Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. januar 2016 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

It-koordinator Vicky Eliasen og læge Merete Sværke deltager på mødet og orienterer om arbejdet med det fælles medicinkort - FMK.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Der er givet afslag på ansøgning om tilskud til projekt "Godt seniorliv for alle".

Der afholdes fællesmøde med Vallensbæks Social- og Sundhedsudvalg d. 8. februar kl. 16.30 på Kærbo.

Status på økonomisk rådgivning, jf. budgetaftale 2015.

Beslutning

Der gives fremadrettet en halvårlig status på økonomisk rådgivnng ift. budgetaftale 2015.

 

Der afholdes møde omkring kriminalitetsforebyggende indsats d. 1/2-2016 i regi af OS-samarbejdet.

 

Der afholdes konference d. 4/2-2016 vedrørende det specialiserede socialområde.

Sagsfremstilling

Forslag til fremtidig skabelon for nøgletal på det specialiserede voksenområde fremlægges. Se bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Der tilføres gennemsnit for årstal samt tilkommende borgere i kommende budgetår.

 

Skabelon for ledighedsstatistik foreligges fremadrettet for SSU og videresendes til ØPU.

 

Et flertal af Social- og Sundhedsudvalget ønsker at statistikken for beskæftigelsesområderne fortsat fremlægges i Social- og Sundhedsudvalget.

Bilag

Sagsfremstilling

Forslag til skabelon for nøgletal på hjemmehjælp- og sygeplejeydelser fremlægges. Nøgletallene foreslås fremlagt månedsvis. Første gang i februar 2016. Endvidere fremlægges nøgletal på plejehjemsområdet til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til skabelon for nøgletal på ældreområdet samt interval for fremlæggelse.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Nøgletal for plejehjemsområdet fremlægges fremover kvartalsvist.

Bilag

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har i september 2015 gennemført anmeldt tilsyn på Kløverengen, som rummer to botilbud efter servicelovens § 107 (midlertidigt) og § 108 (længerevarende). Tilsynet var et regodkendelsestilsyn. Ifølge lov om socialtilsyn, så skal Socialtilsyn Hovedstaden udføre en regodkendelse af alle sociale tilbud, herunder Kløverengen, inden udgangen af 2015. Socialtilsynet laver en samlet vurdering af tilbuddet, og ud fra en kvalitetsmodel med 7 temaer, vurderes det, om tilbuddet har den fornødne kvalitet til at blive godkendt.

Tilsynets samlede vurdering: 

  • Kløverengen kan samlet set redegøre for dets målsætning, målgruppe(r) og metoder. Der er på Kløverengen en struktureret tilgang og beskrivelse af faglige tilgange og metoder i forhold til borgernes problemstillinger og opstillede mål i borgernes handleplaner, hvor der også kan dokumenteres for, hvordan og i hvilken grad de valgte metoder bidrager til opnåelse af de mål, som i samarbejde med borgerne er sat for den enkelte borgers udvikling og trivsel.  
  • Kløverengen understøtter, at borgerne i så høj grad som muligt indgår i sociale relationer og lever et selvstændigt liv i overensstemmelse med egne ønsker og behov. Kløverengen medvirker til, at borgerne sikres mulighed for personlig udvikling og aktiv deltagelse i sociale aktiviteter og fællesskaber, og at borgerne opnår sociale kompetencer, gennem deltagelse i aktiviteter og sociale relationer samt netværk.

 

Socialtilsyn Hovedstaden har følgende fokusområder:

  • At Kløverengen er i en omstillingsproces, hvor man er ved at implementere nye faglige tilgange og metoder over for borgerne. Socialtilsynet konstaterer i den forbindelse, at Kløverengen bør være opmærksom på at sikre borgernes medinddragelse, medbestemmelse og indflydelse vedrørende beslutninger om dem selv og hverdagen på Kløverengen.
  • At der i forhold til temaet uddannelse og beskæftigelse, er der for borgere på Kløverengen § 107, opstillet klare indsatsbeskrivelser for borgernes kompetenceudvikling i forhold til at sikre fastholdelse i uddannelse og/eller beskæftigelse, og at der løbende følges op herpå.

 

Regodkendelsestilsynet resulterede i, at Kløverengen §§ 107 og 108 blev godkendt.

 

Tilsynsrapporten er vedhæftet. Derudover er vedhæftet afgørelsesbrev for regodkendelse af Kløverengen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender regodkendelsesrapport for Kløverengen og tager denne til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

På byrådsmøde d. 1/12-2015 blev Byrådet orienteret om DK Plejes udmelding om, at de alligevel ikke ønskede at være leverandør af hjemmehjælp i Ishøj Kommune. Administrationen har efterfølgende været i dialog med den rådgiver, der har været tilknyttet vedrørende udbuddet af hjemmehjælp. De de to tilbageværende leverandører fra udbuddet i efteråret 2014 er efterfølgende blevet vurderet. Det har desværre vist sig, at ingen af disse leverandører var mulige leverandører. Den ene leverandør levede ikke op til kravene i udbuddet og den anden leverandør ønskede ikke at være leverandør i Ishøj under gældende betingelser.

 

På denne baggrund har chefrådgiver Klaus Hansen udarbejdet vedhæftede notat, der skitserer forskellige muligheder i forhold til fremtidig praksis jf. vedlagte notat. Det foreslås på denne baggrund at vælge en løsning, hvor der alene er en privat leverandør frem til næste udbud af hjemmehjælp.

