Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. juni 2018 kl. 16:30

Lisbet Lentz' kontor på 7. sal

Sagsfremstilling

KL afholder Ældrekonference den 18. september 2018. Dette års Ældrekonference fokuserer på komplekse borgerforløb og de problemstillinger, der udfolder sig i tilknytning til varetagelsen af plejen hos denne gruppe ældre borgere. Der er åbnet for tilmeldingen på KL's hjemmeside.

KL har udarbejdet en række anbefalinger i forbindelse med Regeringens kommende nationale psykiatrihandlingsplan. Blandt andet anbefales det, at der afsættes flere midler til kompetenceudvikling blandt kommunalt ansatte, så de bliver klædt på til at modtage borgere, der udskrives fra psykiatrien. De anbefaler også, at der kigges på behandlingstilbuddene, så de bliver mere fleksible og evt. kan foregå i eget hjem.

Ishøj Kommune har den 9. maj ansøgt om kr. 1.646.900 via Fællesskabspuljen hos Sundhedsstyrelsen og afventer nu svar. Ansøgningen er vedhæftet.

Områdeleder for Træning og Rehabilitering Marianne Damsbo Brix har udarbejdet et notat vedrørende status på arbejdsgruppen for genoptræning. Det er vedhæftet.

Der fremlægges eksempler på afgørelser inden for forskellige fagområder i forlængelse af punkt om ankestatistik fra Ankestyrelsen fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. maj 2018.

Fra 1. juli 2018 udvides den individuelle handicapkørsel til at omfatte blinde og stærkt svagsynede. Baggrunden er, at Folketingets satspulje-partier i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2018 har afsat midler til at udvide individuel handicapkørsel efter § 11 i lov om trafikselskaber, således at ordningen også omfatter blinde og stærkt svagsynede. Det er kommunen, der visiterer til ordningen. Se det vedhæftede bilag.

Ishøj Kommune deltog i KL's Social- og Sundhedspolitiske forum 2018 den 17.-18. maj i Ålborg. Social- og Sundhedsudvalget var repræsenteret ved Bayram Yüksel, og administrationen ved Lisbet Lentz, Helle Madsen og Rikke Hesselø. Konferencen indeholdt forskellige perspektiver for social- og sundhedsområdet for den ny valgperiode 2018-2021. Foruden oplæg og debatter var der løsningsgallerier, forstået som helt korte seancer, hvor deltagerne kunne høre om andre kommuners forslag til konkrete løsninger på forskellige problemstillinger på social- og sundhedsområdet. Vedhæftede notat indeholder pointer fra konferencens oplæg.

Administrationen planlægger at nedsætte tre arbejdsgrupper under temaerne: diabetes, rygning og mental sundhed. Arbejdsgrupperne bliver sammensat af repræsentanter på tværs af organisationen og har til formål at komme med konkrete bud på, hvordan vi løser nogle af vores store udfordringer på sundhedsområdet. Det planlægges desuden at indkalde forskellige ekspertviden og erfaringer fra andre kommuner.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Administrationen har foretaget den første budgetopfølgning ud af to, jf. kommunens Økonomiregulativ, som fremlægges til politisk behandling. Der forventes på nuværende tidspunkt en samlede mindreudgift på 3,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

I kommunens økonomiregulativ fremgår det, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året til politisk forelæggelse. Der er nu foretaget den første opfølgning for 2018 med udgangspunkt i forbruget pr. 31. marts. Opfølgningen viser overordnet en forventet mindreudgift på 3,6 mio. kr. Det er endnu tidligt på året, og der kan ske bevægelser i retning af både mer- og mindreforbrug i den resterende del af året, og budgetopfølgningen skal derfor ses i dette lys. Den anden budgetopfølgning foretages til efteråret.

De forventede mindreudgifter fordeler sig med 3,9 mio. kr. inden for servicerammen, mens der uden for servicerammen forventes merudgifter på 0,3 mio.kr. Der er til denne første budgetopfølgning ikke skønnet afvigelser på anlæg og finansiering.

Under Social- og Sundhedsudvalgets områder er der forventning om et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil. 

Der er udarbejdet notat af 4. juni 2018 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Social- og Sundhedsudvalgets områder. Bilag B viser en specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder der varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen, og at der gives bevilling inden for fagudvalgets område i henhold til oversigtsskemaet.

