Referat
Social- og Sundhedsudvalget onsdag den 12. august 2015 kl. 17:00

Mødelokalet, etage 6 - BEMÆRK fællesmøde med Seniorrådet kl. 16.00.

Sagsfremstilling

Sundhedskonsulenter Lise Jørgensen og Sara Langsted deltager på mødet med et oplæg om sundhedsinitiativer på baggrund af gennemgang af sundhedsprofil og kronikerområdet på byrådsseminariet.

 

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter indsatserne.

 

Beslutning

Udvalget drøftede indsatserne.

Beslutning

Der var ingen meddelelser.

Resume

Mad- og måltidspolitikken fremlægges til endelig godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Samtidigt fremlægges et forslag til pixiudgave til drøftelse.

Sagsfremstilling

Mad- og måltidspolitikken fremlægges hermed til endelig godkendelse. Politikken har været i høring hen over foråret 2015 i de lokale MED-udvalg på ældreområdet samt i Handicaprådet og Seniorrådet. Handicaprådet har ønsket at borgere med et handicap blev skrevet ind som en del af målgruppen for politikken. Således er dette tilføjet i afsnittet 'om politikken'.

 

Høringssvarene fra Handicaprådet og Seniorrådet er vedhæftet dagsorden. De lokale MED har ikke afgivet høringssvar, men alle tilkendegivet en positiv indstilling over for at sætte fokus på ernæring via politikken.

 

Social- og Sundhedsudvalget bad desuden på deres møde d. 9. marts 2015 om, at der blev udarbejdet en 'pixi udgave' af politikken, som blandt andet kan trykkes i pensionisthåndbogen. Forslag til en sådan udgave er ligeledes vedhæftet. Formatet er tænkt, så det passer ind i pensionisthåndbogen og der vil i denne proces blive arbejdet med layout.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender Mad- og måltidspolitikken.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Beskrivelse af udsatteråd samt oplæg til forretningsorden forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på udvalgsmøde d. 8. juni 2015, at der skal etableres et lokalt udsatteråd i Ishøj Kommune.

 

Det har været nedsat en arbejdsgruppe, som har beskrevet et udsatteråd i Ishøj Kommune. Arbejdsgruppen har ligeledes udarbejdet udkast til forretningsorden for udsatterådet. Den endelige forretningsorden skal vedtages i regi af udsatterådet.

 

Af beskrivelsen fremgår det, at der ydes diæter til udsatterådet. Ifølge lov om kommunernes styrelse § 16a er det op til kommunen, om man vil udbetale diæter til råd og udvalg, der er frivillige at oprette. I den forbindelse har det været undersøgt, hvad praksis er i andre kommuner og internt i Ishøj Kommune. I flere kommuner, herunder Høje-Taastrup og Slagelse kommuner, har man valgt, at man udbetaler diæter til udsatterådene. I Ishøj Kommune er praksis, at man yder diæter til bl.a. medborger- og demokratiforum, som er et råd, som kommunen har valgt at oprette. På den baggrund foreslås det, at der udbetales diæter til medlemmer af Ishøj Kommunes udsatteråd.

 

Der vil blive uarbejdet valgprocedure for udpegelse og valg af brugermedlemmer i udsatterådet.

 

Vedhæftet er beskrivelse af rammerne for et udsatteråd i Ishøj Kommune samt forslag til forretningsorden.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller at rammer samt forrretningsorden for udsatterådet oversendes til byrådet til godkendelse.

Beslutning

Tiltrådt med følgende ændringer:

- Børneområdet udgår

- Antallet af brugere i rådet ændres fra 2 til 4

- Medarbejdere tilknyttes Udsatterådet uden status som medlemmer

- Det tilstræbes, at formanden udpeges blandt brugerrepræsentanter og næstformand blandt politikkere

- "Politisk repræsentation" ændres til "byrådsmedlemmer"

- Udsatterådet evalueres med udgangen af nuværende byrådsperiode

 

 

Økonomi

Der er afsat kr. 25.000 i budgetforslag for 2016 til udsatterådets drift.

