Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 12. december 2016 kl. 16:30

Mødelokale 2d, Svedala

Sagsfremstilling

SSU d. 9. januar 2017: Orienteringspunkt angående arbejdet med jobafklaring og ressourceforløb v/ Rene Mikkelsen, Vallensbæk Jobcenter.

Aktivitetsliste for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2017 - se bilag.
Fonden Lænke-ambulatorierne i Danmark har pr. 6. december 2016 skiftet navn til Fonden Novavi. Navneskiftet skal signalere en stærkere sammenhængskraft på tværs af virksomhedens afdelinger.
Mødet d. 13. marts 2017 afholdes i Waalre, Holland.

Antal udsættelser:

Boligselskab

Antal udsættelser i november 2016

Domea - Ishøj Boligselskab - (Stenbjerggård - Søvejhuse)

1

KAB (Baldershus/Baldershave)

0

Lejerbo (Fasanparken/Fasanvangen)

0

DAB (Vildtbanegård)

1

AAB (Vejleåparken)

3

BO-Vest (Gadekæret)

0

PAB (Jægerbuen)

0

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Sagsfremstilling

Hvidovre Kommune har rettet henvendelse til administrationen i Ishøj Kommune. Hvidovre Kommune vil gerne indgå en aftale med Ishøj Kommune omkring anvisning af plejeboliger. Administrationen i Ishøj har drøftet sagen med Hvidovre Kommune. Tildeling af plejebolig til borgere fra Hvidovre Kommune vil ske efter borgere på Ishøj Kommunes venteliste er blevet tilbudt boligen.

Se vedlagte notat.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget godkender aftalen med Hvidovre Kommune.

 

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Sagsfremstilling

Ved vedtagelse af budget 2017 blev det besluttet at ændre serviceniveauet på hjemmehjælpsområdet via en besparelse på kr. 686.000.

I henhold til budgetforliget skal besparelsen udmøntes på det samlede hjemmehjælpsområde.Ændringen er beregnet til 3,13% af den samlede udgift til hjemmehjælp.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at de enkelte hjemmehjælpspakker generelt reduceres tidsmæssigt. Endvidere foreslås det, at der fremover alene bliver mulighed for at bevilge ydelser som eksempelvis gåture, jule indkøb, følgeskab til læge mm. via de såkaldte klippekortsordninger. Klippekort bevilges i dag til alle modtagere af hjemmepleje, der er tildelt pleje i henhold til plejepakkerne 2,3 og 4. I alt omfatter disse pakker ca. 80 borgere.

Samlet set skal reduktion af hjemmehjælpspakkerne samt flytning af opgaver til eventuel brug via klippekortsordningen give en besparelse på 3,13% af hjemmehjælpsudgifterne fra 2017 og frem. Der vil på den baggrund ikke være behov for ændring i de nugældende kvalitetsstandarder på området.

Besparelsen skal udmøntes via reduktion af en stilling hjemmeplejen samt reduktion i elevudgifterne som følge af ændrede dimensionering.

Beskrivelse af hjemmehjælpspakkerne er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
udmøntningen.

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen for Ishøj Kommune viser, at en stor del af Ishøjs borgere har massive udfordringer i forhold til sundhed. Dette aflæses også i udgifterne til sundhedsområdet, som er stigende. Derfor vedtog Byrådet i september 2016 en strategi for sundhedsudvikling, der har to hovedformål:

1. At forbedre sundhedstilstanden
2. At reducere udgifterne på sundhedsområdet

For at sætte skub i den proces har Byrådet den 6. december 2016 besluttet en organisationsændring, som indebærer, at alle de centre og stabe, der i det daglige bidrager til borgernes sundhed, samles under direktøren for Velfærd og Undervisning, hvilket giver mulighed for at koordinere og skabe sammenhæng i indsatser og projekter, der handler om sundhedsfremme. Der vil i forlængelse heraf blive udarbejdet et forslag til revideret sundhedsstrategi, der kort og klart beskriver rammer og retning for udviklingen af området. Strategien sendes til politisk behandling i april 2017. Sideløbende hermed er der en række sundhedsindsatser - og projekter som ønskes iværksat med det samme:

 1. Organisering af sundhedsindsatsen - Samen om Sundhed
 2. Den kommunale medfinansiering
 3. Ledelsesinformationssystem
 4. Koordinering af sundhedsindsatser herunder kortlægning af de kommunale sundhedstiltag for børn og voksne
 5. Sundhed for udsatte
 6. Andre projekter på tegnebrættet

 Vedhæftet er notat om fokus på sundhed i Ishøj Kommune, hvor ovenstående projekter og indsatser uddybes.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget
tager notat om fokus på sundhed til efterretning.

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget tiltræder forslagene i notat om fokus på sundhed.

Bilag

Resume

Byrådet besluttede på mødet den 6. september 2016 at følge indstillingerne fra Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget vedr. Jump4Fun. Dermed blev det besluttet:

 • At Jump4Fun videreføres for 1 år (fra august 2016 til august 2017).
 • At Trygfonden skal genansøges om finansiering af projektet.
 • At Jump4Fun forankres i Stabsenheden for Sundhedsudvikling.
 • At de skærpede evalueringskriterier for projektet fremlægges til godkendelse i oktober 2016.
 • At projektets videreførelse fra august 2017 skal indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

I denne indstilling præsenteres de skærpede evalueringskriterier, ligesom der gives status på det foreløbige arbejde med at genansøge Trygfonden om finansiering af projektet.

