Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 12. februar 2018 kl. 16:30

Mødelokale 2 D

Sagsfremstilling

Der er vedhæftet et notat om ledsagerordning jf. ønske herom fremsat på mødet i Social- og Sundhedsudvalget den 16. januar 2018.

KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum den 17.-18. maj 2018 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget bedes venligst give en tilbagemelding på, hvorvidt de ønsker at deltage. 

Statens Institut for Folkesundhed har udgivet rapporten "Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017". Rapporten er blevet til på baggrund af spørgeskema udfyldt af 95 af landet kommuner i efteråret 2017, herunder Ishøj Kommune, og giver en samlet status for kommunernes implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. De 11 forebyggelsespakker gælder områderne: mad og måltider, fysisk aktivitet, hygiejne, solbeskyttelse, indeklima i skoler, seksuel sundhed, mental sundhed, tobak, alkohol, overvægt og stoffer. Forebyggelsespakkerne indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Derudover er der anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. I besvarelsen af spørgeskemaet har vi forholdt os til kendskabet til forebyggelsespakkerne samt vores vurdering af, i hvilken udstrækning vi arbejder med anbefalingerne på forskellige områder. Overordnet set er det administrationens vurdering, at Ishøj Kommune lever op til mange af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne på grundniveau. Kort resumé fra rapporten er vedhæftet. Hele rapporten kan findes på følgende hjemmeside: http://www.si-folkesundhed.dk/upload/monitorering_2017.pdf.

På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 16. januar 2018 blev pilotprojektet "Elderlearn" godkendt. På mødet efterspurgte udvalget viden om, hvilke erfaringer der allerede foreligger i forhold til virkningen af indsatsen. Elderlearn går ud på at matche ældre på plejecentre, i ældreboliger og modtagere af hjemmehjælp med udlændinge, der er ved at lære dansk. Formålet er at styrke udlændinges danskkundskaber og afhjælpe ensomhed blandt ældre. Elderlearn har på frivillig basis afprøvet konceptet i København og Frederiksberg, og her viser erfaringerne, at de ældre er rigtig glade for besøgene og føler, at de har fået socialt indhold i deres liv igen: ”Jeg kan ikke tale med nogen her på afdelingen af de andre beboere, de er simpelthen for demente”… ”Derfor er hun et lyspunkt, der er kommet ind i min tilværelse.”. Sådan siger Alice på 94 år, der får besøg af Vanesa fra Argentina. På en skala fra 1 til 5 vurderer de ældre i gennemsnit besøgenes kvalitet til 4,7. Generelt er de ældre meget engagerede. Mange sætter også te og kaffe frem, og nogle har endda engageret deres netværk i udlændingens jobsøgning. De udtrykker også stolthed over deres indsats med at hjælpe udlændinge med at lære dansk. Via pilotprojekterne i henholdsvis Ishøj Kommune og Høje-Taastrup Kommune vil viden og dokumentation blive indsamlet mere systematisk.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelser til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til notat om ledsagerordning fremførte Social- og Sundhedsudvalget ønske om at få beregnet de økonomiske konsekvenser ved en visitering til henholdsvis 5, 7,5, 10 og 15 timers ledsagelse om måneden for borgere over 67 år. Udregningerne fremlægges sammen med en beskrivelse af det juridiske aspekt til mødet i Social- og Sundhedsudvalget i marts 2018.

I forhold til KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum d. 17.-18. maj bedes medlemmerne af Social- og Sundhedsudvalget venligst give besked i uge 7 til administrationen om deltagelse.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på møder henholdsvis den 13. november og den 20. november 2017, at administrationen arbejdede videre med modeller til udvidelse af det eksisterende tilbud om gratis psykologsamtaler for unge. Hermed fremsendes forslag, som indeholder forskellige elementer, som kunne indgå i en udvidelse af den eksisterende Åbne Rådgivning. Forslaget udgør et fuldt udbygget tilbud, men rummer flere forskellige elementer, som kan ses som adskilte funktioner.

Sagsfremstilling

Administrationen foreslår, at en fuldt udbygget Åben Rådgivning for unge indeholder følgende elementer:

 • Åben, anonym psykologisk rådgivning med direkte henvendelse (2 gange pr. uge). Henvendelsen kan følges op med yderligere 1-2 samtaler. Alternativt henvises til egentligt samtaleforløb
 • Tilbud om kortere samtaleforløb med psykolog (korttidsterapi)
 • Daglig mulighed for at ringe, maile eller chatte med en psykolog
 • Ungegrupper der kan oprettes fleksibelt for unge med sammenfaldende problemstillinger.

