Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. september 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Resume

Det tværfaglige afklarende tilbud Ung På Vej overgik den 1. januar 2017 fra at være et 3-årigt projekt til et forankret tilbud i Center for Socialservice i Ishøj kommune i tæt samarbejde med Jobcenter Vallensbæk. Tilbuddets mål er at støtte uddannelsesparate og aktivitetsparate unge (18-29 år) med sociale og psykiske vanskeligheder i at komme i uddannelse, ordinær beskæftigelse, behandling eller anden afklaring. I forbindelse med forankringen er tilbuddet, i samarbejde med Jobcenter Vallensbæk, blevet evalueret og justeret. I det følgende redegøres herfor samt for de opnåede resultater. Koordinator for projekt Ung På Vej Anne Louise Esbensen vil give en status på mødet.

Sagsfremstilling

Resultater
I perioden 1. januar – 31. maj 2017 har 16 borgere (8 uddannelsesparate og 8 aktivitetsparate) afsluttet Ung På Vej. 63 % af disse er startet på uddannelse eller i job. Uddybende bilag om resultater er vedlagt.

Justeringer af tilbuddet
På baggrund af evalueringen af tilbuddet i forbindelse med forankringen af tilbuddet er følgende justeret:

 • Personalesammensætningen er delvist ændret for at sikre en høj kvalitet i tilbuddet. Det faste personale består herved af en koordinator og 2 sociale mentorer
 • Den virksomhedsrettede indsats er intensiveret med flere praktikker, hvor fokus er på afklaring og udvikling af sociale kompetencer
 • Der er etableret engelskundervisning, idet mangelfulde engelskkompetencer har vist sig at være en barriere i forhold til at kunne starte uddannelse
 • Fokus på udvikling af sociale og personlige kompetencer er øget via etablering af et metakognitivt tankeforløb og mindfulness
 • Implementering af MentorIshøj for at udnytte synergien i forhold til de unge, der starter uddannelse
 • Det tværfaglige og tætte samarbejde med Myndighed og Jobcenter Vallensbæk er videreført med faste ugentlige møder med borgerne.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på projekt Ung På Vej til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet gennemfører en national brugertilfredshedsundersøgelse på ældreområdet i efteråret 2017. Undersøgelsen gennemføres af konsulenthuset Epinion, og målgruppen for undersøgelsen er borgere, der modtager personlig pleje og/eller praktisk hjælp i eget hjem, samt borgere der bor på plejecentre. Da det er en national undersøgelse, vil det kun være et udsnit af ovenstående borgere i Ishøj, der modtager et brev vedr. deltagelse i undersøgelsen.

Der er udarbejdet en oversigt over kommunale sundhedstilbud, dels til brug for praktiserende læger i Ishøj Kommune, dels til internt brug for blandt andet medarbejdere med borgerkontakt. Oversigten har været fremlagt for lægefagligt udvalg og via dette distribueret til de praktiserende læger. Oversigten er vedhæftet.

Der er startet en proces med udarbejdelsen af henholdsvis ny beredskabsplan samt sundhedsberedskabsplan. Lovmæssigt er der nu krav om, at sundhedsberedskabsplanen udarbejdes som en delplan af den samlede beredskabsplan og dermed ikke som en integreret del som vores nuværende beredskabsplan fra 2013. Det bliver en kort proces henover efteråret, idet lovgivningen kræver, at byrådet én gang i hver valgperiode vedtager ny/nyrevideret plan for henholdsvis sundhedsberedskab og det samlede beredskab.

Der er udkommet en redegørelse vedr. indberettet aktivitet på sundhedsområdet fra Region Hovedstaden. Se vedhæftede.

Ændringer i den kommunale medfinansiering fra og med 2018 indeholder udover den aldersdifferentierede ordning nye satser. Det vil sige nye takster og maksimale lofter fordelt på områderne somatik og praksissektoren. Takster og loft er uændret på psykiatriområdet. Ud fra den data, som vi på nuværende tidspunkt har adgang til, er det vanskeligt at beregne mulige konsekvenser af de nye takster for de maksimale lofter. Vi er i dialog med Sundhedsdatastyrelsen i forhold til at få adgang til rådata, som gør det muligt at foretage beregninger på området. Se vedhæftede for nye takster for lofter fordelt på områder.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Byrådet 1. behandlede budgetforslaget den 28. august 2017.