Beslutning

Vedtaget.

Økonomi

Som angivet i notatet og oversigten.

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Bekendtgørelse om kommunernes budget og regnskabsvæsen.

Bilag

Resume

I forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets møde den 14. juni 2018, har administrationen udfærdiget en benchmarking på dele af ældreområdet og det voksenspecialiserede område. I benchmarkingen er der foretaget en sammenligning med Albertslund, Brøndby, Høje Taastrup, Rødovre og Vallensbæk kommuner. Der har i undersøgelsen været fokus på det udgiftspres, Ishøj Kommune ser på det specialiserede voksenområde og ældreområdet både i form af forholdsmæssige antal modtagere og udgiftsstørrelse. Da der i anden sammenhæng pågår undersøgelser af genoptræning og hjælpemidler, er disse områder ikke taget med i denne analyse.

Sagsfremstilling

 Analysen viser følgende:

 • Ishøj Kommunes modtagerandelen på det specialiserede område ligger højt, men enhedsudgiften ligger lavest.
 • Antallet af sager, der koster over 1,9 mio. kr. og derved udmønter 50 % i særligt dyre enkeltsager i forhold til 18-64 årige, er forholdsmæssig lav i Ishøj Kommune i forhold til sammenligningskommunerne.
 • Ishøj Kommune ligger på handicapområdet på landsplan i den øverste fjerdedel i nettodriftsudgifter men i forhold til sammenligningskommunerne, ligger kommunen i den lave halvdel.
 • Ishøj Kommune skiller sig sammen med Rødovre Kommune ud med at have fald i nettodriftsudgifterne til handicapområdet, hvor de andre kommuner har en stigning.
 • Den gennemsnitlige udgift til § 85-støtte i egen bolig er væsentlig lavere i Ishøj og Vallensbæk Kommuner end i de andre fire kommuner, mens Ishøj Kommune ligger højt i modtagerandel.
 • Nettodriftsudgiften til pleje og omsorg på ældreområdet er lav i Ishøj Kommune i forhold til sammenligningskommunerne.
 • Ishøj Kommune ligger højt på BPA-ordningen både i nettodriftsudgifter og i enhedspris i forhold til sammenligningskommunerne.
 • Antallet af hjemmehjælpsmodtagere er højt i Ishøj Kommune samtidig med, at nyvisiterede borgere er yngre end de andre kommuner. Modsat gives der i gennemsnit færre timer pr. uge, og der er kun en lille forskel i visiterede og leverede timer.
 • Antallet af forebyggende hjemmebesøg er forholdsmæssigt højt i Ishøj Kommune i forhold til sammenligningskommunerne.
 • Der er stor forskel i sammensætning af plejeboliger og ældreboliger i de enkelte kommuner.
 • Det er ikke i kommunerne entydigt, om borgere vælger frit valg eller indskriver sig på de generelle lister til plejehjem og ældreboliger.

Ovenstående betyder, at der på det specialiserede voksenområdet overordnet kan konkluderes, at der er et udgiftspres på grund af en stor modtagerandel, mens der modsat er en lav enhedspris set i forhold til sammenligningskommunerne.

På hjemmehjælp er der en stor modtagerandel og en yngre gennemsnitsalder, mens antallet af ugentlige visiterede timer er lavere en i sammenligningskommunerne. BPA-ordningen er under pres. Analysen kan ikke påvise årsagen til disse forhold. Det vil kræve en mere dybdegående og fagspecifik undersøgelse, f.eks. af serviceniveauer eller arbejdsgange, for at kunne finde de forklaringer.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde vil der blive omdelt en takstoversigt på plejehjem, ældreboliger og hjemmehjælp i de omtalte kommuner.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter fokusområderne og tager stilling til, hvilke områder der skal indgå i en analyse og i budgetprocessen for 2019.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker i forbindelse med budget 2019 en foreløbig analyse, som dækker personlig pleje og praktisk hjælp. Der ønskes en uddybning af, hvad taksterne på de nævnte områder dækker. Sagen genoptages til behandling i september.

Derudover ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at der igangsættes en analyse af diverse plejepakker og serviceniveauer, herunder hvad dækker taksterne til pleje og omsorg. Analysen igangsættes efter sommerferien med henblik på drøftelse og i forhold til budget 2019/2020.