Det vurderes, at det er vigtigt, at rådgivningen placeres et sted, hvor de unge kommer naturligt forbi, men ikke giver indtryk af at være en kommunal institution.

Det vurderes endvidere, at det er vigtigt, at der er kontinuerlig oplysning om rådgivningen de steder, hvor de unge og deres forældre færdes. Dette er vigtig for at sikre kendskab til tilbuddet, når den unge får det svært.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter forslaget og beslutter, hvilke elementer, som udvalget ønsker, at administrationen arbejder videre med.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget fremsatte ønske om, at der arbejdes videre med følgende punkter:

 • Indhentning af erfaringer fra nabokommuner om deres tilbud på området
 • Afdækning af mulighederne for et samarbejde med andre kommuner på Vestegnen
 • Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at formidlingen af det eksisterende tilbud styrkes
 • Afdækning af målgruppe, samt hvor mange unge der har behov for mere end tre timers samtale
 • Det ønskes undersøgt, hvordan tilbuddet vil tage form, såfremt budgettet er kr. 250.000
 • Opstilling af succeskriterier, hvad angår antal unge, som benytter tilbuddet.

Økonomi

Den fuldt udbyggede rådgivning vurderes at have et finansieringsbehov på kr. 439.100. Det skal ses i lyset af, at et samarbejde med Headspace kostede kr. 500.00 plus udgifter til en kommunal medarbejder (10-12 timer/uge).

Bilag

Resume

Der er udarbejdet en evaluering af projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'. I evalueringen vurderes det, hvorvidt projektets formål, delmål og forventede resultater er blevet indfriet i projektperioden.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en evaluering af projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'. Projektet er blevet gennemført over en 3-årig periode fra januar 2015 til december 2017 i et samarbejde mellem kommunens daginstitutioner, sundhedsplejen, Center for Børn og Forebyggelse og Center for Dagtilbud og Skoler.

Evalueringen er udarbejdet i overensstemmelse med det evalueringsdesign, som blev vedtaget på henholdsvis Børne- og Undervisningsudvalgsmøde og Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 13. juni 2016.

Evalueringen konkluderer, at projektet i løbet af den 3-årige projektperiode i nogen grad har nået sine mål. Der er sket et ganske svagt fald i andelen af børn med overvægt og motoriske vanskeligheder, og det ser ud til, at en del børn har fået mere mod på og lyst til bevægelse i hverdagen. I daginstitutionerne er der sket positive forandringer. Personalet har fået større viden om motorik og bevægelse blandt børn og anvender i stor udstrækning denne viden i deres pædagogiske praksis. Daginstitutionsmedarbejderne igangsætter i større omfang pædagogiske aktiviteter, hvor bevægelse indgår, og de bruger legepladsen og andre udendørsområder som pædagogiske rum for leg og bevægelse. Blandt forældrebestyrelserne er der generelt en opfattelse af, at daginstitutionerne arbejder bevidst og aktivt med motorik og bevægelse.

Evalueringens resultater viser samtidig, at Ishøj Kommune stadig står med en udfordring, hvad angår overvægtsproblematikker og motoriske vanskeligheder blandt børn. Evalueringen anbefaler derfor, at der fortsat rettes fokus på bevægelse som en systematisk og målrettet integreret del af daginstitutionernes pædagogiske praksis. Det anbefales, at dette tænkes ind i arbejdet med den obligatoriske nationale pædagogiske læreplan.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning. Social- og Sundhedsudvalget henledte opmærksomheden på stigningen i andelen af undervægtige børn (evaluering side 9).

Bilag

Resume

Ved en valgperiodes start er det hensigtsmæssigt at træffe beslutning om, hvilke delegationer som byrådet skal give til de forskellige stående udvalg i den kommende valgperiode.

Sagsfremstilling

Byrådet er kommunens øverste myndighed, har det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed og har kompetence til at tage stilling til enhver sag, som vedrører kommunen.

Det betyder ikke, at alle beslutninger skal træffes af Byrådet. Byrådet har som udgangspunkt fri adgang til at overlade sin kompetence til et udvalg eller til den kommunale administration.

I tilfælde af delegation bevarer kommunalbestyrelsen ansvaret og kompetencen. Det er alene udøvelsen af kompetencen, som kan delegeres.

Aktuelt er der ingen kendte delegationer inden for ældre- og socialområdet.

