Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 11. december 2017 kl. 16:30

Mødelokale 2 E

Sagsfremstilling

Oversigt vedrørende projekter på Social- og Sundhedsudvalgets områder er vedhæftet.

 

Ældre Sagen har skabt en vision for et værdigt ældreliv for ældre med brug for hjælp kaldet 'Nyt liv til det at blive gammel'. Visionen er blevet til på baggrund af undersøgelser blandt hjemmehjælpsmodtagere. Visionen handler om fortsat at kunne gøre de ting, som har betydning for én, selvom man ikke kan det samme som før med udgangspunkt i fem principper: Tryghed, Bestem selv - hele livet, Lev livet - hele livet, Glæde og mening og Kvalitet i hjælpen. Visionen er vedhæftet.

 

Projekt GIV har udgivet et nyhedsbrev, som er vedhæftet.

 

Samarbejdet med det digitale sundhedsfællesskab Boblberg.dk blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget på mødet d. 14. august 2017 med opstart d. 1. september 2017. På mødet blev følgende mål besluttet:

 • 1-3 % af kommunens borgere har oprettet en profil på Boblberg.dk inden for det første år. I Ishøj Kommune svarer det til minimum 210 borgere og 630 borgere med en høj succesrate
 • Besvarelsesprocenten på opslagene (boblerne) skal være på mindst 50 %
 • Boblberg.dk aktiverer nogle af kommunens ensomme og udsatte borgere og forbedrer den fysiske og mentale sundhed generelt.

Indsatsen har nu kørt i tre måneder. Boblberg.dk oplyser, at der i skrivende stund er oprettet 191 profiler i Ishøj Kommune, som har adgang til at skrive til mere end 42.000 medlemmer på landsplan. Boblberg.dk oplyser desuden, at en overvægt af opslagene/boblerne omhandler sociale relationer. Dette kan tyde på, at Boblberg.dk tiltrækker nogle af de sårbare og udsatte grupper af borgere, som Boblberg.dk i Ishøj Kommune netop er målrettet mod.

 

KL har udarbejdet en konferencekalender for konferencer på social- og sundhedsområdet i 2018:

 • 16. januar 2018: KL's Sundhedskonference, Hotel Comwell Kolding
 • 17.-18. maj 2018: KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, Aalborg Kongres & Kultur Center
 • 18. eller 19. september 2018 (med forbehold for ændring): KL's Ældrekonference, sted endnu ikke fastlagt
 • 28. november 2018: KL's Handicap- og Psykiatrikonference, sted endnu ikke fastlagt.

 

Der er i øjeblikket en dialog i gang mellem kommunerne på Vestegnen om at etablere et fælles plejehjem for særligt udsatte borgere. Det kan eksempelvis være borgere, der lider af psykiske sygdomme. På baggrund af denne drøftelse vil der i starten af 2018 blive fremlagt en sag for Social- og Sundhedsudvalget vedrørende plejetilbud til de borgere i Ishøj, der hører til målgruppen. Der vil i denne sag også blive fremlagt tankerne om en midlertidig lokal løsning inden en evt. fælles løsning på Vestegnen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Råudkast til den kommende Velfærdspolitik fremlægges.

Sagsfremstilling

På baggrund af inputs fra Social- og Sundhedsudvalget, interesseorganisationer, brugere af tilbud på området, Handicaprådet, Seniorrådet, Udsatterådet, repræsentanter for foreningslivet samt ledere og medarbejdere, der til daglig arbejder på velfærdsområdet har administration udarbejdet et råudkast til den kommende Velfærdspolitik. Råudkastet er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter råudkast til Velfærdspolitik og kommer med forslag til justering af politikken.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget var positive over for det fremlagte råudkast. Det ønskes, at benævnelsen "alle" skal fremgå under alle temaer, eksempelvis også i "Mit liv, min vej", så det bliver en fælles forståelsesramme.

Bilag

Resume

Navngivning af fælles tilbud for udsatte borgere på Ishøj Søvej.

Sagsfremstilling

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget d. 9. oktober blev navngivningen af samlokaliseringen af tilbud for udsatte borgere samt hjemløseboligerne på Ishøj Søvej 1 drøftet og sendt til Byrådet.

På Byrådets møde d. 7. november blev det besluttet, at navngivningen af tilbuddet for udsatte borgere skulle sendes til fornyet behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag er blevet drøftet med brugerne, som har følgende forslag til navne:

 • Søstedet
 • Pavillonen
 • Huset.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslagene og indstiller, at sagen sendes til Byrådet til godkendelse.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget indstiller Søstedet. Sagen sendes til godkendelse i Byrådet.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2018 træder ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie i kraft jf. bilag 1. Formålet med loven er at sikre, at kommunale og regionale døgntilbud til voksne, der er omfattet af lov om socialtilsyn, fremadrettet kan tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til beboere over 18 år, således at beboerne kan komme på ferie med kendt personale. Dette har ikke tidligere været muligt. Beboere på døgntilbud har dog kunne vælge at indgå aftale med en privat leverandør om tilkøb af ledsagelse, men dette har betydet, at beboeren har måtte tage på ferie med en ledsager, som pågældende ikke kender.

Tilkøb kan, med den nye lov, tilbydes beboere, der har en betydelig nedsat funktionsevne, og som ønsker at holde ferie med mindst én overnatning i Danmark eller i udlandet. Beboeren skal på eget initiativ ønske at tilkøbe socialpædagogisk støtte under ferien, og tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse skal ligge udover den indsats, som borgeren efter SEL § 85 er visiteret til i døgntilbuddet. Muligheden for tilkøb kan kun anvendes, hvis det kommunale eller regionale døgntilbud sikrer, at ferien kan gennemføres personalemæssigt forsvarligt. Personalet, som yder socialpædagogisk ledsagelse, skal være ansat i det døgntilbud, som beboeren bor i, og være dækket af en arbejdsgiverforsikring samt være omfattet af de løn- og ansættelsesvilkår, som følger af deres ansættelsesforhold.

