Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. januar 2021 kl. 16:30

Virtuelt møde

Resume

Beslutningssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på sit møde d. 12. august 2020, at igangsætte en uvildig analyse ved BDO til afdækning af tilbud i Det Gule Hus, herunder med fokus på aktiviteter, borgernes tilfredshed og forventninger samt ramme for ledelse og personale. BDO har nu tilendebragt analysen, og fremlægger anbefalinger for området (se bilag). Konsulenter fra BDO deltager under punktet, og vil gennemgå analysens resultater og anbefalinger.

Sagsfremstilling

Med baggrund i erfaringer fra det socialpsykiatriske tilbud Det Gule Hus samt bidrag fra brugere og medarbejdere/ledelse, vil administrationen igangsætte en inddragende proces for at optimere det samlede socialpsykiatriske område. Afrapporteringen fra BDO angående Det Gule Hus (se bilag: Afdækning af rammer for tilbud i Det Gule Hus) vil være rammesættende for den kommende proces. BDO`s afrapportering tager udgangspunkt i 3 temaer:

 • Tema 1: Formål, kerneopgaven og rammer
 • Tema 2: Den sociale kapital
 • Tema 3: Indsatser og tilbud


Anbefalinger

BDO fremstiller 15 handlingsanvisende anbefalinger inden for hver af de tre temaer:

For Tema 1: Formål, kerneopgaven og rammer anbefaler BDO, at:

 • Der skal sikres kendskab og commitment til formålet blandt alle aktører omkring Det Gule Hus.
 • Udmøntning af kerneopgaven vanskeliggøres af manglende ledelsesmæssig ramme og retning. En revitalisering af kerneopgaven er nødvendig.
 • En tydelighed omkring de lovmæssige rammer og udmøntningen heraf, vil bidrage til at sikre bedre fælles tilgang og tydeligere planlægning af, hvad alle kan forvente i Det Gule Hus.
 • Ishøj Kommune tager stilling til, om Det Gule Hus skal rumme de definerede målgrupper, der ikke anvender Det Gule Hus i dag, med de nødvendige tiltag, det vil kræve, eller om der skal ske nogle reformuleringer i grundlaget for Det Gule Hus.
 • Det er nødvendigt at afklare, om man kan strukturere sig ud af udfordringer med de fysiske rammer ved at lave flere aktiviteter udenfor Det Gule Hus eller ved at udvide åbningstiden eller nedsætte ambitionsniveauet for, hvad der skal kunne rummes i Det Gule Hus.

For Tema 2: Den sociale kapital anbefaler BDO, at:

 • Der er behov for at sikre tydelige rammer for ledelsesrollen og udmøntningen af denne gennem en tydelig rollebeskrivelse, og en tydelig faglig retning.
 • Påvirke kulturen og den sociale kapital gennem et fælles arbejde om etablering af fælles mål, afklaring af rolle, ansvar og kompetencer- samt en udmøntning af samarbejdsprincipperne.
 • Der arbejdes med at højne den sociale kapital for at skabe et bedre arbejdsmiljø
 • Definere faglige tilgange og metoder, der skal være bærende i Det Gule Hus, for at understøtte formålet.
 • Det defineres, hvilke kompetencer, der er nødvendige for at understøtte formålet
 • Der gennemføres kompetenceafdækning af ledelse og medarbejdere, for at identificere eventuelle kompetencegab mod at indfri målene for Det Gule Hus og dermed kompetencestrategien.
 • Ishøj Kommune revurderer hvilken organisatorisk form, den brugerinddragende indsats skal have.

For Tema 3: Indsatser og tilbud anbefaler BDO, at:

 • Der etableres en fælles forståelse af, hvilken faglig platform der er grundlaget for tilgangen og aktiviteterne i Det Gule Hus, for herefter at finde metoder, der understøtter den valgte tilgang.
 • De professionelle og pædagogiske kompetencer sættes bedre i spil gennem konkrete metoder og at dette integrerer muligheden for at inddrage frivillige i indsatserne.
 • Tilbud, indsatser og aktiviteter tydeliggøres og udmøntes - evt. gennem årshjul til formidling af tilbud og aktiviteter.
 • De fysiske rammer revurderes/genindrettes med henblik på at understøtte det sociale samvær for flere.

Administrationen har valgt at opfølge med vedhæftede procesplan.


Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • At administrationen arbejder videre med de opstillede handleanvisninger fra BDO.
 • At administrationen i forbindelse med de foreslåede handleanvisninger arbejder med at få gavn af faglige synergier og volumen indenfor det samlede udførerområde på Handicap og Psykiatriområdet, således at medarbejderkompetencer og tilbudsvifte kommer bedre i spil.
 • At der i processen også ses på tilpasninger i forbindelse med kommende ændringer angående det forpligtende samarbejde.
 • At sagen genforelægges maj 2021 med status på processen.
 • At Social- og Sundhedsudvalget tiltræder den foreslåede procesplan.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.


Beslutning

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.

Bilag

Resume

Beslutningssag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 12. august 2020, at administrationen påbegyndte en intern analyse af det voksenspecialiserede socialområde og af vejlederteamet samt myndighed. Analysen skal ses i sammenhæng med ekstern analyse fra BDO.
Administrationen fremlægger status for analysens 1. fase.

Sagsfremstilling

I vedhæftede afrapportering foreligges følgende:

 • Målgruppebeskrivelse.
 • Beskrivelse af § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Oversigt over ydelser/tilbud under § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Beskrivelse af ydelser/tilbud under § 82 a, § 82 b samt § 85.
 • Overordnet kapacitetsanalyse

1. fase danner et overordnet overblik og et vidensgrundlag for det voksenspecialiserede socialområde, og udgør et afsæt for det videre arbejde i projektgruppen og for eventuelle fremtidige politiske beslutninger på området.

Foreløbige konklusioner efter analysens 1. fase er følgende:

 • Der er få brugere af gruppetilbud
 • Flere gruppetilbud har samme grundlæggende socialpædagogiske formål.
 • Meget få borgere vurderes af vejlederne i Neuroteamet til at have potentiale for progression.
 • 19 % af psykiatriområdets borgere vurderes at have potentiale for større grad af progression
 • Det vurderes, at 23 % af psykiatriområdets borgere med den rette støtte og indsats helt kan slippe støtten.
 • Borgernes fordeling i kategorierne let støtte, moderat støtte, stor støtte og omfattende støtte fordeler sig overvejende i let til moderat støtte.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • At der igangsættes en udvikling og revision af tilbud og aktiviteter.
 • At der igangsættes udvikling af hvordan der arbejdes med opfølgning og progression.
 • At der igangsættes en udvikling og revision af fælles faglig tilgang.

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Beslutning

TIltrådt. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og i Handicaprådet.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Kommunen kan med hjemmel i servicelovens § 117 tilbyde borgere over 65 år, som modtager både praktisk og personlig hjælp, vederlagsfri befordring til vaccination mod COVID-19. Sagen fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i bekæmpelse af COVID-19 er man i Danmark i gang med at vaccinere landets indbyggere mod sygdommen. Regeringen har vedtaget en udrulningsplan for, hvilke målgrupper der skal vaccineres først. Her er ældre og udsatte borgere højt prioriteret. Det betyder, at man allerede i januar 2021 går i gang med at vaccinere borgere over 65 år, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 (hjemmehjælp). Da denne borgergruppe kan have svært ved selv at komme til et vaccinationssted, har Sundheds- og Ældreministeriet d. 18. december 2020 udsendt Notat om befordring til vaccination mod COVID-19. Kommunerne opfordres i dette notat til at tilbyde vederlagsfri befordring til vaccination mod COVID-19 med hjemmel i servicelovens § 117, til borgere over 65 år, som modtager både personlig og praktisk hjælp.
I KL-mail af d. 30. december 2020 præciseres målgruppen yderligere, idet det fremgår, at målgruppen defineres som
immobile borgere, hvilket er borgere over 65 år, som modtager både personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83, og som ikke selv kan transportere sig eller få en pårørende til at forestå transport til et vaccinationssted.
Det fremgår endvidere af KL`s mail, at den vederlagsfri transport vil ske på gruppebasis. Det vil være kommunen og regionen, som aftaler, hvornår der kan vaccineres "grupper af immobile borgere". For nuværende afventes yderligere information om, hvordan vaccination af "grupper af immobile borgere" vil foregå.

