Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 10. december 2018 kl. 16:30

Lisbet Lentz' kontor - mødested i Lægehuset på 5. sal til rundvisning

Sagsfremstilling

De to nye familielæger Melanie Veber og Christel Jackson giver en rundvisning i det nye lægehus på 5. sal. Afdelingsleder af Træning og Rehabilitering, Marianne Damsbo Brix, viser kontinensklinikken, som ligger samlet med familielægerne.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Beslutningspunkt

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 12. marts 2018 blev BDO's analyse af trænings- og hjælpemiddelområdet fremlagt, og to arbejdsgrupper blev nedsat for at arbejde på dels kvalitetsstandarder og dels en afregningsmodel. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september vedtog udvalget, at arbejdsgrupperne kunne arbejde videre ud fra en ny styringsmodel på træningsområdet med standardiserede pakkeforløb og kvalitetsstandarder, der bygger på denne model. På samme møde blev udkast til kvalitetsstandard for Sundhedslovens § 140 fremlagt. Hermed fremlægges alle kvalitetsstandarder på træningsområdet til orientering, inden de sendes i høring. Marianne Damsbo Brix, afdelingsleder af Træning og Rehabilitering, deltager ved dette punkt.

Sagsfremstilling

Hvor kvalitetsstandarderne på træningsområdet førhen var samlet, er de nu delt op efter indsatser under hhv. Sundhedslov §§ 140 og 119 (SUL) og Servicelov § 86, stk. 1 og stk. 2 (SEL). Der har ikke tidligere være en kvalitetsstandard for SUL § 119. Ens for alle standarderne er, at de er blevet mere detaljerede end tidligere.

Udkast til kvalitetsstandarder er vedlagt som bilag.

Som noget nyt er der udarbejdet ydelseskatalog for SUL § 140, hvor pakkeforløbene er beskrevet. Udkast hertil er ligeledes vedlagt som bilag.

Befordring

På baggrund af analysen fra BDO er der set på befordring til træning. Ishøj Kommunes kørselsafdeling har i foråret 2018 implementeret et nyt kørselssystem, som giver mulighed for at trække specifikke data på kørsel til brug for analyse. Der fremlægges en særskilt sag om befordring i 2019.

Administrationen i begge kommuner vil følge kørselsmønstret tæt i Ishøj og Vallensbæk i 2019.

Ishøj Kommunes kørselsafdeling vil fortsat være leverandør på kørsel til genoptræning i begge kommuner i 2019.

Afregningsmodel

Arbejdsgruppen, der har set på afregnings- og budgetmodeller, fremlægger forslag til en budgetmodel i starten af 2019. Den nuværende model med afregning af antal leverede træningstimer fortsætter i 2019.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandarder i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Vedtaget. Standarderne sendes i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist den 13. februar 2019.

Lovgrundlag

Kvalitetsstandarderne er fordelt på hhv. Sundhedslovens §§ 140 og 119 samt Servicelovens § 86, stk. 1 og stk. 2. Sundhedslovens § 140 omhandler kommunens pligt til at tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, der udskrives fra hospitalet med et genoptræningsbehov. Sundhedslovens § 119 omhandler kommunens ansvar for at skabe rammer for en sund levevis for borgerne (forløbsprogrammer). Servicelovens § 86, stk. 1 omhandler kommunens pligt til at tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2 omhandler kommunens pligt til at tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Vedtaget.

Resume

Beslutningspunkt
Pensionister med helbredskort kan få tilskud til fodterapi. Ishøj Kommune har indgået prisaftale med fire autoriserede fodterapeuter. Prisaftalen er fra 2009 og afspejler ikke den reelle pris på fodterapi. Derfor anbefaler administrationen, at den eksisterende prisaftale genforhandles, samt at prisaftalen fremadrettet genforhandles hvert andet år. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge lov om social pension kan pensionister og førtidspensionister (før 2003) med helbredskort få tilskud til fodterapi. I Ishøj er der ca. 150 borgere, der får tilskud til fodterapi. Borgeren skal selv betale minimum 15 % af udgiften til terapien. Kommunen kan vælge at indgå prisaftale med autoriserede fodterapeuter. En prisaftale med autoriserede fodterapeuter kan afhjælpe, at borgerne vælger at gå til ikke-autoriserede fodterapeuter, hvilket er i borgernes interesse, da autoriserede fodterapeuter er underlagt en lang række krav, som ikke-autoriserede terapeuter ikke er underlagt.

Borgeren kan frit vælge en anden leverandør end de leverandører, kommunen har indgået prisaftale med, men tilskuddet beregnes med udgangspunkt i prisaftalen. Har kommunen ikke indgået en prisaftale, beregnes tilskuddet i forhold til den faktiske pris på fodterapien. Ishøj Kommune indgik i 2009 en prisaftale med fire autoriserede fodterapeuter i Ishøj Kommune. Prisaftalen var på 315 kr. pr. fodterapibehandling. Borgerens egenbetaling var således 47,25 kr. Prisaftalen har ikke været reguleret siden 2009, og priserne på fodterapi er steget siden da. Dermed er borgernes egenbetaling i dag højere end de 47,25 kr., da det er borgerne, der skal betale differencen mellem de eksisterende priser på fodterapi og den indgåede prisaftale.

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har undersøgt prisen på fodterapi hos en række autoriserede fodterapeuter i Ishøj Kommune og omegn. Den gennemsnitlige pris på fodterapi er ca. 397 kr., hvilket er en prisstigning på 26,03 %. Såfremt den eksisterende prisaftale genforhandles, og den gennemsnitlige pris på fodterapi stiger med 26,03 %, vil det medføre en merudgift på ca. 10.000 kr. på budgettet for fodterapi.

Administrationen anbefaler, at den eksisterende prisaftale på fodbehandling genforhandles. Det anbefales derudover, at prisaftalen fremadrettet genforhandles hvert andet år, hvormed prisaftalen afspejler den reelle pris på fodbehandling. Dermed vil det ikke være borgerne, som i forvejen er økonomisk trængte, der skal betale differencen mellem prisaftalen og den faktiske pris på fodterapien. Endelig er det administrationens anbefaling, at der kun indgås prisaftale med autoriserede fodterapeuter. Således sikrer kommunen, at det som udgangspunkt er autoriserede fodterapeuter, som benyttes.