Til mødet i august ønsker Social og Sundhedsudvalget, at administrationen fremlægger katalog angående muligheder for besparelser til budget 2019.

Bilag

Resume

Som et resultat af den struktur, der ligger i Ishøjblomsten, har Ishøj Byråd den 7. marts 2017 truffet beslutning om, at kommunens politiske styredokumenter revideres og samles i seks hovedpolitikker.

Sagsfremstilling

Ishøj Byråd vedtog kommissorium for revidering af kommunens politikker på mødet den 5. september 2017. Politikkerne er værdibaserede og skal fungere som overliggere for strategier, indsatsområder og projekter.

Medborgerpolitikken er en tværgående politik, der sikrer et fælles værdigrundlag. De fem øvrige hovedpolitikker viser, hvilke visioner Ishøj Kommune har for indsatser på områderne børn & unge, velfærd, erhverv & beskæftigelse, kultur samt miljø.

Hver politik har defineret og udfoldet temaer, der er centrale for netop det område, som politikken repræsenterer. I udviklingen af de enkelte politikker har der været afholdt involverende processer for de relevante interessenter og målgrupper. Alle politikker med tilhørende høringssvar er godkendt i de stående udvalg, der har været primært udvalg for de respektive politikker. Alle seks hovedpolitikker behandles på alle stående udvalg forud for den endelige behandling på byrådsmødet den 26. juni 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommunes seks hovedpolitikker godkendes. 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Fra 2015 har borgere med det største plejebehov, der modtager hjemmehjælp, fået tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp hver uge. Da det økonomiske grundlag for at videreføre ordningen har forandret sig, foreslå administrationen, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, hvordan ordningen skal videreføres.

Sagsfremstilling

Baggrund og historik

I forbindelse med finansloven for 2015 blev der afsat to puljer på henholdsvis 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortsordning. Med ordningen fik borgerne en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som de selv kunne bestemme brugen af. De afsatte midler blev udmøntet til kommunerne som en samlet pulje for 2015 og 2016, som blev fordelt på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Ishøj Kommune modtog samlet set 637.278 kr. i 2015 og 2016. Fra 2017 blev midlerne udmøntet som bloktilskud.

I juni 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget at udvide klippekortsordningen med midler fra Værdighedsmilliarden, så ordningen kom til at omfatte borgere med mindre plejebehov og borgere, der skønnes at have særlig gavn af ordningen uanset plejebehov. I 2017 modtog hjemmeplejen 670.000 kr. fra Værdighedsmilliarden. I 2018 er der afsat 300.000 kr. til ordningen fra Værdighedsmilliarden.

Aktuel målgruppe og aktiviteter

De borgere, der har ret til ordningen i dag, er:

 • modtagere af plejepakke 2, 3 eller 4. Modtagere af disse tre plejepakker er de borgere, der har den største funktionsnedsættelse og dermed det største plejebehov. De har ret til en halv times klip pr. uge uanset livssituation eller netværk. 63 ud af 92 borgere fra denne målgruppe modtog klip i 2017
 • borgere med mindre plejebehov, der modtager andre ydelser (startpakke, praktisk hjælp, plejepakke 1 mm.). De kan ud fra en individuel visitering modtage klip. 29 borgere modtog klip ud fra en individuel visitering i 2017.

I alt gjorde 92 borgere brug af ordningen i 2017.

Ordningen benyttes til byture med indkøb, gåture, ture på café, kirkegården, svømmehal, biblioteket, Tivoli og til aktiviteter i hjemmet såsom hyggeligt samvær, højtlæsning, bagning og oppyntning til højtider. Borgerne kan også benytte klip til ekstra rengøring i hjemmet. Enkelte benytter ordningen til ledsagelse til eksempelvis fysioterapi.

Administrationen er ved gennemgang af budget 2018 blevet opmærksom på, at en fortsættelse af bevillingen til ordningen ikke er blevet genfremlagt Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at opretholde aktivitetsniveauet svarende til 2017. I budget 2018 er der således udelukkende afsat 300.000 kr. til ordningen fra Værdighedsmilliarden.