Sagsfremstilling

Mål og delmål for Jump4Fun i Ishøj
Formålet med projektet er grundlæggende at skabe trygge rammer for, at børn med overvægtsudfordringer kan komme i gang med motion og bevægelse for derigennem at udsluse børnene til ordinære motions- og fritidstilbud. Det kræver et velfungerende samarbejde med idrætsforeninger, hvilket DGI – der er samarbejdspartner og projektleder på Jump4Fun – har stået for sammen med Ishøj Kommune. Etableringen af dette samarbejde gjorde i det forgangne år, at den konkrete indsats først blev opstartet ca. halvvejs igennem året. Jump4fun er et samarbejde imellem DGI, Julemærkefonden og hospitaler på Sjælland.

De børn, der er startet i et Jump4Fun-forløb har således kun været i gang i ca. et halvt år. Dette var en af de centrale begrundelser for at forlænge projektperioden: At et halvt års deltagelse ikke var nok tid til at begynde udslusning af børnene. DGIs erfaringer med Jump4Fun i andre kommuner er, at børnene efter et, max to år er klar til udslusning til ordinære fritidstilbud.

Det overordnede mål med Jump4Fun i Ishøj Kommune er, at foreningssvage, overvægtige børn via et forløb i Jump4Fun udsluses til ordinære idrætstilbud. Erfaringer fra en kommune i Nordsjælland har vist, at op mod 80% af Jump4fun-børnene efter to år på et Jump4fun-hold er udsluset til ordinære idrætstilbud. Med op til 35 børn i Jump4fun i Ishøj, er det et mål, at 25 er udsluset til ordinære idrætstilbud i løbet af 2017/2018. Herefter vurderer Jump4fun, at der vil være et løbende flow i udslusningen til kommunens andre idrætstilbud.

For at nå det overordnede mål for projektet, er der opstillet tre delmål:

 1. Øget samarbejde med relevante fritidstilbud.
  Der skal etableres 1-2 tilbud i Jump4Fun-regi udover de to tilbud, der blev etableret i projektets første år.  
 2. Øget fokus på rekruttering.
  Der skal rekrutteres 35 børn til Jump4Fun.
 3. Øget koordinering med andre kommunale tilbud til målgruppen.
  Der skal skabes samarbejde, videndeling og smidighed mellem de kommunale fagcentres indsatser for målgruppen, så deltagere i Jump4Fun oplever en ukompliceret og samarbejdsvillig overgang fra et Jump4Fun-forløb til et ordinært fritidstilbud.

Evalueringskriterier for Jump4Fun i Ishøj

Der vil blive målt på følgende kriterier:

 1. Rekruttering: 35 børn i 2. år, 19 børn i 1. år.
 2. Udslusning: Minimum 50 % af deltagerne er afsluttet i Jump4Fun og har meldt sig ind i en ordinær idrætsforening/motionscenter.
 3. Aktiviteter: Der er etableret 1-2 tilbud udover de to tilbud, der blev etableret i projektets 1. år, og som videreføres i projektets 2. år.
 4. Intern koordinering: Der er etableret et specialistnetværk med fokus på børn, der 4 - 5 gange årligt drøfter projektets sammenhæng til øvrige kommunale sundhedsindsatser for målgruppen og sikrer videndeling og koordinering mellem disse indsatser.

Resultaterne af projektets mål/delmål, såvel som evaluering på baggrund af evalueringskriterierne, vil blive præsenteret for byrådet medio 2017.

IndstillingForslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget vedtager at godkende evalueringskriterierne for Jump4Fun.

Beslutning

Som følge af sag 116 ændres kriterium 4 til: Velfærdsgruppen har koordineringsansvaret med stabschef for sundhedsudvikling som tovholder.

Tiltrådt.

Sagsfremstilling

Frivilligt socialt arbejde – paragraf 18 midler

Der er i henhold til Lov om Social Service §18 afsat midler til foreninger og frivillige, der anmoder om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges to gange om året.

Der er i 2016 afsat kr. 330.700 til frivilligt socialt arbejde. Der blev uddelt kr. 136.342 i juni 2016, og der er således kr. 194.358 til rådighed til uddeling i december 2016.

Der er indkommet følgende ansøgninger:

1.
Dansk Handicap Forening, Vestegnen

Dansk Handicap Forening, Vestegnen arbejder for at mennesker med handicap får samme muligheder i samfundet som mennesker uden handicap. Derfor er der fokus på at give alle medlemmer med handicap mulighed for socialt samvær og adspredelse i hverdagen, sådan at de oplever bedre livskvalitet. Der er hver måned et tilbud til medlemmerne fx. banko, foredrag, fester, musik, udflugter m.m.

Der søges midler til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementer for medlemmerne samt administration.

Der ansøges om kr. 12.310

Dansk Handicap Forening, Vestegnen modtog kr. 5.000 i december 2015.

