Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. maj 2015 kl. 16:00

Kløverengen, Kløvervænget 72, 2625 Vallensbæk, Rundvisning kl. 16:00, ordinært møde kl. 16:30.

Resume

På mødet vil der blive holdt oplæg om Shared Care, et sundhedsfremmende tilbud til brugere af psykiatrien.

Sagsfremstilling

Oplæg om Shared Care:

På mødet vil Karoline Winther Lund, leder Handicap og Psykiatri, Sanne Bengtsson, medarbejder i vejlederteamet samt Kim Jensen, bruger af socialpsykiatrien fortælle om Shared Care med udgangspunkt i cykelprojektet "Vestegnen til Skagen".

Hvad er Shared Care:

Shared Care er et projekt mellem 7 vestegnskommuner, Psykiatrisk Center Glostrup, Distriktspsykiatrisk Center Glostrup og Distriktspsykiatrisk Center Ishøj. Formålet med Shared Care er at forbedre sundheden blandt psykiatribrugere, at sætte fokus på øget brugerinddragelse samt styrke samarbejdet mellem behandlings- og socialpsykiatrien og den almene praksis. Shared Care er et toårigt projekt der løb fra 2012-2014, og var finansieret af den regionale 50 millioners pulje. Herudover har kommunerne været medfinansierende i form af medarbejdere, arbejdstimer, lokaler mm.

Målgruppen for projektet er brugere af psykiatrien på Vestegnen.

Vestegnen til Skagen:

Et konkret eksempel på Shared Cares brugerinddragelse er projektet "Vestegnen til Skagen", som løb af staben i sensommeren 2014.  D. 31. august 2014 hoppede mere end 75 brugere og medarbejdere på cyklen og kørte de godt 350 km. fra Vestegnen til Skagen. Fra Ishøj deltog 5 borgere og 2 medarbejdere.

Se videoen "Vestegnen til Skagen – the movie”: http://vimeo.com/107671441  

"Vestegnen til Skagen" gav mange positive effekter, herunder et stærkt sammenhold og netværk både på tværs og mellem medarbejdere og brugere. Cykelløbet viste, at selvom man kæmper med en psykisk sygdom, så kan man godt have både drive og vilje. Et helt konkret output af cykelløbet er, at der efterfølgende er etableret en cykelklub, hvor det er brugere af psykiatrien, der er tovholdere.

Resultater af Shared Care:

Shared Care blev i slutningen af 2014 evalueret og evalueringsrapporten viste særdeles positive resultater for både medarbejdere og brugere af psykiatrien. På medarbejdersiden er der skabt netværk og tættere samarbejde på tværs, hvilket bl.a. har givet mulighed for at henvise brugerne til sundhedsfremmende tilbud på tværs af kommunegrænser og sektorer. På brugersiden har Shared Care bidraget til, at sundhed nu i højere grad er blevet et middel til det gode liv.

Forankring af Shared Care:

Shared Care er fortsat i 2015, men finansieres nu af de 7 kommuner, Psykiatrisk Center Glostrup, Distriktspsykiatrisk Center Glostrup og Distriktspsykiatrisk Center Ishøj.

Evalueringsrapport om Shared Care uddeles på mødet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering og evalueringsrapport til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Sagsfremstilling

Orientering om endelig afgørelse vedr. Løkkekrogen.

 

Ishøj Kommune har fået tilsagn om kr. 636.832 fra Puljen til de mest udsatte ældre - klippekortmodellen, som SSU behandlede på mødet d. 9. marts 2015. Beløbet er en smule højere end ansøgt, da to kommuner ikke har ansøgt om midler fra puljen, og midlerne derfor er blevet fordelt blandt de tilgodesete kommuner.

 

 Der er modtaget invitation til politisk dialogmøde den 25. juni 2015 omkring praksisplan og sundhedsaftale. Målgruppen for mødet er Borgmestre, udvalgsformænd for Sundheds- og psykiatriområdet + direktører/centerchefer.