På baggrund af den nye lov er Ishøj Kommunes serviceniveau blevet revideret jf. bilag 2.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om ny lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie til efterretning. Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Økonomi

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse har ingen økonomisk og administrativ konsekvens for kommunen, da der er tale om, at botilbuddene bliver givet en mulighed for at tilbyde tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie, og ikke en forpligtelse hertil. Dertil kommer, at alle omkostninger forbundet med ledsagelse til ferie, afholdes af borgeren selv.

Lovgrundlag

Lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie, nr. 649 af 8. juni 2017.

Bilag

Resume

Der er lavet opfølgning på antal hjemløse i Ishøj Kommune pr. november 2017. Opgørelsen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Sagsfremstilling

To gange årligt opgøres antallet af hjemløse i Ishøj Kommune, hvormed det er muligt at følge udviklingen i, hvor mange hjemløse der er i Ishøj Kommune, og hvilken form for hjemløshed de enkelte borgere er i. Optælling og kategorisering følger SFI's definition på hjemløse.

Af opgørelsen over hjemløse i Ishøj Kommune november 2017 fremgår det, at:

 • Der er i alt 84 borgere, der er registreret uden fast bopæl i Ishøj Kommune
 • Der er i alt 29 hjemløse i Ishøj Kommune. De hjemløse opholder sig på herberg/forsorgshjem, i akutbolig, hos venner/familie, på gaden, i campingvogn og i kolonihave.
 • De resterende 55 borgere er enten udrejst fra Danmark, forsvundet, flyttet til anden kommune eller falder ind under kategorien "ved ikke", hvilket betyder, at der ikke er tilstrækkelig information til at vurdere, om borgeren reelt er hjemløs.

Til sammenligning var der ved sidste optælling i december 2016 94 borgere uden fast bopæl og 38 hjemløse i Ishøj Kommune. Vedhæftet er notat vedr. opgørelse af hjemløse i Ishøj Kommune for november 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om hjemløse november 2017 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Der forelægges en ny hjemløsetælling for Social- og Sundhedsudvalget i juni 2018.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 15. august 2017 været på anmeldt tilsyn hos Pitstop.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden har d. 15. august 2017 været på anmeldt tilsyn hos misbrugsbehandlingstilbuddet Pitstop. Den endelige tilsynsrapport er vedhæftet. Socialtilsynets konklusion er, at Pitstop er et velfungerede tilbud. Nedenfor oplistes hovedkonklusionerne:

 • Det vurderes samlet set, at der er en kvalitet i tilbuddet, som kan godkendes i henhold til at yde en indsats efter servicelovens § 101
 • Borgerne ydes relevant behandling ud fra et professionelt perspektiv med afsæt i en bred målgruppebeskrivelse, der tager udgangspunkt i et helhedsbillede for borgerne
 • Borgerne udtrykker en høj grad af tilfredshed med behandlingsindsatsen
 • Der anvendes faglige tilgange og metoder, som er relevante
 • Der foregår systematisk sagsarbejde og fagligt behandlingsarbejde
 • Ledelse og medarbejdere har en god faglig refleksivitet og indsigt i tilbuddets udfordringer og udviklingsperspektiver
 • Der er foretaget udvidelse og forbedring af de fysiske rammer.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning. Tilsynsrapporten sendes til Udsatterådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget orienteres om Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2017 for Ishøj Kommune. Sagen forelægges endvidere for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har modtaget Ankestyrelsens ankestatistik for 1. halvår 2017 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder også børneområdet. Statistikken vedrører således Center for Børn og Forebyggelse, Center for Socialservice, Stabscenter Borgerservice samt Center for Ældre og Rehabilitering. Statistikken omfatter tillige borgere fra Vallensbæk Kommune på de områder, hvor Ishøj som følge af det forpligtende samarbejde varetager opgaver inden for det specialiserede socialområde for både børn og voksne, på vegne af Vallensbæk Kommune. Statistikken er alene opgjort i forhold til den kommune, der har truffet afgørelse i sagerne, og der skelnes derfor ikke imellem, om klagesagerne er indbragt af en borger fra Ishøj kommune eller Vallensbæk Kommune.

I 1. halvår 2017 har Ankestyrelsen afgjort 71 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I tabel 1 nedenfor ses, hvordan disse klager er fordelt på lovområder, samt om Ankestyrelsen har stadfæstet, ændret, hjemvist eller afvist klagen.

TABEL 1: ANKESTYRELSENS BEHANDLING AF ISHØJ KOMMUNES KLAGESAGER PÅ SOCIAL- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET FOR 1. HALVÅR 2017

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerheds-

lov

Sygedagpenge-

lov

Servicelov

Øvrige

I alt

Stadfæstelser

12

2

0

1

30

1

46

Ændringer

6

0

2

0

1

2

11

Hjemvisninger

2

0

0

0

7

1

10

Afvisninger

0

0

0

0

4

0

4

I alt

20

2

2

1

42

4

71

 

De ændrede og hjemviste sager inden for aktivloven vedrører enkeltydelser efter § 82 samt hjælp til forsørgelse efter §§ 23-25. På børneområdet i serviceloven har der været to hjemvisninger vedrørende tabt arbejdsfortjeneste, og på voksenområdet har der ligeledes været to sager på merudgiftsområdet, der er blevet hjemvist. Se bilag 1 for oversigt over fordeling af afgørelser. I forhold til ankestatistikken for 1. halvår 2016 har der været et fald i antal ændrede og hjemviste sager. Derudover er sagerne fordelt over flere forskellige lovområder og paragraffer end tidligere. Begge forhold må ses som udtryk for, at der er sket en kvalitetsmæssig forbedring af kommunens afgørelser i forhold til året forinden. At kommunen fortsat har en række ændrede og hjemviste sager må ses i lyset af, at lovgivningen og praksis på nogle områder er kompleks, hvorfor kommunen kan have brug for at afprøve nogle sager i Ankestyrelsen. Dette kan medføre, at nogle af disse sager hjemvises.