Administrationen foreslår, at såfremt der opstår behov for delegation på de nævnte områder, forlægges sagen særskilt for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om de regelændringer i servicelovens voksenbestemmelser, der er trådt i kraft 1. januar 2018 samt de tiltag, som Center for Socialservice og Center for Ældre og Rehabilitering i den forbindelse har iværksat.

Sagsfremstilling

Baggrunden for ændringerne i serviceloven har været et ønske om, at hjælp efter lovens voksenbestemmelser i højere grad end tidligere skal understøtte borgerens positive udvikling og hjælp til selvhjælp.

Ændringer af servicelovens formålsbestemmelser
Servicelovens formålsbestemmelser §§ 1 og 81 er blevet ændret, så formålet med hjælpen er, at borgeren får en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, som understøtter udvikling og rehabilitering og fremmer den enkeltes mulighed for inklusion i samfundet. Det fremgår nu også, at hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer.

Nyt kapitel i serviceloven 15 a ”Tidlig forebyggende indsats”
Der er indført fire nye bestemmelser i kapitel 15 a. Der kan nu tilbydes en tidlig forbyggende indsats i form af gruppebaseret hjælp og støtte (§ 82 a), tidsbegrænsede individuelle tilbud om hjælp, omsorg eller støtte (§ 82 b), oprettelse af sociale akuttilbud (§ 82 c) og udbygget samarbejde med civilsamfundet (§ 82 d). Center for Socialservice påtænker i forbindelse med det kommende projekt om gruppevejledning at etablere et uvisiteret afklaringsforløb. Erfaringer med dette forløb vil efterfølgende indgå i en vurdering om en evt. etablering af tilbud efter § 82 a og b.

Regelforenkling og afbureaukratisering inden for hjælpemidler, forbrugsgoder og biler
Med § 113 a kan kommunen i nogle sager træffe afgørelser alene på baggrund af den modtagne ansøgning. Med § 113 b kan kommunen yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder i en tidsbegrænset periode til borgere med midlertidige funktionsnedsættelser. De økonomiske konsekvenser er ved at blive afdækket. Der fremlægges efterfølgende en selvstændig sag.

Justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borger-styret personlig assistance (BPA)
Der er blevet indført en godkendelsesordning for foreninger og virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktionen. Der er samtidig blevet indført et loft i arbejdstimer på 48 timer ugentligt for nærtstående.

Varslingsperiode ved nedsættelse eller frakendelse af hjælp
Borgere skal nu jf. § 3 a varsles mindst 14 uger før, at kommunen træffer afgørelse om at nedsætte eller frakende hjælp efter bestemmelserne §§ 95, 96, 98 og 114. Klages der over kommunens afgørelse, skal sagen revurderes inden for to uger. Hvis ikke der klages, kan kommunen iværksætte afgørelsen, så den får virkning 14 uger efter.

Forenkling af udmålingen af merudgiftsydelser
Udmålingen af merudgiftsydelse er blevet forenklet, og der fastsættes nu faste månedlige standardbeløb på 1.000 kr. og 2.000 kr. Ved dokumenterede merudgifter på over 2.500 kr. om måneden dækkes de faktiske udgifter. Center for Socialservice har indarbejdet ændringerne i kvalitetsstandarden for merudgifter. Standarden forelægges udvalget på dette møde. Derudover vil alle sager på merudgiftsområdet blive revurderet senest ultimo 2018.   

Mulighed for tilkøb af socialpædagogisk støtte til ferie
Voksne over 18 år på døgntilbud får mulighed for at tilkøbe støtte under ferier. Det enkelte døgntilbud vælger selv, om der skal tilbydes socialpædagogisk ledsagelse til ferie. Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 11. december 2017 orienteret om lov om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse til ferie samt kommunens reviderede serviceniveau.

Klageadgang og forenkling af reglerne for egenbetaling i tilbud efter § 109 og § 110
Der er indført klageadgang til Ankestyrelsen over afslag på optagelse i eller udskrivning fra kvindekrisecentre og forsorgshjem jf. SEL § 166, og der er fastsat nationale takster for egenbetaling. 

Der henvises til bilag 1 og 2 for en nærmere gennemgang af ændringerne i serviceloven.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om lovændringer i serviceloven til efterretning.  

Beslutning

Taget til efterretning.

Lovgrundlag

 • Lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
 • Lov nr. 649 af 8. juni 2017 om tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie
 • Bek. nr.1244 af 13. november 2017 om egenbetaling af midlertidigt ophold i boformer efter servicelovens §§ 109 og 110.