Beslutning

Udvalget ønsker en status for klippekortprojektet ultimo 2016 i forbindelse med regnskabsaflæggelse. 

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Indstilling

Social - og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.  

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har i december 2014 gennemført uanmeldt driftsorienteret tilsyn på botilbuddet Kløverengen. Kløverengen er et tilbud efter SEL § 103, § 104, § 107 og § 108 for borgere med psykiske lidelser.

Tilsynsrapporten fremlægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter tilsynet) har i december 2014  gennemført driftsorienteret uanmeldt tilsyn på botilbuddet Kløverengen. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes én samlet rapport, hvilket betyder, at alle tilbud under Kløverengen behandles i tilsynsrapporten.

Det skal bemærkes, at den endelige tilsynsrapport for Kløverengen er præget af adskillige sproglige fejl samt enkelte faktuelle fejl. Borger- og Socialservice har taget kontakt til tilsynet for at gøre opmærksom herpå. Tilsynet har af skrivelse d. 16. marts 2015 svaret Borger- og Socialservice, at tilsynsrapporten er låst og derfor ikke kan ændres. Derfor fremlægges tilsynsrapport med sproglige fejl og få faktuelle fejl for Social- og Sundhedsudvalget.

I 2015 skal Kløverengen regodkendes, hvorfor det forventes, at tilsynet retter op på nævnte fejl og mangler.

Vedhæftet er skrivelse fra tilsynet.

Tilsynsrapportens fokus, vurdering, opmærksomhedspunker og påbud:

Fokus for tilsynet:
Ved et uanmeldt driftsorienteret tilsyn er der fokus på udvalgte indikatorer og kriterier. Under tilsynet på Kløverengen i december 2014 var der fokus på:

1. Uddannelse og Beskæftigelse
2. Fysiske rammer

Tilsynets samlede vurdering:
Tilsynet konkluderer overordnet, at de borgere, som tilsynet træffer i tilbuddet, "vurderes i overensstemmelse med tilbuddets definerede målgruppe". I forhold til uddannelse og beskæftigelse konkluderer tilsynet, "at borgerne har klare mål- og delmålsbeskrivelser samt retningsanvisende indsatsbeskrivelser med henblik på opnåelse af eller fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse". I forhold til de fysiske rammer konkluderer tilsynet, at "tilbuddet overalt fremstår i høj standard for rengøring og vedligeholdelse".

Opmærksomhedspunkter og påbud:
Tilsynet har ingen opmærksomhedspunkter eller påbud

Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Kløverengen til efterretning. 

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget beklager, at der er faktuelle fejl i tilsynsrapporten.

Punktet oversendes til Økonomi- og Planudvalget med henblik på at tilskrive Tilsynet om de faktuelle fejl.  

Bilag

Resume

Ishøj Kommunes psykiatriplan er blevet redigeret og løber nu i perioden 2015-2018. Psykiatriplan samt handleplan for denne forelægges derfor Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Psykiatriplan 2015-2018:
Ishøj Kommunes psykiatriplan er blevet revideret og løber nu i perioden 2015-2018. Psykiatriplanen skal sætte rammer og retning for det socialpsykiatriske arbejde i Ishøj og Vallensbæk kommuner.

I psykiatriplanen beskrives de overordnede målsætninger for Ishøj Kommunes socialpsykiatriske indsats i årene 2015-2018. Indsatserne i psykiatriplanen er inspireret af Regeringens målsætninger på psykiatriområdet, som beskrives i den langsigtede handleplan "Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser" samt sundhedsaftalerne på psykiatriområdet.

Psykiatriplanen er udarbejdet med deltagelse af repræsentanter fra både myndigheds- og udførerområdet. I processen har der således været repræsentation fra Jobcenter Vallensbæk, Psykiatrisk Center Glostrup, Familiecentret samt udfører og myndighedsdelen i Borger- og Socialservice.