I budgetforslaget til 1. behandlingen var der en ubalance på 51,0 mio.kr. for budget 2018 ekskl. indregning af særtilskuddet. Ultimo august 2017 fik vi meddelelse om, at Ishøj Kommunes særtilskud for 2018 udgør 25,0 mio.kr. Herefter udgør ubalancen 26,0 mio.kr.

Der henvises til den udarbejdede budgetredegørelse 2018-2021 af 8. august 2017.

Sagsfremstilling

Byrådet har oversendt budgetforslaget til 2. behandling i Byrådet, som sker den 3. oktober 2017.

Budgetforslaget har været udsendt til høringer i råd, institutioner, brugerbestyrelser mv. samt til drøftelse og information i MED-udvalgene. Alle indkomne høringssvar vil indgå i Økonomi- og Planudvalgets 2. behandling af budgettet den 25. september 2017.

Social- og Sundhedsudvalget har indhentet høringssvar fra de under udvalget hørende råd, institutioner mv. Disse høringssvar fremlægges.

Torsdag den 7. september 2017 er der budgetseminar for Byrådet, hvorfor der kan komme yderligere korrektioner til budget 2018.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager forslag budget 2018 samt overslagsårene 2019-2021 til efterretning under henvisning til de igangværende politiske drøftelser om et muligt budgetforlig, og partierne forbeholder sig ellers ret til at indsende egne budgetforslag inden den 21. september 2017.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tilslutter sig budgetforslag 2018 samt overslagsårene.

Bilag

Resume

Handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018 er blevet opdateret.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget en kort revision af handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018. Handleplanen er vedhæftet. De tiltag, som er blevet opdateret, er følgende:

 • Afslutning projekt Shared Care
 • Proces vedr. gruppevejledning i Handicap og Psykiatri
 • Samlokalisering af tilbud til psykisk sårbare unge
 • Effektdokumentation § 85
 • Akuttelefon Vestegnen.

Handleplanen forelægges desuden Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager handleplanen for Psykiatriplan 2015-2018 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Denne orientering om visitation af hjemløseboligerne samt om nuværende borgere i målgruppen er et supplement til den status på hjemløseboligerne, der var på dagsordenen på Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 14. august 2017. 

Sagsfremstilling

Som supplement til Ishøj Kommunes øvrige botilbud til udsatte borgere etableres hjemløseboliger på Ishøj Søvej. Målgruppen for hjemløseboligerne er borgere, der dels er hjemløse/hjemløstruet, og som har så alvorlige psykiske, sociale og personlige problemer, evt. kombineret med misbrug, at de ikke er i stand til at bo i en ordinær bolig eller fastholde en bolig i andre af Ishøj Kommunes øvrige botilbud. Visitation af en hjemløsebolig sker på baggrund af en faglig vurdering af, hvilken borger der har det største behov for og bedst kan profitere af en hjemløsebolig. Den faglige vurdering foretages på baggrund af oplysninger fra ansøgningsskemaet (bilag) og dokumentation fra kommunens handleplan i henhold til Servicelovens § 141 samt helbredsmæssige udredninger, diagnoser og erklæringer.

I visitationen lægges der vægt på, at:

 • Alle andre relevante tiltag er forsøgt afprøvet, men at disse ikke har haft tilstrækkelig effekt
 • Borgeren har et støttebehov, der kan tilgodeses i en hjemløsebolig. Støttebehovet kan udspringe af misbrugsproblemer og psykiske sygdomme
 • Borgeren har gentagne gange forsøgt at bo i ordinær bolig og andre botilbud, men har ikke formået at fastholde boligen pga. misbrug eller udadreagerende adfærd
 • Borgeren vurderes at kunne profitere af en hjemløsebolig, hvor der er tilknyttet socialfaglig støtteperson
 • Borgeren kan indgå i fællesskab med de andre beboere.

Visitationen sker ud fra en individuel vurdering af ovenstående kriterier og ikke ud fra borgerens placering på en venteliste. Såfremt en borger ansøger om en hjemløsebolig, men ikke tildeles en, gemmes ansøgningen i et år. Ansøgningen vil blive revurderet, hvis en bolig bliver ledig. Ved indflytning i en bolig vil den sociale vicevært støtte borgeren i anskaffelse af inventar m.m.