Indstilling

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at den eksisterende prisaftale på fodterapi genforhandles, og at der fremadrettet genforhandles prisaftale på fodterapi hvert andet år. Sagen sendes til Seniorrådet og Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Vedtaget.

Økonomi

Administrationen har lavet en overslagsberegning på, hvad det vil koste, såfremt den gennemsnitlige pris på fodterapi fremadrettet er på 397 kr. frem for de nuværende 315 kr., dvs. en stigning på 82 kr., svarende til 26 %. Borgerens egenbetaling vil således være 59 kr. I 2017 var budgettet 467.500 kr., mens det faktiske forbrug var 376.000 kr., altså et mindreforbrug på 91.000 kr. Antages det, at prisen på fodterapi i 2017 var steget med 26 %, ville det betyde en samlet udgift til fodterapi på ca. 475.000 kr. Altså en budgetoverskridelse på 7.500 kr. Budgettet til fodterapi er i 2018 på ca. 474.000 kr. Der forventes derfor en mindre budgetoverskridelse i 2019 på ca.10.000 kr. såfremt den eksisterende prisaftale genforhandles. Merudgiften forventes at kunne afholdes inden for den samlede budgetramme i 2019 på området.

Resume

Beslutningspunkt

Der er i henhold til Lov om Social Service § 18 afsat midler til foreninger og frivillige, der kan anmode om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange årligt. Social- og Sundhedsudvalget forelægges her de ansøgninger, der er kommet ind, og træffer beslutning om tildeling af midler.

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat kr. 352.100 til frivilligt socialt arbejde i Ishøj Kommune. I juni 2018 blev 1/3 af midlerne uddelt, og de resterende 2/3 fordeles i december 2018. Desuden modtog Bedre Psykiatri Vallensbæk/Ishøj kr. 10.000 i december 2016. Siden er lokalafdelingen blevet nedlagt, hvilket betyder, at de ikke har afviklet de planlagte arrangementer. Derfor er midlerne blevet tilbagebetalt til Ishøj Kommune. Der er således i alt kr. 244.733 til uddeling i december 2018.

Der er indkommet følgende ansøgninger fra foreninger i Ishøj Kommune:

 • Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) / Erfagruppe København Vest og Klub Øst
 • Dansk Handicap Forbund Vestegnen
 • Tirsdagscykling
 • Førtidspensionisterne i Ishøj
 • Næstehjælperne Ishøj
 • Børns Vilkår
 • Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn
 • Brugerbestyrelsen på Omsorgscenteret Kærbo
 • Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (besøgstjenesten og tryghedsopkald)
 • Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (aktivitetsudvalget)
 • Samværsarrangementer for beboere og pårørende i ældreboligerne og på plejehjemmet Torsbo
 • Frivilliggruppen og Dansecafé
 • Danske Handicaporganisationer Ishøj
 • Parkinsonforeningen, Ishøj Klubben
 • Førtidsgruppen i Ishøj

Der er indkommet følgende ansøgninger fra foreninger uden for Ishøj Kommune:

 • FødevareBanken

Administrationen indstiller følgende:

Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) / Erfagruppe København Vest og Klub Øst

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) arbejder for at synliggøre og inkludere døvblinde i samfundet, således at disse borgere oplever livsglæde. Foreningen har både klubaktiviteter og erfagrupper, som tilbyder døvblinde et særligt tilrettelagt tilbud med ro, plads til kommunikation samt plads til at se og høre hinanden. Tilbuddene er med til at forebygge isolation, hvilket nemt opstår hos mennesker med dobbelt sansetab, som døvblinde har. Erfagrupperne og klubaktiviteterne arbejder ud fra erfaringsudveksling og støtte i hverdagen, hvilket er med til at give medlemmerne et lysere syn på livet, større selvtillid samt lysten til at være en mere aktiv del af samfundet. Erfagruppen mødes 11 gange årligt, og klubben arrangerer fire udflugter i løbet af året.

Der søges om midler til transport, udgifter til arrangementer og møder, administration mm.

Der ansøges om kr. 5.945,41 kr. 

Foreningen Danske Døvblinde har ikke tidligere modtaget midler, men har tidligere ansøgt uden at komme i betragtning, da der er tale om en forening udenfor kommunen. Denne gang er ansøgningen tilpasset, således at det ansøgte beløb svarer til den andel af budgettet, som vedrører medlemmer fra Ishøj.

Administrationen indstiller, at Foreningen Danske Døvblinde tildeles kr. 6.000.

Dansk Handicap Forbund Vestegnen

DHF Vestegnen arbejder for at give mennesker med handicap mulighed for at mødes med ligestillede. Derfor har de fokus på at give alle medlemmer muligheden for socialt samvær og adspredelse i hverdagen, således at de vil forbedre deres livskvalitet. Der er hver måned et tilbud til medlemmerne, som fx banko, fester, sang, udflugter mm. En stab af frivillige står til rådighed som hjælpere, da flere af medlemmerne ikke kan klare sig uden hjælp. Det forventede antal deltagere er 1-10 pr. arrangement.

Der søges om tilskud til arrangementer og administration.

Der ansøges om kr. 10.140.

DHF Vestegnen modtog kr. 15.000 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Dansk Handicap Forbund Vestegnen tildeles kr. 10.140.

Tirsdagscykling

Tirsdagscykling er en flok aktive herrer og damer, der i perioden fra maj til september mødes hver tirsdag til cykelture rundt i Ishøj. Formålet med turene er at dyrke motion og at give deltagerne en oplevelse af natur, kultur og historie i Ishøj. Samtidig lægges der vægt på det sociale samvær og muligheden for at få nye bekendtskaber på turene. Den primære målgruppe er 50+, men alle er velkommen. Når sæsonen starter op i 2019, er det 14. sæson. Der arrangeres 22 forskellige ture og det vurderes, at 35-40 enkeltpersoner deltager i en eller flere ture i løbet af sæsonen.

Der søges om tilskud til afholdelse af sociale sammenkomster i løbet af sæsonen (både midtvejs, ved særlige lejligheder og afslutningsvis) samt vedligeholdelse af deres hjemmeside.

