Referat
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 11. august 2021 kl. 16:30

Rådhusets etage 2. Mødelokale Vandværket

Resume

Godkendelsessag
KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021 (se bilag). IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

Sagsfremstilling

Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi. En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.
Der udestår en afklaring af afregning for korttarmspatienter, der modtager intravenøs ernæring, intravenøs medicinsk behandling og intravenøs væskebehandling i kommunalt regi. Kommunalbestyrelserne beslutter enkeltvis, om aftalen kan træde i kraft uden afklaring af takst for korttarmspatienter, eller om afklaring af denne takst er en forudsætning for ikrafttrædelse af aftalen. KKR Hovedstaden anbefaler, at aftalen tiltrædes på trods af, at afklaringen udestår. Samtidig opfordrer KKR de 29 kommuner til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

Korttarmspatienter
Der ikke er opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med intravenøs ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient.
Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, indtil der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen. KKR opfordrer kommunerne til at afvise nyhenviste patienter.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget godkender
aftale om IV-behandling i kommunalt regi, enten:
- Til umiddelbar ikrafttrædelse uden afklaring af finansierings- og opgaveansvar for behandling af korttarmspatienter.
- Til senere ikrafttrædelse, når der foreligger en afklaring af finansierings- og opgaveansvar for behandling af korttarmspatienter.
At Social- og Sundhedsudvalget godkender aftale om IV-behandling og, at afvise alle nye henvisninger til korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed mellem Region Hovedstaden og kommunerne om, hvem der skal finansiere opgaven.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsessag
Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for henholdsvis egenbetaling af ophold i boformer efter Servicelovens § 107 og § 108 på det voksenspecialiserede socialområde i Ishøj Kommune (se bilag). Der har ikke tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard for egenbetaling på Servicelovens §§ 107-108.

Samtidig vurderer administrationen, at der med fordel kan indføres ensartede lofter over borgernes egenbetaling på bodelen ved ophold på botilbud, således at borgeren altid vil følge de politisk fastsatte rådighedsbeløb på området.

Kvalitetsstandarden forelægges til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Egenbetalingen dækker borgerens bodel og evt. udgifter til kost, internet, forsikring, medielicens, medmindre borgeren betaler sidstnævnte direkte til botilbuddet. Der tages forbehold for, at egenbetalingen ikke må være højere end, at der er et rådighedsbeløb svarende til det fastsatte i kommunen på 4800 kr. for folke- og førtidspensionister og 3250 kr. for andre.

Tidligere praksis har været at differentiere i borgerens egenbetaling på bodelen efter indtægt. Det betyder, at "huslejen" som borgeren ser det, kan variere over tid på trods af, at borgeren ikke skifter bolig.

For at kunne imødekomme de nævnte udfordringer, vil en maksimal betaling for bodelen være 2880 kr., hvilket administrationen vurderer en borger ville kunne få en bolig for, hvis borgeren ikke havde ophold på boltilbud.

Administrationen vurderer, at kvalitetsstandarden ikke har konsekvenser for hverken borgere eller kommunen.

Lovgrundlag

Serviceloven § 163 - Ved ophold i boformer efter §§ 107-110 gælder de almindelige regler for hjælp efter denne lov.

Stk. 2 Beboerne betaler for ophold i boformer efter §§ 107-110, jf. stk. 3. For beboere i længerevarende botilbud, jf. § 108, fastsættes betalingen med udgangspunkt i bygningens omkostninger. Beboere i midlertidige botilbud, der bevarer egen bolig under opholdet, betaler som udgangspunkt ikke for boligen.