2.
Dukkehuse og legetøj til udsatte børn

Anne-Grethe Madsen søger om midler til sit frivillige projekt, der arbejder for at skaffe og istandsætte dukkehuse og legetøj til børn af familier, der ikke selv har midlerne til at købe det. Anne-Grethe får doneret legetøjet, og midlerne skal derfor primært gå til transport af legetøjet fra den landsdel det befinder sig i. Der er desuden udgifter forbundet med anskaffelsen af manglende dele til det brugte legetøj. Målgruppen er børn i alderen 0-10 år, hvis familier ikke har råd til at købe legetøj til dem. Anne-Grethe samarbejder med Vores Ishøj, beboerhusene i Ishøj, Næstehjælperne i Ishøj samt Ishøjgård.

Der ansøges om kr. 10.000

Anne-Grethe Madsen modtog kr. 5.000 i juni 2016.

3.
Det Udgående Team (DUT)

Det udgående Team (DUT) er et tilbud under Lænke-ambulatorierne. Formålet er at forbedre sammenhængen mellem patienters afrusning/indlæggelse med alkoholrelaterede lidelser på sygehuse og i alkoholbehandlinger, således at flere patienter får påbegyndt en egentlig misbrugsbehandling. Det udgående Team tilbyder motiverende samtale om alkoholproblemer, information om støttemuligheder, følgeordninger, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og hjemmebesøg til mennesker med alkoholproblemer, der er indlagt til afrusning. Ligeledes tilbydes støtte til pårørende og sundhedspersonale, der ønsker sparring i forhold til alkoholproblematikker. Teamet er et samarbejde mellem en sygeplejerske med psykiatrisk misbrugsbehandlingserfaring og 15 frivillige, der kender til alkoholproblemer fra deres eget liv.

Der søges om midler til afholdelse af internatkurser og opkvalificerende foredrag og undervisning for de frivillige med fokus på alkohols påvirkning af familier/pårørende. Desuden skal midlerne bruges til at sætte fokus på kommunikation og til erfaringsudvekslingsmøder med supervision og sparring mellem de frivillige.

Der ansøges om kr. 6.000

Det udgående Team modtog kr. 6.000 i december 2015.

4.
Dansecafé på Kærbo

Michael Brostrøm søger om midler til underholdningsarrangementer for beboerne på Kærbo. Arrangementerne laves i samarbejde med lederne af de forskellige afdelinger, således at de sørger for det praktiske med hensyn til beboerne og Michael Brostrøm søger for underholdningen. Underholdningen foregår på Kærbo og tilrettelægges således, at også de svagere borgere der af fysiske eller psykiske årsager har vanskeligt ved at deltage i Kærbos andre aktiviteter, kan være med. Det forventes, at underholdningen vil bringe glæde og socialt samvær, der kan være med til at øge livskvaliteten. Da der vil være servering ved arrangementerne giver det også god mulighed for at småtspisende får lyst til at nyde et måltid sammen med andre. Underholdningen vil primært blive udført af kunstnere, der har stillet sig gratis til rådighed i de 1-1½ time, som de bliver engageret i. Dansecafe afholdes sidste tirsdag i hver måned fra kl. 14-15-30.

Der søges om midler til at dække de underholdende kunstneres transportomkostninger, lidt kaffe, m.m. Enkelte kunstnere skal betales med et honorar, som afregnes på stedet.

Der søges om kr. 10.000

Dansecafé modtog kr. 7.500 i december 2015.

5. Frivillighedsgruppen på Omsorgscenter Kærbo

Frivillighedsgruppen er uafhængige af brugerbestyrelsen på Kærbo. Gruppen ønsker at afholde 12 arrangementer på Omsorgscenter Kærbo for beboere, pårørende, besøgsvenner og hjælpere på Kærbo. Arrangementerne dækker over underholdning af forskellig art: sang, musik, gættekonkurrencer, banko, oplæsning, m.m.

Midler skal gå til udgifter til kaffe/the og kage ved arrangementerne som fortrinsvis afholdes lørdage og søndage, præmier ved banko og andre konkurrencer samt evt. betaling for musik.

Der søges om kr. 15.000

Frivilliggruppen modtog kr. 15.000 i december 2015.

6. Tirsdagscykling

Tirsdagscykling er en flok aktive herrer og damer, der i perioden fra maj til september hver tirsdag mødes og cykler rundt i Ishøj. Formålet med turene er at holde sig i gang og at give deltagerne en oplevelse af natur, kultur og historie i Ishøj. Samtidig lægges der vægt på det sociale samvær på turene. Den primære målgruppe er 50+, men alle er velkomne. Når sæsonen starter op i 2017 er det 12. sæson. De to frivillige borgere, der står for tirsdagscykling, er også frivillige på hhv. Kærbo og Torsbo, hvor de tager interesserede borgere med ud på ture (på tandemcykel).

Der søges om midler til afholdelse af sammenkomster i forbindelse med sæsonen – både midtvejs og afslutning.

Der ansøges om kr. 3.000

Cykelklubben modtog kr. 2.700 i december 2015.