 

I tabel 2 ses omgørelsesprocenten for 1. halvår 2017 i Ishøj kommune og i hele landet fordelt på lovområder. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i procent af alle realitetsbehandlede klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

TABEL 2: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN FOR 1. HALVÅR 2017 I ISHØJ OG HELE LANDET FORDELT PÅ LOVOMRÅDER

 

Aktivlov

Pensionslove

Retssikkerheds-

lov

Sygedagpenge-

lov

Servicelov

Øvrige

I alt

Ishøj

40

0

100

0

21

75

31

Hele landet

31

17

40

15

36

24

29

 

I Ishøj Kommune ligger omgørelsesprocenten højere end på landsplan for blandt andet afgørelser inden for aktivloven, retssikkerhedsloven samt øvrige love. Den høje omgørelsesprocent på 100 pct. inden for retssikkerhedsloven skyldes dog, at der i første halvår 2017 har været behandlet én sag i Ankestyrelsen, og at denne er blevet ændret. Betegnelsen "øvrige love" omfatter bl.a. dagtilbudsloven, lov om almene boliger og boligstøtteloven. Her har der samlet været fire sager til behandling i Ankestyrelsen, hvoraf tre af sagerne er omgjort.

 

I tabel 3 ses udviklingen i omgørelsesprocent for 1. halvår i årene 2015-2017 for Ishøj Kommune og for hele landet. I 1. halvår 2017 ligger Ishøj Kommune to procent over omgørelsesprocenten på landsplan. Herved er omgørelsesprocenten markant lavere end de to foregående år. En af årsagerne hertil er, at alle centre har haft et øget fokus på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændringer og hjemvisninger, og at dette har medført en kvalitetsmæssig forbedring af sagerne, jf. sagen "Orientering om Ankestatistik i 2016", der blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget d. 8. maj 2016.

 

TABEL 3: OVERSIGT OVER OMGØRELSESPROCENTEN FOR 1. HALVÅR I ISHØJ OG HELE LANDET I PERIODEN 2015- 2017

 

 

Hele landet

Ishøj

Forskel mellem Ishøj

og hele landet

1. halvår 2017

29

31

2

1. halvår 2016

31

44

13

1. halvår 2015

25

32

7

 

Det må forventes, at omgørelsesprocenten for hele 2017 vil blive reduceret, da der er et fortsat fokus i alle centre på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændrede og hjemviste sager fra Ankestyrelsen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for. 1. halvår 2017 til efterretning. Sagen sendes til Handicaprådet til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget henledte opmærksomheden på, at omgørelsesprocenten er markant lavere i 1. halvår 2017 end i de to foregående år, hvilket blandt andet skyldes, at alle centre i Ishøj Kommune har haft et øget fokus på tiltag, der kan nedbringe antallet af ændringer og hjemvisninger.

Lovgrundlag

Retssikkerhedslovens kap. 11 om koordinering af praksis jf. §§ 76-79 a.

Bilag

Resume

Kløverengen ønsker at igangsætte et projekt, der har til formål at undersøge, hvorvidt en integreret kostordning kan bidrage til en hurtigere recovery-proces for beboerne.

Sagsfremstilling

I Danmark oplever vi en stigende ulighed i sundhed. Én af de grupper, der rammes af uligheden, er psykisk syge: mennesker med psykiske sygdomme dør 15-12 år tidligere end andre og har en væsentlig større risiko for at udvikle diabetes, hjertekarsygdomme og kræft. En del af forklaringen er, at psykisk syge har en mere usund livsstil, hvor flere spiser usundt, er mindre aktive, ryger mere og indtager mere alkohol - et billede, der kan genkendes på Kløverengen.

Det er veldokumenteret, at sund mad kan øge menneskers velbefindende, give mere energi, bedre humør og mindske risikoen for at udvikle overvægt og livsstilssygdomme. Med det formål at sætte fokus på at støtte beboernes i at udvikle sunde spisevaner, har Kløverengen de seneste 2 år haft en madordning, hvor beboerne er engageret i selv-finansierede madgrupper. Der er dog flere udfordringer forbundet med denne ordning: beboerne har generelt svært ved at administrere deres økonomi og er meget behovsstyrede, hvilket betyder, at de ofte bruger deres penge på cigaretter, sodavand, fastfood, telefon, alkohol og hash. Derfor får en stor del af beboerne ikke prioriteret de 600 kr. til madgrupperne, og mange står således uden for disse. Som konsekvens får mange af beboerne ikke tilstrækkelig sund mad, hvilket betyder, at de mangler energi til at deltage i aktiviteter, hvilket igen bevirker, at deres recovery-proces tager lang tid – og muligvis længere tid end nødvendigt.

På den baggrund ønsker Kløverengen at afprøve, hvorvidt en integreret kostordning, hvor sund mad morgen og aften mandag – fredag er en del af det faste tilbud, kan bidrage til en hurtigere recovery-proces for beboerne. Beboerne er voksne med komplekse sindslidelser og problemstillinger af både psykisk, fysisk og social karakter, der indebærer betydelige funktionsnedsættelser for den enkelte.