Visitationen af hjemløseboliger vil varetages af et visitationsudvalg bestående af leder af hjemløseenheden, leder af Handicap og Psykiatri, leder af Myndighed og den sociale vicevært. Visitationsudvalgets afgørelse på ansøgningen om en hjemløsebolig formidles til borgeren via brev (afgørelsesskabelon vedlagt som bilag). Idet hjemløseboligerne tilhører et område, hvor kommuner selv har mulighed for at fastsætte serviceniveauet, har en borger ikke mulighed for at klage til anden administrativ myndighed over afgørelsen. Ishøj Kommune følger her den praksis, som gælder i andre kommuner for lignende tilbud.

I januar 2017 påbegyndte arbejdet med at identificere og motivere potentielle borgere til hjemløseboligerne. Da det kan være en lang proces at motivere målgruppen til at søge om en hjemløsebolig, forventes de første borgere at flytte ind ultimo 2017 - 1. kvartal 2018. En oversigt over nuværende mulige borgere i målgruppen til en hjemløsebolig findes som bilag. Det skal bemærkes, at oversigten er dynamisk og udvikler sig løbende.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager status på hjemløseboligerne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Dog ændres bilag med afgørelse, hvor begrebet "skæv bolig" fremgår, til "hjemløsebolig".

Bilag

Resume

Sag om udvikling i tilkendelser af førtidspension. Sagen er til orientering.

Sagsfremstilling

Notatet om tilkendelser af førtidspension tager udgangspunkt i tal på landsplan samt for Ishøj Kommune. Der har været en stigning i antallet af tilkendelser fra 2013 til 2016 både på landsplan og for Ishøj Kommune, idet de fleste borgere efter den nye førtidspensionsreform skal gennem et ressourceforløb, før der tages stilling til førtidspensionen. Erfaringen viser, at borgere, der kommer tilbage fra ressourceforløbene, i høj grad tilkendes førtidspension, da det ikke har været muligt at rykke borgeren nærmere arbejdsmarkedet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notat om udvikling i tilkendelser af førtidspension til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Punktet sættes på dagsordenen på kommende møder i Handicap-, Udsatte- og Seniorrådet.

Bilag

Resume

Tre cykler fra projektet Cykling Uden Alder er stjålet.

Sagsfremstilling

Som meddelt på Social- og Sundhedsudvalgets møde i august måned er de tre cykler, der har haft base i et aflåst skur ved Foreningshuset, blevet stjålet.

Notat vedr. forløbet omkring tyveriet vedlægges.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Jump4Fun, som er et træningstilbud for overvægtige børn og unge mellem 6-16 år, har været i gang i to sæsoner i Ishøj Kommune. Formålet med Jump4Fun i Ishøj er dels at tilbyde en gruppe børn, som ellers ikke ville deltage på et idrætshold, mulighed for fysisk træning, samtidig med at der arbejdes med at styrke børnenes kropslige og sociale kompetencer. Samtidig er det også formålet at give deltagerne styrke til at prøve kræfter på almindelige hold i idrætsforeninger i Ishøj. I december 2016 blev der besluttet en række nye evalueringskriterier for projektet. Status på projektet og evalueringskriterierne fremlægges i nærværende notat. DGI har for nylig lavet en evalueringsrapport omkring Jump4Fun med fire kommuner, heriblandt Ishøj. Bilaget, som særskilt omhandler deltagerne fra Ishøj Kommune, er vedhæftet.

Sagsfremstilling

Ishøj Gymnastikforening og SB50 Badminton er de to foreninger, der blev indgået aftale med ved opstarten af Jump4Fun i Ishøj. Ishøj Gymnastikforening er forsat med, men SB50 Badminton måtte melde fra i starten af 2017, idet de ikke længere havde ressourcer til at træne deltagerne grundet trænermangel. Derefter har der været arbejdet på at finde en ny forening, som vil deltage i projektet. I den mellemliggende periode har der været tilbud om to træningsdage i Ishøj Gymnastikforening. Aktuelt har Ishøj Volley og Beachvolley klub tilkendegivet, at de gerne vil indgå i projektet og dermed tilbyde et Jump4Fun hold i kommende sæson, 2017/2018.