Stk. 3. Social- og Indenrigsministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling og om nedsættelse af betalingen med et beløb, der opgøres efter så vidt muligt lignende regler som i lov om individuel boligstøtte.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget godkender
, at sende kvalitetsstander for egenbetaling (bodel) for borgeres ophold på botilbud efter §107 og 108 i høring i Handicapråd og Udsatteråd med høringsfrist d. 25.8. 2021.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen er i gang med at revidere og ensrette kvalitetsstandarder på området. På baggrund af dette arbejde fremlægges reviderede kvalitetsstandarder på dele af ældreområdet. Kvalitetsstandarderne sendes efterfølgende i høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandarderne på området har hidtil eksisteret som pjecer. Administrationen er i gang med at ensrette pjecerne i layout og sprog, så de i stedet for at udgøre pjecer, nu følger det skema, som bruges til kvalitetsstandarder. Et mere ensartet format, der kan hentes på kommunens hjemmeside og gøre det mere transparent for borgerne. Standarderne er tilrettede, så de følger gældende lovgivning. Der er ikke ændret i serviceniveauet. De reviderede kvalitetsstandarder på ældreområdet fremlægges inden for følgende delområder:

 • Omsorgstandpleje (Sundhedsloven §§ 131 og 132) - omsorgstandpleje kan tilbydes til borgere, som er fyldt 18 år, og på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.
  Standarden for omsorgstandpleje er tilrettet gældende lovgivning, med uændret serviceniveau.
 • Hverdagsrehabilitering (Serviceloven § 83a) - hverdagsrehabilitering kan tilbydes til alle voksne borgere, som er berettiget til personlig og praktisk hjælp efter servicelovens § 83 og som vurderes til at have et rehabiliteringspotentiale.
  Kvalitetsstandarden for hverdagsrehabilitering er ny, med uændret serviceniveau.
 • Plejeorlov (Serviceloven § 118) - formålet med indsatsen er, at borgeren i en afgrænset, kortere periode kan modtage pleje og omsorg fra en nærtstående. Kvalitetsstandarden for plejeorlov er tilrettet i forhold til gældende lovgivning, med uændret serviceniveau.

Standarderne er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a samt § 118. Endvidere Sundhedslovens § 131 og § 132.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget godkender,
at sende kvalitetsstandarder i høring. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 20.8. 2021. Kvalitetsstandarderne godkendes endeligt efter høring.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

Social- og Sundhedsudvalget godkendte d. 10.5. 2021 at sende kvalitetsstandarder for BPA § 95 og 96 i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Administrationen har modtaget høringssvar, og foreligger på denne baggrund kvalitetsstandarder til endelig politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Handicaprådet har spurgt til, om en BPA-ordning også kan gælde psykiske funktionsnedsættelser. Administrationen har bekræftet, at en BPA-ordning godt kan gælde psykiske funktionsnedsættelser, men gjort Handicaprådet opmærksom på, at det typisk er ved fysiske funktionsnedsættelser, at BPA-ordninger bevilges.

Seniorrådet har fremsendt høringssvar d. 14.6. 2021 (se bilag). Administrationen har med rød skrift indskrevet svar samt informationer om tilrettelser i bilaget (Seniorrådets høringssvar).

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget endeligt godkender
kvalitetsstandarder for BPA § 95 og § 96.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 10/5 2021 godkendte udvalget at igangsætte udbudsproces på hjemmelevering af dagligvarer for hjemmeboende borgere. I denne forbindelse forelægges her proces- og tidsplan for udbudsprocessen.

Sagsfremstilling

Der er indgået aftale med rådgivingsfirmaet Tolstrup og Hvilsted om at gennemføre 'Tilbudsindhentning vedr. hjemmelevering af dagligvarer' i overensstemmelse med gældende regler i udbudsloven efter sommerferien 2021. I den sammenhæng forelægges Social- og Sundhedsudvalget hermed procesplan med pejlemærker for udbudsprocessen samt tidsplan for processen. Nedslagspunkter er:

 • Markedsafdækning vedr. relevante virksomheder/leverandører - der er foretaget en hurtig kortlægning af, hvilke leverandører nabokommunerne har indgået aftaler med og der arbejdes videre med et fuldendt overblik
 • Dialogproces med potentielle leverandører
 • Udbudsproces med udbudsmateriale, tilbudsafgivelse og dialogmøder med tilbudsgivere, vurdering af tilbud og kontraktindgåelse

Der er i udbudsprocessen fokus på, at leverandørerne indgår overenskomst og overholder arbejdsforhold samt, at der er fokus på muligheden for at invitere lokale leverandører med i udbuddet. Disse fokuspunkter medtages i den forestående proces.
Som tidsplanen foreskriver, er der lagt op til en relativ kort proces, sådan at det bliver muligt at indgå en aftale med nye leverandører inden årsskiftet, med igangsættelse af nye kontrakter pr. 1/1. 2022.