7. Næstehjælperne, Ishøj

Næstehjælperne er en nystiftet forening i Ishøj. Gennem frivillige kræfter arbejder foreningen for at hjælpe familier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller på anden måde er i økonomisk nød. Næstehjælperne står for at facilitere indsamling og uddeling af diverse fornødenheder blandt andet tøj, legetøj og mad. Derudover arbejder de for at lave julehjælp, der skal sikre at børn af trængte familier får en julegave, de ønsker sig. Der er lige nu ca. 60 frivillige tilknyttet Næstehjælperne heriblandt flere frisører og en cykelsmed, der i deres fritid stiller deres kompetencer til rådighed.

Der søges midler til transportudgifter, kontorartikler, indretning af lager samt let forplejning af frivillige under deres arbejde.
Der ansøges om kr. 13.750.

8. MentorIshøj

MentorIshøj arbejder for at støtte unge mellem 16 og 30 år bosiddende i Ishøj i at fastholde igangværende uddannelse eller påbegynde et uddannelsesforløb. Mentorkorpset består af frivillige, der enten selv er under uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Tovholder for MentorIshøj er ansat og aflønnet af Center for Social service, som desuden også dækker udgifter i forbindelse med supervision, erfaringsudvekslingsmøder samt undervisning af nye mentorer.

Der søges om midler til at dække forplejningsudgifter i forbindelse med introkurser for mentorerne, supervisionsmøder, bestyrelsesmøder samt selve møderne mellem mentor og mentee. Desuden er der tale om midler til undervisningsmaterialer, mentormapper, ekstern oplægsholder samt markedsføring. Derudover skal midlerne bruges til udvikling af mentorkorpset – både i volumen og til udvikling af viden og kompetencer i korpset.

Der ansøges om kr. 24.000

9. Hjerteforeningen lokalkomite Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningen i Ishøj er en lokalforening, der har fokus på at forebygge, behandle og rehabilitere hjertepatienter gennem arbejdet med oplysning, forebyggelse og patientstøtte. Der er desuden fortsat fokus på hjertestarterkurser. Hjerteforeningen søger om midler til at afholde kurser i brug af hjertestartere. Desuden påtænker Hjerteforeningen at afholde 5-6 foredrag og cafemøder om hjerteproblemer, forebyggelse, behandling og rehabilitering samt fortsætte deres 'kokkeskole', hvor de laver sund og hjerterigtigt mad.

Der søges om kr. 35.000

Hjerteforeningen modtog kr. 40.000 i december 2015.

10. Menighedsplejen Ishøj Sogn

Menighedsplejen Ishøj Sogn er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde. Foreningen arbejder med at støtte op om socialt udsatte borgere i sognet, såsom ældre ensomme, dårligt stillede forsørgere og vanskeligt stillede familier. Menighedsplejen støtter via besøg i hjemmene, hjælp til lægebesøg, uddeling af julekurve, afholdelse af sociale arrangementer m.m. I forbindelse med det nye kontanthjælpsloft er der i år særlig stor efterspørgsel på julekurve og på julesammenkomsten.

Der søges om midler til julekurve og julehjælp til socialt udsatte borgere samt til opretholdelse af menighedsplejens besøg og arrangementer.

Der ansøges om kr. 25.000

Menighedsplejen modtog kr. 15.000 i december 2015.

11. Samtale på dansk

Samtale på dansk er et netværk af borgere i Ishøj, der mødes og taler sammen på dansk for at blive bedre til dansk. Formålet med netværket er at styrke kendskabet til dansk sprog og kultur, at opbygge netværk på tværs af kultur og etnicitet samt at styrke integrationen i lokalsamfundet for deltagerne. Netværket er en blanding af etnisk danske frivillige og deltagere med ikke-dansk baggrund. Deltagerne mødes i små satelitgrupper og taler dansk. Derudover afholdes der fællesmøder en gang om måneden. Der er et ønske om at kunne tage på fælles ekskursioner for at udvide deltagernes kendskab til dansk kultur og samfund.

Der søges om midler til fælles udflugter til forskellige museer og seværdigheder i Danmark.

Der ansøges om kr. 12.709.

Samtale på dansk modtog kr. 8.305 i juni 2016.

12. Ældre Sagen – Lokalafdeling Ishøj

Ældre Sagen i Ishøj ønsker at videreføre og udbygge eksisterende ordninger for ældre og handicappede borgere i Ishøj. Gennem tilbuddet Besøgsvenner arbejder de for at besøge ældre og andre personer, der føler sig alene. For tiden er der 31 besøgsværter tilknyttet tilbuddet, som får besøg af frivillige besøgsvenner. Sammen går de ture i nærområdet, drikker en kop kaffe eller andet som borgeren har lyst til. Gennem tilbuddet Hospitalsvenner følger de borgere, som er alene og ønsker det – til hospitalet i forbindelse med undersøgelser eller indlæggelser. P.t. er der seks personer, som påtager sig denne opgave, men der arbejdes på at få flere frivillige tilknyttet, da efterspørgslen er stor. Fra januar 2017 udvider Ældre Sagen deres tilbud til også at indbefatte Tryghedsopkald. Gennem dette tilbud skal frivillige hver morgen ringe til de personer, der ønsker det. Alle tre tilbud skal være med til at skabe en bedre og mere tryg hverdag for borgere i Ishøj.