Bilag

Resume

Der er foretaget en revision af udvalgte kvalitetsstandarder på voksenområdet.

Sagsfremstilling

Center for Socialservice har revideret en række kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde. Standarderne dækker tilbud efter Servicelovens §§ 85, 97, 100 og 101 samt Sundhedslovens § 141. Kvalitetsstandarderne blev senest revideret i 2013. Standarderne er revideret, så de afspejler lovgivningen på området samt det kommunale serviceniveau. I det følgende redegøres for ændringer og justeringer i de konkrete standarder.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85
De fire niveauer for støtte (let, moderat, stor og omfattende) er justeret. Ændringen giver en større mulighed for at måle progression hos borgerne, da det må forventes, at flere borgere end i dag vil skifte støtteniveau som en konsekvens af den rehabiliterende indsats. På baggrund af det igangværende projekt om udvikling af gruppeforløb er der endvidere udviklet pakkeforløb, hvor der kan gives forskellige kombinationer af individuel og gruppebaseret vejledning.

Kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. SEL § 97
Ny kvalitetsstandard

Kvalitetsstandard for merudgifter jf. SEL § 100
Der har tidligere været udarbejdet en kvalitetsstandard på området. Den udarbejdede standard adskiller sig dog i så væsentlig grad fra den tidligere, at den må betragtes som en ny kvalitetsstandard. Standarden afspejler den aktuelle lovgivning, Ankestyrelsens praksis samt det nuværende serviceniveau.

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug jf. SEL § 101
Det er præciseret, at der ydes døgnbehandling, og at dette sker efter en konkret og individuel vurdering. Derudover er muligheden for anonym stofbehandling beskrevet. Der er præciseret, hvad kommunens eget ambulante tilbud, Pitstop, kan tilbyde, ligesom det er tydeliggjort, hvad henholdsvis dagbehandling, afgiftning og døgnbehandling indeholder.

Kvalitetsstandard for behandling for alkoholbehandling jf. SUL § 141
Det er præciseret, at der ydes døgnbehandling, og at dette sker efter en konkret og individuel vurdering.

Øvrige kvalitetsstandarder
De øvrige kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne, herunder blandt andet standard for midlertidige og længerevarende botilbud jf. SEL §§ 107 og 108, vil blive revideret og forelagt Social- og Sundhedsudvalget i august 2018.

Der er generelt i kvalitetsstandarderne endvidere foretaget en del sproglige justeringer, ligesom rækkefølgen i standarderne er ændret.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget sender kvalitetsstandarder efter servicelovens §§ 85, 97, 100 og 101 samt Sundhedslovens § 141 i høring i Handicaprådet, Udsatterådet og Seniorrådet.

Beslutning

Godkendt. Kvalitetsstandarderne sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Lovgrundlag

Lov om social service og sundhedsloven.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om årsrapport for Pitstop 2017.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget fik i april 2017 forelagt et notat om udskrivning og effekt af misbrugsbehandlingen i Pitstop, herunder opgørelser af andelen af færdigbehandlede og stoffri borgere. Behandlingsresultaterne blev beregnet på baggrund af udskrevne borgere i perioden februar 2015 - november 2016. Af notatet fremgik det, at Pitstop fremover hvert år vil udarbejde en årsrapport. I årsrapport 2017 analyseres behandlingseffekten, målgruppen beskrives, der redegøres for tilbuddets fokusområder i 2017, og borgergruppen i eksterne stof- og alkoholbehandling behandles. Endelig beskrives de påtænkte fokusområder for 2018.

 

Indskrivning og behandlingseffekt

Der har i 2017 været et markant højere antal indskrivninger end i 2016. Der var 57 indskrivninger i 2017 mod 38 i 2016, svarende til en stigning på 50 pct. Denne stigning skyldes formentligt, at Pitstop i 2017 har haft et forstærket fokus på det forebyggende arbejde, herunder været opsøgende hos relevante samarbejdspartnere i Ishøj og Vallensbæk. Indsatsen har således resulteret i et øget antal henvendelser fra samarbejdspartnere, som har formidlet kontakten til unge, der har haft et problematisk forbrug primært af hash. Af de udskrevne borgere blev 21 pct. færdigbehandlet i 2015. I 2016 var andelen 48 pct., mens den var 44 pct. i 2017. Andelen af færdigbehandlede i 2017 ligger således 4 pct. lavere end i 2016, men er over dobbelt så høj som i 2015. En mulig forklaring på den lidt lavere andel af færdigbehandlede kan være, at den lave indskrivning i 2016 har bevirket, at der ikke har været så mange borgere, som kunne afsluttes i 2017, samt at der har været flere borgere med komplekse problemstillinger.