Bilag

Resume

Ishøj Kommune er fra d. 1. juli 2015 forpligtet til at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling til personer, der ikke har andre sociale problemer ud over stofmisbruget. Ishøj Kommune skal indgå aftale med to eller flere leverandører herom. Lænken og KABS har fremsendt samarbejdsaftaler til Ishøj Kommune omkring anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. Samarbejdsaftalerne forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 12. maj 2015 vedtaget forslag til lov om ændring i lov om social service og lov om socialtilsyn. Med lovændringen indsættes en ny bestemmelse - § 101 a i serviceloven -, hvorefter alle kommuner skal kunne tilbyde deres borgere anonym ambulant stofmisbrugsbehandling fra d. 1. juli 2015. Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling er ifølge loven rettet mod borgere uden andre psykiske eller sociale problemer end stofmisbrug. Det er typisk borgere i arbejde eller i uddannelse eller med tæt tilknytning til dette.

Ishøj Kommune er derfor fra d. 1. juli 2015 forpligtet til at tilbyde anonym ambulant behandling af stofmisbrug til ishøj- og vallensbækborgere, som har et behandlingskrævende stofmisbrug, men som ikke har andre sociale problemer. Forventningen er, at målgruppen for anonym stofmisbrugsbehandling er relativt lille, hvilket begrundes i de foreløbige erfaringer fra henholdvis København og Odense.

Behandlingen skal indeholde følgende:

 • Mulighed for nem og diskret adgang til behandling for stofmisbrug
 • Tilbud om anonymitet i forbindelse med såvel den indledende henvendelse som den afklarende samtale samt igennem hele behandlingsforløbet
 • Gruppebehandling og mulighed for individuel, afsluttende samtale

Leverandører:

Ifølge loven skal kommunen indgå aftale med to eller flere leverandører, hvoraf mindst ét tilbud skal være beliggende uden for kommunen.

Ishøj Kommune har givet foreløbigt tilsagn til Lænken om indgåelse af samarbejdsaftale om anonym ambulant stofmisbrugsbehandling ved Lænken i Hvidovre. Lænken er i proces om godkendelse af tilbuddet. Godkendelsen forventes at ske i løbet af september måned, hvorfor Lænken pr. d. 1. oktober kan tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling. I mellemperioden tilbyder Lænken, at borgere, der henvender sig om anonym ambulant behandling, kan modtage 1-2 afklarende og udredende samtaler uden beregning.

Udover Lænken, har Ishøj Kommune valgt at tilbyde anonym stofmisbrugsbehandling ved KABS. KABS har fremsendt samarbejdsaftale til Ishøj Kommune herom. På længere sigt skal det evalueres, hvorvidt der er grundlag for at tilbyde anonym ambulant stofmisbrugsbehandling via Ishøj Kommunes eget tilbud, Pitstop. For nuværende er Pitstop dog ikke i stand til at tilbyde den tilstrækkelige anonymitet, der kræves for at tilbyde behandlingen.

Det anbefales, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indgås samarbejdsaftale med Lænken og KABS omkring anonym ambulant stofmisbrugsbehandling.

Samarbejdsaftaler med Lænken og KABS er vedhæftet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indgås samarbejdsaftale med Lænken og KABS om anonym stofmisbrugsbehandling

Beslutning

Tiltrådt. Der fremlægges nøgletal for området to gange årligt.

Økonomi

Udgifter til anonym ambulant stofmisbrugsbehandling forventes at kunne afholdes inden for det eksisterende budget.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 101a

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har gennemført anmeldt tilsyn på botilbuddet Spindehuset. Tilsynsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter tilsynet) udførte d. 20. april 2015 anmeldt tilsyn på botilbuddet Spindehuset. Spindehuset er et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Målgruppen er borgere med udviklingshæmning.

