Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. april 2016 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgsmødet i maj afholdes på Rådhuset.

 

Udkast til værdighedspolitik forslås fremlagt under Borgmesteren nævner på Byrådsmødet i maj med henblik på efterfølgende udsendelse i hørring. Dette er med henblik på at opnå så lang hørringsproces som muligt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige børn. Den primære målgruppe for indsatsen er de 3 - 6årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På udvalgsmøderne i november 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen for projektet som samtidig fik navnet ”Livsglade børn som bruger deres krop”. På samme møde fremsatte Social- og Sundhedsudvalget et ønske om en løbende opfølgning og orientering på projektet i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget i henhold til foreløbig tidsplan. Dette er den tredje status på projektet. Statusnotat er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem daginstitutionerne, Sundhedsplejen, Center for Børn og Forebyggelse, Center for Dagtilbud og Skoler og de praktiserende læger. Der er endvidere tilknyttet en medarbejder fra Stabsenheden for Sundhedsudvikling, som indgår i den tværfaglige projektgruppe. Institutionerne har udpeget tovholdere for projektet, som blandt andet får til opgave, i samarbejde med projektlederen, at beslutte hvilke lege og bevægelsesaktiviteter, der skal igangsættes.

 

I vedhæftede notat gives den tredje status på projektets aktiviteter:

1.      Kommunikationsplan

2.      Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats

3.      Afdækning af medarbejdernes kompetencer

4.      Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i kommunens daginstitutioner

5.      Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende

6.      Forældrekonference

7.      Klare snitflader og arbejdsgange på tværs af kommunens centre og styrkelse af det tvær-faglige samarbejde

8.      Afrikaturen

9.      Samarbejde med de praktiserende læger

10.   Øvrige indsatser der understøtter projektets mål

11.   Løbende evaluering af projektets effekt

 

I november 2015 vedtog Børne- og Undervisningsudvalget og Social – og Sundhedsudvalget et koncept for løbende evaluering for projektet. I vedhæftede status følges op på evalueringspunkterne for så vidt angår de punkter, der indtil nu er målt på.

 

Projektlederen følger løbende op på projektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan. Det foreslås, at næste status gives i september 2016.

IndstillingForslag til beslutning: 14. marts 2016, pkt. 30:

Børne- og Undervisningsudvalget tager orienteringen til efterretning.Børne- og Undervisningsudvalget, 14. marts 2016, pkt. 30:

 

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Resume

Der skal træffes beslutning om at sende Forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

Park-, Vej- og Miljøcenter har i samarbejde med Plan udarbejdet et forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune. Politikken er omtalt i Ishøj Kommuneplan 2009, Plan- og Klimastrategi 2012 og Ishøj Kommuneplan 2014.

Politikken tager udgangspunkt i Ishøj Kommunes mangfoldige natur og de muligheder, som naturen giver for friluftsliv og klimatiltag. I politikken arbejdes med 4 temaer: Natur, Sundhed, Oplevelser, Klima. For hvert tema opstilles en række visioner og målsætninger, der alle arbejder henimod at få endnu flere til at benytte de mange rekreative tilbud i vores omgivelser, samt at sikre den fortsatte udvikling af kommunens grønne områder i byen og på landet.

I processen med udarbejdelsen af politikken er der lagt vægt på en bred inddragelse af interessenter. I foråret 2014 blev der således holdt en workshop for ca. 20 medarbejdere i kommunen samt en workshop for Grønt Forum. Til workshoppen for medarbejdere deltog rerpæsentanter fra Park og Vejcenter, Plan-, Bygge- og Miljøcenter, Ishøj Forsyning, Strandparken, Kulturel Forvaltning, Sundheds- og Ældrecenter, Ishøj Naturcenter, Turistbureauet samt Kommunikation. I den aktuelle politiske behandling af politikken fremlægges den for alle fagudvalg inden behandling i Byrådet.

Den offentlige høringsproces foreslås udover høring på hjemmesiden at omfatte gå- og cykelture samt bustur, for herved at involvere og møde borgerne ude i naturen. Vi ønsker med den aktive høringsform, at synliggøre flere af de grønne og blå værdier i Ishøj Kommune. Forslag til offentlig høringsproces er vedlagt. Den offentlige høring forventes at forløbe fra uge 18 til uge 26.