I projektet, ”Projekt Liv-retten”, ønskes det belyst, om en integreret kostordning kan bidrage til, at beboerne får bedre spisevaner, mere energi, bedre døgnrytme, bliver mere aktive og udvikler deres sociale færdigheder. Alt sammen delelementer, der formodes at bidrage positivt til beboernes recoveryproces.

Det foreslås, at projektet løber i et år fra den 1. januar 2018 – 31. december 2018. Der udarbejdes sundhedsprofiler for de deltagende beboere, som anvendes til en evaluering af projektet. Projektet finansieres inden for Kløverengens nuværende budgetramme med kr. 450.000 kr.

Såfremt projektet giver tilfredsstillende resultater, er det hensigten, at den integrerede kostordning overgår til at blive en fast del af Kløverengens tilbud og finansieres af beboernes egenbetaling via hjemkommunerne.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender ”projekt Liv-retten” i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2018 med den angivne finansiering inden for Kløverengens budgetramme. Der fremlægges en evaluering af projektet for Social- og Sundhedsudvalget i 3. kvartal 2018, således at en eventuel forankring af tilbuddet kan indgå i ydelsespakken for 2019.

Beslutning

Godkendt. Social- og Sundhedsudvalget foreslog, at der med fordel kan indgå kompetencer fra kost- og ernæringsvejleder i projektet.

Bilag

Resume

Analysen af den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet, som udvalget blev præsenteret for august 2017, genererede en række spørgsmål, særligt i forhold til kønsfordelingen og udviklingen på området. Analysen viste samlet set, at antallet af personer, der bliver indlagt i psykiatrien, og antallet af gange, de bliver indlagt, ikke har været stigende i perioden 2012 - 2016, men at der er sket køns- og aldersmæssige forskydninger. Kvinderne har flest indlæggelser. Særligt gruppen af unge kvinder imellem 18 - 29 år har været stigende, hvor det modsatte har gjort sig gældende for mændene. Stabsenhed for Sundhed har derfor sammen med Center for Socialservice kigget på, hvad vi ser i vores interne tilbud i forhold til kønsfordelingen, samt hvordan kvinder kontra mænd opleves at håndtere psykiatriske problemstillinger. Nærværende notat bygger primært på de oplevelser og refleksioner, som personalet i henholdsvis Fundamentet, Ung på vej, Vejlederteamet og Pitstop har gjort sig.

Sagsfremstilling

Personalet på både Fundamentet, Ung på vej og Vejlederteamet beskriver et billede af, at kvinderne i tilbuddene har langt nemmere ved at være opsøgende i forhold til at få hjælp til deres psykiske vanskeligheder. Hvorimod mændene i højere grad giver indtryk af selv at ville håndtere deres psykiske problemstillinger. Personalet beskriver en oplevelse af, at det virker til at være mere tabubelagt for mændene at opsøge og deltage i psykiatrisk behandling end for kvinderne. I Pitstop kan tilbuddets psykiater, på baggrund af hans virke i behandlingspsykiatrien, godt genkende en generel tendens til stigning i gruppen af unge kvinder i behandlingspsykiatrien henover de sidste 10 år. Der kan være flere mulige årsagsforklaringer til dette. En mulig forklaring på kønsforskydningen kan være, at nogle af mændene med psykiatriske og psykiske problemstillinger er at finde i kriminalforsorgen og fængselsvæsenet frem for i behandlingspsykiatrien.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager opfølgningen på analyse af psykiatriområdet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Analyse af den kommunale medfinansiering på fødsels- og 0-2 års-området fungerer som et delelement i arbejdet med at få et overblik over det kommunale medfinansieringsbidrag på sundhedsområdet. Analysen giver samtidig et overordnet billede af, i hvilket omfang de 0-2-årige børn i kommunen er syge, og hvad de fejler. Ligesom analysen giver et billede af, hvad fødselsområdet koster Ishøj Kommune i kommunal medfinansiering.

Sagsfremstilling

I 2016 blev der i alt brugt 2,8 mio. kr. i kommunal medfinansiering (KMF) på fødsler i Ishøj Kommune, og hvis man ser på den gennemsnitlige pris pr. fødende, ligger vi lidt over regionsgennemsnittet, ligesom vi også ligger lidt højere end de fleste af de øvrige kommuner, som vi sammenligner os med. En mulig forklaring kan være, at vi har lidt flere sårbare gravide og/eller fødende med komplekse problemstillinger i Ishøj Kommune. Ifølge sundhedsplejen er 12 % af alle gravide i Ishøj Kommune kategoriseret som sårbare gravide.

Fra 2018 opkræves kommunen 45 % af regionens pris, når et barn i 0-2 års-alderen bliver undersøgt og/eller behandlet på hospitalet, hvad enten det sker ambulant eller ved en indlæggelse, mod de 34 % i dag. Dog er der forsat et loft for, hvor meget kommunen maksimalt kan betale for et besøg eller indlæggelse, omend loftet også hæves. Ligeledes skal kommunen betale mere i kommunal medfinansiering, når barnet er i kontakt med praksisområdet. Der er således en forventning om, at andelen af kommunal medfinansiering vil stige på 0-2 års-området.

I 2016 blev der samlet set brugt 3,6 mio. kr. i kommunal medfinansiering på 0-2 års-området. Der har i perioden 2012 - 2016 været en relativ stor stigning i udgifterne til KMF på dette område, også væsentlig større end der har været på det somatiske område generelt. Størst har stigningen været til ambulante besøg, som er steget med 111 %. Vi har forespurgt regionen om hjælp til at forklare denne stigning. De har meldt tilbage, at de har sat nogle eksperter på registreringsområdet til at kigge på det. En mulig forklaring kan nemlig være en ændring i regionens registreringspraksis. Vi afventer tilbagemeldingen.