Der ansøges om kr. 3.000

Tirsdagscykling modtog kr. 3.500 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Tirsdagscykling tildeles kr. 3.000.

Førtidspensionisterne i Ishøj

Førtidspensionisterne i Ishøj er et netværk, der har til formål at give førtidspensionister mulighed for at være en del af et socialt netværk og skabe aktiviteter, der skaber rum for at være sammen andre i samme situation som en selv. Netværket giver deltagerne en tro på, at de har noget at bidrage med til fællesskabet og har værdi for deres nærmiljø. Netværket mødes i deres café hver anden uge og vil arrangere en aktivitet/udflugt hver måned i løbet af året. Der er omkring 20-30 medlemmer af netværket.

Der søges om midler til entré-betaling og transportudgifter til kørsel ved udflugter, kaffe, kage og let forplejning til arrangementer samt midler til kontorhold.

Der ansøges om kr. 7.000.

Førtidspensionister i Ishøj modtog kr. 4000 i juni 2018.

Administrationen indstiller, at Førtidspensionisterne i Ishøj tildeles kr. 4.000.

Næstehjælperne Ishøj

Næstehjælperne Ishøj består af 43 aktive frivillige, der arbejder for at hjælpe borgere i Ishøj, som er ramt af kontanthjælpsloftet eller på anden måde er svært økonomisk stillede. Det overordnede formål med Næstehjælpernes arbejde er at hjælpe borgere i trængte tider samt skabe relationer og fællesskaber for målgruppen. Næstehjælperne faciliterer fx indsamling og uddeling af mad, tøj og legetøj via deres tøjkælder, fredagscafé samt madindsamlinger. Derudover støtter de med hjælp til fødselsdage og skolestart samt arrangerer sommerferieaktiviteter, fastelavnsfest samt jule- og nytårsfest. Næstehjælperne forventer at have kontakt til ca. 250 familier gennem deres forskellige arrangementer og indsatser.

Der søges om midler til at dække de frivilliges kørselsudgifter i forbindelse med madudbringning, markedsføring, forplejning til de frivillige i tøjkælderen, madindsamling, familieaktiviteter (fx fastelavnsfest og sommeraktiviteter) samt administrationsudgifter.

Der ansøges om kr. 27.500.

Næstehjælperne i Ishøj modtog kr. 10.000 i juni 2018.

Administrationen indstiller, at Næstehjælperne Ishøj tildeles kr. 27.500.

Børns Vilkår

Børns Vilkår er en humanitær og politisk uafhængig organisation, der arbejder for, at styrke og forbedre børns opvækst og vilkår i Danmark. Formålet med Børns Vilkårs arbejde er at tilbyde børn en line til rådgivning, trøst og en voksen, der lytter, når børnene fx oplever mobning, udsættes for overgreb, oplever udfordringer som skilsmissebarn eller svigt i familien. I Børns Vilkår arbejder ca. 500 frivilligt som rådgivere på BørneTelefonen, hvor de rådgiver børn og unge i forhold til deres rettigheder, ressourcer og handlemuligheder. I 2017 var der 112 børn fra Ishøj Kommune, som modtog rådgivning fra BørneTelefonen. Herudover har Børns Vilkår et bisidderkorps, hvor frivillige assisterer børn i deres sager med offentlige myndigheder samt en uddannelsesafdeling, som fx holder foredrag om mobning på landets folkeskoler.

Midlerne skal gå til Børns Vilkårs frivillige sociale arbejde, som fx kurser og uddannelse af frivillige, arbejdet med børnetelefonen, oplysningsarbejde samt udgifter til lokaler og telefoni.

Der ansøges om kr. 28.000. Beløbet er baseret på den seneste statistik over, hvor mange børn fra Ishøj, der har haft glæde af rådgivning hos BørneTelefonen.

Børns Vilkår modtog kr. 3.500 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Børns Vilkår tildeles kr. 28.000.

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningens lokalafdeling Ishøj/Vallensbæk har fokus på at forebygge, behandle, hjælpe, støtte og rehabilitere hjertepatienter og pårørende. Dette gør lokalafdelingen bl.a. gennem foredrag for fagfolk, hjertestarterkurser, hjertemotion, deltagelse i landsindsamling, blodtryksmålinger samt kokkeskoler, hvor de med diætistvejledning laver sund og hjerterigtig kost.

Der søges om midler til afholdelse af foredrag om hjertesygdomme og relaterede emner, afvikling af kokkeskole samt til foreningens generalforsamling.

Der ansøges om 40.000 kr.

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk modtog kr. 30.000 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk tildeles kr. 40.000.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn

Anne-Grethe Madsen renoverer dukkehuse og andet legetøj, som gives til udsatte børn i forbindelse med jul og fødselsdage. Dukkehusene og legetøjet har til formål at skabe glæde hos børn, som lever under trænge kår. Anne-Grethe har ligeledes leveret et dukkehus til Omsorgscenteret Kærbo, som på skift er på de forskellige afdelinger, hvilket har været til stor glæde for beboerne.

Midlerne skal gå til indkøb af tapeter, maling, lim mm. til reparation af dukkehuse og legetøj, kørselsudgifter i forbindelse med afhentning af legetøj samt porto og telefonregning.

Der ansøges om kr. 5.000.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn modtog kr. 3.000 i juni 2018.

Administrationen indstiller, at Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn tildeles kr. 5.000.

Brugerbestyrelsen på Omsorgscenteret Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo er en forening, som arbejder for, at alle brugerne er glade for at komme på Kærbo. Deres arbejde har til formål at forebygge ensomhed og skabe rammer for socialt samvær. Brugerbestyrelsen koordinerer aktiviteter og arrangementer på Kærbos aktivitetscenter, hvor der ugentligt kommer 750-800 borgere. Brugerbestyrelsen har ca. 60 aktiviteter på Kærbo, hvilket bl.a. er glaskunst, keramik, taskeflet, billard og madhold. På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling fra uddelingen af midler til frivilligt socialt arbejde i juni 2018 er dukketeater nu også en del af Brugerbestyrelsens ansøgning og aktiviteter. Aktiviteterne henvender sig til pensionister og efterlønnere i kommunen.

