Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. november 2019 kl. 17:00

Rådhuset, 2. etage, mødelokale Arken

Resume

Beslutningspunkt

Sagsfremstilling

Den fornyede samarbejdsaftale, som har virkning fra 1. januar 2020, ændrer den afregning som kommunerne foretager med Vestegnens Sprog- og Kompetencecenter (VSK). Fra 1. januar 2020 er det obligatorisk, at der fra begyndelsen af et forløb afregnes 30 % af den aftalte modultakst og en sluttakst på 70 % når undervisningen afsluttes på det pågældende modul.

Frem til 1. januar har denne fordeling for kommuner i samarbejdet været 50/50 %.

Ud over dette indeholder samarbejdsaftalen en ajourføring af retsgrundlaget for afregningen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftale vedr. danskuddannelser for voksne udlændinge m.fl.

Beslutning

Tiltrådt. Udvalget ønsker en oversigt over frafaldsprocent.

Lovgrundlag

Aftalen indgås med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 901 af 19 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Det fremgår af Økonomiregulativ for Ishøj Kommune, at der skal foretages to budgetopfølgninger om året, som fremlægges til politisk behandling. Den første budgetopfølgning blev godkendt af Byrådet på mødet den 25. juni 2019. Den anden opfølgning fremlægges hermed.

Sagsfremstilling

Administrationen har foretaget 2. budgetopfølgning for 2019 med udgangspunkt i forbruget pr. 30. august 2019.

Det samlede resultatet af budgetopfølgningen (drift og anlæg) viser en forventet mindreudgift på 39,6 mio.kr., jf. vedlagte budgetopfølgningsskema (Bilag B).

Den forventede mindreudgift fordeler sig med:

 • 11,9 mio. kr. i mindreudgifter på driften, som fordeler sig med 11 mio. kr. indenfor servicerammen og 0,9 mio.kr. udenfor servicerammen.
 • 28,8 mio. kr. i mindreudgifter på anlæg
 • 1 mio. kr. i merudgifter på finansiering

Under Social- og Sundhedsudvalgets områder forventes en samlet merudgift på 8,1 mio. kr., som dækker over såvel mer- som mindreudgifter fordelt på områderne. Herudover er der, afledt af organisationsændringen sidste år, behov for at omplacere budgetter på en række områder. Dette af styringsmæssige hensyn, og således at budgetterne afspejler den nye organisering. Det indstilles, at der gives tillægsbevilling hertil.

Der er udarbejdet notat af 6. november 2019 (bilag A), som mere detaljeret beskriver den samlede budgetopfølgning, herunder resultatet under Social- og Sundhedsudvalgets områder.

Bilag B (Budgetopfølgningsskema) viser den beløbsmæssige specifikation af den samlede budgetopfølgning.

Bilag C udgør Jobcentrets (Vallensbæk Kommune) budgetopfølgning på de områder, som varetages der.

Budgetopfølgningen fremlægges i samme form til alle fagudvalg for at sikre gennemsigtighed og en fælles information om den økonomiske situation.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at budgetopfølgningen godkendes, og at der gives tillægsbevilling inden for fagudvalgets område i henhold til budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Beslutning

Tiltrådt.

Økonomi

Som angivet i notatet (Bilag A) og budgetopfølgningsskemaet (Bilag B).

Lovgrundlag

Den kommunale styrelseslov. Cirkulære om kommunernes budget og regnskabssystem.

Bilag

Resume

Beslutningspunkt

Der ønskes en justering af prisen på Ishøj Kommunes sommerudflugter og julefrokoster for pensionister fra kr. 199 til kr. 200, sådan at det manuelle salg bliver lettere at gennemføre og håndtere.

 

Sagsfremstilling

Det blev i forbindelse med budgetforliget 2019 besluttet at hæve prisen på Ishøj kommunes sommerudflugter og julefrokoster til kr. 199. Billetsalget til de to arrangementer sker hovedsagligt online gennem Ticketmaster, hvor den enkelte borger selv køber den eller de billetter, som de skal bruge. Der er dog stadig en gruppe af pensionister i Ishøj, som ikke har mulighed for eller kunnen til at købe deres billet online, og derfor har administrationen bibeholdt muligheden for at kunne møde op personligt og købe en billet for denne gruppe borgere. Dette manuelle billetsalg sker i nogle få timer på udvalgte dage.

I det manuelle billetsalg har prisen på de kr. 199 vist sig at være besværlig og tidskrævende at håndtere i praksis ift. byttepenge og det foreslås derfor, at prisen på sommerudflugter og julefrokoster hæves til kr. 200 fra 2020.