Overordnet set er antallet af genindlæggelser blandt i de 0-2-årige børn faldet. Lidt vanskeligere synes det at være at nedbringe antallet af genindlæggelser blandt de nyfødte børn (0-30 dage) væsentligt trods fokus på dette i Sundhedsplejen. Det er dog stadigvæk relativt få børn, det drejer sig om - 10 spædbørn i 2016. Sundhedsplejen foretager desuden selv registreringer på området, også angivet med årsag til genindlæggelse.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notatet "Den kommunale medfinansiering - analyse på fødsels- og 0-2 års-området" til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Sundhedskoordinationsudvalget har udarbejdet en midtvejsstatus på arbejdet med Sundhedsaftalen 2015 - 2018. I Midtvejsstatus kan man læse en række artikler, der beskriver status for arbejdet med nogle af de indsatser, som det er aftalt at gennemføre i aftaleperioden. I Sundhedsaften fremstår der i alt 73 forskellige indsatser.

Sagsfremstilling

Nærværende notat er lavet i samarbejde med Center for Ældre og Rehabilitering og Center for Socialservice og beskriver en række af de indsatser, som administrationen har fundet mest relevante at fremlægge status på, fordi de har betydet en ændring af praksis til gavn for borgerne i Ishøj Kommune.

 

Telemedicinsk sårvurdering

 • Elektronisk kommunikation omkring sårbehandling til gavn for borgere med kroniske sår. Indsatsen skal sikre bedre patientforløb på tværs af sektorer og øget kvalitet af sårbehandlingen for borgere med problematiske sår. Det skaber tryghed for den enkelte borger at kunne modtage behandling i hjemmet frem for at skulle på hospitalet.

Hurtig fremsendelse af epikriser

 • Den praktiserende læge modtager nu langt hurtigere epikriser, når en patient udskrives fra hospitalet, og kan således hurtigere og bedre iværksætte den rette behandling. Dette giver også bedre betingelser for hjemmesygeplejersken, der skal tage imod de udskrevne borgere, der har brug for forsat sygeplejefaglig behandling i hjemmet.

Hjemmemonitorering af patienter med KOL

 • Telemedicinsk, national indsats, der skal være med til at skabe tryghed for borgere med KOL og på den måde forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Indsatser for mennesker med dobbeltdiagnoser

 • Koordinerende indsatsplaner er et redskab, der kan hjælpe med at koordinere arbejdet med og omkring en borger med psykiatrisk lidelse og samtidigt misbrug.

Entydig og lettilgængelig henvisningsprocedure til misbrugsbehandling

 • Der er blevet udviklet en ny henvisningsprocedure på baggrund af både intern og ekstern proces.

Tilbud til børn i familier med misbrugsbehandling

 • Projekt GIV henvender sig til børn og unge i alderen 8-24 år, der lever i familier med misbrugsproblemer.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notatet om midtvejsstatus på Sundhedsaftalen 2015 - 2018 til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Der er i henhold til lov om social service § 18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange årligt.

Sagsfremstilling

Der er i 2017 afsat kr. 341.280 til frivilligt socialt arbejde. Der er i juni 2017 tildelt samlet kr. 110.437. Der er således kr. 230.843 tilbage.

Der er indkommet følgende ansøgninger:

 

1. Tirsdagscykling

Tirsdagscykling er en flok aktive herrer og damer, der i perioden fra maj til september hver tirsdag mødes og cykler rundt i Ishøj. Formålet med turene er at holde sig i gang og at give deltagerne en oplevelse af natur, kultur og historie i Ishøj. Samtidig lægges der vægt på det sociale samvær på turene. Den primære målgruppe er 50+, men alle er velkomne. Når sæsonen starter op i 2018, er det 13. sæson. Det vurderes, at 35-40 personer deltager i en eller flere ture hver sæson.

Der søges om midler til afholdelse af sammenkomster i forbindelse med sæsonen – både midtvejs og afslutningsvis - samt vedligeholdelse af hjemmesiden.

Der ansøges om kr. 3.500.

Tirsdagscykling modtog kr. 3.000 i december 2016.

 

2. Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningen i Ishøj er en lokalforening, der har fokus på at forebygge, behandle og rehabilitere hjertepatienter gennem arbejdet med oplysning, forebyggelse og patientstøtte. Hjerteforeningen vil i 2018 invitere til 5-6 foredrag med fagfolk med fokus på hjerteproblemer, forebyggelse, behandling og rehabilitering samt fortsætte deres 'kokkeskole', hvor de laver sund og hjerterigtigt mad. Derudover afholdes der hjertestarterkursus. I alt forventes der at deltage mellem 200-300 mennesker til disse arrangementer.

Der søges om midler til at afholde foredrag, til at afvikle kokkeskolen og til foreningens generalforsamling.

Der søges om kr. 35.000.

Hjerteforeningen modtog kr. 15.000 i december 2016.

 

3. Førtidspensionisterne i Ishøj 

Førtidspensionisterne i Ishøj er et netværk, der har til formål at give førtidspensionister i Ishøj mulighed for at være en del af et socialt netværk. Dette skaber livskvalitet og forebygger ensomhed blandt denne gruppe borgere, ved at de oplever, at de også har noget at bidrage med til fællesskabet.

Der søges om midler til fællesarrangementer, transportudgifter og entré-betaling til fællesudflugter til eksempelvis museer eller biografen for dem, der ikke har så mange midler.