Med et budget på 300.000 kr. er det derfor ikke muligt at videreføre ordningen som hidtil, hvor både modtagere af plejepakke 2, 3 og 4 samt individuelt visiterede borgere modtager klip. Administrationen foreslår derfor, at ordningen videreføres, så det primært er de mest sårbare borgere og dem, med det største plejebehov, der forsat vil være omfattet af ordningen.

Administrationen vil i den forbindelse udarbejde en kommunikationsstrategi for borgere, der ikke fremadrettet vil være omfattet af ordningen. Det drejer sig om cirka 25-30 borgere, som har et mindre plejebehov, og som selv vurderes at kunne skabe netværk. Her vil der fremadrettet være fokus på det brede samarbejde mellem hjemmeplejen, visitatorer, frivillighedsområdet samt borgeren og dennes pårørende. For de borgere, hvor ordningen bortfalder, vil der blive foretaget en revisitation med mulighed for at inddrage andre bevillingsområder, og den brede vifte af frivilliginitiativer, Ishøj Kommune har, vil blive inddraget, hvor det giver mening.

Såfremt ordningen skal videreføre i 2019, kan finansieringen ske via midler fra Værdighedsmilliarden. Administrationen lægger forslag til brug af Værdighedsmilliard efter sommerferien til Social- og Sundhedsudvalget.

Ishøj Kommune har den 9. maj 2018 søgt en ny pulje - Fællesskabsklippekortspuljen - som primært har til formål at støtte ensomme ældre borgere i at deltage i civilsamfundet. Borgere, der i dag er omfattet af klippekortsordningen, kan muligvis fremadrettet få deres behov for ledsagelse til sociale aktiviteter dækket via den nye pulje, såfremt Ishøj Kommune får andel i midlerne.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at:

 • aktivitetsniveauet for klippekortsordningen i 2018 tilpasses budgettet svarende til 300.000 kr.,
 • at administrationen udarbejder nye visiteringskriterier for klippekortsordningen, hvor sårbare hjemmehjælpsmodtagere tilgodeses, jf. intentionerne ved klippekortsordningen.

Ændringen er gældende fra den 1. juli 2018.

Sagen sendes til Handicaprådet og Seniorrådet til orientering.

 

Beslutning

Godkendt.

Resume

Som en del af finanslovsaftalen på ældreområdet for 2018 blev det besluttet, at aflastning af pårørende skal prioriteres og beskrives i kommunernes Værdighedspolitikker. Dette skal være med til at sikre, at ægtefæller og pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, får gode vilkår. I den forbindelse er der udarbejdet et nyt tema om pårørende, som tilføjelse til den eksisterende Værdighedspolitik. Temaet skal være en permanent del af Værdighedspolitikken.

Sagsfremstilling

Det nye tema omhandler understøttelse af pårørende. Der er blandt andet fokus på, at pårørende besidder en særlig viden. Denne viden kan bidrage til, at deres nærmeste får de bedst mulige forløb og indsatser, som tager hensyn til, hvad der skaber livskvalitet for dem. De pårørende har ligeledes ret til at blive hørt og involveret i sager om deres nærmeste, der hvor det giver mening. Også dette bidrager til at skabe de bedst mulige forløb og indsatser for borgerne. 

En revideret udgave af Værdighedspolitikken er vedlagt.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender den reviderede værdighedspolitik.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Resume

Den 12. juni 2017 bevilgede Social- og Sundhedsudvalget 432.500 kr. til et projekt om at forebygge type 2 diabetes af et års varighed. Projektet hed 'På kant med diabetes'. Målgruppen var pårørende til borgere med type 2 diabetes. Projektperioden har været fra den 1. august 2017 til den 30. juni 2018. Projektet afsluttes om en måned, men grundet sommerferie er der ikke opstartet nye forløb under projektet. Administrationen fremlægger således en evaluering af projektet.

Sagsfremstilling

Baggrunden og målsætninger

7,3 % af Ishøj Kommunes borgere er diagnosticeret med type 2 diabetes, og tallet forventes at stige. Det vides, at arveligheden er stor, og derfor har projektets sigte været at forebygge eller udskyde udviklingen af type 2 diabetes for pårørende, der bor sammen med en, der har sygdommen. Indsatsen har haft fokus på de pårørendes handlekompetencer i forhold til at igangsætte positive tiltag i deres hverdag, der gavner deres sundhed. Praktisk er der blevet afholdt undervisningsforløb, hvor der har været fokus på kost og motion, således at deltagernes vidensgrundlag inden for dette blev udvidet.