Proces- og tidsplan er vedlagt som bilag.

Lovgrundlag

Udbudsloven, Lov nr. 1564 af 15/12/2015.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget
godkender proces- og tidsplan for udbud på indkøbsordning.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at den leverandør som udvælges, overholder dansk overenskomst og danske arbejdsvilkår samt regler i dansk lovgivning. Ligeledes ønsker Social- og Sundhedsudvalget, at der ses på et parameter med lokale leverandører i udbudsprocessen.

Bilag

Resume

Ansøgningssag

Administrationen ønsker at ansøge om midler til midlertidig ansættelse af vikarhjælp på socialområdet i.f.m. ophør af det forpligtende samarbejde.

Sagsfremstilling

Det specialiserede socialområde, myndighed, er aktuelt voldsomt udfordret med sygemelding, vakante stillinger, barsel samt opsigelse med ophør d. 1.8. 2021.
Ved ophør af det forpligtende samarbejde skal alle sager ajourføres, herunder med handleplaner og opfølgning forinden overlevering til Vallensbæk. Med den nuværende personalesituation er der behov for tilførsel af midlertidigt personale til at sikre en faglig og forsvarlig overlevering af sager sideløbende med at opretholde den daglige drift.

Administrationen ansøger om 400 t. kr. til midlertidig vikardækning i perioden 1.9. - 31.12. 2021 til opgaven. Beløbet vil dække to fuldtidsansatte.

Økonomi

Administrationen foreslår, at finansieringen kan tages af puljen til istandsættelse af ældreboliger på 800 t. kr. som ikke forventes opbrugt i indeværende år, da processen med udbud har forsinket igangsættelsen af ombygningen og dermed istandsættelse. Der er aktuelt forbrugt 250 t. kr. af puljen.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
til Økonomi- og Planudvalget om midler til vikardækning på 400 t. kr. i.f.m. ophør af det forpligtende samarbejde og opretholdelse af daglig drift på socialområdet.

Beslutning

TIltrådt. Sagen sendes til Økonomi- og planudvalget.

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges forslag om, at det igangværende pilotprojekt om vask af borgerens tøj ved den eksterne leverandør Elis, forlænges i yderligere et år, til og med september 2022. Sagen fremlægges til godkendelse, og sendes efterfølgende til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på mødet i juni 2019, at Ishøj Kommune indgik i et toårigt pilotprojekt med den eksterne leverandør Berendsen (nu Elis) om vask af tøj for borgere med tilknytning til hjemmeplejen samt beboere på kommunes to plejecentre, Kærbo og Torsbo. Pilotprojektet blev igangsat i september 2019 for plejehjemsbeboere og i oktober for Hjemmeplejens borgere.
Med baggrund i covid-19-pandemien, som har medført, at plejecentrene og Hjemmeplejen har været underlagt et stort pres, foreslår administrationen, at pilotprojektet forlænges i et år, indtil udgangen af september 2022. Administrationen vil i løbet af foråret 2022 fremlægge en evaluering af vaskeordningen med henblik på en vurdering af permanentgørelse af denne.

Vedhæftet er allonge vedrørende forlængelse af pilotprojekt mellem Ishøj Kommune og Elis.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget godkender
, at det igangværende pilotprojekt om vask af borgernes tøj ved den eksterne leverandør, Elis forlænges med et år, indtil udgangen af september 2022. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

VIVE har offentliggjort evaluering af de særlige pladser i psykiatrien, som har virket siden 2018 (se bilag). Pladserne blev oprettet for at tage hånd om en særlig gruppe borgere i kølvandet på en række tragiske hændelser på kommunale og regionale botilbud.