Der ansøges om kr. 6.000.

Førtidspensionisterne i Ishøj modtog kr. 6.000 i juni 2017. 

 

4. Ishøj Lænken

Ishøj Lænken drives udelukkende af frivillige, som selv har haft et alkoholmisbrug, og som nu arbejder for at hjælpe andre, der har brug for støtte til at komme ud af et problematisk forbrug af alkohol. Foreningens formål er at støtte og rådgive borgere med alkoholproblemer og deres pårørende om, hvordan de skaber et liv uden alkohol. Dette gøres dels gennem rådgivning og dels ved at tilbyde alkoholfrie sociale aktiviteter og udflugter samt fællesspisning to gange om ugen.

Der søges om midler til kurser for de frivillige på Lænken, medlemsaktiviteter, medlemsaftener og temamøder. Ligeledes søges om tilskud til diverse kontorartikler og it-redskaber.

Der ansøges om kr. 30.000 

Ishøj Lænken modtog kr. 20.000 i december 2016.

 

5. Næstehjælperne Ishøj

Gennem frivillige kræfter arbejder foreningen for at hjælpe familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller på anden måde er i økonomisk nød. Næstehjælperne står for at facilitere indsamling og uddeling af diverse fornødenheder, blandt andet tøj, legetøj og mad. Derudover arbejder de for at lave julehjælp, der skal sikre, at børn af trængte familier får en julegave, de ønsker sig. Der er i skrivende stund cirka 60 frivillige tilknyttet Næstehjælperne, heriblandt flere frisører, en cykelsmed og administratorer, der i deres fritid stiller deres kompetencer til rådighed.

Der søges om midler til kontorartikler, cykelanhænger til at hente mad, køleskab til opbevaring af mad, pianist til to støttekoncerter, transportudgifter til frivillige, opbevaringskasser til mad og tøj, indretningsartikler, diverse forbrugsartikler og promoveringsmateriale.

Der ansøges om kr. 26.200. 

Næstehjælperne Ishøj modtog kr. 9.900 i juni 2017.

 

6. Scleroseforeningens lokalafdeling Storkøbenhavn Syd

Scleroseforeningens formål er blandt andet at afholde møder og aktiviteter af oplysende, instruerende, social og underholdende karakter. Der holdes møder med forskellige foredragsholdere om sclerose og relaterede problemstillinger. Gennem foredragene får scleroseramte og deres pårørende forståelse for og indsigt i sygdommen, så de kan se muligheder frem for begrænsninger i deres hverdag. Samtidig er der mulighed for at danne netværk med andre scleroseramte. Arrangementerne har forskelligt indhold for at tilgodese de forskellige målgrupper med sclerose, herunder familier, unge, pårørende m.fl. Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en plan for aktiviteterne i 2018, og dette gøres i samarbejde med medlemmerne.

Der søges om midler til at dække udgifter til foredrag, arrangementer samt administration i 2018. Udgifterne er fordelt på de kommuner, der er med i Scleroseforeningens lokalafdeling.

Der søges om kr. 14.575.

Scleroseforeningen modtog kr. 3.000 i december 2016. 

 

7. Frivilliggruppen på Kærbo

Frivilliggruppen er uafhængige af brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen ønsker at afholde månedlige arrangementer for beboere, pårørende, besøgsvenner og hjælpere på Omsorgscenteret Kærbo, som skal styrke det sociale miljø. Arrangementerne dækker over forskellige former for underholdning såsom banko, musik, sang, dans, konkurrencer mm. Det forventes, at gennemsnitligt 50 personer vil deltage i arrangementerne.

Der søges om midler til bl.a. kaffe/the og kage til arrangementerne, præmier ved banko og konkurrencer samt betaling af musikere.

Der søges om kr. 10.000 kr.

Frivilliggruppen på Kærbo modtog kr. 10.000 i juni 2017.

 

8. Legetøjskælderen - dukkehuse og legetøj til udsatte børn

Anne-Grethe Madsen søger om midler til sit frivillige projekt, der arbejder for at skaffe og istandsætte dukkehuse og legetøj til børn af familier, der ikke selv har midlerne til at købe det, og i år skal der deles julegaver ud til de børn, hvor forældrene ikke har råd til at købe julegaver. Anne-Grethe får doneret legetøjet, og målgruppen er børn i alderen 0-10 år, hvis familier ikke har råd til at købe legetøj til dem. Anne-Grethe samarbejder med Vores Ishøj, beboerhusene i Ishøj samt Næstehjælperne i Ishøj.

Midlerne skal gå til indkøb af legetøjsdele fra Lego og Duplo samt ting til at sætte dukkehuse i stand; maling, tapet, gulvtæpper mm.

Der ansøges om kr. 5.000.

Legetøjskælderen - dukkehuse og legetøj til udsatte børn modtog kr. 5.000 i juni 2017.

 

9. Foreningen DK Usak

Foreningen DK Usak er en nyoprettet forening i Ishøj pr. 21. maj 2017 med hjemsted i Ishøj Kommune. Medlemmerne af foreningen bor hovedsageligt i Ishøj Kommune og kommer fra Usak (en by i Tyrkiet) eller det nærliggende område. De spænder bredt i alder fra børn til voksne.

Foreningens formål er at bidrage til medlemmernes integration i det danske samfund gennem kulturelle og sociale aktiviteter, særligt for børn og unge, der kan have forældre, der ikke er velintegrerede i det danske samfund og derfor kan have svært ved at støtte deres børn. Herudover ønsker de at hjælpe børn og unge godt igennem skole- og uddannelsessystemet, så de får en uddannelse. Foreningen holder afstand fra politik, religion og racisme.