Indstilling

Forslag til beslutning

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at hæve prisen til kr. 200 på sommerudflugter og julefrokoster fra 2020.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Center for Voksne og Velfærd i Ishøj Kommune har ansøgt Sundhedsstyrelsen om deltagelse i læringsforløb om værdig ældrepleje.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har inviteret kommuner og private leverandører til at søge puljen Læringsforløb om værdig ældrepleje med fokus på organisation, ledelse og samarbejde. Formålet er at tilbyde læringsforløb, som forestås af værdighedsrejseholdet i regi af Videnscenter for Værdig ældrepleje. Læringsforløbene understøtter arbejdet med at sikre værdighed i ældreplejen gennem udvikling af ledelseskompetencer, strukturer og organisation. Forløbene skræddersyes, så de tager udgangspunkt i ansøgernes aktuelle behov.

Ansøgningsfristen var d. 25. oktober 2019. Sundhedsstyrelsen forventer at kunne melde udmøntningen af puljen ud i uge 49-50. Ansøgning og puljeopslag er vedhæftet som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

I forbindelse med tildeling af hjælp til snerydning i vinteren 2018/2019 er det blevet klart for administrationen, at borgere gennem flere år har fået snerydning uden at opfylde kriterierne. Det er først muligt nu at ændre tildelingen af hjælp for den kommende vinter.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 15. dec. 2011 tiltrådte udvalget følgende kriterier for, at snerydning kan ydes til pensionister:

 • Borgeren eller andre personer på adressen skal af helbredsmæssige grunde være ude af stand til at foretage snerydningen selv
 • Borgeren skal være berettiget til hjemmehjælp
 • Borgeren er økonomisk trængende og er berettiget til helbredskort, hvilket betyder, at borgeren har likvid formue under 87.700 kr.
 • Egenbetalingen er 893 kr. (2018-priser) for hele perioden

I forbindelse med tildeling af hjælp til snerydning i vinteren 2018/2019 er det blevet klart for administrationen, at borgere gennem flere år har fået snerydning uden at opfylde kriterierne. Denne opdagelse kom for sent til at stoppe tildelingen for denne vinter, og derfor er det først nu muligt at ændre tildelingen af hjælp for den kommende vinter 2019/2020.

Administrationen har gennemgået samtlige tildelinger af hjælp til snerydning for sidste vinter. Af de 23 borgere, der fik hjælpen i 2018/2019, er kun 5 borgere berettigede til hjælpen. Det betyder, at 17 borgere ikke længere vil modtage hjælpen, mens 1 borger er afgået ved døden. Flere af borgerne har modtaget hjælpen i flere år.

Bortset fra en enkelt borger med formue på 0,145 mio. kr. har halvdelen af de borgere - der ikke er berettigede - formue mellem 0,3 - 1 mio. kr. Den resterende halvdel har formuer for mellem 1 - 7,5 mio. kr.

Ansøgningstidspunktet for nye sager vedrørende hjælp til snerydning følger i den kommende periode, så det er pt. for tidligt at konkludere om, der er flere borgere, der søger og er berettiget til hjælpen.

Budgetterne er uændret over tid - kun reguleret for prisregulering.

Park og Vej er udførende på opgaven. Administrationen i Park og Vej vurderer, at udgiften pr. borger vil være i størrelsesordenen 3000 kr - 5000 kr. for en typisk vinter. Pga. særligt milde vintre har administrationen vurderet, at størrelsesordenen på udgiften har været minimal og derfor valgt ikke at afregne med Center for Voksne og Velfærd de sidste par år.

Forbrug og budget i Center for Voksne og Velfærd i perioden 2016-2018 fremgår af følgende figur:

 Årets priser

2016

2017

2018

 

Forbrug

Budget

Forbrug

Budget

Forbrug

Budget

Udgifter

13.805

189.530

0

193.950

0

198.500

Indtægter

-23.031

-83.370

-16.569

-85.220

-20.818

-87.300

Sum

-9.226

106.160

-16.569

108.730

-20.818

111.200

Antal borgere

31

23

23

 Såfremt antallet af borgere, der får hjælp til snerydning fremover ligger på omkring 5 personer, må den forventede udgift ligge i størrelsesordenen 15000 kr. - 25000 kr. for en typisk vinter, hvor Park og Vej fremsender regning.

Administrationen vil i forbindelse med første budgetopfølgning 2020 og budgetopfølgning 2020 og budgetlægning 2021 komme med forslag til budgetændring.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at der udarbejdes kvalitetsstandarder for sne- og havehjælp.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen har undersøgt antibiotikaforbruget hos Ishøj Kommunes børn i aldersgruppen 0-14 år til brug for orientering og drøftelse i Lægefagligt Udvalg den 19. november 2019. Notatet forelægges derfor udvalget til orientering forinden mødet i Lægefagligt Udvalg.