Sagsfremstilling

Evalueringen viser bl.a., at de særlige pladser fra 2018 til 2020 har kostet kommunerne i alt 432 mio. kr., hvoraf de 38 pct. eller 164,7 mio. kr. er gået til pladser, der har stået tomme. Selvom der har været en mindre national medfinansiering, er langt størstedelen af de 432 mio. kr. taget ud af kommunernes budgetter til bl.a. den kommunale socialpsykiatri, som yder bostøtte, botilbud og aktivitetstilbud til borgere med svære psykiske funktionsnedsættelser (se bilag).

Evalueringen konkluderer følgende:

 • At de særlige pladser anvendes for lidt, samt at der fortsat anvendes væsentlige ressourcer til at finansiere pladser der står tomme.
 • At den manglende anvendelse i høj grad hænger sammen med, at de særlige pladser er født med svære rammevilkår - forstået som kombinationen af valgt styringsmodel, målgruppe, visitations- og succeskriterier. Rammevilkårene udgør stadig en væsentlig udfordring for at realisere det fulde potentiale af de faglige og økonomiske ressourcer, der er samlet omkring pladserne.
 • At de særlige pladser på det faglige plan fremstår som et relevant og virksomt tilbud for en stor andel af de involverede fagpersoner, såvel de borgere og pårørende der har deltaget i evalueringen.

De to overordnede pejlemærker for de særlige pladsers fremtid handler derfor om, at:

 • Der er behov - og muligheder - for at justere rammevilkårene for de særlige pladser fremadrettet.
 • Der er grundlag - og muligheder - for at udvikle og konsolidere den lovende faglige organisering og den helhedsorienterede indsats, der er under udvikling i regi af de særlige pladser.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning. Sagen sendes til Handicaprådet og Udsatterådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringssag

Ishøj Kommune har modtaget midler fra Sundhedsstyrelsen til projektet 'Pas på dig selv; aflastning gennem styrkelse af det mentale overskud for pårørende til mennesker med demens i Ishøj'. Projektet blev igangsat 1. januar 2021. Social- og Sundhedsudvalget blev præsenteret for projektets igangsættelse på mødet 20. november 2020. Her fremlægges en kort status for projektet til orientering.

Sagsfremstilling

Administrationen har igangsat projektet 'Pas på dig selv', som er et flerårigt projekt, hvor pårørende med demens inde på livet kan tilegne sig viden, redskaber og mestringsstrategier, der kan styrke deres mentale overskud. Projektet skal være med til at styrke Ishøj Kommunes arbejde med at blive en demensvenlig kommune, og hænger herudover sammen med et af de pejlemærker, 'Fokus på pårørende', der bliver en del af den kommende demensstrategi i Ishøj Kommune. Projektet løber frem til 30/11 2023. Projektets målgruppe er hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende. Det centrale mål for projektet er at skabe et aflastningstilbud, der er realistisk og giver mening for borgere med demens inde på livet. Her er udvikling af en kommende daghøjskole for pårørende et omdrejningspunkt.

Følgende er iværksat:

 • Demensfaglig medarbejder er ansat og startet den 1/1 2021 til at udvikle og drive projektet i samarbejde med Ishøj Kommunes demenskonsulent.
 • Intern og ekstern kommunikation om projektet: Der er afholdt møde med medarbejder fra Aktivitetscenter Egely i forhold til inddragelse af borgere med anden etnisk baggrund. Efterfølgende er der afholdt fokusgruppeinterview med borgere fra denne målgruppe. Desuden har der været møde med Seniorrrådet, biblioteket, samt promovering på Facebook, TV Ishøj og i Sydkysten.
 • Fast telefontid. Mulighed for borgere og pårørende for at tale med en demenskonsulent onsdage kl. 13-15.

Afholdte aktiviteter:

 • Teaterforestillingen i Teater Ishøj ved Teater Pondus: 'Træer vokser ind i himlen', målrettet pårørende til demensramte.
 • Demensdage i Ishøj Bycenter med mulighed for dialog med borgerne.

Kommende aktiviteter og planer for efteråret:

 • Projektets indhold er på plads, og der afholdes daghøjskole over 4 dage i efteråret.
 • Gentagelse af Demensdage i Ishøj Bycenter.
 • Videreudvikling af metoder til rekruttering og yderligere afdækning af målgruppens behov.
 • Fokus på forankring: Fx opstart af demenscafé.

Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en kort status igen medio 2022.

Økonomi

Ishøj Kommune modtager over 3 år 1.952.925 kr. fra Sundhedsstyrelsen til at drive projektet. Midlerne er fordelt på 714.000 kr. i 2021 og 619.550 kr. i henholdsvis 2022 og 2023. Samlet set er projektet udgiftsneutralt for Ishøj Kommune.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget
tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringssag
Der afholdes FNs Verdensmålsfestival i Ishøj den 22. september 2021. Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om Center for Voksne og Velfærds bidrag denne dag.

Sagsfremstilling

FNs Verdensmålsfestival afholdes i Ishøj Byhave den 22. september 2021 kl. 10-18. Hvert center i kommunen har mulighed for at præsentere de indsatser, der på deres område bidrager til at fremme Verdensmål i Ishøj Kommune. Center for Voksne og Velfærd bidrager i forhold til sundhed (herunder ulighed i sundhed), trivsel, forebyggelse og social ansvarlighed. Følgende aktiviteter er under planlægning:

 • Ishøj i Bevægelse: Introduktion til el-cykler.
 • Cykling Uden Alder: Det bliver muligt at få en tur med en frivillig pilot.
 • Information om tilbud til demensramte og pårørende.
 • Sundhedskonsulenter: Information om rygestop (kuliltemåling), kostråd og sundhed (body age-måling), quiz om sundhedsmyter mv.
 • Hverdagsrehabilitering: Information om at holde sig aktiv og quiz: Gæt et hjælpemiddel.
 • Genoptræning: Konkurrence på motofliser og/eller kørestolsræs.
 • Repræsentanter fra Boblberg og Elderlearn.
 • Frivilliggrupper: Fx Natteravnene, Næstehjælperne og Amputgruppen.
 • Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Listen er en bruttoliste, som fastlægges endeligt medio august, når de endelige rammer for dagen er klarlagt i samarbejde med Danmark for Målene (non-profit-organisation som Ishøj Kommune samarbejder med om arrangementet).

Om formiddagen er det primært institutioner og skoler der er målgruppen, mens der senere på dagen forventes voksne deltagere. Der er hele dagen fokus på aktiviteter i kombination med information og dialog med borgerne.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringssag
Administrationen orienterer Social - og Sundhedsudvalget om Socialtilsyn Hovedstadens godkendelse af De fleksible afklaringspladser for socialt udsatte, beliggende på Ishøj Søvej 3.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har som følge af Ishøj Kommunes ansøgning om godkendelse af tilbud omfattet af socialtilsyn, modtaget d. 15. september 2020, haft tilsyn via Skype d. 18. november 2020 og besigtiget de fysiske rammer på De fleksible afklaringspladser d. 23. november 2020. Godkendelsesprocessen blev herefter forsinket af tekniske fejl og Covid-19 nedlukning.

Socialtilsynet godkendte pr. 2. juli 2021 De fleksible afklaringspladser for socialt udsatte. Tilbuddet godkendes til: 9 voksne i henhold til lov om social service § 110.

Tilbuddets målgruppe er hjemløse borgere over 18 år, som samtidig har andre sociale problemer, og som har et ønske om at skabe en forandring i livet. Borgerne skal være motiverede for at modtage hjælp og støtte fra personalet, og de skal tage aktivt ansvar for at opnå denne forandring. Tilbuddet modtager ikke borgere, der har et aktivt overforbrug af alkohol og/eller andre rusmidler samt borgere med fysiske eller psykiske problemer, der medfører behov for døgnbemanding eller sygeplejefaglig indsats.

Administrationen samarbejder med Socialstyrelsen omkring De fleksible afklaringspladser, med det formål at implementere den nationalt udbredte indsats og anerkendte tilgang til arbejdet med hjemløshed - Housing First. Etableringen af De fleksible afklaringspladser bidrager dermed til en større, fælles indsats for at støtte udsatte borgere i Danmark til at undgå hjemløshed og opnå en meningsfuld tilværelse med mindst mulig indgriben. På lokalt plan indebærer Housing First-tilgangen implementering af tilbud om 9 måneders efterforsorg ud fra den anerkendte metode CTI (Critical Time Intervention) til borgere fra Ishøj Kommune, der kommer i egen bolig efter ophold på De fleksible afklaringspladser.