Der søges om midler til opstart af nye hold samt arrangementer for brugerne, som fx tilskud til udflugter og fester. Desuden vil der være fokus på at integrere brugerne af Egely på Kærbo.

Der ansøges om kr. 50.000.

Brugerbestyrelsen på Kærbo modtog kr. 23.000 i juni 2018.

Administrationen indstiller, at Brugerbestyrelsen på Kærbo tildeles kr. 40.000.

Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (Besøgstjenesten og Tryghedsopkald)

Der er to ansøgninger fra Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj. Der er tale om to separate ansøgninger, eftersom der er tale om to separate aktiviteter med hver deres bankkonto mm.

Ældre Sagen i Ishøj arbejder på forskellig vis for at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for de borgere i Ishøj, som føler sig alene. Det gør de gennem en række initiativer: Besøgsvenner besøger frivillige ældre og handicappede borgere, som føler sig alene. Sammen går de ture, drikker kaffe mm. I Hospitalsvenner er der frivillige, som følger borgere, der ellers skulle tage alene til hospital, læge mm. Initiativet Tryghedsopkald er frivillige, som tilbyder borgere et opkald hver morgen, som kan skabe tryghed og omsorg.

Midlerne skal gå til udgifter i forbindelse med arrangementer for frivillige (sommertur, julefrokost og vinterfest), telefongodtgørelse, gaver, kørsel, porto samt kontorartikler.

Der ansøges om kr. 10.873.

Ældre Sagens besøgstjeneste og tryghedsopkald modtog kr. 19.367 i juni 2018.

Administrationen indstiller, at Ældre Sagens besøgstjeneste og tryghedsopkald tildeles kr. 10.873.

Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (aktivitetsudvalget)

Aktivitetsudvalget i Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj arrangerer kulturelle ture og smårejser for ældre og lettere handicappede. Dette arbejde har til formål at skabe et bedre socialt sammenhold for ældre i Ishøj Kommune. Det forventes, at mellem 40-80 personer vil deltage i aktiviteterne.

Der ansøges om midler til leje af busser, arrangementsudgifter samt kontorartikler.

Der søges om kr. 10.000.

Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (aktivitetsudvalget) har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (aktivitetsudvalget) tildeles kr. 10.000.

Samværsarrangementer for beboere og pårørende i ældreboligerne og på plejehjemmet Torsbo

Jan Diemer har taget initiativ til at arrangere en række samværsarrangementer for demente beboere, pårørende og øvrige beboere i ældreboligerne og på plejehjemmet Torsbo. Arrangementerne har til formål at skabe livsglæde og livskvalitet for beboere og pårørende gennem musik, erindringer og samvær på tværs af afdelingerne. Arrangementerne vil dels bidrage til positive oplevelser mellem beboere og deres pårørende, og dels styrke samværet for beboerne på tværs af afdelingerne. Det forventes at afholde fire arrangementer, og at ca. 30 personer i gennemsnit vil deltage i arrangementerne.

Der søges om midler til anskaffelse af et el-klaver samt betaling af musikere.

Der ansøges om kr. 19.100.

Samværsarrangementer på Torsbo har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at Samværsarrangementer på Torsbo tildeles kr. 10.000.

Frivilliggruppen og Dansecafé

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling fra uddelingen af midler i juni 2018 har Frivilliggruppen og Dansecafé sendt en samlet ansøgning om midler. Frivilliggruppen på Kærbo arbejder for at skabe glæde og livskvalitet for beboerne på Kærbo. Frivilliggruppen er således uafhængige af Brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen af frivillige ønsker at afholde arrangementer for beboere, pårørende, besøgsvenner, hjælpere og ansatte, som skal være med til at skabe et godt og hyggeligt miljø på Kærbo. Der afholdes forskellige former for arrangementer, som fx sang, musik, foredrag, banko, oplæsning, gættekonkurrencer mm. I Dansecaféen spilles musik, hvortil der faciliteres dans og fællessang. Det forventes, at 40-70 personer vil deltage i arrangementerne.

Midlerne skal gå til diverse udgifter i forbindelse med afholdelse af forskellige aktiviteter.

Der ansøges om kr. 10.000 til Frivilliggruppens aktiviteter og kr. 10.000 til Dansecafé.

Frivilliggruppen modtog kr. 8.000 i juni 2018 og dansecafé modtog kr. 5.000 i juni 2018.

Administrationen indstiller, at Frivilliggruppen og Dansecafé tildeles kr. 14.000.

Danske Handicaporganisationer Ishøj

Danske Handicaporganisationer Ishøj er en paraplyorganisation for lokale handicaporganisationer, som har til formål at støtte op om handicappedes vilkår i Ishøj Kommune gennem arbejdet i Handicaprådet.

Der søges om midler til anskaffelse af ny computer efter formandens bortfald.

Der ansøges om kr. 15.500.

Danske Handicaporganisationer Ishøj har ikke tidligere modtaget midler.

Administrationen indstiller, at Danske Handicaporganisationer Ishøj tildeles kr. 5.000.

Parkinsonforeningen, Ishøj Klubben

Parkinsonforeningen, Ishøj Klubben, er en klub, hvor parkinsonpatienter og deres pårørende kan udveksle erfaringer omkring sygdommen. Foreningens formål er dels at skabe et lokalt netværk for parkinsonramte og deres pårørende, og dels at oplyse omkring sygdommen og forholdene for pårørende. Foreningen bidrager til, at medlemmerne får øget deres lokale netværk, lærer mennesker i samme situation at kende samt får styrket deres livskvalitet. Det forventes, at ml. 20-35 personer vil deltage i arrangementerne.

Midlerne er tilskud til afholdelse af foredrag, klubmøder, omvisning på Arken, sangeftermiddage samt dansearrangementer.

Der ansøges om kr. 7.500.

Parkinsonforeningen modtog kr. 5.700 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Parkinsonforeningen tildeles kr. 7.500.

Førtidsgruppen i Ishøj

Førtidsgruppen i Ishøj er en gruppe af førtidspensionister og pensionister, der mødes til socialt samvær, udflugter samt madoplevelser. Førtidsgruppen ønsker at skabe mulighed for, at gruppens medlemmer kommer ud af hjemmet og får oplevelser sammen med andre. Gruppen har mellem 6-26 medlemmer, som er med til at bestemme aktiviteterne.

