Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. oktober 2021 kl. 16:30

Rådhusets etage 2. Mødelokale Vandværket

Resume

Orienteringspunkt

Projekt Den Gode Hverdag var et investeringsprojekt under Investeringspuljen i Ishøj Kommune. Projektet blev afrapporteret og taget til efterretning i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2020. Indsatsen er nu i drift og kaldes; Hverdagsrehabilitering. Forløbskoordinator Vivi Kvist Blendstrup vil deltage under punktet og fremlægge en status for indsatsen til orientering.

Sagsfremstilling

Investeringsprojektet Den Gode Hverdag, der løb fra 2018-2020, havde til formål at afklare, hvordan servicelovens § 83a kunne organiseres og implementeres i Ishøj Kommune. Herunder at give borgerne mulighed for at genvinde tabt funktionsevne og dermed nedsætte behovet for indsatser efter § 83 samt forbedre borgernes livskvalitet. I projektet blev borgere med nyopstået hjælpebehov tilbudt et kort og tidsafgrænset hverdagsrehabiliteringsforløb, koordineret af en forløbskoordinator i tæt samarbejde med relevante fagpersoner samt eksterne samarbejdspartnere, f.eks. frivillige og foreninger.

Indsatsen Hverdagsrehabilitering er fortsat med de to ansatte forløbskoordinatorer, og borgere med nyopstået hjælpebehov tilbydes fortsat hverdagsrehabilitering, ligesom borgere, der allerede modtager hjemmepleje, også kan tilbydes et hverdagsrehabiliteringsforløb. Der er fortsat fokus på, at borgeren fra første besøg mødes af den fagperson, der vurderes at have de rette kompetencer for netop den aktuelle borgers situation. Ligesom tværfaglige møder, der imødekommer borgerens forløb og mål, har høj prioritet.

Der anvendes fortsat et spørgeskema til at vurdere borgerens oplevelse af forløbene, som også blev brugt i projektperioden, og der er planer om at udvide med en tilfredshedsundersøgelse.

Resultater

183 borgere har nu været igennem et hverdagsrehabiliteringsforløb og resultaterne ligner de gode resultater, der blev opnået i projektperioden. Bl.a. gælder, at:

 • 55 % ikke har behov for hjælp efter endt forløb.
 • 43 % har fortsat behov for hjælp efter endt forløb, hvoraf 40 % har brug for mindre hjælp end før.
 • 43 % af borgerne, der har gennemført et hverdagsrehabiliteringsforløb, er fortsat selvhjulpne 2 år efter.
 • 61 % har en bedre egenvurderet livskvalitet ved slutningen af forløbet (32 % angav egen livskvalitet som uændret).

Det er således lykkedes fortsat at nedsætte behovet for indsatser efter servicelovens § 83 efter endt hverdagsrehabiliteringsforløb, og fokus på borgernes ressourcer er fortsat en stor drivkraft for indsatsen.

Status på indsatsen Hverdagsrehabilitering er vedhæftet.

Lovgrundlag

Servicelovens § 83a

Økonomi

I projektbeskrivelsen forventes eventuelle realiserbare besparelser tidligst efter 2 år efter afslutning. Administrationen arbejder på en samlet opgørelse i 2022.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Dina Munk, leder af hjemmeplejen/hjemmesygeplejen samt Sami Hadad, hjemmeplejen deltager under punktet og orienterer om indsatsen `Tidlig opsporing`.

Målet med tidlig opsporing og forebyggelse hos ældre er at reagere på ændringer i habitualtilstanden hos borgeren og dermed forebygge forværring og indlæggelse. Tankegangen bag Tidlig opsporing er at muliggøre tidligere intervention og eventuel behandling for at forebygge yderligere svækkelse af helbredstilstanden eller tab af funktionsevne.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Godkendelsespunkt
Aftale vedrørende tilsyn med privat hjemmeplejeleverandør fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Revisions- og konsulentfirmaet BDO har fremsendt aftale vedrørende tilsyn med Ishøj Kommunes private leverandør af hjemmepleje, DFS Plus. BDO fører i forvejen tilsyn med kommunes egen hjemmepleje. Tilsynet baseres på datatindsamling ud fra flere forskellige datakilder:

 • faglig dokumentation
 • observation
 • interviews med borgeren
 • interview med en gruppe af medarbejdere.

Samlet set giver de metodiske tilgange en dybtgående viden om og dermed belæg for at vurdere kvaliteten af de ydelser, som borgeren modtager i hjemmeplejen. Tilsynet udmunder i en tilsynsrapport, som giver en status på kvaliteten af de ydelser, der leveres af den private leverandør.

Tilsynsrapporten vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget, når denne foreligger.

Honoraret for opgaven er aftalt til 23.985 kr. ekskl. moms.Finansieringen sker inden for budgetrammen i Center for Voksne og Velfærd.

Aftalen vedrører alene tilsyn for 2021. Aftalen fremlægges til godkendelse af Social- og Sundhedsudvalget.


Aftalen er vedhæftet.

Økonomi

Økonomi afholdes indenfor budgetrammen i Center for Voksne og Velfærd.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender aftale med BDO om tilsyn med privat hjemmeplejeleverandør.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
I forbindelse med ophøret af det forpligtende samarbejde har både Vallensbæk Kommune og Ishøj Kommune ønsket at fortsætte samarbejdet omkring driften af hjælpemiddeldepotet. Administrationen i Center for Pleje og Omsorg i Vallensbæk Kommune og Center for Voksne og Velfærd i Ishøj Kommune har derfor udarbejdet forslag til samarbejdsaftale vedrørende drift af depotet. Sagen fremlægges til godkendelse, og sendes efterfølgende til endelig godkendelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Samarbejdets ikrafttræden og varighed
Samarbejdet om det fælles hjælpemiddeldepot træder i kraft den 1. januar 2022, således at det i praksis fortsætter det samarbejde om hjælpemiddeldepotet, der indtil dette tidspunkt sker som et forpligtende kommunalt samarbejde.