Der søges midler til at dække udgifter i forbindelse med transport, afholdelse af diverse arrangementer, kontorartikler, porto samt telefonopkald.

Der ansøges om kr. 16.838.

Ældre Sagen modtog kr. 26.814 i juni 2016.

13. Bedre psykiatri – Ishøj/Vallensbæk

Bedre psykiatri – Ishøj/Vallensbæk er en pårørendeforening, som henvender sig til pårørende til psykisk syge samt brugere og professionelle inden for det psykiatriske område. Foreningens formål er at skabe bedre vilkår for psykisk syge og deres pårørende ved at støtte og rådgive de pårørende bedst muligt gennem rådgivning, information og støtteaktiviteter. Desuden at øge kendskabet til og nedbryde tabuiseringen omkring psykisk sygdomme og styrke dialogen med den etablerede psykiatri samt at varetage de pårørende og de psykisk syges interesser i forhold til politiske beslutningstagere.

Der søges om midler til 2 informations- og oplysningsaftener. Desuden søges om midler til afholdelse af samtale/netværksgrupper samt afholdelse af en netværksgruppe for forældre til psykisk syge børn og unge. Endelig vil foreningen tilbyde en lokal støtte/hjælpefunktion til de pårørende.

Der ansøges om kr. 64.000

Bedre psykiatri modtog kr. 10.000 i december 2015.

14. Brugerbestyrelsen på Kærbos aktivitetscenter

Brugerbestyrelsen på Kærbo er en støtteforening, der gennem aktiviteter og synlighed vil fremme kendskabet til de muligheder, der er til rådighed på Kærbo. Derudover er det hensigten gennem aktiviteter at motivere og inspirere nuværende brugere til fortsat at komme på Kærbo. Dette arbejde gøres gennem forskellige workshops, temadage og åbent hus arrangementer. Desuden afholdes der to workshops.

Brugerbestyrelsen på Kærbo søger blandt andet om midler til afholdelse disse arrangementer samt afholdelse af generalforsamling, seminarer, kurser og planlægningsmøder. Derudover søger de midler til afholdelse af følgende tre arrangementer for brugerne: Nytårstaffel, Børne/ældredag samt en temadag, der tager udgangspunkt i den nye værdighedspolitik.

Der ansøges om kr. 40.000

Brugerbestyrelsen modtog kr. 20.000 i december 2015.

15. Børn i Ishøj

Foreningen Børn i Ishøj er en ny opstartet forening, som arbejder for at styrke det sociale fællesskab mellem børnefamilier i Ishøj. Gennem møder på tværs af kulturelle og sociale skel arbejder de for at skabe bedre inklusion og integration. Derudover er formålet med foreningen blandt andet at gøre det lettere for Ishøj borgere at tage aktiv del i det lokale fællesskab. På baggrund af erfaringer gjort til søndagshygge arrangementer afholdt på Bredekærgård i løbet af efter 2016 har der vist sig at være en stor efterspørgsel på fællesskabende aktiviteter.

Der søges om midler til at dække udgifter i forbindelse med opstart af foreningen, herunder etablering af telefonabonnement med dertilhørende MobilePay samt etablering af hjemmeside. Derudover søges der midler til afholdelse af fire åbne fællesskabs arrangementer for familier i Ishøj.

Der ansøges om kr. 10.000.

16. Dansk Blindesamfund – Storkøbenhavn Syd

Blinde og svagtseende har behov for at mødes med ligesindede, da det er vanskeligt at delta-ge i det eksisterende foreningsliv. Der tilbydes forskellige aktiviteter og arrangementer, der både henvender sig til ældre og yngre medlemmer. Der søges om midler til kontorhold og te-lefonudgifter, da telefoner og internet er afgørende for foreningens virke. Derudover søges der midler til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af forårstur for medlemmerne. Denne er en endagsudflugt, som skal være med til at styrke medlemmernes livskvalitet, deres muligheder for at skabe netværk med ligesindede og at forebygge ensomhed og misbrug. Til gennemførelse af arrangementerne er der behov for seende hjælpere, dækning af transportud-gifter, fortæring m.m. Der søges ligeledes om midler til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af informationsmøde til nye medlemmer.

Der ansøges om kr. 10.000

Dansk Blindesamfund modtog kr. 8.500 i juni 2016.

17. Netværk for folk på førtidspension

Netværk for folk på førtidspension er en ny opstartet forening, der har til formål at give før-tidspensionister i Ishøj mulighed for at være en del af et socialt netværk. Dette skal være med til at skabe livskvalitet og forebygge ensomhed blandt denne gruppe borgere ved at få dem til at opleve, at de også har noget at bidrage med til fællesskabet.

Der søges midler til afdækning af udgifter i forbindelse med foreningens opstart samt afholdelse af forskellige arrangementer og ekskursioner. Derudover er det tanken, at der i foreningen skal afholdes et ugentligt møde, hvor folk kan møde nye mennesker og skabe netværk.

De ansøges om kr. 5.000.