Sagsfremstilling

Forbruget af antibiotika i primærsektoren har i Danmark været faldende. Det skyldes, at de praktiserende læger udskriver færre recepter. Dette gør sig ligeledes gældende på børneområdet i Ishøj Kommune samt hos andre vestegnskommuner. Små børn i aldersgruppen 0-4 år får i langt højere grad antibiotika end større børn. Det er også i denne aldersgruppe, hvor der gives det største fald i andelen af børn, som fik antibiotika i perioden 2014 - 2018.                                                                                                                                                                                                  I Ishøj Kommune får flere børn antibiotika end børn i andre vestegnskommuner gør. Dette gør sig gældende for børn i alderen 0-4 år og 10-14 år. I forhold til de 5-9 årige børn ligger Ishøj Kommune i højere grad på niveau med andre vestegnskommuner. I 2018 var der væsentligt flere 10-14 årige børn i Ishøj Kommune, som fik antibiotika end både regionsgennemsnittet og de øvrige vestegnskommuner.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen vedr. antibiotikaforbruget hos børn i Ishøj Kommune til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Typer af borgerklager ifm. implementering af vaskeprojekt

Administrationen har dannet et overblik over typer af borgerklager ifm. implementering af Vaskeprojekt. Generelt oplever administrationen, at borgerne udtrykker forståelse for vaskeordningens implementering. Administrationen har modtaget under 20 klager. Borgere har klaget over at:

 • Ordningens prisfastsættelse findes for høj
 • Borgere ikke kan sende alt tøj til vask (kun tøj der kan tørretumbles)
 • For få kg. pr. vaskegang
 • For langt tidsinterval mellem vask
 • Borgere der selv lige har købt ny vaskemaskine

For plejehjem angår borgerklager at:

 • Tøjgenstande mangler at sendes retur
 • Tøjgenstande har været returneret med anormale pletter
 • Returneret tøj har været krøllet
 • Returneret tøj har været klamt, ikke tørret ordentlig
 • Forkerte returnerede leverancer til afsnit og enheder

 

Notat ang. tidsramme for første og andet møde med en terapeut ved opstart af genoptræning

Notatet blev fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 14/8 2019. Notat blev afvist i Vallensbæk Kommune, da Vallensbæk ønskede de statistiske fremstillinger opdelt mellem Ishøj og Vallensbæk. Social- og Sundhedsudvalget, Ishøj Kommune, har således været præsenteret for notatets indhold tidligere, men kun med samlede statistiske fremstillinger. Se vedlagte bilag for notat med de statistiske fremstillinger som opdelt mellem Ishøj og Vallensbæk kommuner.

 

Tilbud til etniske borgere med Diabetes 2 i Ishøj Kommune

Idet Samordningsudvalget for planområde Syd ønsker en generel kortlægning af området for Vestegnskommunerne inkl. København, fremstilles følgende tilbud i Ishøj Kommune:

 • Individuelle sundhedssamtaler i forbindelse med henvisning til forløbsprogram pga. Diabetes 2 (mulighed for tolk ved behov)
 • Deltagelse på holdundervisning i forbindelse med Diabetes 2. Her er der ikke mulighed for tolkebistand
 • Mulighed for ad hoc at oprette holdforløb målrettet etniske borgere med DM2 - med tolkebistand
 • Etnisk rygestop i SundBy regi
 • GoRun Ishøj - motionstilbud hvor alle kan være med
 • Golf og Diabetes - motionstilbud målrettet borgere med diabetes

Tillige har Ishøj Kommune et samarbejde med Steno om projekt Custom og Customise, som handler om at udvikle undervisningskoncepter og materiale og i sidste ende kompetenceudvikle personale til at kunne varetage effektfulde forløb for etniske borgere.

 

Ny viden om hvor tilfredse ældre borgere er med overgange på sundhedsområdet

Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed har i en ny analyse undersøgt, hvor tilfredse 23.000 ældre patienter var med deres udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til kommunen og den praktiserende læge (se vedlagte bilag).

Analysen giver ny viden om, hvordan de ældre selv oplever deres forløb i det danske sundhedsvæsen. I analysen kan man også finde de centrale nøgletal for tilfredshed fordelt på sygehuse, kommuner og delvist for praktiserende læger.