Evaluering

I løbet af projektets løbetid har der været fem hold med 66 deltagere tilmeldt i alt. 49 deltagere har gennemført forløbet, hvilket svarer til ca. 75 %. Målgruppen var i projektbeskrivelsen vurderet til at være 160 borgere, og på trods af en solid rekrutteringsstrategi og en opsøgende projektkoordinator har det ikke været muligt at nå målsætningen. Administrationen vurderer, at målsætningen fra starten har været sat for højt. Over halvdelen af deltagerne mener, at de i meget høj eller høj grad har fået mere viden om en sundere levevis, blevet opmærksomme på veje til at forebygge diabetes, og at de forholder sig mere kritisk til fødevarer. 63 % svarer, at de har ændret forskellige vaner i deres dagligdag med henblik på at forebygge diabetes. Konklusionen må derfor være, at projektet har haft en nytteværdi for deltagerne, og at der er kommet opmærksomhed på området. Projektet stopper ved udgangen af juni 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er i henhold til Lov om Social Service §18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmode om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midler kan søges to gange årligt.

Sagsfremstilling

Der er i 2018 afsat kr. 352.100 til frivilligt socialt arbejde. 

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 9. april 2018 blev det besluttet at revidere kriterierne for uddeling af midlerne. Midlerne skal fordeles med 1/3 i juni og 2/3 i december og administrationen vil fremadrettet udarbejde en indstilling i henhold til indkomne ansøgninger. Der er således kr. 117.367 til udeling i juni 2018.  

Der er indkommet følgende ansøgninger:

 • Netværk for førtidspensionister i Ishøj
 • Næstehjælperne Ishøj
 • Frivilliggruppen på Kærbo
 • Legetøj til udsatte børn
 • Brugerbestyrelsen på Kærbo
 • Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd
 • Det Udgående Team (DUT)
 • GAME - afdeling Ishøj
 • Røde Kors Ishøj
 • Ældre Sagen  
 • Kærbos Dukketeater gruppe
 • Navigator Ishøj
 • Dansecafé på Kærbo
 • Førtidsgruppen på Kærbo i Ishøj

1. Netværk for førtidspensionister i Ishøj

Førtidspensionisterne i Ishøj er et netværk, der har til formål at give førtidspensionister i Ishøj mulighed for at være en del af et socialt netværk. Dette skaber et fællesskab blandt denne gruppe borgere ved, at de oplever, at de også har noget at bidrage med til fællesskabet. Netværket mødes i deres café hver anden måned og vil arrangere 5-6 større udflugter.

Der søges om midler til kontorhold, forplejning til arrangementerne samt udgifter til transport og entré på fællesudflugter til dem, der ikke har så mange midler.

Der ansøges om kr. 6.000.

Førtidspensionisterne i Ishøj modtog kr. 5.000 i december 2017. 

Administrationen indstiller, at Netværk for førtidspensionister tildeles kr. 4.000.

2. Næstehjælperne Ishøj

Gennem frivillige kræfter arbejder Næstehjælperne for at hjælpe familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller på anden måde er i økonomisk nød. Næstehjælperne faciliterer indsamling og uddeling af diverse fornødenheder, blandt andet tøj, legetøj og mad. Derudover arbejder de med at lave arrangementer (fx fastelavnsfest og julehjælp), der skal gøre en forskel for de nævnte familierne. Der er cirka 47 frivillige tilknyttet Næstehjælperne, og de samarbejder bl.a. med dagligvarebutikker.

Der søges om midler til diverse kontorartikler, fremstilling af oplysningsmateriale, forplejning til de frivillige i tøjkælderen samt til de frivilliges transportudgifter i forbindelse med madudbringning. Derudover søger de midler til fremstilling af førstehjælpskasser med mad samt julemiddag og sommerfest for reformramte. 

Der ansøges om kr. 23.500.  

Næstehjælperne Ishøj modtog kr. 15.000 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Næstehjælperne tildeles kr. 10.000.