 

Der er jf. kontrakt mulighed for, at Ishøj Kommune kan forlænge kontrakten i op til 24 måneder. Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til en eventuel forlængelse inden ny udbudsrunde igangsættes.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at fortsætte med én privat leverandør af hjemmehjælp.

 

Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til en eventuel forlængelse af kontraktperioden for levering af hjemmehjælp.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at kontrakten forlænges med 12 måneder frem til 31/12-2017.

Bilag

Resume

KKR Hovedstadens afrapportering på Socialstyrelsens udmelding om ”Voksne med kompleks erhvervet hjerneskade” er fremsendt til politisk godkendelse i kommunalbestyrelserne i Region Hovedstaden.

KKR Hovedstaden har behandlet af rapporteringen 24. november og anbefaler at kommunalbestyrelserne godkender afrapporteringen.  

 

Sagsfremstilling

Evalueringen af kommunalreformen påpegede en frygt for en uhensigtsmæssig afspecialisering af viden på det mest specialiserede socialområde. Alle Folketingets partier har derfor indgået en aftale om at oprette en national koordinationsstruktur, som er forankret i Socialstyrelsen. Den nationale koordinationsstruktur skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevnenedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Det forventes, at kommunerne gennem afrapporteringerne kan redegøre for og sikre, at der ikke vil ske en uhensigtsmæssig afspecialisering inden for området ”Voksene med kompleks erhvervet hjerneskade”.

Kommunernes levering er overordnet set betinget af, at afrapporteringerne på de centrale udmeldinger bliver godkendt af Socialstyrelsen. Dette med henblik på at undgå en fornyet henvendelse fra Socialstyrelsen og i sidste ende et eventuelt driftspålæg, som Socialstyrelsen har fået kompetence til at give.

Rapporten konkluderer
Afrapporteringen konkluderer, at kommunerne i hovedstadsregionen fortrinsvis anvender en afgrænset gruppe af højt specialiserede tilbud til målgrupperne. Afrapporteringerne fremhæver dog en række områder, der i forskellig grad kan udfordre udbuddet af økonomisk og fagligt bæredygtige tilbud til målgrupperne i fremtiden. Udfordringerne på disse områder stiller ikke på nuværende tidspunkt områderne i akutte problemstillinger, men giver i forskellig grad anledning til handling for at sikre og udvikle udbuddet i fremtiden.

Disse områder kan opsummeres som følgende:

- At sikre en fortsat sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af ydelser ved at opretholde koordination af kapaciteten via rammeaftalen, at fremtidssikre kommunikationsområdet i hovedstaden samt at have fortsat fokus på dialog mellem kommuner og mellem kommuner og tilbud, eksempelvis i form af aftaler om samarbejde

- At rammerne på området på bedste vis understøtter kommunernes muligheder for at anvende højt specialiserede indsatser og tilbud ved at der fra centralt hold opstilles kriterier for de højt specialiserede indsatser og tilbud samt er der foretages en landsdækkende kortlægning af tilbuddene ud fra disse kriterier.

 

Ishøj Kommune

Ishøj Kommune varetager selv genoptræning på alment niveau og samarbejder med ambulante specialenheder om eksempelvis kognitiv og synsmæssig udredning og træning. Borgere, der har behov for et tværfagligt specialiseret rehabiliteringstilbud, bliver visiteret til døgnophold på Center for Neurorehabilitering – Kurhus Dianalund eller Kildebo i Faxe Kommune.

For at støtte borgerne og sikre koordination mellem de forskellige indsatser har Ishøj Kommune en hjerneskadekoordinator ansat i Ældre og Rehabilitering. Derudover er der en neuropædagogisk indsats på voksenhandicap-området rettet mod støtte og botræning for borgere i eget hjem. Der skal sikres en tæt koordination mellem hjerneskadekoordinator og det neuropædagogiske team, som er forankret under Center for Socialservice.

 

Sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

 

Afrapporteringen er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at afrapporteringen godkendes samt at sagen oversendes til Handicaprådet til orientering.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 at ophæve indkøbsordningen for visiterede borgere via firmaet Intervare. Administrationen er efterfølgende blevet kontaktet af Intervare, der har henledt opmærksomheden på, at andre kommunerne har ønsket at gennemføre samme beslutning. Intervare har klaget til Ankestyrelsen over disse beslutninger.

 

Administrationen har efterfølgende kontaktet Ankestyrelsen for at afsøge lovgrundlaget for at ophæve indkøbsordningen. Ankestyrelsen har i svar til Ishøj Kommune tilkendegivet, at de ikke finder det i overensstemmelse med gældende lovgivning at ophøre med indkøbsordningen. Grundlaget er at kommunerne er forpligtet til at stå for, og finansiere, levering af varer i henhold til indkøbsordningen.

 

Administrationen foreslår på den baggrund, at der fortsættes med hidtil gældende indkøbsordning. Ordningen koster 641.000 kr. årligt. Finansieringen af indkøbsordningen forslås medtages ved budgetopfølgning 31. januar 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at fortsætte indkøbsordningen og medtage finansieringen af denne ved budgetopfølgning 31. januar 2016.

Beslutning

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Hermed fremlægges aktivitetsoversigt for 1. halvår af 2016.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager aktivitetsoversigten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt i det punkt om effektdokumentation på $85-området flytter til møde i marts.

Bilag