Politikken fremlægges i en fuld version og i en PIXI version til brug for høringen. Der er i materialet lagt vægt på en illustrativ og formidlingsvenlig opsætning. Enkelte billeder i materialet vil inden høringen blive udskiftet til billeder med mennesker på, heriblandt forsiden.

Politikken vil efter offentlig høring og endelig politisk vedtagelse blive fulgt af et handlingskatalog med konkrete handlinger til forbedringer indenfor natur- og friluftsområdet. Handlingskataloget vil ligeledes blive politisk forelagt.

 

Indstilling

at Forslag til Natur- og Friluftspolitik for Ishøj Kommune sendes i offentlig høring i 8 uger. Offentliggørelsen finder sted umiddelbart efter behandling i Ishøj Byråd.

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Politikken har i sig selv ikke økonomiske konsekvenser. Økonomiske forhold skal afklares før realisering af konkrete handlinger i det efterfølgende handlingskatalog.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2015 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet.

Sagsfremstilling

Ankestatistik 2015

I 2015 har Ankestyrelsen afgjort 136 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet, herunder afgørelser truffet i henhold til aktivloven, pensionslovene og sygedagpengeloven. Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til afgørelsesområder:

 

Afgørelsesområde

Antal sager 

 Stadfæstelse

74 

 Ændring

13 

Hjemvisning

33

Afvisning 

16 

 

 Nedenstående tabel viser, hvordan Ankestyrelsens 33 afgørelser om hjemvisning og 13 afgørelser om ændring har fordelt sig på lovområder:

 

Sagsområde

Ændring

Hjemvisning

Serviceloven, børneområdet

4

17

Serviceloven, voksenområdet

2

8

Retssikkerhedsloven

-

-

Aktivloven

4

7

Sygedagpengeloven

1

-

Pensionsloven

2

-

Lov om højeste, mellemste førtidspension mv.

-

1

 

For en uddybning af nedenstående, se vedhæftede bilag.

 

Omgørelsesprocent 2015

I 2015 har Ishøj Kommune haft en omgørelsesprocent på 38 % mod en omgørelsesprocent på 27 % landstotal.

 

Det bemærkes, at omgørelsesprocenten ikke vurderes at give et retvisende billede af, om Ishøj Kommune træffer flere forkerte afgørelser end andre kommuner - omgørelsesprocenten giver et billede af, hvor mange af klagesagerne, der bliver omgjort, men når man sammenligner de enkelte kommuner, er der nogle forbehold.

 

Der kan eksempelvis være forskelle på, hvor mange borgere, der i de enkelte kommuner klager over en bestemt type afgørelse - hvis der i en kommune er relativt mange, der klager over kommunens afgørelser, kan det i nogle tilfælde give en lav omgørelsesprocent; ovendt kan en høj omgørelsesprocent dække over, at der er relativt få klager over kommunens afgørelser, men at disse klagesager rent faktisk bliver omgjort af Ankestyrelsen.

 

Ishøj Kommunes højere omgørelsesprocent end landstotal kan skyldes ovenstående, men det kan ikke udelukkes, at den højere omgørelsesprocent kan skyldes ændrede servicenivauer på eksempelvis børneområdet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget samt Børne- og Undervisningstudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik 2015 til efterretning.

 

Social- og Sundhedsudvalget beslutter endvidere, om årsagen til den højere omgørelsesprocent i Ishøj Kommune skal undersøges nærmere for så vidt angår centrene under Social- og Sundhedsudvalget.

 

Beslutning

Begge punkter tiltrådt.

Økonomi

-

Lovgrundlag

-

Bilag

Resume

Folketinget har vedtaget Lov nr. 296 af 22. marts 2016, som indeholder ændringer på kontanthjælpsområdet. Lov nr. 296 af 22. marts 2016 forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning og drøftelse af konsekvenserne heraf.

Sagsfremstilling

Lov nr. 296 af 22. marts 2016 træder i kraft d. 1. april 2016 med virkning d. 1. oktober 2016.

Lov nr. 296 af 22. marts 2016 indfører et nyt kontanthjælpsloftet og en 225-timers regel, og ændrer kontanthjælpsmodtageres ret til ferie.