Administrationen planlægger at afholde indvielsessarrangement for alle involverede parter og interessenter d. 26. august, inden De fleksible afklaringspladser åbner for modtagelse af borgere d. 1. september.

Lovgrundlag

Lov om social service § 110

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Godkendelsessag

Der er indgået aftale om en højere dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne fra 1. juli 2021 og fremadrettet, som led af trepartsaftalen. Dette vil medføre en større udgift til Sundhedsuddannelsesområdet i Ishøj Kommune.

Sagsfremstilling

I maj 2021 har KL, Regionerne, Regeringen og FOA indgået en aftale om minimumsdimensionering for de to Social- og Sundhedsuddannelser. Aftaleperioden er 5 år. Aftalen indeholder, at der skal være en dimensionering på landsniveau på 6.000 Sosu-assistentelever og 3.000 Sosu-hjælper elever. Dette svarer til, at der årligt skal ansættes 24 elever på assistentuddannelse og 12 i hjælperuddannelsen i Ishøj Kommune.

Samtidig er der i aftalen om optagelse af SOSU-assistentelever på +25 år, der opfylder adgangskravene til uddannelse og er optaget af en SOSU-skole. Man giver mulighed til eleverne for at modtage voksenløn under grundforløbets anden del. Derved sikres elever et halvt års elevløn i stedet for SU, som har stor betydning især for voksne under uddannelse med børn. Kommunerne får refunderet hovedparten af udgifterne via AUB (refusion for skoleforløb).

Der er ikke aftalt særskilt ny økonomi i forbindelse med aftalen. Aftalen skal således indfries inden for den almindelige kommunale driftsøkonomi og den eksisterende adgang til refusion i AUB-system mv. Det bemærkes dog, at der på Finansloven for 2021 er aftalt et permanent løft på 500 mio. kr. til ældreområdet, som er målrettet uddannelsesindsatsen. Det svarer til 2 mio. kr. i Ishøj Kommune.

Den nye aftale indebærer, at kommunerne forpligter sig til at skaffe lærepladser til samtlige kvalificerede elever på uddannelsen som social - og sundhedsassistent i 2021 og 2022. Formålet er at sende et stærkt signal til alle, der er interesseret i uddannelsen om at det er muligt at anskaffe sig en læreplads. Det har været fokus på, at der i forbindelse med Corona-krisen, ville være ledige, som måske kunne være interesserede i et sporskifte over i et meningsfuldt job med stor efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft.

Det betyder samtidig, at der vil være komme en meget større administrativ opgave med at rekruttere kvalificerede sosu-elever, ligesom der vil blive en naturlig dimensioneret opgave med at kvalificere forløbene. Det betyder alt andet lige et øget pres på uddannelseskonsulenten på området. Såfremt Ishøj Kommune skal honorere opgaven betyder det, at der er behov for en yderligere normering med en fuldtidsansat uddannelseskonsulent på sosu-området.

Økonomisk udgift for Ishøj
Der er ikke afsat midler i det vedtagne budget til denne dimensionering.

På nuværende tidspunkt er der flere ubekendte faktorer, hvorfor der er lavet et estimat, men følgende forudsætninger:

 • 36 ansættelser pr. år. jf. dimensioneringsaftalen
 • Det er muligt at rekruttere tilstrækkeligt med kvalificerede
 • Eleverne er fordelt med 25 % på elevløn og 75 % voksenelevløn
 • Herudover er der 6 personer pr. år i målgruppen som voksenlærlinge

Der er indregnet frafald og en godskrivning af enkelte dele af forløbet jf. tidligere erfaring.
Administrationen har en intention om at rekruttere ledige i.f.m. den øgede dimensionering. Jobcentret forventer, at der er 6 ledige Ishøj borgere, der vil være i målgruppen for voksenlærlinge og kan gennemføre en sundhedsuddannelse. Dette vil ligeledes medføre en væsentlig udgiftsreduktion på kontanthjælp/dagpenge. Besparelsen på beskæftigelsesområdet er ikke medtaget i nedenstående beregning.