Der har generelt været positive tilkendegivelser fra både trænere og deltagere på holdet. Instruktørerne giver udtryk for, at de kan mærke, at træning på Jump4Fun gør en forskel, og at fokus ud over at skabe bevægelse og bevægelsesglæde også er at styrke børnenes sociale kompetencer.

I forhold til rekruttering af børn til projektet har målet været 35 deltagere i sæson 2016/2017. Målet er næsten nået, idet 30 børn har deltaget i sæsonen. En udslusningsprocent på minimum 50 % har langt fra været mulig at opnå, idet 2 børn ud af 19 deltagere i den første sæson er afsluttet og startet i ordinært tilbud samt 3 børn i anden sæson. DGI melder tilbage, at der har været brugt mange ressourcer på at forsøge at skabe samarbejde og kontakt til forældre, ligesom mange børn har krævet særlig opmærksomhed på holdet, hvilket har gjort, at det ikke har været muligt at udsluse flere børn. I forhold til aktiviteter, så var målet, at der skulle etableres 1-2 tilbud udover de to tilbud/foreninger, som var med fra start. Det har ikke været muligt at etablere ekstra tilbud, men til gengæld at lave en ny aftale med en forening, således at deltagerne fremadrettet igen kan tilbydes at deltage på to forskellige hold og dermed to forskellige idrætsgrene. Det anbefales, at evalueringskriterierne revideres, idet særligt målet om, at 50% af deltagerne udsluses til ordinære tilbud, ikke er realistisk. Samtidig anbefales det, at der fremadrettet også måles på andre parameter, f.eks. i forhold til om deltagerne oplever øgede sociale og kropslige kompetencer.

Organisatorisk har projektet flyttet placering i Ishøj Kommune flere gange, men er nu placeret i Kultur- og Fritidscenteret, idet samarbejdet med idrætsforeninger er centralt i projektet.

Det koster årligt 90.000 kr. for Ishøj Kommune at være med i Jump4Fun.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til, at Jump4Fun forlænges for en periode på 2 år, samt at evalueringskriterierne revideres.

Beslutning

Vedtaget. Sundhedspuljen forestår økonomi, og Kultur- og Fritidscenter driver projektet.

Bilag

Resume

Der fremlægges forslag til en rygestopindsats på ungeområdet, ”Bliv en vinder uden tobak”, for perioden 2018 – 2020. Visionen for projektet er En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030. Visionen ligger i forlængelse af regeringens politik på området. Projektet foregår i et samarbejde mellem kommuner på Vestegnen/Amager og sammen med eksterne samarbejdsparter som Hjerteforeningen og Danmarks Idræts Forbund.

Sagsfremstilling

Baggrund

Storrygerprojektet, ”Røgfri på tværs”, foregår i perioden 2014 – 2017 i samarbejde mellem 9 kommuner på Vestegnen/Sydamager. De deltagende kommuner er Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk. Kommunerne har besluttet at fortsætte samarbejdet med fælles rygestopkurser, tilskud til rygestopmedicin, fælles aftaler med apoteker og hospitaler samt ny fælles indsats om unge og rygning.

Som det fremgår af bilaget, er det kun omkring 5 % af de 15-årige, der er dagligrygere. Denne andel har været faldende de sidste 10 år. Problemet opstår efter grundskolen, hvor andelen af dagligrygere blandt de 16 – 25-årige ligger på hele 15 %. Der er desuden markant flere rygere på erhvervsskolerne end i gymnasierne. Der ses desuden en sammenhæng mellem at være ryger og at have prøvet at ryge hash.

På grund af problemerne med rygning blandt unge i gruppen 16 – 25 år anmodede socialdirektørkredsen i marts 2017 styregruppen for storrygerprojektet om at komme med forslag til en særlig indsats på ungeområdet. På møde for socialdirektørerne i august 2017 fremlagde styregruppen et forslag, som det blev vedtaget at arbejde videre med.

Projekt ”Bliv en vinder uden tobak”

Projektet løber fra 2018 og foreløbigt til og med 2020. Dele af projektet startes op allerede i 2017.