Midlerne er tilskud til udflugter, forplejning samt transport.

Der ansøges om kr. 10.000.

Førtidsgruppen i Ishøj modtog kr. 4.000 i juni 2018.

Administrationen indstiller, at Førtidsgruppen i Ishøj tildeles kr. 4.000.

Ved denne fordeling er der kr. 19.720 tilbage.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:

 • Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB) / Erfagruppe København Vest og Klub Øst kr. 6.000.
 • Dansk Handicap Forbund Vestegnen kr. 10.140.
 • Tirsdagscykling kr. 3.000.
 • Førtidspensionisterne i Ishøj kr. 4.000.
 • Næstehjælperne Ishøj kr. 27.500.
 • Børns Vilkår kr. 28.000.
 • Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk kr. 40.000.
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn kr. 5.000.
 • Brugerbestyrelsen på Omsorgscenteret Kærbo kr. 40.000.
 • Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (besøgstjenesten og tryghedsopkald) kr. 10.873.
 • Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj (aktivitetsudvalget) kr. 10.000.
 • Samværsarrangementer for beboere og pårørende i ældreboligerne og på plejehjemmet Torsbo kr. 10.000.
 • Frivilliggruppen og Dansecafé kr. 14.000.
 • Danske Handicaporganisationer Ishøj kr. 5.000.
 • Parkinsonforeningen, Ishøj Klubben kr. 7.500.
 • Førtidsgruppen i Ishøj kr. 4.000.

Restbeløbet overføres til frivillighedsområdet. 

Beslutning

Vedtaget. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at de to førtidspensionistgrupper laver aktiviteter sammen fremefter for midlerne.

Resume

Beslutningspunkt

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 16. januar 2018, at Ishøj Kommune skulle indgå samarbejde med initiativet Elderlearn, som sætter sprogskolestuderende i kontakt med ældre på eksempelvis plejecentre. Samarbejdet har været et pilotprojekt, som har forløbet i 2018, og det foreslås nu forlænget til udgangen af 2019.

Sagsfremstilling

Formålet med Elderlearn er at øge livskvaliteten og bekæmpe ensomhed blandt ældre samt give denne gruppe borgere mulighed for at bidrage som frivillige. Derudover har initiativet til formål at forbedre integrationen af udlændinge i Danmark ved, at de øver sig på dansk og får kendskab til dansk kultur gennem samværet med de ældre. Initiativet kan karakteriseres som en besøgsordning. I 2018 har initiativet kørt i Ishøj Kommune som et pilotprojekt, og på baggrund af gode resultater fra midtvejsevalueringen samt positive tilbagemeldinger fra driftsenheder foreslås en forlængelse af samarbejdet. Der er indgået en samarbejdsaftale for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019 med forbehold for politisk godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Der er opstillet følgende mål for initiativet i 2019:

 • Elderlearn sætter 30 personer i kontakt med hinanden. Heraf skal mindst 10 være ældre og mindst 10 være udlændinge, og der skal være tale om personer, der ikke har deltaget i Elderlearn før.
 • Der leveres en afslutningsrapport, som evaluerer initiativet.

Ishøj Kommune bidrager med at formidle kontakt mellem Elderlearn og lokale aktører i Ishøj. Resten af arbejdet med initiativet står Elderlearn for. Dette indebærer bl.a. at informere lokale aktører om projektet, rekruttering af ældre og udlændinge, koordinering af match, være til stede ved første møde, indhente straffeattest, følge op på forløbene mm.

Der fremlægges en status for Social- og Sundhedsudvalget i maj 2019.

Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Elderlearn for 2019.

Beslutning

Vedtaget.

Økonomi

Projektet finansieres inden for nuværende budgetramme for integrationsområdet med kr. 50.000 ekskl. moms.

Bilag

Offentlig beslutning der skal udfyldes, hvis punktet er lukket

Vedtaget.

Resume

Beslutningspunkt
Center for Voksne og Velfærd har gennemgået de eksisterende ventelister til ældre- og plejeboliger i Ishøj Kommune samt visitationskriterier til de to boligtyper. På den baggrund foreslår administrationen, at der foretages ændringer i ansøgningsskemaet til de to boformer, samt at de eksisterende ventelister opdateres, således de bliver retvisende. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune råder over 220 ældreboliger og 100 plejeboliger beliggende på forskellige lokaliteter i kommunen. Målgruppen for boligerne er borgere, der har en varigt nedsat funktionsevne og behov for en bolig, hvor der kompenseres herfor. I plejeboliger er det endvidere et kriterium, at borgeren har et så omfattende plejebehov, at der er behov for personale døgnet rundt. Borgere, der visiteres til en ældre- og plejebolig, skrives i dag på en venteliste. Det er dog erfaringen, at ventelisten til ældreboliger ikke giver et retvisende billede af behovet, da en stor del af borgerne har været på venteliste i mange år, samt at flere borgere gentagne gange har takket nej til tilbudte boliger. På plejeboligområdet er der plejeboliggaranti. Det betyder, at der maximalt må gå 60 dage, fra borgeren er godkendt til plejebolig, til borgeren får tilbudt en bolig. Generelt er der et behov for flere plejeboliger i Ishøj Kommune. Dog er der en række borgere, der har stået på venteliste til en plejebolig i mange år, hvilket ikke stemmer overens med visitationen hertil, da man skal have et omfattende aktuelt og varigt plejebehov for at blive visiteret til en plejebolig.

Derfor foreslås det, at de eksisterende retningslinjer for visitation til ældre- og plejeboliger revideres, samt at de eksisterende ventelister gennemgås med henblik på at få et aktuelt billede af behovet. Administrationen foreslår derfor:

Ældreboliger:

 • At ventelisten erstattes med en interesseliste, da det giver et forkert signal at kalde det en venteliste, i og med der ikke kan optjenes anciennitet, da tildeling af boliger sker efter et behovsprincip.
 • At der i ansøgningsskemaet til ældreboliger tilføjes, at borgeren skal være klar til at flytte inden for de kommende tre måneder.
 • At den eksisterende venteliste til ældreboliger gennemgås, og der tages kontakt til borgerne på ventelisten med henblik på at afdække borgerens interesse for en ældrebolig inden for en periode af tre måneder.
 • At der i ansøgningsskemaet tilføjes, at såfremt borgeren takker ja til en bolig, skal borgeren være klar til at overtage boligen inden for en måned. 
 • At borgere, der takker nej til en ældrebolig mere end to gange, slettes fra listen. Ønsker borgeren på et senere tidspunkt at blive visiteret til en ældrebolig, skal borgeren søge på ny.
 • At der udarbejdes retvisende informationsmateriale i forhold til boligtyper, beliggenhed og økonomi, således at ansøger har mulighed for at træffe en reel beslutning om, hvor de søger bolig.