Kontanthjælpsloftet

Kontanthjælpsloftet størrelse af hænger af, hvilken ydelsessats (integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp) personen modtager, samt om personen er enlig, gift/samlevende eller forsørger. Loftet udgøres af selve ydelsen samt særlig støtte og boligstøtte. Hvis de forskellige ydelser tilsammen overstiger loftet, reduceres den særlige støtte og boligstøtten.

225-timers reglen

225-timers reglen betyder, at en person, der har modtaget kontanthjælp i sammenlagt 1 år, skal have arbejdet mindst 225 timer i ordinær ustøttet beskæftigelse (6 ugers fuldtidsarbejde) inden for de seneste 12 måneder for at bevare retten til fuld hjælp.

Undtaget fra 225-timers reglen er dog ugifte personer, der modtager uddannelseshjælp på SU-niveau eller integrationsydelse, samt personer med så begrænset arbejdsevne, at de ud fra et konkret skøn vurderes ikke at kunne arbejde 225 timer inden for 1 år på det ordinære arbejdsmarked.

Det forventes således at alle jobparate og de fleste uddannelsesparate vil være omfattet af 225-timers reglen, mens en stor del af de aktivitetsparate vil være omfattet af undtagelsen.

Ret til ferie for kontant- uddannelses- og revalideringshjælp/ydelse

Ændringerne i kontanthjælpsmodtageres ret til ferie betyder, at kontanthjælpsmodtagere alene vil være berettiget til 4 ugers ferie, og at en enkelt ferieperiodes længde ikke kan overstige 2 uger.

Konsekvenser for Ishøj Kommune

Kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen forventes at berører 240 kontanthjælpsmodtagere i Ishøj Kommune, hvilket vil betyde færre udgifter til kontanthjælp for Ishøj Kommune, der dog modsvares af et reduceret bloktilskud jf. beregninger udarbejdet af Borgerservice jf. vedhæftede bilag.

For de berørte personer vil kontanthjælpsloftet og 225-timers medføre et væsentligt lavere rådighedsbeløb afhængig af om man er enlig, samlevende eller gift, jf. cases udarbejdet af Borgerservice jf. vedhæftede bilag.

Konsekvensen af det lavere rådighedsbeløb kombineret med, at der I Ishøj Kommune ikke forefindes tilsvarende mange billige boliger samt manglende hjemmel til at hjælpe de berørte borgere økonomisk, kan medvirke til en fremadrettet stigning i antallet af boligudsættelser og huslejerestancer  i Ishøj Kommune.

I forlængelse heraf henvises til debatindlæg i Danske Kommuner d. 10. marts 2016, og tale på Kommunalpolitsk Topmøde i KL 2016 fra socialudvalgsformanden i Ishøj Kommune jf. vedhæftet bilag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager Lov nr. 296 af 22. marts 2016 til efterretning og drøfter konsekvenserne af dette.

Beslutning

Punktet udsættes til næste møde. Der foretages forinden en genberegning af de konkrete cases incl. indhold af alle sociale ydelser. Der ønskes tillige en opgørelse over udviklingen i antallet af borgere der udsættes i boligselskaberne.

Økonomi

Lov nr. 296 af 22. marts 2016 forventes at betyde færre udgifter til kontanthjælp for Ishøj Kommune, der dog modsvares af et reduceret bloktilskud.

De direkte administrative konsekvenser af lovændringen kompenseres delvist via bloktilskuddet.

Aflede administrative konsekvenser, herunder råd og vejledning, flere enkeltudgiftsansøgninger og eventuelle boligudsættelser, kompenseres ikke.

Lovgrundlag

Lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love.

Bilag

Sagsfremstilling

De regionale og kommunale repræsentanter i den administrative styregruppe for sundhedsaftalen har på møde den 11. marts 2016 godkendt at vedlagte udkast til samarbejdsaftaler om voksne med psykiisk sygdom udsendes i høring.

 

Baggrund

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen har siden 2007 haft bilaterale samarbejdsaftaler, der beskriver samarbejde og snitflader mellem regionen og kommu-nerne i forbindelse med henvisning, udredning, behandling og rehabilitering af voks-ne borgere henholdsvis børn og unge med psykisk sygdom.