3. Frivilliggruppen på Kærbo

Frivilliggruppen er uafhængige af brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen ønsker at afholde arrangementer for beboere, pårørende, besøgsvenner og hjælpere på Kærbo, som skal styrke et godt socialt miljø. Arrangementerne dækker over forskellige former for underholdning såsom banko, musik, sang, foredrag, konkurrencer mm. Det forventes, at gennemsnitligt 40-70 personer vil deltage i arrangementerne. 

Der søges bl.a. om midler til forplejning til arrangementerne, præmier ved banko og konkurrencer samt betaling af musikere og underholdning.

Der søges om kr. 10.000 kr.

Frivilliggruppen på Kærbo modtog kr. 10.000 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Frivilliggruppen på Kærbo tildeles kr. 8.000.

4. Legetøj til udsatte børn

Anne-Grethe Madsen søger om midler til sit frivillige projekt, der arbejder for at skaffe og istandsætte legetøj til børn af familier, der har det svært. Målgruppen er børn i alderen 0-10 år, hvis familier ikke har råd til at købe legetøj til dem. Anne-Grethe samarbejder med Vores Ishøj, boligselskaberne i Ishøj samt Næstehjælperne i Ishøj.

Midlerne skal gå til indkøb af legetøjsdele fra Lego og Duplo, telefonregning samt kasser og reoler til opbevaring af legetøjet.

Der ansøges om kr. 5.000.

Legetøj til udsatte børn modtog kr. 3.000 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Legetøj til udsatte børn tildeles kr. 3.000.

5. Brugerbestyrelsen på Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo er en støtteforening, der gennem aktiviteter og synlighed vil fremme kendskabet til de muligheder, der er til rådighed på Kærbo. Derudover er det hensigten gennem aktiviteter at motivere og inspirere nuværende brugere til fortsat at komme på Kærbo. Dette gøres gennem forskellige workshops, temadage og åbent hus-arrangementer.

Der søges om midler til at afholde en skovtur og inspirationsture, hvor der også er udgifter til bus med lift. Derudover søges der om midler til opstart af nye hold og afholdelse af mindre arrangementer for brugerne.  

Der søges om kr. 70.000.

Brugerbestyrelsen Kærbo modtog kr. 30.000 i december 2017.

Administrationen indstiller, at Brugerbestyrelsen på Kærbo tildeles kr. 23.000. 

6. Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, hvor de kan knytte venskaber, få positive oplevelser og inspirere hinanden i forhold til hverdagens udfordringer. Derfor arrangerer Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer. De arrangerer også ferieture for medlemmerne, som er særligt tilrettelagt for blinde og svagtseende. Medlemmerne betaler selv udgifterne, men der ydes tilskud til hjælpere og transport, således at alle har mulighed for at deltage. 

Der søges om midler til tilskud til hjælpere til ferietur for medlemmerne samt mindre udgifter til telefon, porto mm. 

Der søges om kr. 12.900. 

Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd modtog kr. 9.000 i december 2017. 

Administrationen indstiller, at Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd tildeles kr. 8.000.

7. Det Udgående Team

Det Udgående Team er et anonymt tilbud under Fonden Novavi (tidligere Lænken). Formålet er at forbedre sammenhængen mellem patienters afrusning/indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser på sygehuse og i alkoholbehandlinger, således at flere patienter får påbegyndt en egentlig misbrugsbehandling. Det Udgående Team tilbyder motiverende samtaler om alkoholproblemer, information om støttemuligheder, følgeordninger, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og hjemmebesøg til mennesker med alkoholproblemer, der er indlagt til afrusning. Ligeledes tilbydes støtte til pårørende og sundhedspersonale, der ønsker sparring i forhold til alkoholproblematikker. Teamet er et samarbejde mellem en ansat teamleder (en sygeplejerske med psykiatrisk misbrugsbehandlingserfaring) og 10 frivillige, der kender til alkoholproblemer fra deres eget liv. 

Der søges om midler til afholdelse af opkvalificerende kurser, foredrag og undervisning for de frivillige med fokus på kommunikation og på alkohols påvirkning af familier/pårørende. Desuden skal midlerne bruges til månedlige erfaringsudvekslingsmøder med supervision og sparring mellem de frivillige. 

Der ansøges om kr. 6.000. 

Det Udgående Team modtog kr. 6.000 i december 2016. 

Administrationen indstiller, at Det Udgående Team tildeles kr. 4.000.