 

Tilsynsrapportens fokus, vurdering, opmærksomhedspunkter og påbud:

 

Fokus for tilsynet

Ved et uanmeldt driftsorienteret tilsyn er der fokus på udvalgte indikatorer og kriterier. Under tilsynet på Spindehuset var der således fokus på:

 • Uddannelse og beskæftigelse.
 • Målgruppe, metoder og resultater.
 • Fysiske rammer.

 

Tilsynet samlede vurdering:

 • Borgerne i spindehuset modtager relevant faglig støtte og der anvendes relevante metoder.
 • Alle borgere har et beskæftigelsestilbud, som de trives med og som personalet støtter op om.
 • Spindehuset opsætter mål for borgerne, men at der i mindre grad opsættes konkrete mål for borgerne og at metoder til at opnå disse mål kun i mindre grad beskrives.
 • Styrkelsen af selvstændighed og sociale kompetencer i høj grad er omdrejningspunktet for den pædagogiske indsats i Spindehuset, og borgernes selvbestemmelse er en selvfølge og deres medinddragelse er formaliseret på husmøder.
 • De fysiske rammer i Spindehuset giver mulighed for, at borgerne har et privatliv og kan indgå i sociale sammenhænge i det omfang, de har behov for det.

 

Opmærksomhedspunkter:
Tilsynet havde ingen opmærksomhedspunkter.

 

Påbud:
Tilsynet havde ingen påbud.

 

Tilsynsrapporten er vedhæftet som bilag.

 

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapport for Spindehuset til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Socialtilsyn Hovedstaden har udarbejdet årsrapport for 2014. Årsrapporten forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstaden (herefter socialtilsynet) overtog pr. 1. januar 2014 tilsynsforpligtelsen for mere end 1000 plejefamilier og 500 sociale botilbud og misbrugsbehandlingssteder i Region Hovedstaden. Socialtilsynet har ført tilsyn med alle disse steder og har i alt aflagt ca. 1.850 tilsynsbesøg i 2014.

 

Socialtilsynet har derudover fået til opgave at regodkende alle sociale botilbud og plejefamilier i Region Hovedstaden i løbet af 2014 og 2015.

 

Socialtilsynet udarbejder hvert år en årsrapport, som bl.a. skal beskrive socialtilsynets virke og resultater med udgangspunkt i de af socialtilsynet udvalgte fokusområder for året. Socialtilsynet har valgt, at tilsynsbesøgene i 2014 skulle fokusere på 4 fokusområder. Nedenfor gennemgås socialtilsynets konklusioner på de 4 fokusområder:

 

Fokusområder for tilsyn 2014:

1. Omsætning af visiterende kommuners indsatsmål i tilbuddenes praksis

Socialtilsynet konstaterer, at rigtig mange tilbud arbejder systematisk og professionelt med indsatsmål og dokumentation af resultater. Men også, at der er stor forskel på, hvor godt tilbuddene arbejder med disse metoder. Socialtilsynets observationer i 2014 viser, at det både er afgørende, at der er opstillet klare mål fra handlekommunens side, og at tilbuddet eller plejefamilien forholder sig reflekterende til sin egen praksis.

 

2. Magtanvendelser, både på børne- og ungeområdet og på voksenområdet

Socialtilsynet konstaterer, at de fleste tilbud kender reglerne om magtanvendelse godt, og at tilbuddene generelt har en høj kvalitet i forhold til at forebygge og håndtere magtanvendelser. Samtidig vurderer socialtilsynet, at der flere steder er grundlag for at udvide forståelsen af magtanvendelsesbegrebet.

 

3. Særlige forhold på plejefamilieområdet

På plejefamilieområdet er der udfordringer med familier, som mangler grundkursus, på trods af at de er godkendt og har børn anbragt. Disse familier kan ikke regodkendes, førend de har modtaget et grundkursus. Ligeledes er det konstateret, at kvaliteten af det tidligere tilsyn er svingende, og der har ikke alle steder været fokus på plejefamiliernes kompetenceudvikling.