18. Røde Kors, Ishøj

Røde Kors Ishøj planlægger en udflugt for deres familienetværk. Familienetværket har tilknyttet syv udsatte børnefamilier, hvor forældrene grundet dårlig økonomi, sygdom eller social isolation ikke har mulighed for at give deres børn samme oplevelser som mange af deres kammerater. Familierne indgår i netværket med henblik på at give dem mulighed for at opnå et socialt netværk og på sigt er målet, at de skal komme styrket ud af netværket. Familierne mødes i netværket en gang om måneden, hvor de spiser og leger sammen. Derudover arrangeres der årligt udflugter for familierne. I 2017 går turen til Bonbon Land.

Der ansøges om midler til dækning af udgifter i forbindelse med afvikling af turen til Bonbon Land. Herunder indgangsbilletter samt dækning af transport for alle familierne.

Der ansøges om kr. 15.000

Røde Kors modtog kr. 7.500 i juni 2015.

19. Scleroseforeningens lokalafdeling Storkøbenhavn Syd

Scleroseforeningens formål er blandt andet at afholde møder og aktiviteter af oplysende, instruerende, social og underholdende karakter. Der holdes møder med forskellige foredragsholdere om sclerose og relaterede problemstillinger. I år er temaerne blandt andet: træthed/energi, træning i hverdagen, Find modet frem, Smerte, At leve med Sclerose samt Holistisk behandling af Sclerose. Gennem foredragene får Scleroseramte og deres pårørende forståelse for og indsigt i sygdommen, så de kan se muligheder frem for begrænsninger i deres hverdag. Samtidig er der mulighed for at danne netværk med andre scleroseramte. Arrangementerne har forskelligt indhold for at tilgodese de forskellige målgrupper med sclerose, herunder familier, unge, pårørende. m.fl. Derudover planlægges der arrangementer med korsang i samarbejde med Parkinsonforeningen.

Der søges om midler til at dække udgifter til foredrag, arrangementer samt administration i 2015. Udgifterne er fordelt på de kommuner, der er med i scleroseforeningens lokalafdeling.

Der søges om kr. 14.162,50

Scleroseforeningen modtog kr. 14.025 i december 2015.

20. GAME – afdeling Ishøj

GAME er en non-profit gadeidrætsorganisation, som arbejder for at skabe varige sociale forandringer ved at uddanne unge til frivillige instruktører og rollemodeller indenfor gadeidræt. Disse planlægger og afvikler forskellige gadeidrætsaktiviteter, som skal være med til at give flere børn og unge adgang til idræt og kultur. GAME har med stor succes gennem de seneste år afholdt ugentlige træninger, turneringer og andre aktiviteter i Vejleåparken i Ishøj. Der er ca. 100 børn engageret i aktiviteterne, som er gratis at deltage i og som ikke kræver tilmelding. GAMEs aktiviteter er målrettet børn og unge i alderen 8-15 år og målgruppen for uddannelsesforløbende for de frivillige instruktører er unge i aldersgruppen 16-25 år. Blandt GAMES frivillige har mere end halvdelen anden etnisk baggrund end dansk, og det samme gør sig gældende for de børn og unge som deltager i aktiviteterne. Særligt målretter GAME sig mod børn, der ellers ikke vil søge mod idrætsaktiviteter, og det har dokumenteret effekt på børnenes trivsel og sundhed.

Der søges midler til dækning af udgifter i forbindelse med afholdelse af de forskellige aktiviteter og turneringer. Derudover søges der midler til dækning af udgifter i forbindelse med uddannelsen af de frivillige trænere samt kommunikation. Den samlede omkostning for GAME i Ishøj er kr. 51.000 – hvoraf kr. 27.000 dækkes af Sundhedsministeriet.Der ansøges om kr. 15.000

21. Ishøj Lænken

Ishøj Lænken drives udelukkende af frivillige, som selv har haft et alkoholmisbrug, og som nu arbejder for at hjælpe andre, der har brug for støtte til at komme ud af et problematisk forbrug af alkohol. Foreningens formål er at støtte og rådgive borgere med alkoholproblemer og deres pårørende om, hvordan de skaber et liv uden alkohol. Dette gøres dels gennem rådgivning og dels ved at tilbyde alkoholfri sociale aktiviteter og udflugter samt fællesspisning 2 gange om ugen.

Der søges om midler til kurser for de frivillige på Lænken, medlemsaktiviteter, medlemsaftener og temamøder. Ligeledes søges om tilskud til diverse kontorartikler.

Der ansøges om kr. 30.000

Ishøj-Lænken modtog kr. 25.000 i december 2015.

Ansøgninger fra foreninger udenfor Ishøj Kommune:
 • Foreningen Danske DøvBlinde, FDDB – Erfa-Gruppe • Døveforeningen • Brohusklubben • Udviklingshæmmedes Landsforbund – ULF • Børns Vilkår • Børns Voksenvenner, København • Astma-Allergi Foreningen – Projekt Luftballon • ZKL Mela 2017 • Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade – LMSIndstilling

Forslag til beslutning:
Social og Sundhedsudvalget beslutter
at tildele:

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at uddele følgende:

1. DH Vestegnen: 5000 kr.

2. Dukkehus og legetøj til udsatte børn: 3000 kr.

3. Det udgående Team (DUT): 6000 kr.

4. Dansecafé på Kærbo: 5000 kr.

5. Frivillighedsgruppen på Omsorgscenter Kærbo: 10.000 kr.

6. Tirsdagscykling: 3000 kr.

7. Næstehjælperne, Ishøj: 13750 kr.

8. MentorIshøj: 20.000 kr.

9. Hjerteforeningen lokalkomite Ishøj/Vallensbæk: 15.000 kr.

10. Menighedsplejen Ishøj Sogn: 5000 kr.

11. Samtale på dansk: 10.000 kr.

12. Ældre Sagen - Lokalafdeling Ishøj: 10.000 kr.