Foreningen har afholdt fællesarrangementer med spisning på Strandgårdsskolen, hvor mellem 60-70 mennesker deltog. For nyligt er foreningen begyndt at bruge Foreningshuset, hvor de hver søndag underviser i kulturdans for mellem 30-35 deltagere. Efterfølgende afholdes der lektiecafé, hvor universitetsstuderende bosiddende i Ishøj hjælper unge med deres lektier. Foreningen håber på med støtte fra Ishøj Kommune at kunne arrangere en dag i Dinos Legeland. Dette arrangement skal bidrage til, at børnene kan skabe nye relationer på tværs af aldre og skoler.

Foreningen består af en bestyrelse på ni medlemmer og cirka 10 frivillige herudover, der hjælper til ved arrangementer. Foreningen har en Facebook-side med omtrent 600 medlemmer. Foreningen har indhentet børneattester på alle frivillige, der har kontakt til børn i det frivillige arbejde.

Den 22. september godkendte Folkeoplysningsudvalget Foreningen DK Usaks ansøgning om at blive godkendt som folkeoplysende tilskudsberettiget forening i Ishøj Kommune.  

Foreningen DK Usak har indsendt to ansøgninger målrettet to forskellige indsatser.

Midlerne fra den første ansøgning skal gå til turen til Dinos Legeland, hvor der skal dækkes transportomkostninger, mad, entré og anden forplejning. Foreningen regner med cirka 100 deltagende børn og unge.

Der søges om kr. 18.900.

Midlerne fra den anden ansøgning skal dække et hurtiglæsningskursus for unge gymnasie- og universitetsstuderende bosat i Ishøj Kommune for at styrke deres læsefærdigheder for at hjælpe dem gennem deres studier. Midlerne skal også dække let forplejning. Det forventes, at der vil deltage 35 personer på kurset, som afholdes af en professionel.

Der søges om kr. 47.425.

 

10. MentorIshøj

MentorIshøj arbejder for at støtte unge mellem 16 og 30 år bosiddende i Ishøj i at fastholde igangværende uddannelse eller påbegynde et uddannelsesforløb. Mentorkorpset består af frivillige, der enten selv er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Tovholder for MentorIshøj er ansat og aflønnet af Center for Social service, som desuden også dækker udgifter i forbindelse med supervision, erfaringsudvekslingsmøder samt undervisning af nye mentorer.

Der søges om midler til at dække ekstra synliggørelse i form af nye flyers og brochurer i forbindelse med, at foreningen flytter lokaler. Midlerne skal således også dække nødvendigt interiør i de nye lokaler såsom et aflåst skab og en opslagstavle. Derudover skal midlerne bruges til udvikling af mentorkorpset – både i volumen og til udvikling af viden og kompetencer i korpset samt til sociale arrangementer for mentorer/mentees.

Der søges om kr. 20.000.

MentorIshøj modtog kr. 20.000 i december 2016.

 

11. Ishøj Kvindeforening

Formålet med foreningen er at styrke kvinders viden og sociale netværk i Ishøj Kommune. Det sker gennem foredrag og vejledning. Det er desuden et mål at motivere kvinderne til at deltage i lokalsamfundet og opnå medindflydelse på dets udvikling. Målgruppen er primært kvinder, men alle er velkomne. I år er der fokus på det bredere udsyn, hvor kvinderne skal opnå kendskab til EU og den demokratiske styreform. Herudover er der fokus på medlemmernes sundhed gennem motion og kost. Der vil om fredagen være fælles motion og fælles madlavning med henblik på at skabe sunde kostvaner.

Midlerne skal være et tilskud til en studietur til Bruxelles for foreningens medlemmer. Derudover ønsker foreningen at etablere et motionsrum, hvor deres medlemmer kan komme og dyrke motion i trygge omgivelser.

Der søges om kr. 30.000.

 

12. Brugerbestyrelsen Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo er en støtteforening, der gennem aktiviteter og synlighed vil fremme kendskabet til de muligheder, der er til rådighed på Kærbo. Derudover er det hensigten gennem aktiviteter at motivere og inspirere nuværende brugere til fortsat at komme på Kærbo. Dette arbejde gøres gennem forskellige workshops, temadage og åbent hus-arrangementer.

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger om midler til at afholde en skovtur, hvor udgifter til bus med lift er høje. Derudover søges der om midler til afholdelse af mindre arrangementer, opstart af nye hold, opgradering af EDB-udstyr til undervisning og Office-pakken til brug for brugerbestyrelsens regnskab.

Der søges om kr. 70.000.

Brugerbestyrelsen Kærbo modtog kr. 40.000 i juni 2017.

 

13. Dansk Handicap Forbund, Vestegnen (DHF Vestegnen)

DHF Vestegnen arbejder for, at mennesker med handicaps får samme muligheder i samfundet som mennesker uden handicap. Derfor er der fokus på at give alle medlemmer med handicaps mulighed for socialt samvær og adspredelse i hverdagen, sådan at de oplever bedre livskvalitet. Der er hver måned et tilbud til medlemmerne, eksempelvis banko, foredrag, fester, musik, udflugter m.m.

Der søges om tilskud til arrangementer, udflugter og administration.

Der søges om kr. 23.914.

DHF Vestegnen modtog kr. 5.000 i december 2016.

 

14. Parkinsonforeningen, Ishøjklubben

Foreningens formål er at skabe et lokalt netværk for parkinsonramte og deres pårørende. Det er en klub, hvor man kan udveksle erfaringer omkring sygdommen og forholdene for de pårørende. Derfor lægges der vægt på det sociale aspekt, og foreningen bidrager således til, at der skabes netværk for borgere med parkinsons og pårørende. Der tilbydes foredrag om Parkinsons sygdom, herunder om behandlingsmetoder og forskellige sider af sygdommen og om nye behandlingsmetoder. Herudover arrangeres kulturelle arrangementer og udflugter. Der kommer mellem 20-25 deltagere på hvert møde.