I Ishøj Kommune er der ca. 500 borgere, som er over 65 år, og som modtager både personlig og praktisk hjælp. Hvor mange af disse borgere, der ikke selv kan forestå transport til vaccination, er usikkert. I teorien kan alle 500 borgere være i målgruppen for vederlagsfri befordring til vaccination mod COVID-19. I praksis forventes det dog ikke, at alle 500 borgere vil have brug for befordring. Det skal samtidig nævnes, at vaccinen først virker ved to vaccinationer, hvorfor alle borgere skal vaccineres to gange med tre ugers mellemrum. Der vil således være behov for at tilbyde vederlagsfri befordring til to vaccinationer. De økonomiske konsekvenser af vederlagsfri befordring til vaccination for COVID-19 kendes for nuværende ikke. Administrationen kender aktuelt ikke opgavens omfang samt økonomi. Administrationen fremlægger en sag når rammerne herfor kendes.

Administrationen anbefaler derfor, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at immobile borgere over 65 år, som modtager både personlig og praktisk hjælp, tilbydes vederlagsfri befordring til vaccination mod COVID-19.


Vedhæftet er notat vedrørende kørsel efter servicelovens § 117, notat fra Sundheds- og Ældreministeriet samt KL-mail af d. 30. december 2020.

Lovgrundlag

Servicelovens § 117, stk. 1 (lovbekendtgørelse nr. 1287 af 28. august 2020)


Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter,
at der tilbydes vederlagsfri befordring til vaccination mod COVID-19 for immobile borgere over 65 år, som modtager både personlig og praktisk hjælp.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
BDO har foretaget uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

BDO har på vegne af Ishøj Kommune d. 6. og 7. november 2020 foretaget uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder inden for pleje og praktisk hjælp bliver overholdt. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynet bemærker

 • at indførelsen af 4 ugers dispensering af medicin kan være en udfordrende opgave, som fordrer en stærk disciplin hos medarbejderne og ekstra indsats i forhold til opbevaring af en større mængde medicin.


Tilsynet anbefaler

 • at der rettes et målrettet fokus på udarbejdelsen af handlingsanvisninger for både Service- og Sundhedslovsområdet.
 • at der iværksættes udvikling i forhold til medarbejdernes indsats under medicinhåndteringen. Herunder, at der arbejdes med, at der altid er cpr.nr. og navn på borgernes doseringsæsker, at der sættes anbrudsdato på salver, dråber og anden medicin, der har begrænset holdbarhed efter åbning, at der arbejdes med dokumentation af administreret ikke-dispenserbar medicin, samt at der er fokus på adskillelse af aktuel og ikke aktuel medicin.
 • at der arbejdes med at sikre større tilfredshed hos borgerne, som modtager personlig pleje, så borgernes behov og de visiterede ydelser leveres efter Ishøj Kommunes kvalitetsstandarder. Herunder, at der sikres de nødvendige faglige kompetencer i opgaveløsningen, kontinuitet i leveringen, samt at vikarer er bekendte med indsatsen hos borgeren.
 • at der i forhold til oplysninger fra borgerne er behov for en indsats omkring adfærd og kommunikationsform. Herunder, at der udarbejdes kodeks for god kommunikation og adfærd i mødet med borgerne.

Ledelsen i Hjemmeplejen er ved at indarbejde anbefalingerne i den daglige drift, og har derfor lavet en handlingsplan for, hvordan man konkret vil arbejde med anbefalingerne.

Vedhæftet er tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen samt handlingsplan.


Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport samt handleplan til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 8. december 2020 meddelt, at Ishøj Kommune tildeles i alt 222.000 kr. til projektet ” En særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte”. Midlerne fordeles på baggrund af en fordelingsnøgle, hvor kun kommuner, hvis andel af ansatte elever på erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper, med udenlandsk herkomst overstiger 35 pct., får andel i puljen. Blandt de kommuner, som er berettiget til tilskud, fordeles dette relativt efter antallet af elever med udenlandsk herkomst efter den 1. januar 2020.


Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner er med aftalen om kommunernes økonomi for 2020 enige om at nedsætte en task force, der har til opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere. Task forcen anbefaler i ”Veje til flere hænder – Task Force om social- og sundhedsmedarbejdere”, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.
I Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder er der afsat en ramme på 30 mio. kr. til initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked, heraf anvendes 23 mio. kr. til en pulje målrettet en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

Puljen skal medvirke til at fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.
Anvendelsesperioden for midlerne udløber den 31. december 2021, og ministeriet forventer projektet gennemført i perioden fra 1. januar 2021 til 31. december 2021.
Uddannelseskonsulent på SOSU-området i Center for Voksne og Velfærd vil være tovholder, og vil i løbet af første kvartal 2021 lægge planer for anvendelse af midlerne og efterfølgende initiere og implementere de skitserede tiltag i Ishøj kommune.
Der vil blive fremlagt en plan til politisk niveau i forhold til anvendelse af midlerne.

Fristen for ansøgning af midlerne i ministeriet skal ske senest 14. december 2020. Administrationen har derfor valgt at ansøge om beløbet og sikre den formelle bevilling via Økonomi- og Planudvalget og Byrådet efterfølgende. Social- og Sundhedsudvalget vil blive orienteret om projektet på sit møde 14. december og efterfølgende få forelagt fagudvalgssag primo 2021.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager 222.000 kr. i 2021 (på bevillingsområde B60.30.10) til fastholdelse af projekt vedr. SOSU. Der er ingen egenfinansiering.
Der skal ikke aflægges et revisorpåtegnet regnskab for kommunernes anvendelse af de tildelte midler, men kommunen skal kunne dokumentere de afholdte udgifter. Dokumentationen skal opbevares af kommunen i fem år.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Opfølgning på udflugter for plejehjemsbeboere fra Social- og Sundhedsudvalgets møde i september 2020: Ishøj Kommune har modtaget kr. 120.000 til at arrangere udflugter for plejehjemsbeboerne, jf. regeringens sommerpakke. I 2020 er der afviklet seks heldagsture til Thorsvang Samler Museum samt syv guidede busture rundt i Ishøj med frokost på Ishøj Vandrerhjem for i alt 77 beboere fra hhv. Torsbo og Kærbo. På grund af COVID-19 situationen har ministeriet givet tilladelse til, at resterende midlerne kan overføres til 2021. Derfor overføres kr. 53.000 til 2021 til afvikling af flere udflugter for plejehjemsbeboerne. Endelig afrapportering fremlægges så snart, de sidste udflugter er afviklet, senest i slutningen af 2021. Indslag om udflugterne kan ses via dette link: https://youtu.be/Tdk-ZoNVNVg
 • Ishøj Kommunes demenskonsulent har udformet et notat vedr. vejledning i forbindelse med fremtidsfuldmagter til demensramte borgere og deres pårørende. Bilaget er vedlagt.
 • KL har fremsendt status vedr. kommunernes indsats i forbindelse med nedlukning. KL har ultimo november foretaget en rundspørge til en række kommuner i forhold til kommunernes indsats i forbindelse med skærpet restriktioner grundet covid-19 over for socialt udsatte. Det er KL’s vurdering, at kommunerne forsat har et betydeligt fokus på udsatte borgeres vanskelige situation (se vedhæftede).
 • Status på madserviceordningen på Kærbo:
  Social- og Sundhedsudvalget tiltrådte på mødet i august 2020 forslag til ændringer i madserviceordningen på Kærbo. Udvalget ville gerne have en status på den ændrede ordning i december 2020. Grundet de mange udfordringer der har været som følge af COVID-19, er ændringerne i madserviceordningen ikke trådt i kraft endnu. Den nye madserviceordning træder i kraft pr. d. 1. januar 2021, hvor der leveres mad 2 gange ugentligt. De borgere, der er tilmeldt madservice fra Kærbo, er blevet orienteret om ændringerne d. 15. december 2020 via brev, som er blevet omdelt samtidig med levering af maden. Brevet er vedhæftet. Der fremlægges status på madserviceordningen til aprilmødet.
 • Orientering om aktuel vaccinationsproces for ældre og sårbare borgere.
 • Social- og Indenrigsministeriet har udsendt orientering om ny bekendtgørelse om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for det offentlige og af privates rettigheder over for det offentlige på socialområdet som led i håndtering af COVID-19 (se bilag).
 • Der er ændrede rammer for brug af Det Gule Hus (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Der gives ingen klagesager i den forgangne periode.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringssag

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om nøgletal.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Seniorrådet har fremsendt ændrede vedtægter. Der fremlægges en særskilt sag til februarmødet 2021.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, vil vi ved virtuelle møder oprette et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at referatet godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.