Plejeboliger:

 • At den eksisterende venteliste til plejebolig gennemgås, og borgere, der har stået på venteliste i mere end to år, kontaktes for at høre, om borgeren stadig er interesseret i en plejebolig.
 • At der i ansøgningsskemaet til plejeboliger tilføjes, at såfremt borgeren takker ja til en bolig, skal borgeren være klar til at overtage boligen inden for to måneder.

Administrationen i Center for Voksne og Velfærd anbefaler derfor, at ovenfornævnte initiativer implementeres, hvormed det faktiske behov for ældre- og plejeboliger i Ishøj Kommune synliggøres, samt at ventelisten til ældre- og plejeboliger stemmer overens med det reelle behov.

Vedhæftet er notat om venteliste og visitation til ældre- og plejeboliger.

Indstilling

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
, at de i notatet nævnte initiativer implementeres samt at ventelisten til ældre- og plejeboliger opdateres. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Vedtaget.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Hvert andet år bliver brugertilfredsheden med hjemmehjælp og madservice undersøgt i Ishøj Kommune. Her bliver hjemmehjælpsmodtagere f.eks. spurgt ind til tilfredshed med både praktisk og personlig hjælp, om antallet af hjælpere, der kommer i deres hjem og tilfredshed med madservice, hvis de modtager dette. Undersøgelsen blev sidst udført i november/december 2017, og resultaterne blev fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget i februar 2018. Udvalget ønskede her, at administrationen udarbejdede et nyt design for undersøgelsen, og et udkast fremlægges her til beslutning.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde et nyt design er blandt andet at opnå en mere detaljeret viden om hjemmehjælpsmodtagernes oplevelser med den hjælp, de får. Derudover er der også et ønske om at løfte svarprocenten fra de cirka 40 procent, hvor den har ligget mange år. Når svarprocenten er nede på 40, skal resultaterne anvendes med forsigtighed, da undersøgelsen ikke med sikkerhed er repræsentativ. Ved at lave et mere overskueligt spørgeskema visuelt samt mere uddybende spørgsmål er det derved målet, at flere borgere besvarer skemaet.

Administrationen har afholdt et møde med repræsentanter fra den kommunale hjemmepleje og køkkenet på Kærbo, der står for en stor del af levering af madservice. En repræsentant fra Seniorrådet var også inviteret med, men deltog ikke i mødet. På baggrund af dette møde foreslås det, at det nye design tager udgangspunkt i følgende:

 • Et mere enkelt visuelt udtryk med flere sider men med færre spørgsmål pr. side
 • Der indføres en smiley-skalering til afkrydsning, da det kan gøre det nemmere for eksempelvis demensramte og andre sårbare hjemmehjælpsmodtagere at besvare skemaet
 • Overskriftinddelt fra side til side, så der eksempelvis spørges ind til oplevelser med praktisk hjælp på én side og hjælp til personlig pleje på en anden
 • Der tilføjes spørgsmål angående valg af leverandør, oplevelser med kontakt til kommunen og generelt mere uddybende spørgsmål i forbindelse med praktisk hjælp, personlig pleje og madservice
 • Der vil blive spurgt mere uddybende ind til oplevelser med de tidspunkter, hjemmehjælpen kommer på, antallet af hjælpere, der kommer og oplevelsen med de hjælpere, der kommer (er de lyttende, støttende, venlige)
 • Der vil blive indført 'klassiske' spørgeskema-spørgsmål såsom alder, køn, civilstand, uddannelse

Fremadrettet vil personalet i hjemmeplejen blive bedre informeret om, at spørgeskemaet er udsendt samt vigtigheden af borgernes besvarelser, så de bedre kan motivere borgerne til at udfylde skemaet. Det kan hertil overvejes, om pårørende skal informeres om undersøgelsen, således at borgeren kan få hjælp til at udfylde skemaet. Det kan gøres med annoncer i Sydkysten og på kommunens hjemmeside.

Brugertilfredshedsundersøgelsen kan også udvides med en pårørendevinkel, hvis dette findes relevant. Da det ikke er hensigtsmæssigt at udarbejde ét samlet spørgeskema til forskellige målgrupper, kunne det eventuelt være i form af supplerende fokusgruppeinterviews med pårørende til borgere, der modtager hjemmehjælp.

Der medsendes altid et følgebrev, når undersøgelsen sendes ud. I følgebrevet i 2019 vil det nye format blive forklaret for borgerne.

Det foreslås, at undersøgelsen sendes ud i september i modsætningen til slut oktober som hidtil. Undersøgelsen vil fortsat blive udsendt med posten med tilhørende, frankeret svarkuvert, da research hos andre kommuner viser, at svarprocenten bliver meget lav, hvis spørgeskemaet sendes digitalt.

Såfremt designet godkendes af Social- og Sundhedsudvalget, vil der blive fremlagt en demo af spørgeskemaet primo 2019.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget godkender det nye design i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelse med hjemmehjælp og madservice.

Beslutning

Vedtaget. Sagen genfremlægges for Social- og Sundhedsudvalget primo 2019.

Resume

Beslutningspunkt

I forbindelse med budgetvedtagelse for 2019 besluttede Byrådet at ændre kriterierne for hovedrengøring for borgere, som er visiteret til praktisk hjælp efter § 83 i Serviceloven. I stedet skal hovedrengøring tildeles efter en individuel og konkret vurdering af borgerens behov for hovedrengøring. Administrationen har derfor udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for hovedrengøring. Standarden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse, og sendes efterfølgende i høring hos Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

De nye regler for hovedrengøring træder i kraft d. 1. januar 2019.