Målsætningen for den sociale misbrugsbehandling i Ishøj og Vallensbæk Kommune er jf. kvalitetsstandard for social misbrugsbehandling (SEL § 101) at:

a)      50 pct. af de borgere, der afslutter deres forløb planmæssigt, skal have reduceret deres stofmisbrug. Ud af den samlede gruppe skal de 30 pct. være stoffrie.

b)      Under 50 pct. af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder.

I 2017 blev 44 pct. udskrevet færdigbehandlet, mens 40 pct. var stoffrie. Til sammenligning havde et tilsvarende tilbud Helsingung i Helsingør Kommune i 2017 33 pct. færdigbehandlede og 26 pct. stoffrie. Pitstop har derfor en god effekt sammenlignet med et tilsvarende tilbud. Målsætning a om stoffrihed må derfor siges at være indfriet. I forhold til målet med 50 pct. færdigbehandlede har Pitstop stadig et udviklingspotentiale. Der vil derfor blive arbejdet kontinuerligt og vedholdende for løbende at forbedre effekten gennem fortsat videreudvikling af behandlingen.

 

Fokusområder i 2017 og 2018

Der har i 2017 blandt andet være fokus på kvalitetssikring, styring og måling, implementering af de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling samt et forøget fokus på forebyggelse. I 2018 er der fokus på samlokaliseringen af Pitstop, Ung På Vej og Ungegruppen ved Søstedet, implementering af behandlingsmetoden FIT samt udvikling af et tilbud særligt målrettet unge.  

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapport for Pitstop 2017 til efterretning.

Beslutning

Der var tilfredshed med resultaterne, men Social- og Sundhedsudvalget havde følgende ønsker, som ønskes forlagt Social- og Sundhedsudvalget til mødet i maj 2018:

 • Der ønskes en plan for at samarbejde med øvrige undervisningssteder i kommunen, herunder skoler, SSP og Tryghed og Kriminalitetsforebyggelse for at skabe tiltag og forebyggelse på skolerne
 • Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at Pitstop fastsætter fornyede ambitiøse og realistiske mål for stoffrihed og reduktion, som der skal arbejdes med de næste 4 år
 • Social- og Sundhedsudvalget ønsker en benchmarking af Pitstop med 4 – 5 sammenlignelige kommuner.

Sagen genoptages til behandling inden for 2. kvartal 2018.

Lovgrundlag

Servicelovens § 101 og sundhedslovens § 141.

Bilag

Resume

Center for Ældre og Rehabilitering gennemførte ultimo 2017 en brugertilfredshedsundersøgelse på ydelser leveret af den kommunale hjemmepleje og den private leverandør på hjemmehjælpsområdet samt tilfredshed med madserviceordningen. Undersøgelsen udføres hvert andet år.

Sagsfremstilling

Ultimo 2017 blev der sendt spørgeskemaer ud til 571 borgere, og heraf er der kommet 226 udfyldte skemaer retur. Dette giver en svarprocent på knap 40.

Brugertilfredshedsundersøgelsen viser en generel høj tilfredshed med hjemmehjælpen i Ishøj. 77 % svarer således, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den hjælp, de får. Der er en fortsat høj tilfredshed med personlig pleje, hvor mere end 4 ud af 5 angiver, at være meget tilfredse eller tilfredse. 3 ud af 4 angiver desuden, at de er meget tilfredse eller tilfredse med den praktiske hjælp, hvilket er samme niveau som i 2015.

Der er 32 af de adspurgte borgere, der har svaret, at de modtager madservice. 4 ud af 5 angiver her, at de er meget tilfredse eller tilfredse med madservice. 81 % angiver, at de er tilfredse med det tilbehør, der serveres, og næsten 3 ud af 4 er meget tilfredse eller tilfredse med udvalget af mad.

Vedhæftet er evalueringerne af hjemmehjælp og madservice 2017.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager brugertilfredshedsundersøgelsen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at få fremlagt svarprocenten fra brugertilfredsundersøgelsen på hjemmehjælp og madservice de seneste fire år.

Det ønskes desuden, at den kommende leder på området udarbejder forslag til andre måleparametre til brug i undersøgelsen.

Bilag

Resume

8 sundhedstilbud fra Center for Ældre og Rehabilitering er blevet evalueret for 2017. Det er første gang, der udføres en samlet evaluering for sundhedstilbud.

Sagsfremstilling

Center for Ældre og Rehabilitering har udarbejdet en evaluering af 8 sundhedstilbud, hvoraf de 4 er såkaldte forløbsprogrammer. Kommunerne i Region Hovedstaden er via sundhedsaftalerne forpligtet til at tilbyde forløbsprogram til borgere med udvalgte kroniske sygdomme. Det er op til den enkelte kommune at bestemme indholdet på forløbsprogrammet. I Ishøj Kommune består et forløbsprogram typisk af undervisning og træning. Holdene gennemføres i samarbejde med Vallensbæk Kommune. Tilbuddene er:

 • Diabeteshold (forløbsprogram)
 • Diabeteshold - tyrkisk
 • KOL-hold (forløbsprogram)
 • Platformen for kræft (forløbsprogram)
 • Smag på livet
 • Smag på livet - tyrkisk
 • Lænderyghold (forløbsprogram)
 • Individuelle kostvejledninger

I vedhæftede evalueringsrapport findes resultaterne fra spørgeskemaundersøgelser blandt deltagerne på forløbsprogrammerne for diabetes, KOL, kræft og lænderyg-lidelser. Desuden findes resultaterne fra kommunens kostvejledningstilbud. Der har i 2017 været gennemført 21 hold med i alt 212 borgere. Den gennemsnitlige gennemførelsesprocent for deltagerne var 79 %. De fleste hold gennemføres på dansk, mens enkelte gennemføres på tyrkisk. Udover dette har der været gennemført 920 individuelle kostvejledninger. Generelt viser evalueringen, at størstedelen af deltagerne oplever, at de 'I meget høj grad' eller 'I høj grad' har opnået målsætningen for undervisningen.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager evalueringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Nærværende notat har til hensigt at bidrage med viden om den kommunale medfinansiering på ældreområdet. Ældreområdet forstås i denne sammenhæng som borgere fra 65 år, der har et forbrug af regionale sundhedsydelser. Identifikationen af hyppige kontaktflader til sygehusvæsenet kan bidrage til at synliggøre, på hvilke områder der kan rettes en særlig indsats over for ældre borgere.

Sagsfremstilling

Med stigende alder øges forekomsten af kroniske sygdomme såsom slidgigt, knogleskørhed, hjertekarsygdomme, lungesygdomme, diabetes, inkontinens, forstoppelse, depression og demenssygdomme. Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) er en særlig betegnelse for borgere på 65 år eller derover, der i løbet af et år har en eller flere medicinske sygehusindlæggelser. Ældre medicinske patienter har derfor typisk kroniske sygdomme, behov for hjælp efter serviceloven samt mange kontakter til det kommunale sundhedsvæsen, almen praksis og sygehus. Det betyder, at de ofte har samtidige tværfaglige og tværsektorielle forløb samt er i kontakt med mange forskellige aktører og personale. Ændringer i demografien og nye sygdomsmønstre betyder blandt andet, at der generelt ses en stigning i antallet af ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme.

I Ishøj Kommune kan 4 % af gruppen af ældre borgere, 65+ år, kategoriseres som ældre medicinske patienter, og de står samlet set for 24 % af den kommunale medfinansiering på ældreområdet.

Notatet er den første analyse af området, og der arbejdes videre med afdækning af indikatorer omkring den ældre medicinske patient, ældreområdet generelt samt kroniske sygdomme som KOL, diabetes og hjertekarsygdomme, herunder forslag til mulige indsatsområder.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager notatet "Den kommunale medfinansiering - analyse af ældreområdet" til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges nøgletal på udvalgte områder. Nøgletal er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletal til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Der fremlægges klagesager for januar 2018 på Social- og Sundhedsudvalgets områder. Klagesagerne forelægges til orientering.

 

Borgerservice

Integrationsydelse (aktivloven § 22): 1

Kontanthjælp (aktivloven § 11 og § 34): 3

Uddannelseshjælp (aktivloven § 23): 1

Sygedagpenge (sygedagpengeloven § 21): 2

Ledighedsydelse (aktivloven § 74): 1

 

Ældre og Rehabilitering

Hjemmehjælp: 1

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Køkkenlederen fra Kærbo fortalte om retterne af mad i uge 7 fra madservice.

Bilag