8. GAME - afdeling Ishøj

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som arbejder for at skabe varige positive forandringer både for den enkelte deltager og for boligområder som helhed. Det gør GAME ved at uddanne unge lokale frivillige til playmakere og rollemodeller inden for gadeidræt. Disse har efterfølgende selv ansvar for at udvikle og afvikle forskellige gadeidrætsaktiviteter i lokalområdet, som skal være med til at give flere børn og unge en aktiv livsstil, forbedret selvværd og fysisk sundhed. GAME samarbejder med helhedsplanen i Vejleåparken i Ishøj samt skoler og klubber i området. GAMEs aktiviteter er målrettet børn og unge i alderen 8-15 år, og målgruppen for uddannelsesforløbene for de frivillige instruktører er unge i aldersgruppen 16-25 år. GAME forventer at ca. 100 børn vil blive engageret i aktiviteterne i Vejleåparken, som er gratis at deltage i, og som ikke kræver tilmelding. GAMEs aktiviteter har en dokumenteret positiv effekt på børnenes trivsel og sundhed. 

Der søges midler til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af uddannelse af frivillige playmakere. Derudover søges der midler til kommunikation samt rekvisitter til brug i sportsaktiviteter. Den samlede omkostning for GAME i Ishøj er kr. 262.500 kr. - hvoraf kr. 165.000 dækkes af Novo Nordisk Fonden. 

Der ansøges om kr. 15.000.

GAME modtog kr. 2.500 i december 2016. 

Administrationen indstiller, at GAME - afdeling Ishøj tildeles kr. 10.000.

9. Røde Kors Ishøj

Røde Kors Ishøj ønsker at opstarte cyklingtræning for kvinder med anden etnisk baggrund, som har til formål at hjælpe kvinderne til mere selvstændigt at færdes i lokalområdet. Derudover skal initiativet hjælpe kvinderne til at blive mere selvhjulpne i hverdagen. Røde Kors samarbejder med helhedsplanen i Vejleåparken omkring opstart af initiativet. Røde Kors Ishøj søger også midler til deres vågetjeneste, hvor frivillige vågere sidder hos dødende i den sidste tid. De arbejder for. at ingen i Ishøj skal dø alene, og de har et tæt samarbejde med plejecentrene i Ishøj Kommune. 

Der søges midler til cykler, hjelme, kegler og undervisningsmateriale. Derudover søges der midler til professionel hjælp med supervision til vågetjenesten. 

Der ansøges om kr. 15.600. 

Røde Kors modtog kr. 10.000 i december 2016.

Administrationen indstiller at Røde Kors Ishøj tildeles kr. 10.000.

10. Ældre Sagen

Ældre Sagen i Ishøj ønsker at videreføre og udbygge eksisterende ordninger for ældre og handicappede borgere i Ishøj. Gennem tilbuddet Besøgsvenner arbejder de for at besøge ældre og andre personer, der føler sig alene. Sammen gås der ture i nærområdet, der drikkes en kop kaffe eller andet, som borgeren har lyst til. Gennem tilbuddet Hospitalsvenner følger de borgere, som er alene og ønsker hjælp, til hospitalsvenner i forbindelse med undersøgelser eller indlæggelser. Gennem tilbuddet Tryghedsopkald ringer frivillige hver morgen til de personer, der ønsker det. Alle tre tilbud skal være med til at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for borgere i Ishøj.

Der søges om midler til at få dækket udgifter i forbindelse med afholdelse af diverse arrangementer (fx julefrokost og sommertur), transport, kontorartikler, gaver, porto samt telefongodtgørelse 

Der ansøges om kr. 24.362. 

Ældre Sagens lokalafdeling i Ishøj modtog kr. 24.537 i juni 2017.

Administrationen indstiller, at Ældre Sagen tildeles kr. 19.367.  

11. Kærbos Dukketeatergruppe

Kærbos dukketeatergruppe er en gruppe af pensionister, som ønsker at lave dukketeater for plejehjemsbeboere, daghjemsbrugere, pensionister og folkeskoleelever. Initiativet har til formål at skabe livsglæde og kulturelle oplevelser på tværs af generationer gennem samvær mellem børn og ældre. Kærbos dukketeatergruppe samarbejder med Jytte Abildstrøm og Poul Rosenbaum 

Der søges om midler til løbende udgifter til drift og etablering. 