Visionen for projektet er En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030. Regeringen har den samme vision i Kræftplan IV, som indgår i aftale om finansloven for 2017.

I ”Bliv en vinder uden tobak” arbejdes der med tre delindsatser:

 1. Tobaksfri folkeskole
 2. Tobaksfrie erhvervsskoler
 3. Tobaksfri fritid

Med hensyn til tobaksfrie folkeskoler satses der på et delmål med 15 – 20 skoler med tobaksfri skoletid ved opstart af skoleåret 2018/2019 fordelt på minimum 2/3 del af de deltagende kommuner. Målet er, at 90 % af alle skoler i 2030 har tobaksfri skoletid. Flere kommuner på Vestegnen/Sydamager har allerede igangsat tobaksforebyggende indsatser og/eller indført røgfri skoletid. Samarbejdet med skolerne skal ske på frivillig basis, så de kan melde ind med tobaksfri skoletid, når de synes, de er klar.

Da dagligrygerandelen på erhvervsskoler er særlig høj, arbejdes der med en særlig indsats på dette område. Der arbejdes hen imod tobaksfrie erhvervsskoler i et samarbejde med Hjerteforeningen. Foreningen har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til en forundersøgelse på erhvervsskoler for at finde frem til en målrettet og effektiv rygestopindsats på dette område. Forundersøgelsen skal danne grundlag for et længerevarende projekt med flere kommuner fra 2018.

Da brug af snus og tyggetobak ser ud til at være stigende i idræts- og ungdomsmiljøer, skal problemets omfang afdækkes. Produkterne er meget nikotinholdige og kan være starten på en misbrugeradfærd. Det foreslås, at der i samarbejde med Danmarks Idræts Forbund formuleres en ansøgning til Sundhedsstyrelsens sundhedsfremmepulje for at afdække omfang og forbrugsmønster i foreningslivet. Der skal herefter i samarbejde med foreningerne laves en indsats for at nedbringe brugen af tobaksprodukter, og der skal skabes positive rollemodeller.

Det foreslås desuden, at kommunerne i projektet på Vestegnen/Amager tilslutter sig som partnere i det samarbejde, Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden har under overskriften ”Røgfri Fremtid”. Det er et initiativ, som arbejder for en røgfri fremtid for børn og unge, som kommuner, interesseorganisationer, undervisningsinstitutioner og andre kan tilslutte sig. Der er ingen økonomiske forpligtelser i dette samarbejde, men det er et samarbejdsforum med udveksling af erfaringer og ny viden på området.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at rygestopindsatsen på ungeområdet, ”Bliv en vinder uden tobak”, med visionen En røgfri generation, så ingen børn og unge ryger i 2030, igangsættes for perioden 2018 – 2020, at der arbejdes med tre delindsatser: 1) Tobaksfri folkeskole, 2) Tobaksfrie erhvervsskoler og 3) Tobaksfri fritid, og at projektet foregår i et samarbejde med kommuner på Vestegnen/Sydamager og med eksterne samarbejdsparter.

Beslutning

Godkendt.

Økonomi

Der ansættes en fælles projektleder på fuld tid. Ishøj Kommune skal betale 60.000 kr. årligt til projektlederen. Dette foreslås finansieret af eksisterende budgetramme inden for midler til sundhedsfremme.

Bilag

Resume

Under regeringens demenshandleplan 2025 har Sundhedsstyrelsen udmeldt en pulje på 37,5 mio. til opstart af 12-15 regionale rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende. Her skal borgere kunne henvende sig anonymt og uvisiteret for at få kontakt med ligestillede samt modtage støtte og rådgivning. Flere kommuner ønsker at gå sammen om et sådan center på Vestegnen, og det vil Ishøj Kommune gerne være en del af.

Sagsfremstilling

Baggrunden for puljen er et fokus på det behov for hjælp, der opstår, når en familie rammes af en demensdiagnose. Den første tid er præget af frustration og mangel på viden. Her har familierne brug for rådgivning og støtte og for at møde ligesindede i trygge rammer. Da undersøgelser viser, at pårørende til demensramte har et dårligere helbred - fysisk og psykisk - end andre borgere, er det ligeledes vigtigt, at de får hjælp til at håndtere den svære situation.