 

4. Juridisk kvalitet

Socialtilsynet har sørget for, at der er blevet ryddet op i ulovlige juridiske konstruktioner på tilbudsområdet. Således er der konstateret en række udfordringer med §§ 107 og 108 tilbud (korterevarende og længerevarende botilbud til voksne efter Serviceloven), der ikke har en lovlig juridisk konstruktion. Socialtilsynet har gjort KL, Socialministeriet, Socialstyrelsen, Ankestyrelsen opmærksomme på udfordringen.

 

Samlet vurdering af socialtilsynet:

Det er Socialtilsyn Hovedstadens samlede vurdering, at det nye socialtilsyn bidrager til at løfte kvaliteten i tilbud og plejefamilier på det specialiserede socialområde på en række forhold. I årene fremover vil en yderligere udvikling af tilsynsfagligheden fortsat bidrage til kvalitet og samtidig også sikre en større gennemsigtighed og ikke mindst et overblik over tilbud og plejefamilier på det specialiserede socialområde i Danmark.

 

Årsrapporten er vedhæftet sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager årsrapport for Socialtilsyn Hovedstaden til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde. Rammeaftalen er opdelt i to dele en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2016 er den 1. oktober 2015.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 konkluderer, at der ikke er behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, der i nogle tilfælde og i forskellig grad vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi

 1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre.
 2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismespektrum forstyrrelser og ADHD.
 3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene.
 4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

 

Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016
KKR’s selvvalgte særlige tema i Udviklingsstrategi 2016 er følgende:

 • Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

 

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen.

Ministeren har modsat tidligere år valgt ikke at komme med et særligt tema i forbindelse med Udviklingsstrategien 2016.

Udviklingstendenser
Endelig er der i Udviklingsstrategien beskrevet en række udviklingstendenser, som motiverer behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde.

 • kommunernes hjemtagningsstrategier med fokus på lokale mindre indgribende indsatser samt inklusion
 • ændret efterspørgsel og forventninger om øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud
 • øget fokus på effekt og dokumentation
 • den faglige og teknologiske udvikling
 • en fortsat stram økonomisk ramme.


Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene.

KKR Hovedstadens opsummering af konklusioner og fokusområder er vedlagt som bilag. Selve Udviklingsstrategien samt tilhørende 6 bilag kan rekvireres hos Borger- og Socialservice.

 

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at udkast til Udviklingsstrategi 2016 godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler

Bilag

Resume

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde.

 

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

Kommunernes frist for behandling af Styringsaftalen er den 1. oktober 2015.

 

Sagsfremstilling

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Nedenstående er en kort sammenfatning.

Takstudvikling

Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24. april 2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.

 

Aftale om takstudvikling er, at priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 maksimalt må stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.

 

Fra 2014 til 2015 faldt taksterne i gennemsnit for tilbud i Ishøj og Vallensbæk med 1,5 % pr. plads, hvorfor Ishøj/Vallensbæk forventer at leve op til målsætningen om et fald på en procent fra 2014 til 2016.    

 

Der er også indgået en aftale om reduktion af overheadprocent. Der arbejdes på at overheadsprocenten ændres fra de nuværende 7 procent hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.

 

Styrings- og udviklingstiltag for 2016

KKR Hovedstaden opfordrer til fortsat at fastholde et stort fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser på det specialiserede socialområde og systematisk at arbejde med følgende områder:  

 

 • At kommunerne på myndighedssiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse.   
 • At der er fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne i myndighedsenheden
 • At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgerens udvikling.
 • At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster
 • At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi.
 • At driftsherrene har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne
 • At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejdere på driftsherresiden.

 

Vedhæftet er udkast til styringsaftale 2016.

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Byrådet, at udkast til styringsaftale 2016 godkendes

Beslutning

Tiltrådt

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om rammeaftaler

Bilag