I kvalitetsstandarden præciseres det, hvem der er målgruppen for hovedrengøring, hvilke ydelser, der indbefattes af hovedrengøring, samt hvilke ydelser, der ikke kan ydes hjælp til. Endvidere præciseres det, at hovedrengøring ikke er en årlig tilbagevendende ydelse.

Administrationen anbefaler derfor, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter kvalitetsstandard for hovedrengøring, og standarden sendes efterfølgende i høring hos Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet. Høringsfristen er d. 21. december 2018.

Vedhæftet er udkast til kvalitetsstandard for hovedrengøring samt afkrydsningsskema til brug for hovedrengøring.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at sende kvalitetsstandard for hovedrengøring til høring i Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Vedtaget. Standarden sendes til Seniorrådet, Udsatterådet og Handicaprådet til høring med høringsfrist den 15. januar 2019.

Bilag

Resume

Drøftelse

Center for Voksne og Velfærd foreslår at fortsætte samarbejdet med Center for Sund Aldring (CESA), Københavns Universitet, og helt konkret at deltage i et forskningsprojekt om glidende og aktive overgange fra arbejdsliv til pension.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har samarbejdet med Københavns Universitet, CESA, igennem en årrække i regi af det tidligere Center for Ældre og Rehabilitering. Dette samarbejde foreslås videreført i det nye Center for Voksne og Velfærd. Mere specifikt ønskes deltagelse i et forskningsprojekt sammen med Københavns Universitet og Vejle og Vordingborg Kommuner. Der søges om midler via Nordea-fonden til funding af projektet.

Projektet omhandler et fokus på mere glidende og aktive overgange fra arbejdsliv til pensionisttilværelse for at øge livskvalitet og aktivt medborgerskab blandt de involverede samt forebygge livskriser. Målgruppen for projektet er borgere mellem 62 og 65 år, som har en erhvervsuddannelse samt korterevarende til mellemlange uddannelser.

Formålet med projektet er at:

 • Forebygge dårlig sundhed blandt målgruppen af borgere, der har stor risiko for tidlig nedslidning
 • Forebygge livskriser blandt målgruppen af borgere, der ofte har en stærk faglig identitet i kraft af deres arbejde og derfor kan opleve overgangen til pensionisttilværelse som svær
 • Skabe aktive medborgere, der bidrager til lokale fællesskaber og dermed får en værdi i deres lokalsamfund i Ishøj Kommune
 • Udvikle og etablere et seniorvejlederkoncept, sådan at målgruppen via støtte fra en sådan kommunal vejleder får den bedst mulige overgang

Projektet understøtter således Ishøj Kommunes politikker på området, det være sig både Velfærdspolitikken og Værdighedspolitikken og deres fokus på at understøtte gode og værdige liv samt Medborgerpolitikens fokus på deltagelse i lokalsamfundet.

Gevinster for Ishøj Kommune ved deltagelse i projektet:

 • Viden om og konkret udviklet praksis omkring, hvordan vi understøtter de bedste overgange fra arbejdsliv til pensionisttilværelse, sådan at borgere i Ishøj, der falder inden for målgruppen, kan leve de bedst mulige liv, både med fokus på egenomsorg (fx. bedre fysisk helbred) samt at være noget for andre gennem deltagelse i frivilligt arbejde i lokalsamfundet
 • Viden om og konkret udviklet praksis på rekruttering af en ny generation af frivillige gennem et fokus på Citizen Scientist, hvor frivillige borgere er med til at skabe viden om overgange blandt andre borgere og dermed udvikle projektet
 • Udvikling af samarbejde med fagforeninger som fx. FOA, 3F og DLF samt pensionsfonde, sådan at flere borgere oplever gode overgange og dermed bedre kan bidrage til lokalsamfundet i Ishøj

Tidsplan:

Den endelige ansøgning til Nordea-fonden forventes afleveret inden jul 2018, og en tilbagemelding fra fonden forventes herefter primo forår 2019. Der kan forekomme mindre ændringer i projektbeskrivelse og design indtil den endelige ansøgning er afleveret. Projektet forventes igangsat i sommeren 2019 med løbetid i tre år.

Projektet drives i et samarbejde mellem Center for Sund Aldring, Københavns Universitet (projektejer), Vordingborg Kommune, Vejle Kommune og Ishøj Kommune.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter fremtidig deltagelse i forskningsprojektet om glidende og aktive overgange fra arbejdsliv til pensionisttilværelse.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke at fortsætte i projektsamarbejdet med Center for Sund Aldring.

Økonomi

Forskningsprojektet er finansieret af Nordea-fonden med et samlet budget på kr. 42 mio. i perioden fra sommeren 2019 til sommeren 2022. Heraf er der tiltænkt omkring kr. 3 mio. til hver kommune, som primært skal dække ansættelse af en seniorvejleder i tre år samt andre aktiviteter i perioden. Det endelige budget er under udarbejdelse. Det er en forudsætning fra Nordea-fondens side, at kommunerne medfinansierer et tilsvarende beløb. Denne medfinansiering gælder timeforbrug for allerede ansatte i Ishøj Kommune, fx medarbejderne i Frivillighed og Lokalsamfund, der allerede arbejder med at understøtte lokalsamfund og skabe gode liv gennem frivillighed og fællesskaber samt fx etablering af arbejdsplads til seniorvejlederen, driftsomkostninger ifm. udvikling og etablering af projektet m.m. Denne medfinansiering skal ikke dokumenteres konkret til Nordea-fonden, men der sendes et 'Letter of intent', som er et kort dokument, hvor kommunerne tilkendegiver deres ønske om at deltage og viden om betingelserne. Dette er vedlagt som bilag.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Seniorrådet har forespurgt administrationen, hvad borgerne skal betale for at opholde sig på Ishøj Kommunes aflastningspladser, og hvad der er indeholdt i taksten. Administrationen har derfor undersøgt pris og indhold på Ishøj Kommunes aflastningspladser.

Sagsfremstilling

Aflastning er midlertidigt ophold af kortere varighed (se målgruppen nedenfor), hvor borgeren har en bolig at vende tilbage til, jf. servicelovens § 84. Kommunen betaler lejen for de boliger, der anvendes på denne måde. Den borger, som får midlertidigt ophold, er ikke lejer, og der kan ikke opkræves leje hos de pågældende, kun dækning af forbrug efter reglerne i Serviceloven. Der er aktuelt 8 aflastningspladser på Omsorgscentret Kærbo og 4 pladser på Plejehjemmet Torsbo.