Udover rådgivning og støtte skal centrene tilbyde fysiske og sociale aktiviteter, der tager afsæt i brugernes egne ønsker. Det er eksempelvis gennem demenscaféer, pårørendegrupper og kurser. Målgruppen er hjemmeboende mennesker med demens i et tidligt stadie af sygdommen, men der skal også være fokus på særlige målgrupper, f.eks. yngre borgere med demens og deres udfordringer med økonomi og tilknytning til arbejdsmarkedet. Endeligt skal centrene have fokus på velfærdsteknologi, som kan give støtte og hjælp i hverdagen til borgere med demenssygdomme og deres pårørende.  

En eller flere kommuner kan i samarbejde med regionale enheder og en eller flere frivillige organisationer som medansøger søge om midler til etablering af centrene. Der skal være fokus på forankring af centrene gennem kommunale partnerskaber med frivillige organisationer. Hvidovre Kommune har taget initiativ til at kontakte andre Vestegnskommuner med henblik på samarbejde om et sådan center. Hvidovre Kommune vil være tovholder på projektet og stiller også lokaler til rådighed til aktivitets- og rådgivningscentret. Udover Hvidovre Kommune er Albertslund og Glostrup Kommuner med i projektansøgningen. Alzheimerforeningen kommer ligeledes til at spille en rolle i projektet.  

Der er deadline for ansøgning d. 29. september 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Ishøj Kommune indgår i et samarbejde om et aktivitets- og rådgivningscenter på Vestegnen for mennesker med demens og deres pårørende.

Beslutning

Godkendt.

Økonomi

Der stilles ikke krav om medfinansiering.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

 

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 14. august 2017 blev der fremsat ønske om, at nedenstående spørgsmål angående beskæftigelsesområdet blev belyst. Svarende fra Jobcenter Vallensbæk er indskrevet under hvert spørgsmål.

 

 • Under tabel 2: øvrig drift - hvad ligger der i "andet"? Der ønskes en uddybelse.

Øvrig drift, ”andet” består i perioden jan-juli 2017 af ca. 50 forskellige funktionsområder. Heraf består de væsentligste poster af: tolkeudgifter, grundtilskud til borgere omfattet af integrationsprogrammet, resultattilskud for udlændinge der består danskprøve, resultattilskud for udlændinge der inden for 3 år kommer i beskæftigelse, arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, fleksbidrag fra staten, uddannelseskøb til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere, udgifter til lægeerklæringer m.m.

Jobcenteret vil fremover medtage forklaringen i en note.

 

 • Der er stor forskel mellem forbrug og forventet forbrug under "uddannelseskøb". Hvad skyldes det?

Tabel 2, uddannelseskøb er i opgørelsen baseret på ældre tal. Typisk indkommer regninger til uddannelseskøb enten kvartalsvist eller halvårligt, hvorfor forbruget svinger meget over tid. Jobcenteret har opgjort forbruget pr. 31. juli. Det er på ca. 10,3 mio. kr.

 

 • Der ønskes en uddybning af forbrug af midler til jobrotation.

Jobrotation er en ordning, som anvendes mindre og mindre. Det oprindelige budget for 2017 var på 5,2 mio. kr. Forventningen er, at jobrotation nedjusteres yderligere. Pr. 31. juli er forbruget 75 t. kr. I 2017 har der været 1 borger i jobrotation, hvilket beløber sig til ca. 41,5 t. kr. Resten af forbruget vedrører fakturaer fra 2016.

 

 • Der ønskes en status på lastbilchauffør-projektet.

18 Ishøj-borgere har gennemført uddannelsen i løbet af 2016-2017. Heraf har 12 fået arbejde som chauffører. 6 er afmeldt af andre årsager end chaufførjob (fx flyttet, fået job uden for chaufførbranchen mv.). Aktuelt er 6 borgere i gang med uddannelsen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager uddybning af nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der fremlægges klagesager for august 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

Sagsfremstilling

Center for Ældre og Rehabilitering:

Nødkald: 1

Ældreboliger: 1

Center for Socialservice:

Merudgifter § 100 (serviceloven): 1

Kontanthjælp § 14 (aktivloven): 1

Enkeltydelser § 81 (aktivloven): 2

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Der var intet til evt.