Det primære fokus i psykiatriplanen er, hvordan man med udgangspunkt i borgerens behov kan tilrettelægge og udvikle den socialpsykiatriske indsats. I psykiatriplanen er der derfor opstillet 4 målområder - alle med borgeren som omdrejningspunkt - der skal arbejdes med, i den periode planen løber:

  1. Styrkelse af den samtidige og koordinerende indsats
  2. Borgerens forløb
  3. Opkvalificering af medarbejderkompetencer
  4. Udvikling af de socialpsykiatriske tilbud

Handleplan for psykiatriplan 2015-2018:
Som supplement til psykiatriplanen er der udarbejdet en handleplan, som skal udmønte psykiatriplanen. I handleplanen beskrives, hvilke initiativer der er iværksat og skal iværksættes for at realisere målsætningerne i psykiatriplanen.

Handleplanen er blevet til i et tværfagligt samarbejde, hvorfor medarbejdere fra myndigheds- og udførerområdet i Borger- og Socialservice, Familiecentret, Jobcenter Vallensbæk samt Psykiatrisk Center Glostrup har været inddraget.

Handleplanen er et dynamisk dokument, som løbende vil blive opdateret i takt med, at tiltag afsluttes og nye kommer til. Handleplanen opdateres og evalueres årligt, og forelægges i den forbindelse Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget godkender psykiatriplan 2015 - 2018 samt handleplan

Beslutning

Tiltrådt.

social- og Sundhedsudvalget finder at forebyggende tiltag overfor udsatte borgere godt kan blive tydeligere i handleplanen. 

Bilag

Resume

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udbudt pulje om gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse, som er ansøgt.

Der forventes svar senest d. 1. juni 2015

Sagsfremstilling

I forlængelse af den økonomiske rådgivning, som Ishøj Kommune allerede tilbyder borgerne fx. gennem samarbejde med boligforeningerne i Ishøj Kommune, er pulje fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ansøgt til projekt om gældsrådgivning til borgere på offentlig forsørgelse. Ansøgningen er udarbejdet i samarbejde med Vallensbæk Kommune, hvorfor projektet både omfatter Ishøj og Vallensbæk.

Projektet og puljeansøgning omhandler:

Formål

Formålet med projektet er overordnet at tilbyde udsatte borgere gældsrådgivning og økonomisk rådgivning for hermed at styrke borgerne i at kunne mestre egen økonomi. Rådgivningen skal således hjælpe borgeren med at overkomme konkrete økonomiske vanskeligheder såsom gæld og huslejerestance, ligesom projektet skal være med til at hjælpe borgerne med at få overblik over egen økonomi.

Inden for projektet er der fokus på unge, som modtager uddannelseshjælp. Igennem den økonomiske rådgivning bliver de unge rustet til at kunne varetage deres egen økonomi også senere i livet. Formålet er således at forebygge og undgå eventuelle gældspådragelser og andre økonomiske vanskeligheder blandt de unge.

Målgruppe

Målgruppen for projektet er udsatte borgere i alderen 18-65 år, som modtager offentlig forsørgelse samtidigt med, at de har store vanskeligheder med at få den daglige økonomi til at hænge sammen (gæld m.m.).

Inden for projektets forebyggende indsats er der fokus på unge, som modtager uddannelseshjælp (aktivitets- og uddannelsesparate unge)

Organisering

Projektet sker i et samarbejde med Vallensbæk Kommune. Rådgivningen organiseres derfor således, at den foregår een dag om ugen i Vallensbæk Kommune og halvanden dag om ugen i Ishøj Kommune.

Der samarbejdes med boligforeningerne både i Ishøj og Vallensbæk, hvormed boligforeningerne kan henvise økonomisk trængte borgere samt borgere i huslejerestance til rådgivningen.

Der ansættes en certificeret rådgiver til at varetage den økonomiske og gældsrådgivningen inden for kommunen.

Projektet vil forløbe i perioden august 2015-december 2018.

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget godkender puljeansøgning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

Der ansøges om i alt 1.156.500 kr.

Bilag

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for hjælpemiddelområdet fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2015. Kvalitetsstandarden er uændret i forhold til sidst godkendte kvalitetsstandard.