Hovedresultater:

 • De ældre borgere er relativt tilfredse med deres overgange i det danske sundhedsvæsen. På en skala fra 1-5, hvor 5 er mest tilfreds, er den gennemsnitlige tilfredshed med udskrivelsen fra sygehuset og kontakten til almen praksis 4,0. Tilfredsheden med kontakten til kommunen er 3,8.
 • Analysen viser dog også, at omkring hver 10. borger var utilfreds med udskrivelsen fra sygehuset eller utilfreds med den efterfølgende kontakt til kommunen. Til sammenligning var kun 6 pct. af borgerne decideret utilfredse med den efterfølgende kontakt til almen praksis.
 • Samtidig er der relativt store forskelle på tværs af de forskellige sygehuse, kommuner og praktiserende læger.
 • De største forbedringspotentialer handler om information til borgeren og informationsdeling imellem de forskellige parter. Knap hver sjette ældre borger var utilfreds med den information de fik om, hvad der skulle ske efter udskrivelsen fra sygehuset og næsten hver femte borger var utilfreds med den viden, de kommunale medarbejdere havde om deres forløb på sygehuset.
 • Der er en tæt sammenhæng imellem tilfredsheden med udskrivelsen fra sygehuset og gentagne akutte kontakter. Blandt de mest utilfredse patienter, havde en ud af fem efterfølgende en genindlæggelse eller anden akut kontakt. Blandt de mest tilfredse var det kun en ud af ti, der havde efterfølgende akutte kontakter.
 • Der er stor forskel på, hvor tilfredse borgerne var med kontakten til kommunen afhængigt af hvilken type hjælp, de modtog. 70 procent af dem, der modtog træning eller genoptræning, var tilfredse med kontakten. Det gjaldt kun for 55 procent af borgere med ophold på akut-, rehabiliterings- eller aflastningsplads.
 • Kun halvdelen af de ældre borgere har inden for kort tid efter udskrivelsen haft kontakt med deres praktiserende læge. Blandt dem var fire ud af fem tilfredse, hvis kontakten var efter aftale med sygehuset, imens det kun var to ud af tre, hvis kontakten var foranlediget af, at borgeren fik det dårligere.
 • Analysen finder desuden, at borgernes socioøkonomiske eller demografiske karakteristika kun i begrænset omfang påvirker tilfredsheden med de forskellige forløb.

 

KL`s Sundhedskonference 2020

Det er nu muligt at tilmelde sig KL's Sundhedskonference, som afholdes den 21. januar 2020 på Hotel Comwell Kolding med overskriften ”Kvalitet i det nære sundhedsvæsen – Vi starter indefra”. Denne gang sætter KL's Sundhedskonference fokus på kvalitet i indsatserne i det nære sundhedsvæsen. Der er inviteret en række centrale oplægsholdere til at komme med deres bud på retningen i kvalitetsarbejdet, hvordan man leder kvalitetsarbejdet og hvordan man tilgår arbejdet, så det først og fremmest giver mest kvalitet for borgerne. Der vil bl.a. blive drøftet, hvordan vi dirigerer i en tid med modsatrettede behov for fokus ift. standardisering, lighed i sundhed og først og fremmest et ønske om, at der tages afsæt i den enkelte borgers behov og ønsker. Sammen med Dacapo tages deltagerne med helt ind i kommunernes dilemmaer omkring kvalitetsarbejdet. Der vil også være 8 sessioner, hvor man kan få konkret inspiration til kvalitetsarbejdet i kommunen.

Hør bl.a.:

 • Christian Harsløf, direktør, KL, komme med bud på kommunernes tilgang til kvalitet. De nationale visioner for fremtidens sundhedsvæsen, herunder en dialog med KL’s Sundheds- og Ældreudvalg.
 • Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet, om, hvordan kommunerne implementerer Ledelseskommissionens anbefalinger, bl.a. med afsæt i et forskningsprojekt, hun gennemfører med Aarhus Kommune.
 • Annemarie Zacho-Broe, kommunaldirektør, Fredericia Kommune, om, hvordan de arbejder med kvalitetsarbejdet.
 • Peter Dahler-Larsen, professor, Københavns Universitet, om, hvad kvalitet er i det nære og hvad kommunerne kan lære.

Sidste år deltog godt 1.100 ledere, fagfolk, politikere, organisationsfolk og administratorer med interesse for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

For fuldt program og tilmelding se følgende link:https://tilmeld.kl.dk/sundhedskonference2020

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en tilbagemelding om, hvordan administrationen arbejder med ældre patienters udskrivelse fra sygehuset og den efterfølgende kontakt til kommunen og den praktiserende læge.

Bilag

Resume

Klagesager:

§ 112, hjælpemidler: 2

§ 100, merudgifter til voksne: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om klagesager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker en meddelelse om, hvor lang behandlingstid der er på ansøgning om handicapbil i Ishøj Kommune.

Beslutning

Intet til punktet.