Aflastning kan have flere forskellige funktioner:

 • Vurderingsophold:
  Aflastning kan bruges som vurderingsophold, hvor man klarlægger, hvad der skal til, for at borgeren kan fungere bedre i eget hjem.

 

 • Genoptrænings- og vedligeholdelsesophold:
  Genoptrænings- og vedligeholdelsesophold er målrettet borgere, der har været igennem en hospitalsindlæggelse, og som har brug for at træne eller vedligeholde forskellige færdigheder, før de kommer tilbage til eget hjem.

 

 • Palliationsophold:
  Til borgere med livstruende sygdom, som oftest døende. Målet for indsatsen er at lindre patientens lidelse, uanset om lidelsen er af fysisk, psykisk eller social karakter.

 

 • Akutophold:
  Akutophold er til borgere fra eget hjem, som skal ind og observeres eller behandles for at forebygge en indlæggelse.

 

 • Aflastning af pårørende:
  Aflastningspladser kan også bruges som aflastning, hvormed borgerens pårørende får et frirum fra at passe borgeren.

 

Der opkræves betaling for en servicepakke, når en borger er på en aflastningsplads. Betalingen skal dække diverse ydelser, der er forbundet med opholdet:

 • Morgenmad 16 kr.
 • Hovedret 46 kr.
 • Dessert 16 kr.
 • Frokost 16 kr.
 • Mellemmåltider 10 kr.
 • Leje af linned 15 kr.
 • Vask af eget tøj 5 kr. 
 • Vaskemidler 3 kr.

I alt pr. døgn 127 kr.

Indstilling

Forslag til indstilling:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning og sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Økonomi

I forbindelse med finanslovsaftale for 2019 indgår temaet om stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. Administrationen vil vende tilbage omkring de nærmere konsekvenser herfor, når vi kender til den konkrete udmøntning af aftalen.

Administrationen har udarbejdet beregninger, som viser de økonomiske konsekvenser, såfremt der ikke opkræves egenbetaling på de nuværende aflastningspladser. Torsbos nedgang med tre pladser vil betyde et indtægtstab på 132.000 kr. på aflastning, mens bortfald af egenbetalingen på Kærbos eksisterende otte pladser, vil medføre et indtægtstab på 356.000 kr. I alt et indtægtstab på 488.118 kr. pr. år.

Hertil skal evt. medregnes indtægtstab ved nedgang på to pladser på plejehjemmet på i alt 92.100 kr.

Tabel 1. Beregning af egenbetaling – Torsbo og Kærbo (2018 priser)

Enhed

Pladser

Belægningsprocent

Årsnorm

Kr. pr dag for servicepakke

Dage

Årsvirkning (Årsnorm x kr. pr. dag x dage)

Torsbo - Aflastning

3

0,95

2,85

127,0

365

132.112

Kærbo - Aflastning

8

0,96

7,68

127,0

365

356.006

I alt

11

0,96

10,53

127,0

365

488.118

 

Resume

Orienteringspunkt

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2018 blev det besluttet, at der fremlægges en årsrapport for Aktivitetscenteret Egely i december 2018.

Sagsfremstilling

Årsrapport for Aktivitetscenteret Egely med status på målgruppen, aktiviteter, samarbejdsrelationer og integrationsproces fremlægges hermed til orientering. Rapporten viser blandt andet at:

 • Målgruppen er 63 faste brugere, heraf 2 mænd. Dagligt kommer mellem 15-25 med forskellig etnisk baggrund
 • Der udbydes forskellige aktiviteter på Egely fx. bevægelsesgrupper, kreagrupper og samtalegrupper
 • Egely har etableret samarbejde på tværs i kommunen fx. med Naturcentret, børn- og ungeområdet samt Kultur og Fritid
 • Der er planlagt en række aktiviteter på Kærbo som skal fremme integrationen af Egely på Kærbo

 Årsrapporten er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapporten for aktivitetscenteret Egely til efterretning. Sagen sendes til Seniorrådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der er ingen efterretningssager at fremlægge for november måned fra Center for Voksne og Velfærd. Klagesager fra Borgerservice fremlægges fremadrettet for Økonomi- og Planudvalget.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal for beskæftigelsesområdet. Nøgletal fra Center for Voksne og Velfærd fremlægges kvartalvis. Næste gang er til januar 2019.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Status på projekt om tandsundhed i sårbare og udsatte familier pr. november 2018: Der er 20 familier, der deltager i projektet. Der har i visitationsprocessen vist sig at være en del kandidater, som ikke har opfyldt visitationskriterierne. Til trods for at målet om 25 deltagende familier, er det besluttet, at der ikke indvisiteres flere, da det vil være uhensigtsmæssigt så langt inde i projektperioden. Forældrene har været igennem motiverende samtaler og er i gang med behandlingsforløb. Der er overordnet set et stabilt fremmøde på klinikken, både hvad angår børn og forældre. Der er endnu ikke evalueret på den tandsundhedsmæssige effekt af pilotprojektet, hvilket først vil ske ved midtvejsevalueringen. Den generelle subjektive tilbagemelding fra familierne i pilotprojektet er, at de er glade for at være med i projektet, og der er ros til personalet. De oplyser, at der er skabt mere fokus på tænder og tandsundhed, samt at forbrug af slik og sodavand er nedsat.

Håndbog for pensionister og førtidspensionister er revideret og sendt af sted til trykkeren. Den vil blive distribueret til kommunens pensionister og førtidspensionister inden årets udgang.

Projektbeskrivelse for projektet 'Tværsektorielt samarbejde: Bedre kvalitet i indsatser, der understøtter overdragelse af borgere/patienter mellem sektorerne ved indlæggelse og udskrivning' er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Tilkendegivelse fra Social- og Sundhedsudvalget om kommende mulighed for, at Hjemmeplejen flytter til Next - Social- og Sundhedsudvalget er positiv overfor forslaget.

Orienteringsnotat om økonomi i Hjemmeplejen.