Der ansøges om kr. 7.000.

Kærbos Dukketeater gruppe har ikke tidligere modtaget midler. 

Administrationen indstiller, at Kærbos Dukketeater gruppe tildeles kr. 4.000. 

12. Navigator Ishøj

Navigator Ishøj hjælper sårbare borgere fra Ishøj, der ikke selv overskuer kontakten med sundhedsvæsnet. De frivillige navigatorer hjælper borgere med at holde styr på aftaler, finde den rette rådgivning samt at forstå informationer fra læge, hospital eller sagsbehandler. Initiativet har til formål at sikre, at borgeren kommer rettidigt til aftaler og dermed får den bedst mulige behandling og rådgivning. Navigator Ishøj samarbejder med hjemmeplejen, forebyggende konsulenter, distriktspsykiatrien m.fl. Navigator Ishøj har gennem de sidste tre år været et projekt under Ishøj Kommune, og det er nu blevet forankret som en del af Røde Kors Ishøj. 

Der søges om midler til telefoner, mødeforplejning samt supervision til de frivillige navigatorer. 

Der ansøges om 9.000 kr.

Navigator Ishøj har ikke tidligere modtaget midler. 

Administrationen indstiller, at Navigator Ishøj tildeles kr. 5.000. 

13. Dansecafé på Kærbo

Ricard Bast søger om midler til dansearrangementer for plejehjemsbeboerne på Kærbo. Det forventes, at arrangementerne vil bringe glæde og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvaliteten. Arrangementerne laves i samarbejde med Kærbos aktivitetscenter, og de forventer 30-40 deltagende beboere pr. arrangement.  

Der søges om midler til at dække løbende udgifter til drift og underholdning. 

Der ansøges om kr. 10.000.

Dansecafé på Kærbo modtog kr. 10.000 i juni 2017.

Administrationen indstiller, at Dansecafé på Kærbo tildeles kr. 5.000. 

14. Førtidsgruppen på Kærbo i Ishøj

Førtidsgruppen på Kærbo i Ishøj er en gruppe af pensionister og førtidspensionister, der mødes for at skabe rum for fællesskab og socialt samvær. Førtidsgruppen har et ønske om at arrangere forskellige udflugter til fx torvedag i Køge, Cisternerne på Frederiksberg, rundvisning på Assistens Kirkegården mm. 

Der søges om midler til udflugter og transport.

Der ansøges om 20.000-30.000.

Førtidsgruppen på Kærbo i Ishøj har ikke tidligere modtaget midler. 

Administrationen indstiller, at Førtidsgruppen på Kærbo i Ishøj tildeles kr. 4.000. 

Ansøgninger fra foreninger uden for Ishøj Kommune:

 • Børns Voksenvenner
 • Brohusklubben for ældre døve
 • Døveforeningen af 1866

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:

 • Netværk for førtidspensionister i Ishøj kr.
 • Næstehjælperne Ishøj kr.
 • Frivilliggruppen på Kærbo kr.
 • Legetøj til udsatte børn kr.
 • Brugerbestyrelsen på Kærbo kr.
 • Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd kr.
 • Det Udgående Team (DUT) kr.
 • GAME - afdeling Ishøj kr.
 • Røde Kors Ishøj kr.
 • Ældre Sagen kr.
 • Kærbos Dukketeater gruppe kr.
 • Navigator Ishøj kr.
 • Dansecafé på Kærbo kr.
 • Førtidsgruppen på Kærbo i Ishøj kr.

Sagen sendes til Byrådet.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget vedtager tildeling af § 18 midler som anført af administrationen.

Social- og Sundhedsudvalget anbefaler, at der til december arbejdes på, at der kommer én samlet ansøgning fra de frivillige tiltag på Kærbo således, at der i ansøgningen også kan signaleres synergi mellem aktiviteterne.

Resume

Der fremlægges klagesager for april 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerservice:

Kontanthjælp (Aktivloven § 14): 1

Kontanthjælp (Aktivloven § 37): 1

Kontanthjælp (Aktivloven § 38): 1

Enkeltudgift (Aktivloven §§ 81 og 81a): 1

Center for Voksne og Velfærd:

Støtte til køb af bil (Serviceloven § 114): 1

Hjælpemidler (Serviceloven § 112): 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Der var intet under eventuelt.