Samarbejdet er vedvarende, men kan af hver af parterne opsiges til ophør med et års varsel til den 31. december, dog tidligst til den 31. december 2023.

Hjælpemiddeldepotets ydelser

 • Udbringning og afhentning af hjælpemidler.
 • Vedligeholdelse, rengøring, reparation, tilpasning, eftersyn og fornyelse og nyanskaffelser af hjælpemidler.
 • Montering og afmontering af specialtoilet.
 • Lagerstyring.
 • Bestilling af individuelle specialhjælpemidler.

Hjælpemiddeldepotets serviceniveau og kvalitetsstandarder
Kommunerne forpligter sig ved indgåelse af samarbejdsaftalen til som udgangspunkt at udøve deres respektive myndighedsopgave på baggrund af et ensartet serviceniveau og fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler.

Ledelse og organisation
Den overordnede politiske ledelse varetages i de to deltagerkommuner, og udøves gennem udvalgenes og Byrådets/Kommunalbestyrelsens stillingtagen til samarbejdsaftalen, de fælles kvalitetsstandarder, prioriteringer og ressourceforbrug. En eventuel ændring af serviceniveauet på hjælpemiddelområdet kræver politisk godkendelse fra begge kommuner.
Ishøj varetager, og er ansvarlig for den daglige ledelse og drift af depotet og ansætter depotets medarbejdere, således at de ansættes i Ishøj Kommune som medarbejdere ved depotet.
Der etableres en styregruppe for depotsamarbejdet bestående af to repræsentanter fra hver af de deltagende kommuner. Styregruppen har den overordnede ledelse af hjælpemiddeldepotet.  

Driftsøkonomi og udgiftsdeling
Udgifterne til drift af hjælpemiddeldepotet fordeles mellem Ishøj og Vallensbæk Kommune efter befolkningstallet i de to kommuner, som registreret af Danmarks Statistik i året før det aktuelle regnskabsår.

Bevilling
Myndighedsopgaven med bevilling af hjælpemidler varetages separat og selvstændigt af Ishøj og Vallensbæk kommuner, der hver især bevilger hjælpemidler til egne borgere.

Samarbejdsaftalen inklusiv bilag er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Økonomi- og Planudvalget at samarbejdsaftalen godkendes, og sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Social- og Sundhedsudvalget tog på mødet d. 8.2. 2021 orientering vedr. midlertidige fravigelser for kommunale forpligtigelser inden for social-, sundheds- og ældreområdet som led i håndtering af Covid-19 til efterretning. Administrationen forelægger her status for opgaver sat i bero på baggrund af covid-19 (se bilag).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Kærbo ansøger om midler fra puljen "Mere hjemlighed på plejehjem", som er en pulje under Sundhedsstyrelsen. Sagen fremlægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsens pulje "Mere hjemlighed på plejehjem" er en pulje, der har til formål at bidrage til, at der skabes mere hjemlige rammer på plejehjem til gavn for beboerne og øvrige brugere, fx pårørende. På Kærbo har der længe været et ønske om at gøre Kærbo mere hjemligt og imødekommende, herunder særligt fællesarealerne på Kærbo. Kærbo har derfor ansøgt om midler til at hjemliggøre følgende fællesarealer:

 • Indgangspartiet
 • Foyeren
 • Den lange gang til ældre- og plejeboligafdelingerne
 • Området omkring cafeen og Biksen

Kærbo har ansøgt om 1,7 mio. kr. som skal gå til indretning, rådgivning samt projektledelse. Den samlede pulje er på 20,5 mio. i alt. I løbet af oktober måned melder Sundhedsstyrelsen ud, hvem der har modtaget midler fra puljen.


Vedhæftet er puljeopslag samt ansøgning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Administrationen har udarbejdet overblik over alle sager på ældreområdet på Social- og Sundhedsudvalgets dagsordener 2020-2021 (se bilag).
 • Status på plejehjemsbestyrelsen: Torsdag d. 23. september blev der afholdt opstartsmøde for plejehjemsbestyrelsen på Kærbo. Der var 15 fremmødte, herunder tre pårørende fra både Torsbo og Kærbo. Der var mange gode drøftelser og ideer til form og indhold for plejehjemsbesstyrelsen, og generelt var der stor opbakning til plejehjemsbestyrelsen. Der er et ønske om en at få bredt budskabet om plejehjembestyrelsen bredere ud til de pårørende. Der er derfor rammesat et møde, hvor det skal drøftes, hvordan man får flere pårørende engageret i bestyrelsen. Konkret er der tænkt i at holde en fest i løbet af november måned, hvor både pårørende og beboere inviteres ind, og hvor der her vil være mulighed for at holde et oplæg om bestyrelsen samtidig med, at der også vil være plads til musik, mad og hygge.
  Det er forventningen, at plejehjemsbestyrelsen er konstitueret primo 2022 og første møde i bestyrelsen afholdes i første halvår af 2022.
 • Omdelt invitation til Folketingets social- og ældreudvalg.
 • Kort orientering om arbejdet i arbejdsgruppe for lægemangel.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Serviceloven § 83: 1 (rengøring).

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.
Venstre fremsætter et forslag om køb af tillægsydelser for rengøring. Administrationen forbereder sag til politisk behandling i januar 2022.

Resume

Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Intet til punktet.