensigtsmæssigheden og kvaliteten af den nuværende drift, herunder det leverede serviceniveau på områderne.
 • At kommunerne får øget indsigt i aktivitetsudviklingen på områderne.
 • At kommunerne får øget indsigt i, og fælles forståelse for, de nuværende budget- og afregningsmodeller for områderne og de indbyggede incitamenter heri ift. serviceniveau og leverancer.
 • At kommunerne har et overblik over umiddelbare potentialer og et kvalificeret grundlag for eventuelt at iværksætte mere dybdegående analyser af effektiviserings- og ressourceoptimering på relevante udviklingsområder.

Sagsfremstilling

Forslag til ny styringsmodel, træningspakker og kvalitetsstandarder

Administrationen ønsker, at udvalgene træffer en principbeslutning i forhold til at arbejde videre med en ny model for visitation til træning. I den nye model visiteres borgerne til pakkeforløb på baggrund af deres diagnose og/eller træningsbehov. Ved at definere forskellige træningspakker øges gennemsigtighed og enkelthed. Førhen fandtes der ikke standardiserede pakkeforløb, og borgerne blev individuelt visiterede til genoptræningsforløb ud fra behov.

I forbindelse med udarbejdelse af træningspakker har arbejdsgruppen også revurderet genoptræningsforløbenes tid i både minutter og antal træningsgange, og denne vurdering har resulteret i et forslag om, at nogle tilbud reduceres i træningstid fra 60 til 45 minutter. Det drejer sig blandt andet om KOL- og skulderhold. Denne justering vil øge kapaciteten i begge træningscentre og dermed bidrage til at imødekomme og opfylde den øgede tilgang og det nye lovkrav.

Med udgangspunkt i pakkemodellen og justering af minuttallet er der gennemført en beregning af udgiftsniveauet. Beregningen er baseret på historikken fra 2017, og denne beregning viser, at Ishøj og Vallensbæk kommuner i 2019 kan holde udgifterne på det eksisterende udgiftsniveau og dermed rumme den øgede efterspørgsel samt den demografiske udvikling. 

Der er opstillet succeskriterier for træningsforløbene, som findes i det vedhæftede forslag til ydelseskatalog. Ydelseskataloget bygger på kvalitetsstandarden for Sundhedsloven (vedhæftet). Såfremt udvalget godkender det igangværende arbejde, vil der blive udarbejdet et ydelseskatalog, der henholder sig til kvalitetsstandarden for Serviceloven.

I forbindelse med de faste budgetopfølgninger vil der blive fulgt op på den faktiske udvikling i antallet af genoptræningspakker/genoptræningstimer, således at eventuelle udsving i forhold til budgetforudsætninger rapporteres løbende i begge kommuner.

Med baggrund i den nuværende proces foreslås det, at arbejdsgrupperne samles til én arbejdsgruppe for at sikre den videre koordinering i arbejdet.

Analysen af hjælpemiddelområdet igangsættes efter arbejdet med genoptræning er tilendebragt, dog således at den nye samlede arbejdsgruppe giver forslag til reviderede aktivitetstal på hjælpemiddelområdet ved afrapporteringen på genoptræningen.

Til orientering er der igangsat en analyse omkring kørsel, hvor der berammes et møde i september eller oktober 2018 med repræsentanter fra begge kommuner og Center for Ejendomme fra Ishøj Kommune.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter,

 • at arbejdet med træningsområdet fortsætter ud fra styringsmodel og kvalitetsstandarder, og at der udvikles en afregnings- og økonomimodel som forlængelse heraf
 • at analysen af hjælpemiddelområdet igangsættes, når arbejdet med genoptræningsområdet er tilendebragt.
 • at de to arbejdsgrupper samles til én arbejdsgruppe for at sikre koordinering.

Beslutning

Vedtaget.

Lovgrundlag

Forslag til nye kvalitetsstandarder er fordelt på hhv. Sundhedslovens § 140 og Servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2. Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov. Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Der er i første omgang udarbejdet kvalitetsstandarder for Sundhedsloven. Hvis udvalget godkender det igangværende arbejde med ny styringsmodel og kvalitetsstandard, vil arbejdet med kvalitetsstandard til Serviceloven blive sat i gang.

Bilag

Resume

Center for Voksne og Velfærd har udarbejdet et orienteringsnotat, hvori det eksisterende behov for boliger inden for ældreområdet beskrives. Sagen forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Center for Voksne og Velfærd tilpasser løbende boligkapaciteten på ældreområdet, således at de eksisterende boliger afspejler behovet. Aktuelt er der i Ishøj Kommune behov for genoptrænings- samt akutpladser, mens det er tiltagende sværere at få afsat kommunens ældreboliger.
I vedhæftede notat samt bilag redegøres der kort for det aktuelle boligbehov, ligesom der peges på, hvorledes dette behov kan imødekommes.
Konkret foreslås det:

 • At 11 plejeboliger på Kærbo omlægges til akutpladser
 • At 10 ældreboliger omlægges til plejeboliger samt et fællesrum
 • At der ved køb af NEXT etableres 8 genoptræningspladser

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter orienteringsnotat om boligbehov for ældreområdet og tager notatet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der er udsendt benchmark på voksenspecialiserede socialområde. Alle kommuner i Region Hovedstaden har deltaget.

 • Når man sammenligner med de andre Vestegnskommuner, så ligger Ishøj forholdsvis lavt i nettodriftsudgifter pr. borger 18-64 år. Ishøj ligger dog over gennemsnittet i Region Hovedstaden.
 • Benchmarkundersøgelsen viser, at Ishøj ligger særligt højt i udgifter på enkelte områder; Aktivitets- og Samværstilbud, Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse og BPA-ordningen.
 • Udviklingen fra 2014 - 2017 viser en samlet stigning i perioden på 3 % i Region Hovedstaden, hvorimod Ishøj har haft en stigning i perioden på ca. 10 %.

Se vedhæftede notat for Ishøj Kommune.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager benchmark til efteretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for august 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerservice:

Enkeltydelser (Aktivloven § 81): 1

Klager til det politiske niveau:

Hjemmehjælp (Serviceloven § 83): 2

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for udvalgte områder.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Helle Madsen gav en orientering om personsag om tilkendelse af førtidspension.

Cura-orientering om proces.