I sundhedsaftalen for 2015–2018 blev det aftalt, at samarbejdsaftalerne skulle revideres og omdannes til to generiske aftaler - for voksne borgere henholdsvis børn- og unge med psykisk sygdom - gældende for hele regionen. Herunder blev det aftalt, at de reviderede aftaler skal tydeliggøre almen praksis rolle i samarbejdet omkring de enkelte borgeres forløb.

 

Center for Socialservice har udarbejdet høringssvar vedr. samarbejdsaftalen om voksne med psykisk sygsom.

 

Høringssvar, udkast til samarbejdsaftale samt høringsbrev er vedhæftet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller forslaget til godkendelse.

Bilag

Sagsfremstilling

Fra den 1. januar 2016 er der sket en ændring i Lov om social service med hensyn til forebyggende hjemmebesøg. Ændringen indebærer at kommunerne skal udvide målgruppen for forebyggende hjemmebesøg.

 

Notat med orientering om lovændringen er vedlagt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Punktet sendes til Senior- og Udsatterådet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution har i 2015 været på tilsyn på plejehjemmet Torsbo. Der er i denne sammenhæng udarbejdet en rapport. Rapporten viser, som i foregående år, at Torsbo et et velfungerende plejehjem, der er i stand til at udvikle sig i takt med den generelle udvikling på området. Ifølge rapporten har ledelsen og personalet på Torsbo arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav siden sidste tilsyn i 2013. Der er dog fundet enkelte fejl og mangler, indenfor områderne sundhedsfaglig dokumentation, medicinhåndterning samt patientrettigheder. Næste tilsyn vil blive foretaget på Torsbo i 2016.

 

På plejehjemmet Kærbo blev der ikke fundet fejl og mangler under Embedslægens tilsyn i 2014, hvorfor der først foretages tilsyn igen i 2016.

 

Det kommunale tilsyn har ligeledes udført uanmeldt tilsyn på både Kærbo og Torsbo i 2015. Tilsynets vurdering lyder, at Ishøj Kommune har to meget veldrevne plejehjem, der formår at udvikle sig løbende i takt med udviklingen i borgernes behov og den generelle samfundsudvikling på området. Ligeledes formår begge plejehjem at planlægge og udføre tiltag, der sikrer den gode kvalitet i plejen, med den rette balance imellem sikkerhed i plejen og livskvalitet for borgerne.

 

Tilsynsrapporter er vedhæftet.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning.

 

Punktet sendes til Seniorrådet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj kommune reviderer årligt kvalitetsstandarderne for træning. Hermed fremlægges kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning gældende fra maj 2016.

 

Der er er i kvalitetsstandarderne ingen ændringer i forhold til den nuværende standard.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for træning.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.

 

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp og personlig pleje samt madservice fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er foretaget sproglige ændringer samt flyttet på nogle afsnit.

I kvalitetsstandarden ”personlig og praktisk støtte” er der ingen serviceændringer, dog er det rettet i standarden at hovedrengøring er ændret til 5 timer, jvf budgetbeslutning 2016.

I kvalitetsstandarden ”madservice” er borgerens betaling reguleret jvf. budget 2016. Tilskuddet til fritvalgsbeviserne er ligeledes reguleret.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk bistand samt madservice.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Kvalitetsstandard hjælpemidler fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er ingen serviceændringer i kvalitetsstandarden, der er dog nogle få sproglige ændringer samt flyttet på nogle afsnit.

Der er præciseret, at hvis borger vælger at benytte muligheden for ”det frie valg” af leverandør af hjælpemidler, at firmaet skal  været CVR oprettet og at tilbuddet skal godkendes af de sagsbehandlende terapeuter inden købet. Ligeledes er det præciseret, at hvis hjælpemidlet er en ”forbrugsgode” (et produkt der fremstilles og forhandles bredt) så er der en minimumspris på produktet på 500 kr.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for hjælpemidler.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

Resume

Kvalitetsstandard for plejebolig- og ældrebolig fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2016.

Sagsfremstilling

Der er ingen serviceændringer i standarderne. Der er foretaget enkelte sproglige rettelser i de to dokumenter, dog er der foretaget en enkelt ændring i standarden ”plejeboliger” således at Torsbo som Kærbo nu har døgnpladser.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarderne for pleje- og ældrebolig.

 

Punktet sendes til Senior- og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag