Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 12. april 2021 kl. 16:30

Virtuelt møde - Teams

Resume

Beslutningspunkt

Teamleder i aktivitetscentret Bue Borh deltager under punktet, og vil kort præsentere visioner og tanker om rammer for Aktivitetscentret.
I september 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget kommissorium for kortlægning af aktiviteter for 60+ borgere i Ishøj Kommune. På den baggrund blev der udarbejdet en kortlægning, der blev fremlagt for begge udvalg i december 2020.

Kortlægningen havde til formål at skabe transparens omkring aktiviteter for 60+ borgere i aktivitetscenteret på Kærbo samt i foreningslivet i Ishøj. Herudover skulle kortlægningen bidrage med viden om, hvilke muligheder der var for at skabe flere aktiviteter for plejehjemsbeboerne. Af kortlægningen fremgik det, at cirka 10 ud af 78 plejehjemsbeboere deltog ugentligt i aktiviteter i aktivitetscenteret på Kærbo før situationen med COVID-19.

I kortlægningen blev der fremlagt to forslag til ændrede rammer for aktivitetscenteret:

 • Det første forslag tog udgangspunkt i justeringer indenfor de eksisterende fysiske og organisatoriske rammer. Som en del af dette forslag ville plejehjemsbeboere og hjemmeboende pensionister med forskellige funktionsniveauer og behov kunne deltage i aktivitetscenteret. Der ville dog være en begrænsning på antallet af deltagere og aktiviteter, og derfor ville en række hjemmeboende pensionister med forskellige funktionsniveauer komme til at mangle en aktivitet.
 • Det andet forslag tog udgangspunkt i at ændre og indsnævre målgruppen for aktivitetscenteret, således at aktivitetscenterets målgruppe ville være plejehjemsbeboere samt ensomme hjemmeboende pensionister med begrænsede ressourcer. Som en del af dette forslag ville en række friske og mere ressourcestærke pensionister ikke længere kunne være en del af aktivitetscenteret.

Herudover blev der stillet forslag om, at FOF-foredragene flyttes til permanent afholdelse i Kulturium.

En uddybning af forslagene kan ses i den vedhæftede kortlægning.

Sagen forelægges også for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Kortlægningen blev i januar 2021 sendt i høring hos Brugerbestyrelsen på Kærbo, Seniorrådet, Udsatterådet, Handicaprådet samt Folkeoplysningsudvalget. I kølvandet på høringssvarene er der blevet afholdt tre online dialogmøder i marts 2021, hvor repræsentanter fra de nævnte råd og udvalg fik mulighed for at uddybe og supplere deres høringssvar. På baggrund af både høringssvar og dialogmøder fremlægges hermed hovedpointer fra råd og udvalg:

Inputs fra Brugerbestyrelsen på Kærbo samt Seniorrådet:

 • Plejehjemsbeboere samt sårbare og friske 60+ hjemmeboende borgere skal fortsat kunne komme på aktivitetscenteret på Kærbo grundet positive effekter af samspillet.
 • Det er ikke en optimal løsning, at aktiviteter spredes over flere steder i kommunen. Flere gruppeledere og brugere har et udtalt ønske om at komme tilbage til Kærbo.
 • Der bakkes op om, at aktiviteterne skal tilrettelægges anderledes for at få flere plejehjemsbeboerne med end tidligere.
 • Der bakkes op om en forventning om, at brugere med ressourcer bidrager med en frivillig indsats (både i aktivitetscenteret og på plejeafdelingerne).
 • Vigtigt med hjælp til de borgere, der er faldet fra aktiviteterne under COVID-19, samt de borgere, der har færre ressourcer, ind i aktiviteterne og fællesskabet (fx via en velkomstgruppe).

Inputs fra Handicaprådet og Udsatterådet

 • Aktiviteter for og med plejehjemsbeboere og borgere fra daghjem bør prioriteres (både på afdelinger samt i øvrige lokaler på Kærbo).
 • Positivt at mere friske pensionister inviteres ind som frivillige, da samspillet kan bidrage med noget positivt.
 • Plads- og ressourcekrævende aktiviteter kan på sigt samles et andet sted end på Kærbo, således at samme aktivitet udbydes færre steder.

Inputs fra Folkeoplysningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget

 • Aktiviteter på aktivitetscenteret skal opretholdes som de kendes inden COVID-19, for at bevare styrken i samspillet mellem målgrupperne.
 • Der støttes op om fokus på sårbare borgere og beboere.
 • Der bør arbejdes på at oplyse brugere på aktivitetscenteret på Kærbo om mulighederne i Ishøjs foreningsliv.
 • Fordele ved at samarbejde om fælles interesser bør udnyttes (fx i forbindelse med foredrag).

Vedhæftet er et notat med en opsummering af inputs fra både høringssvar og dialogmøder. Herudover er høringssvarene og referater fra dialogmøder vedhæftet som bilag.

Enighed på tværs af råd og udvalg

På baggrund af dialogmøderne er der enighed på tværs af råd og udvalg omkring følgende punkter:

 • Flere aktiviteter for plejehjemsbeboere, brugere af daghjem samt hjemmeboende pensionister med færre ressourcer: Der var opbakning til at tilrettelægge flere aktiviteter for og med plejehjemsbeboerne på Kærbo, brugerne af daghjemmet samt hjemmeboende pensionister med færre ressourcer (fx grundet fald i funktionsniveau eller oplevelse af ensomhed). Samtidig var der opmærksomhed på at iværksætte indsatser, der motiverer, og hjælper denne målgruppe ind i fællesskabet og i aktiviteterne.
 • Samspil på tværs af målgrupper: Samspillet mellem plejehjemsbeboere, brugere af daghjem samt ensomme og friske hjemmeboende pensionister fremhæves, og dette kan bidrage med sammenhold og livskvalitet til glæde for alle målgrupper.
 • Øget frivillighed: Ved at forvente at ressourcestærke pensionister bidrager med en frivillig indsats, som en del af det at komme i aktivitetscenteret på Kærbo, vil det give mulighed for et aktivitetscenter med en ændret målgruppe, mens der fortsat er plads til ressourcestærke hjemmeboende pensionister. Disse pensionister forpligter de sig til støtte op om grupper med færre ressourcer (både plejehjemsbeboere, brugere af daghjem samt ensomme hjemmeboende pensionister med færre ressourcer). Det kan fx være ved at besøge beboerne i deres lejligheder, følges med andre til aktiviteter eller lave aktiviteter sammen med beboerne på afdelingerne. Herigennem kan der skabes et fællesskab for pensionister med forskellige funktionsniveauer, mens plejehjemsbeboere samt ensomme hjemmeboende pensionister tilgodeses.
 • Brobygning: Ved at have øget fokus på samarbejdet mellem Kærbos aktivitetscenter samt det øvrige foreningsliv i Ishøj, kan der skabes et øget kendskab til hinandens aktiviteter. Dette kan give mulighed for at henvise til hinandens aktiviteter, således at flere borgere finder det tilbud, der passer bedst til dem. Samtidig kan de pensionister, der ikke længere ønsker at være en del af aktivitetscenteret på baggrund af de nye rammer, understøttes i at finde et andet fællesskab/aktivitet i foreningslivet i Ishøj.
 • Foredrag: De FOF-foredrag, der før COVID-19 situationen blev afholdt på Kærbo, kan flyttes permanent til Kulturium.

Administrationen foreslår, at der drøftes hvilke pejlemærker der skal indgå i et videre udkast for ramme til Aktivitetscentret på Kærbo.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget drøfter hvilke peljemærker der skal indgå i den fremtidige ramme for brug af aktivitetscenteret på Kærbo.

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at foredrag fremadrettet afholdes i Kulturium.

Beslutning

På mødet blev følgende 3 pejlemærker fremlagt (se evt. bilag):

Pejlemærke A: Aktivitetscentret understøtter meningsfulde aktiviteter for beboere på plejehjemmet og for hjemmeboende borgere der har behov.

Pejlemærke B: Aktivitetscentret understøtter det frivillige engagement.

Pejlemærke C: Aktivitetscentret understøtter, at Kærbo er en del af det omgivende samfund.

Social- og Sundhedsudvalget godkender de nævnte pejlemærker for den videre ramme for aktivitetscentret. Administrationen arbejder med udkast til fremtidig ramme som forelægges Social- og Sundhedsudvalget på mødet i maj.

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder, at foredrag fremadrettet afholdes i Kulturium.

Bilag

Resume

Godkendelsessag

På mødet d. 14/12 2020 godkendte Social- og Sundhedsudvalget at udkast til kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere blev sendt i høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Disse høringssvar er nu indkommet og endelig kvalitetsstandard fremlægges til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for plejesystemer (gps system) til demensramte borgere i Ishøj Kommune beskriver Ishøj Kommunes serviceniveau på området.

Efter den nye magtanvendelseslovgivning pr. 1/1 2020 er det nu muligt, uden at indberette og registrere en magtanvendelse, at tildele og anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi til borgere med demens, så længe borger eller dennes værge ikke modsætter sig. Følgende gør sig gældende:

 • Målgruppen er demensramte borgere, der ofte forlader deres bolig, har svært ved at orientere sig eller hvor det vurderes, at der er risiko for, at de udsætter sig selv eller andre for fare, når de forlader deres bolig eller daghjem.
 • Formålet er at øge borgernes personlige frihed og tryghed til at bevæge sig frit rundt samt sikre deres mulighed for at få hjælp, hvis de forlader deres bolig. En GPS må aldrig erstatte omsorg, pleje eller socialpædagogisk indsats.
 • Det er demenskonsulenten i Center for Voksne og Velfærd, der har kompetence til at bevillige tilbud om GPS system ud fra en faglig vurdering og dialog med hjemmeplejen og plejecentrene i Ishøj Kommune, alt efter, om borgeren er hjemmeboende eller bor i en plejebolig.
 • Der samarbejdes om det konkrete forløb med borgeren samt dennes pårørende og netværk.
 • Pejlesystemerne tilbydes i forskellige udformninger.
 • Det er Ishøj Kommune, der betaler abonnement.


Seniorrådet har indgivet følgende høringssvar:

Seniorrådet vil gerne rose kvalitetsstandarden, den er velskrevet og lever op til måden det fungerer på i virkeligheden. Seniorrådet synes, det er et rigtig fint tilbud. Seniorrådet har taget kvalitetsstandarden til efterretning. Herudover har Seniorrådet angivet nogle opfølgningspunkter, hvor de ønsker mere viden om plejesystemer til demensramte. Administrationen har været i dialog med Seniorrådet vedr. opfølgning på disse punkter.

Et medlem af Handicaprådet har indgivet et høringssvar:
Høringssvaret lægger vægt på, at standarden fremstår lidt rodet og at den trænger til mere struktur. Endvidere gives der forslag til opbygning af standarden samt konkrete input til en del af afsnittene. Høringssvaret er vedlagt i sin fulde længde.

På baggrund af handicaprådets indkomne høringssvar er standarden strammet lidt op, hvilket betyder, at tekst er slettet og et par steder er der tilføjet enkelte ord eller sætninger. Dette med udgangspunkt i at stramme standarden op sprogligt og luge ud i gentagelser samt slette mindre relevant indhold. Det slettede er gennemstreget og det tilføjede er tilføjet med rød skrift.

Vedlagt er den tilrettede standard med synlige rettelser samt den endelige standard, som den kommer til at se ud efter de nye tilrettelser.

Lovgrundlag

SEL kap 24: § 136e giver mulighed for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologi overfor personer med demens for at sikre tryghed, værdighed og omsorg. Hvis borger, værge eller fremtidsfuldmægtig ikke modsætter sig anvendelsen, kan et sådan tiltag iværksættes med det samme, og uden at det skal indberettes som en magtanvendelse. Hvis borger eller værge modsætter sig brugen, er det stadig muligt at anvende teknologien, såfremt kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om dette. Afgørelsen kan gøres tidsubegrænset.

Økonomi

Ishøj Kommune betaler abonnementet for de GPSér, der bevilliges.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
den endelige kvalitetsstandard for plejesystemer.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

beslutningspunktspunkt

I december 2020 fremlagde administrationen en status på arbejdet med Ishøj som demensvenlig Kommune. Der er arbejdet videre med dette og der fremlægges en orientering om fokus i 2021 og fremefter.

Sagsfremstilling

Arbejdet med Ishøj som demensvenlig kommune fortsætter og der lægges op til et kompetenceløft af alle medarbejdere på ældreområdet i Ishøj, sådan at alle medarbejdere opkvalificeres inden for demensområdet. Således vil der i 2021/2022 være fokus på undervisning af medarbejdere. Det betyder, at ca. 250 medarbejderne fra plejecentrene og hjemmeplejen alle sendes på uddannelse. Konkret betyder det, at:


2021

 • 22 medarbejdere, der er udvalgt til at modtage en mere dybdegående og længerevarende undervisning med fokus på vejledning og faglig dialog sendes af sted på uddannelse efter sommerferien i indeværende år. Disse medarbejdere opkvalificeres sådan, at de kan agere ressourcepersoner og vejledere for deres kollegaer


Sideløbende med uddannelsen etableres et netværk i Center for Voksne og Velfærd, hvor de 22 ressourcepersoner mødes med Ishøj Kommunes demenskonsulent samt andre relevante parter. Dette netværk opstartes medio 2021, og skal være med til løbende at opkvalificere og vedligeholde demenskompetencerne på ældreområdet i Ishøj Kommune. Demensnetværket skal overordnet set:

- Fastholde og sikre den fælles demensvej i 'Et demensvenligt Ishøj'

- Sikre ens demensfaglighed på tværs og lokalt ved den gode demensindsats

- Være kommunens vidensbank repræsenteret af medarbejdere overalt i kommunen

- Fastholde de fagligt dygtige medarbejdere


2022-

 • Ca. 220 sosu-personaler uddannes inden for demens på et 3 dages fagligt AMU-kursus, som Ishøj Kommune sammensætter sammen med AMU.
 • Der afholdes samtidig relevant uddannelse for det pædagogiske personale på plejecentrene samt relevante sygeplejersker og teamledere. Dette drejer sig om ca. 15 personer. Disse forskellige uddannelsestiltag planlægges i 2021.
 • Teamlederne på ældreområdet indgår i et netværk på tværs af ældreområdet, således at der kan videndeles og sparres på tværs ift. demensarbejdet. Dette kan fx være med fokus på magt og overgange fra eget hjem til plejecenter m.fl.


2023-

 • Der vil ca. én gang årligt blive afholdt uddannelse for nye medarbejdere – denne planlægning vil ske i samarbejde mellem demenskonsulenten og relevante nøglemedarbejdere og ledere


Social- og Sundhedsudvalget vil løbende blive informeret om arbejdet med Ishøj som demensvenlig kommune. Et arbejde der hænger tæt sammen med udarbejdelsen af Ishøj Kommunes demensstrategi, der lige nu afventer opstart igen efter sommeren 2021.


Økonomi

Udgifterne til kompetenceudviklingen i 2021 afholdes inden for det eksisterende budget i Center for Voksne og Velfærd.

I forhold til udgifterne til kompetenceudviklingen i 2022 forslår administrationen, at ældreområdet sparer op til denne kompetenceudvikling af personalet på ældreområdet, således at der i forbindelse med overførsel af midler afsættes 250 t. kr. til formålet.


Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at der i forbindelse med overførsel af midler afsættes 250 t. kr. til formålet i 2022.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Godkendelsespunkt

Der fremlægges endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring. Kvalitetsstandarden sendes til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring har været i høring i Seniorrådet.

Seniorrådet havde følgende høringssvar: "Under punktet Borgernes pligter og rettigheder. Der står bl.a. at det forventes, at borgeren stiller de nødvendige materialer til håndvask og bortskaffelse af affald til rådighed for personalet. Seniorrådet ønsker at der står, at det er medarbejdernes ansvar at bortskaffe affaldet efter den ekstra rengøring. Seniorrådet ønsker præciseret, hvad der skal ske med affaldet."

Administrationens kommentar til Seniorrådets bemærkning vedrørende affald: Med affald menes der almindeligt husholdningsaffald, som borgeren normalt selv bortskaffer i de affaldsmuligheder, der er til rådighed.

Der er derfor ikke foretaget ændringer i kvalitetsstandarden.


Endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
endeligt forslag til kvalitetsstandard for Ekstra Rengøring, og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Budgetforligskredsen, Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Administrationen har udarbejdet kvalitetsstandard for servicelovens § 94, selvudpeget hjælper. Kvalitetsstandarden forelægges til drøftelse og sendes efterfølgende til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94. Servicelovens § 94 giver borgere, der er visiteret til hjemmepleje efter servicelovens § 83, mulighed for selv at udpege en person til at forestå den praktiske hjælp og støtte, der er visiteret til. Af kvalitetsstandarden fremgår parametre som målgruppe, formål, indhold mv. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som fagprofessionelle indsigt i, hvad Ishøj Kommune tilbyder, når man som borger tildeles hjemmepleje med selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Kvalitetsstandarden fremlægges til drøftelse med efterfølgende høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Høringsfristen sættes til d. 15. maj 2021. Der fremlægges således endeligt forslag til kvalitetsstandard for servicelovens § 94 til juni.

Vedhæftet er forslag til kvalitetsstandard for selvudpeget hjælper efter servicelovens § 94.

Lovgrundlag

Servicelovens § 94: En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter § 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. § 90, og om betaling m.v.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for servicelovens § 94 og sender standarden til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 15. maj 2021.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes i høring i Seniorrådet og i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.5. 2021.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo. Forslaget har været i høring, hvormed der forelægges endeligt forslag til fælles plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo.

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af budget 2020 besluttede byrådet, at kommunens to plejehjem Kærbo og Torsbo blev sammenlagt under én samlet ledelse, herunder også fælles MED-organisation. I forbindelse med budgetforlig 2021, besluttede byrådet, at der skal oprettes en fælles plejehjemsbestyrelse på de to plejehjem. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til ramme for fælles plejehjemsbestyrelse. Af forslaget fremgår bemanding og overordnede rammer for plejehjemsbestyrelsen, samt forslag til kommende proces, hvor bestyrelsens medlemmer inviteres ind i arbejdet med at definere, hvordan bestyrelsen skal arbejde og hvilke opgaver og fokusområder bestyrelsen skal have indflydelse på.

Forslaget blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 8. februar 2021, og blev efterfølgende sendt i høring i Seniorrådet og Ældre Sagen, som i forbindelse med høringen, også skulle indstille en repræsentant til den fælles plejehjemsbestyrelse.

Endvidere skulle forslaget sendes i høring i Bruger- og Pårørenderådet på Kærbo ogTorsbo. Der har imidlertid ikke været afholdt møder i rådene i mere end et år. Den primære årsag har været corona-situationen. Samtidig har det været tanken, at Bruger- og Pårørenderådene skulle retænkes i forbindelse med, at Kærbo og Torsbo organisatorisk og fagligt skulle tættere på hinanden. Derfor har man siden sommerferien, arbejdet med forslag til en ny plejehjemsbestyrelse og drøftelse af, hvordan de gamle Bruger- og Pårørenderåd kunne revitaliseres til noget nyt og tværgående for Kærbo og Torsbo. Der har på afdelingerne løbende været afholdt beboermøder med beboerne, hvor man bl.a. har snakket om corona-situationen, restriktioner, forslag og ønsker til mad samt forslag til aktiviteter og arrangementer i afdelingen.

Høringssvar og repræsentanter
Ældre Sagen har ikke indgivet høringssvar, men har indmeldt Connie Bjørn Nissen som Ældre Sagens repræsentant i plejehjemsbestyrelsen.
Seniorrådet har meldt Bjarne Gosvig som repræsentant og har indgivet følgende høringssvar:
Seniorrådet synes, det er en god idé med en fælles plejehjemsbestyrelse og ikke en for hvert plejecenter. Seniorrådet håber, at pårørende der brænder for de ældre på plejecentrene vil deltage i bestyrelsen. Det er vigtigt, at det er engagerede pårørende. For hvis det kommer til at fungere, skal det nok blive rigtig godt. Seniorrådet er opmærksom på, at en ny plejehjemsbestyrelse, på mange måder er et nyt ord, for de gamle bruger- og pårørenderåd. Dog nu med en repræsentant fra Ældresagen.

På baggrund af det indkomne høringssvar er der ikke foretaget ændringer af forslag til fælles plejehjemsbestyrelse på Kærbo og Torsbo.

Vedhæftet er endeligt forslag til fælles plejehjemsbestyrelse for Kærbo og Torsbo.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget indstiller,
at endeligt forslag til etablering af plejehjemsbestyrelse sendes i forligskredsen vedr. budget 2021.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til orientering i Budgetforligskredsen, Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en strategi for mobilitet. Strategien er blevet behandlet af Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget og sendes nu i høring hos de øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes klima- og miljøpolitik skal der udarbejdes i alt fem strategier.

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi for mobilitet
 • Strategi for CO2 reduktion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur- og friluftsliv

Strategien skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i kobling til FN´s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi indeholder en vision for retningen på de kommende års arbejde, en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives, ligesom der i strategierne også oplistes nogle konkrete handlinger for, hvordan kommunen ønsker at arbejde med strategierne.

I første omgang er der udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning. De sidste tre strategier udarbejdes i løbet af 2021.

Strategi for Mobilitet

Strategien for mobilitet beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde for at fremme den bæredygtige omstilling i transportsektoren. Strategien beskriver bl.a. konkrete tiltag, der skal få flere til at cykle, en byplanlægning der skal fremme den kollektive trafik og skabe gode overgange mellem miljøvenlige transportformer samt en plan for udrulningen af ladestandere i kommunen. Strategien indeholder en handleplan, hvor de kommende handlinger på området er opridset. Det er bl.a. handlinger som styrkelse af grønne forbindelser i byplanlægningen, intensivering af indsatsen for at få borgere til at cykle, fokus på gode skift og rigtige forbindelser i den kollektive trafik samt en plan for at styrke ladestanderinfrastrukturen til el-biler i kommunen.

Der ligger et iboende dilemma i at lægge en strategi for mobilitet. På denene side arbejder vi for em fleksibel og fri bevægelighed for alle. På den anden side lægger vi i strategien op til, at vi som kommune ønsker at være med til at påvirke, hvordan borgere bevæger sig og med hvilke transportmidler. Vi har i byplanlægningen et styringsværktøj, og de valg, vi tager i udformningen af vores by, er afgørende for. Hvordan vi som borgere og brugere bevæger os. Det vil dermed altid være et valg, om vi vil fremme den bæredygtige transport og i nogle tilfælde favorisere denne omstilling på bekostning af de traditionelle diesel- og benzinudledende køretøjers vilkår.

I nogle tilfælde vil et tilvalg af bæredygtige transportformer uvægerligt betyde en indskrænkning, eller et fravalg, af den traditionelle CO2- tunge trafik. Fx er parkeringsnormen i bykernen et værktøj, vi som kommune kan rykke ved for at styrke incitamentet til at benytte den offentlige transport.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cikulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget har besluttet at vedtage strategien, når den har været i høring hos de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtager høringssvar.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker særligt fokus i forbindelse med fysisk mobilitet med at gå, cykle og løbe.

Bilag

Resume

Med udgangspunkt i Ishøj Kommunes Klima- og Miljøpolitik er der udarbejdet et udkast til en strategi for klimatilpasning. Strategien er blevet behandlet af Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget og sendes nu i høring hos de øvrige fagudvalg.

Sagsfremstilling

På baggrund af Ishøj Kommunes klima- og miljøpolitik skal der udarbejdes i alt fem klimastrategier:

 • Strategi for klimatilpasning
 • Strategi mobilitet
 • Strategi for CO2 reduktion
 • Strategi for miljø
 • Strategi for natur og friluftsliv

Strategierne skal sætte en politisk ramme og retning for de kommende års arbejde på klimaområdet. Det er tanken, at strategierne også tænkes i en kobling til FN’s 17 verdensmål for bæredygtighed. Hver strategi vil indeholde en vision for retningen på de kommende års arbejde, en handleplan, hvor igangværende og mulige fremtidige initiativer beskrives, ligesom der i strategierne også er oplistet nogle konkrete handlinger for, hvordan kommunen ønsker at arbejde med strategierne.

I første omgang er udarbejdet strategier for henholdsvis mobilitet og klimatilpasning. De sidste tre strategier udarbejdes i løbet af 2021.

Strategi for klimatilpasning

Strategi for klimatilpasning beskriver, hvordan Ishøj Kommune i de kommende år vil arbejde med håndtering af vand i natur og byområder. Strategien giver et samlet overblik over kommunens igangværende indsatser på området og lægger op til, at klimatilpasning i Ishøj fremover bruges aktivt som et værktøj til at skabe flere grønne og rekreative løsninger til gavn for kommunens borgere. Som eksempler på konkrete handlinger i strategien kan nævnes, at der ønskes udarbejdet et katalog med ideer til, hvordan kommunen i fremtiden kan støtte borgere og virksomheder i at tage et øget ansvar for håndtering af vand på private grunde og i lokalområderne. Samt, at det i forbindelse med kommunens generelle planlægning af nybyggeri, større renoveringer og befæstning af større arealer sikres, at vand kan løbe hen og opsamles der, hvor det gør mindst skade.

Klimatilpasningsopgaven indeholder en række dilemmaer. Herunder, at udgifterne til klimatilpasningsprojekter skal håndteres på den korte bane, mens fordelene først vil vise sig på lang sigt. Projekter for klimatilpasning skal sættes i gang, før problemerne opstår, og som oftest vil gevinsten vise sig ved, at man undgår en situation, som derfor bliver ved med ”blot” at være en teoretisk mulighed. Problem og gevinst ved projekterne vil ikke nødvendigvis blive tydelig for kommunens borgere, hverken på kort sigt eller lang sigt. Derfor er det vigtigt, at der skabes synergi og anden værdi i klimatilpasningsprojekter såsom etablering af nye rekreative områder. Desuden er der et dilemma omkring afvejning af ønsket om at aflede vand ved hjælp af grønne og rekreative områder versus ønsket om at udgå forringelser af eksisterende naturområder.

Det er vurderingen, at strategien er tilvejebragt på myndighedernes eget initiativ og ikke er reguleret ved lov, bekendtgørelse, cirkulære eller lign., og derfor ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Bygningsudvalget har besluttet at vedtage strategien, når den har været i høring hos de øvrige fagudvalg.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget vedtager høringssvar.

Beslutning

Klimatilpasningsstrategien udspringer også med fokus i sundhed.
Social- og Sundhedsudvalget har ønske om særligt fokus på tilgængelighed ved legepladser og ved bænke og andre arealer samt inddragelse af tilgængelighedspanelet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

I december 2020 efterspurgte Social- og Sundhedsudvalget en række tilføjelser/præciseringer i forbindelse med ansøgningen om midler til frivilligt socialt arbejde (§18). Derfor fremlægges et opdateret ansøgningsskema samt vejledning til orientering.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget efterspurgte, at ansøgerne underskriver på tro og love, at eventuelle uforbrugte midler tilbagebetales til Ishøj Kommune. Herudover ønskede udvalget, at det i forbindelse med tildelingen tydeliggøres, hvor mange borgere fra Ishøj Kommune, der er omfattet af de pågældende indsatser.

Dette er blevet tilføjet i ansøgningsskemaet samt i vejledningen. Herudover er proceduren for eventuel overførsel af ubrugte midler blevet tydeliggjort i vejledningen.

Ansøgningsskema og vejledning er vedhæftet som bilag. Rettelserne er markeret med rød.

Der vil på Ishøj Kommunes hjemmeside og facebook-side blive gjort opmærksom på det nye ansøgningsskema og vejledning.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Dog ønsker Social- og Sundhedsudvalget ikke, at der sendes ansøgningsskema til en direkte person men til en fællespostkasse for frivillighedsområdet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport for ernæringsterapi. Årsrapporten fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for ernæringsterapi. Ernæringsterapi er et tilbud under Træning og Rehabilitering i Center for Voksne og Velfærd til borgere, der er i målgruppen herfor, fx borgere med utilsigtet vægttab eller småtspisende borgere. Af årsrapporten fremgår det, hvor mange borgere, der har været henvist til ernæringsterapi, hvilke diagnoser/udfordringer, borgerne har haft, hvor mange der har fuldført og afbrudt et forløb, samt hvilke tendenser der ses inden for ernæringsterapien og hvilke fokus- og indsatsområder, der vil være i 2021.

De overordnede konklusioner fra årsrapporten:

 • I 2020 blev der henvist 44 borgere. I 2019 var tallet 31.
 • I 2020 gik der i gennemsnit 0,8 dage mellem henvisningerne blev modtaget til første telefoniske kontakt. I 2019 var tallet 1,5.
 • I 2020 var der flest henvisninger flest i januar og juni og færrest i maj og november. I 2019 var der flest i juni og august og færrest i januar og april. Det ser derfor ikke ud til at være en gennemgående variation i sæsonudsving.
 • I 2020 blev flest borgere henvist med baggrund i en geriatrisk problemstilling, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 2019.
 • I 2020 blev flest borgere henvist fra kommunens fysio - og ergoterapeuter, hvilket ligeledes gjorde sig gældende i 2019.

Årsrapporten for ernæringsterapi er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
årsrapport for ernæringsterapi til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Der er udarbejdet årsrapport for Forløbsprogrammerne. Årsrapporten fremlægges til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet årsrapport 2020 for forløbsprogrammerne. Forløbsprogrammerne er et tilbud til borgere med kroniske sygdomme, herunder kræft, KOL, diabetes samt rygestopforløb. Forløbsprogrammerne varetages af sundhedskonsulenterne i Forebyggelse og Rehabilitering under Center for Voksne og Velfærd. Af årsrapporten fremgår det, hvor mange borgere, der har været henvist til forløbsprogrammerne, hvilke sygdomme og diagnoser borgerne har haft, hvor mange der har fuldført og afbrudt et forløb, samt hvilke tendenser der ses inden for forløbsprogrammerne og hvilke fokus- og indsatsområder, der vil være i 2021.

De overordnede konklusioner fra årsrapporten:

 • I 2020 blev der henvist 165 borgere, i 2019 var tallet 158 (fratrukket fejlhenvisninger).
 • I 2020 var der i gennemsnit 1dag fra henvisningerne blev modtaget til første telefoniske kontakt, i 2019 var tallet 0,92.
 • I 2020 betjener sundhedscenteret funktionen omkring rygestopvejledning, hvilket I 2019 var udliciteret til apoteket.
 • I 2019 fremgik forløbsprogrammet ”Lænderyg” i rapporten, hvilket den ikke gør i 2020, da dette forløbsprogram nu bliver afholdt i Træningscenteret.
 • I 2020 fordelte henvisningerne sig jævnt over året, hvilket de også gjorde i 2019.
 • I 2020 blev flest henvist rygestop, derefter til cancer- og diabetesforløbsprogram. I 2019 blev flest henvis til cancer- og diabetesforløbsprogram.
 • I 2020 blev flest henvist fra egen læge og hospital, hvilket også gjorde sig gældende i 2019.

Årsrapporten for forløbsprogrammerne er vedhæftet.


Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
årsrapporten til efterretning og sender sagen til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

TIltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer Social og Sundhedsudvalget om implementering af ny lovgivning vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap. Sagen foreligges ligeledes for kommunens Børne- og Undervisningsudvalget, samt for Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk kommune. Sagen sendes i høring i Handicaprådet med høringsfrist d. 15.5. 2021. Som en del af høringsprocessen inviteres til et fælles temamøde mellem Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet omkring overgang fra barn til voksen.

Sagsfremstilling

Folketinget vedtog d. 21.12. 2020 forslag til lov om ændring af lov om social service vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse, og som modtager støtte efter serviceloven. Loven trådte i kraft pr. 1.1. 2021 (se bilag).

Lovens formål er at skabe sikkerhed for, at kommunalbestyrelsen igangsætter planlægningen af overgangen til for unge med betydelig eller varig funktionsnedsættelse eller indgribende lidelse i god tid inden den unge fylder 18 år. Loven indfører således en ny forpligtelse for kommunalbestyrelsen til at påbegynde forberedelsen af overgangen til voksenlivet for unge i målgruppen, når borgeren fylder 16 år.

Implementering og organisering i Ishøj Kommune
På baggrund af lovgivningsændringen har Center for Børn og Voksne og Center for Voksne og Velfærd udarbejdet:


 • En procedure for overgang for ung til voksen (se evt. bilag).
 • En række principper som borgeren drøftes ud fra på Ung til Voksen-møder (se evt. bilag).

Ligeledes er der udarbejdet en særlig arbejdsgang ift. Servicelovens § 19 a vedr. overgang til voksenliv for unge med nedsat funktionsevne (se evt. bilag).

Lovgrundlag

Serviceloven § 19a

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om implementering af ny lovgivning vedr. forberedelse af overgangen til voksenlivet for unge med handicap til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Sagen sendes til Handicaprådet.

Bilag

Sagsfremstilling

 • Social- og Sundhedsudvalget orienteres om kørsel til vaccination (se bilag).

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
meddelelserne til efterretning.

Beslutning

TIltrådt.

Bilag

Resume

Administrationen orienterer Social- og Sundhedsudvalget om nøgletal.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

Servicelovens § 114: 1 (afslag på støtte til køb af bil)

Servicelovens § 83: 1 (Ankestyrelsen har hjemvist sag vedr. vinduespudsning)

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om efterretningssager til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Beslutning

Intet til punktet.

Sagsfremstilling

Med henblik på at lette proceduren med godkendelse/underskrift af protokol/referat i First Agenda, ved virtuelle møder, er der her oprettet et ekstra punkt - Godkendelse af protokol/referat.

Ved at godkende dette ene punkt tilkendegives det, at godkendelse/underskrift gælder alle dagsordenpunkterne. Det vil derfor ikke være nødvendigt at trykke godkend ud for hvert enkelt dagsordenpunkt, så længe dette ene punkt godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.