Der søges om tilskud til afholdelse af medlemsmøder, dansearrangementer og en omvisning på Arken.

Der søges om kr. 5.700.

Parkinsonforeningen, Ishøjklubben modtog kr. 6.500 i december 2015.

 

15. Ishøj Sogns Menighedspleje

Menighedsplejen Ishøj Sogn er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Foreningen arbejder med at støtte op om socialt udsatte borgere i sognet, såsom ældre ensomme, dårligt stillede forsørgere og vanskeligt stillede familier. Menighedsplejen støtter via besøg i hjemmene, hjælp til lægebesøg, uddeling af julekurve, afholdelse af sociale arrangementer m.m. I forbindelse med kontanthjælpsloftet er der særlig stor efterspørgsel på julekurve og på julesammenkomsten.

Midlerne skal gå til uddeling af julehjælp og til aktiviteter i skolernes ferier såsom museumsbesøg og fællesspisning.

Der søges om kr. 25.000.

Ishøj Sogns Menighedspleje modtog kr. 5.000 i december 2016.

 

16. Samtale på dansk

Samtale på dansk er et netværk af borgere i Ishøj, der mødes og taler sammen på dansk for at blive bedre til dansk. Formålet med netværket er at styrke kendskabet til dansk sprog og kultur, at opbygge netværk på tværs af kultur og etnicitet samt at styrke integrationen i lokalsamfundet for deltagerne. Netværket er en blanding af etnisk danske frivillige og deltagere med etnisk minoritetsbaggrund. Deltagerne mødes i små satellitgrupper og taler dansk. Derudover afholdes der fællesmøder en gang om måneden. Der er et ønske om at kunne tage på fælles ekskursioner for at udvide deltagernes kendskab til dansk kultur og samfund.

Midlerne skal gå til at dække fællesarrangementer med kulturelle formål som tur til Kronborg, Roskilde Domkirke m.m.

Der søges om kr. 11.147.

Samtale på dansk modtog kr. 10.000 i december 2016.

 

17. Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskeligt at deltage i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer.

Der søges om midler til administration samt tilskud til hjælpere og arrangementer for medlemmerne.

Der søges om kr. 9.000.

Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd modtog kr. 5.000 i juni 2017. 

 

Ansøgninger fra foreninger uden for Ishøj Kommune:

 • Næstved Døveforening
 • Børns Vilkår
 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS
 • Brohusklubben for ældre døve
 • Døveforeningen af 1866
 • Dansk Kurdisk Ungdomsforening og mødregruppe
 • Næstved Døveforening
 • Foreningen Danske Døvblinde FDDB

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at tildele:

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget har besluttet at tildele:

1) Tirsdagscykling: kr. 3.500

2) Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk: kr. 30.000

3) Førtidspensionisterne i Ishøj: kr. 5.000

4) Ishøj Lænken: kr. 20.000

5) Næstehjælperne Ishøj: kr. 15.000

6) Scleroseforeningen lokalafdeling Storkøbenhavn Syd: kr. 15.000

7) Frivilliggruppen på Kærbo: kr. 10.000

8) Legetøjskælderen - dukkehuse og legetøj til udsatte børn: kr. 3.000

9) Foreningen DK Usak: kr. 10.000

10) MentorIshøj: kr. 15.000

11) Ishøj Kvindeforening: kr. 10.000

12) Brugerbestyrelsen Kærbo: kr. 30.000 til aktiviteter

13) Dansk Handicap Forbund, Vestegnen (DHF Vestegnen): kr. 15.000

14) Parkinsonforeningen, Ishøjklubben: kr. 5.700

15) Ishøj Sogns Menighedspleje: kr. 20.000

16) Samtale på dansk: kr. 11.143

17) Dansk Blindesamfund - Storkøbenhavn Syd: kr. 9.000

 • Børns Vilkår: kr. 3.500

 

Lennart Hartmann Nielsen fra Venstre ønsker en særindstilling til nr. 9, Foreningen DK Usak, grundet, at der kan ansøges om midler til de ønskede aktiviteter gennem Folkeoplysningsforbundet, hvorfor han ikke kan tilslutte sig forslaget.

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges klagesager for november 2017 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

 

Center for Ældre og Rehabilitering

Hjemmehjælp: 2

 

Center for Socialservice

Kontanthjælp (aktivloven §§ 11, 25, 36 og 41): 3

Enkeltydelser (aktivloven § 82): 1

Enkeltydelser (aktivloven § 81): 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Foreslåede mødedatoer i Social- og Sundhedsudvalget i 2018:

 • 8. januar kl. 16.30-19
 • 12. februar kl. 16.30-19
 • 12. marts kl. 16.30-19
 • 9. april kl. 16.30-19
 • 14. maj kl. 16.30-19
 • 11. juni kl. 16.30-19
 • 13. august kl. 16.30-19
 • 10. september kl. 16.30-19
 • 8. oktober kl. 16.30-19
 • 12. november kl. 16.30-19
 • 10. december kl. 16.30-19

Møderne foregår i et mødelokale på 2. sal.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget vedtager de oplistede mødedatoer.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at beramme første møde i 2018:

16. januar 2018 kl. 16.30-19.

Der fremlægges forslag til mødedatoer for 2018 på mødet d. 16. januar 2018 i forbindelse med et nyt Social- og Sundhedsudvalg.