Økonomi

Tabel over forventede udgifter i 2021 – 2023

Forventet udgift i 1000. kr.

2021

2022

2023

Udgift til elever

8.400

11.800

12.500

AUB

-2.100

-2.660

-2.760

Voksenlærlige

0

530

530

Godskrivning og frafald

-300

-1.250

-1.530

Uddannelseskonsulent

500

500

500

Forventet udgift

6.500

8.920

9.240

Budget

5.372

5.372

5.372

Merudgift

1.128

3.548

3.868

 

Den estimerede beregning viser, at der vil være en udgift, som er højere end det afsatte budget.

Ca. 1,1 mio. i 2021, 3,5 mio. kr. i 2022 og 3,8 mio. i 2023. Udgifterne i 2024 og 2025 vil højere end i 2023, hvis dimensioneringsaftalen overholdes. Det er dog besluttet i trepartsaftalen, at parterne mødes i foråret 2023 og drøfter erfaringer med den ekstraordinære ordning, herunder om disse giver anledning til at dimensioneringen justeres for den resterende del af aftaleperioden.

Konsekvensen for Center for Voksne og Velfærd vil være øgede udgifter til sosu-uddannelser for budget 2022 og i overslagsårene herunder finansiering til yderligere en uddannelseskonsulent med en lønsum på 500 t. kr.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at de øgede udgifter til uddannelse og rekruttering på sosu-området medtages i de kommende budgetforhandlinger for 2022. Sagen sendes til Økonomi- og planudvalget samt Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der skal være et særskilt fokus på voksenlærlinge i rekrutteringen af elever.

Bilag

Resume

Indstillingssag
Som følge af Aftale om `Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen` er der på finansloven 2021 afsat tilskud til Ishøj Kommune (se bilag). Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Sagen sendes til Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.

Sagsfremstilling

I 2021 er der som følge af Aftale om `Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen` afsat 632.644 kr. til Ishøj Kommune. Under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilskud på 1.340.925 kr. i 2022, 1.341.224 kr. i 2023 og 1.490.664 kr. i 2024.

Det er et krav, at tilskuddet anvendes til ansættelse af erstatningspersonale i forbindelse med, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Såfremt det ikke har været muligt at anvende tilskuddet til ansættelse af erstatningspersonale, kan tilskuddet anvendes til opkvalificering af eksisterende personale i ældreplejen eller vikarer.

Det er ligeledes et krav, at Ishøj Kommune forpligter sig til at sende minimum 3 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024).

Aktuelt er dette tiltag relevant for Hjemmeplejen, som er igang med en dialog med relevant ufaglært personale.

Lovgrundlag

Finanslovens § 15.85.65.10

Økonomi

For 2021 er der afsat 632.644 kr. til Ishøj Kommune.
Under forudsætning af finanslovens vedtagelse, forventes det, at følgende tilskud kan ydes:

 • 2022: 1.340.925 kr.
 • 2023: 1.341.224 kr.
 • 2024: 1.490.664 kr.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget indstiller
til Økonomi- og Planudvalget og Byrådet, at:

 • Der bevilges en udgift for 2021 på 632.644 t. kr.
 • Der bevilges en indtægt for 2021 på 632.644 t. kr.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

 • Status for koordination af vaccinationsindsatsen (se bilag).
 • Administrationen har kontaktet Middelfart Kommune med henblik på Social- og Sundhedsudvalgets interesse i Middelfart Kommunes status som frikommune på ældreområdet. Administrationen fremlægger en sag på Social- og Sundhedsudvalgets møde i sept. med henblik på et besøg.
 • Administrationen har udarbejdet aktivitetsoversigt for 2. halvår 2021 (se bilag).

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget tager
meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om efterretningssager.

Sagsfremstilling

Serviceloven § 96: 1 (ansøgning vedr. BPA handicapordning).

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget tager
orientering om efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
At Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der opsættes to hjertestartere i Brohuset snarest muligt.