 

Det skal bemærkes, at området kropsbårne hjælpemidler for Ishøj / Vallensbæk Kommuner varetages af Borger og Socialservice. Der fremlægges særskilt standard og serviceniveau for det nævnte område efter sommerferien.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandard for hjælpemidler. 

Beslutning

Tiltrådt. Sagen oversendes til Handicap- og Seniorrådene.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker en oversigt over antal stjålne el-scootere samt en oversigt over antal anmeldte tyveriere til politiet.  

Bilag

Resume

 Social- og Sundhedsudvalget i Ishøj og Vallensbæk kommuner reviderer årligt kvalitetsstandarderne for træning. Hermed fremlægges kvalitetsstandarderne for træning gældende fra maj 2015.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne er ændret i form og sprog sammenlignet med de fremlagte standarder sidste år. Dette er sket for at gøre dem lettere at læse og tilgå for de borgere, der har behov for træning. For at gøre det lettere for borgerne at ansøge om træning, er det desuden tilføjet i begge foldere, at borgerne kan henvende sig i Borgerservice i Ishøj eller Vallensbæk, hvis de har brug for hjælp til at udfylde en ansøgning om træning. I kvalitetsstandarden for genoptræning er der derudover ingen indholdsmæssige ændringer i forhold til tidligere version.

I Kvalitetsstandarden for vedligeholdende træning er det fremhævet, at vedligeholdende træning kan leveres af andre faggrupper end terapeuter.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for træning. 

Beslutning

Tiltrådt. Oversendes til Handicap- og Seniorrådene.

Bilag

Resume

 Kvalitetsstandarderne for hjemmehjælpsområdet og madservice fremlægges til godkendelse gældende fra maj 2015

Sagsfremstilling

I kvalitetsstandarden for hjemmehjælp er der tilføjet et afsnit om klippekortsordningen, som er godkendt af SSU d. 9. marts 2015. Ellers er der ikke foretaget ændringer i forhold til sidst godkendte kvalitetsstandard.

Kvalitetsstandard for madservice er opdateret med de gældende priser for 2015. Derudover er der ikke foretaget ændringer siden sidste fremlæggelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender kvalitetsstandarder for hjemmehjælpsområdet og madservice. 

Beslutning

Tiltrådt. Sagen oversendes til Handicap- og Seniorrådene.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens Embedslægeinstitution har i 2014 været på tilsyn på Omsorgscentret Kærbo. Der er i denne sammenhæng udarbejdet en rapport. Rapporten viser, som i foregående år, at Kærbo et et velfungerende plejehjem, der er i stand til at udvikle sig i takt med den generelle udvikling på området. Ifølge rapporten har ledelsen og personalet på Kærbo arbejdet konstruktivt og målrettet og gjort en stor indsats for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav. Med baggrund i tilsynsbesøgets konklusioner vil næste tilsyn blive foretaget i 2016.

På plejehjemmet Torsbo blev der ikke fundet fejl og mangler under Embedslægens tilsyn i 2013, hvorfor der først foretages tilsyn igen i 2015.

Det kommunale tilsyn har ligeledes udført uanmeldt tilsyn på både Kærbo og Torsbo i 2014. Tilsynets vurdering lyder, at Ishøj Kommune har to meget veldrevne plejehjem, der formår at udvikle sig løbende i takt med udviklingen i borgernes behov og den generelle samfundsudvikling på området. Ligeledes formår begge plejehjem at planlægge og udføre tiltag, der sikrer den gode kvalitet i plejen, med den rette balance imellem sikkerhed i plejen og livskvalitet for borgerne. Både Kærbo og Torsbo er nu blandt de plejehjem, der har opnået kun at skulle have Embedslægetilsyn hvert andet år. Dette er et udtryk for, at begge plejehjem fortsat formår at arbejde målrettet med den generelle sikkerhed i plejen og medicinhåndteringen på plejehjemmene.

Rapporterne er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporterne til efterretning. 

Beslutning

Tiltrådt. Sagen oversendes til Handicap- og Seniorrådene.

Bilag