13. Bedre Psykiatri Ishøj/Vallensbæk: 10.000 kr.

14. Brugerbestyrelsen på Kærbos aktivitetscenter: 25.000 kr.

15. Børn i Ishøj: 10.000 kr.

16. Dansk Blindesamfund Storkøbenhavn Syd: 3000 kr.

17. Netværk for folk på førtidspension: 5000 kr.

18. Røde Kors Ishøj: 10.000 kr.

19. Scleroseforeningens lokalafdeling Storkøbenhavn Syd: 3000 kr.

20. Game - afdeling Ishøj: 2500 kr.

21. Ishøj Lænken: 20.000 kr.


Resume

Social og Sundhedsudvalget skal godkende, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring sendes i høring i Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd.

Sagsfremstilling

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget har afsat 50.000 kr årligt til støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Socialservice.

Center for Socialservice har derfor udarbejdet en kvalitetsstandard på området.

Formålet med den er, at sikre at særligt udsatte borgere kan få betalt deres transport, så de kan komme til behandling eller udredning i offentligt regi. Disse borgere har enten ikke har råd til transporten eller de kan ikke selv varetage den. Målet er dog, at borgeren selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne. Målgruppen for kvalitetsstandarden er primært borgere, der bor i eget hjem eller i tilbud efter almenboligloven i alderen 18-65 år. Det er, som udgangspunkt, kun muligt at få tildelt støtte til transport, hvis sagsbehandler, socialpædagogisk vejleder eller behandler mv. ser et behov for dette. Hvis borgeren i forvejen modtager socialpædagogisk støtte efter § 85 i Lov om Service er der særligt fokus på dér, at understøtte at borgeren enten selv bliver i stand til at varetage transporten eller udgiften til denne.

For at sikre, at de afsatte midler også kommer de aller mest udsatte til gavn har Center for Socialservice udarbejdet en administrativ håndtering af tilskuddet, der gør dette muligt.

Den videre proces

Kvalitesstandarden for støtte til individuel befordring sendes i høring i hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd. Kvalitetsstandarden inkl. evt. høringssvar forlægges Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse 13. marts 2017

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at kvalitetsstandard for støtte til individuel befordring efter § 117 i Lov om Social Service sendes i høring hos Handicapråd, Udsatteråd og Seniorråd med høringsfrist i februar 2017.

Beslutning

Tiltrådt.

Lovgrundlag

I Lov om Social Service § 117 fremgår det, at byrådet kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler samt at Byrådets afgørelser om dette ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Bilag

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udmeldt en pulje på 30 mio. kr., som skal styrke indsatser mod ensomhed blandt ældre, der modtager meget hjemmehjælp. Projektperioden løber fra marts 2017 til og med april 2019.

På mødet i Social- og Sundhedsudvalget i oktober 2016 blev der orienteret om, at Ishøj Kommune vil søge denne pulje.

Ishøj Kommune har søgt om midler til at styrke det faglige fokus på ensomhed i hjemmehjælpen samt styrke samarbejdet med civilsamfundet omkring indsatsen mod ensomhed blandt ældre, der modtager meget hjemmehjælp.

Ishøj Kommune har søgt om i alt kr. 3.118.840.

Puljen søges i et partnerskab med Ældresagen i Ishøj, AAB Vejleåparken, Seniorrådet, Seniorværkstedet og Ældres netværk.

Ansøgningsskemaer, interessetilkendegivelse samt vejledning er vedlagt som bilag.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
puljeansøgningen.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Status på kontanthjælpsreformen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering

Sagsfremstilling

225-timers regel

Pr. 1 december 2016 er der 235 borgere, der er økonomisk reduceret af 225-timers reglen. Antallet af ægtepar, der er reduceret, er steget med 13 til 49 ægtepar.

Kontanthjælpsloftet

KL udarbejder fremover hver måned statistik på, hvor mange der reduceres i deres boligstøtte, særlig støtte eller begge dele som følge af kontanthjælpsloftet. Den ny statistik, der kom 30/11, vedlægges som helhed.

Statistik viser, at ultimo november 2016 er 793 borgere omfatttet af reglen og heraf der 299 borgere reduceret i støtte med gennemsnitlig 1.348 kr. mindre udbetalt pr. måned.

Jf. tabel i reduktionsintervaller har 17 borgere fået over 3.000 kr. mindre udbetalt i støtte pr. måned og 62 borgere har fået mellem 2.000 kr og 3.000 kr. mindre udbetalt pr. måned på grund af kontanthjælpsloftet

Integrationsydelse

Med udgangen af november er antal borgere på integrationsydelse 29.

Udsættelser november 2016

Der har været 1 boligudsættelse, hvor der har været børn og 1 boligudsættelse, hvor der ikke var børn.

Indstilling

Forslag til beslutning:

Social- og sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Jobcenter Vallensbæk har udarbejdet status på de to jobprojekter AAB-projektet og vikarkorpset i Ishøj Kommune. Status forelægges Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Status er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget
tager status på AAB-projektet og vikarkorpset i Ishøj Kommune til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7-årige børn. Den primære målgruppe for den nye indsats er de 3 – 6 årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På novembermødet 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen for projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'. I første omgang er der etableret et treårigt projekt med start i 2015.

 

Sagsfremstilling

Som en del af projektet er det besluttet, at der afholdes en årlig forældrekonference. Der blev afholdt forældrekonference på Kulturnatten den 30. oktober 2015, hvor projektleder, sundhedskonsulent, to sundhedsplejersker, repræsentanter fra foreningslivet, en senioridrætshjælper og to tovholdere fra dagtilbuddene deltog. Der var udarbejdet flyer og plakater om de forskellige indsatser i projektet. Målgruppen af forældre udeblev, og det er projektleders vurdering, at Kulturnatten ikke egner sig til at afholde forældrekonference. I foråret 2016 var der planlagt endnu en forældrekonference, hvor medarbejdere og det frivillige foreningsliv skulle deltage. Da tilslutningen fra forældrene udeblev, blev forældrekonferencen aflyst.

Efter to forsøg med at afholde en samlet kommunal forældrekonference vurderes det, at indsatsen ikke når målgruppen og derfor ikke opfylder formålet. Det foreslås derfor, at der ikke arrangeres flere fælles kommunale forældrekonferencer i forbindelse med projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop'.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og og Sundhedsudvalget beslutter, at der ikke arrangeres flere kommunale forældrekonferencer i forbindelse med projekt 'Livsglade børn som bruger deres krop.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Status og midtvejsevaluering af Storrygerprojektet, hvor Ishøj deltager sammen med de øvrige Vestegnskommuner.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune samarbejder med Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre, Høje-Taastrup, Tårnby og Vallensbæk Kommuner samt Amager og Hvidovre Hospital og de praktiserende læger om en koordineret indsats overfor storrygere. Indsatsen startede 1. januar 2015, og kører frem til udgangen af 2017. Opgaven er at udvikle en nem og håndterbar metode til systematisk henvisning til kommunernes rygestoptilbud. Indsatsen er finansieret af satspuljemidler og er en del af en landsdækkende indsats. Som en del af projektet kan storrygere (rygere, der ryger mere end 15 cigaretter om dagen) få tilskud til rygestopmedicin – op til 1.700 kr. 

De ni deltagende kommuner arbejder sammen om rygestoptilbuddene. Der er udarbejdet fælles kommunikationsmateriale, etableret én indgang til alle rygestoptilbud, og borgere kan deltage i rygestopforløb på tværs af kommunerne. Rådgiverne fra kommunerne deltager i fælles kompetenceudvikling, og der arbejdes med at sikre fælles kvalitet på tværs af kommunerne.

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en midtvejsevaluering, og resultaterne er banebrydende. 75 % af deltagere, der gennemfører rygestopforløbet bliver røgfrie, og mere end 50 % er stadig røgfrie 6 md. efter rygestop. Til sammenligning er 36 % røgfrie efter 6 md. på landsplan. De høje stoprater hænger i høj grad sammen med muligheden for at få tilskud til rygestopmedicin kombineret med professionel rådgivning.

Deltagerne i rygestopforløbene er især de borgere, der tidligere har været svære at rekruttere. Det er blandt andet borgere med KOL, diabetes, kræft og hjertekarsygdomme. 78 % har ingen eller kort uddannelse, 20 % er på førtidspension eller får kontanthjælp.

Der er stor efterspørgsel på kommunernes rygestoptilbud. I det samlede storrygerprojekt på Vestegnen har flere end 950 borgere været tilmeldt et rygestop, og alene i Ishøj har 43 borgere gennemført et forløb i 2015, mens tallet for 2016 (som endnu ikke er afsluttet) er 77 borgere, der foreløbig har været tilmeldt – til sammenligning deltog 34 borgere i et rygestopforløb i 2014. Det er på den måde blevet populært at gå til rygestop, og rådgiverne har travlt med at efterkomme efterspørgslen. Det kan forventes, at der i de kommende år fortsat vil være et stort ønske om hjælp til rygestop. Ifølge Sundhedsprofilen 2013 er der i Ishøj Kommune 3000 borgere over 16 år, der ryger dagligt – heraf angiver 73 % at de ønsker at stoppe, og 44 % ønsker hjælp til rygestoppet.

Langt de fleste borgere, der har været igennem et rygestopforløb i 2015 eller 2016 i Ishøj Kommune er selvhenvendere, dvs. borgere, der kontakter det centrale rygestop-telefonnummer på baggrund af en af de nationale oplysningskampagner, annoncering i Ishøjbladet, Stoplinjens telefonnummer på cigaretpakker o.lign. En del er gengangere, dvs. borgere, der har deltaget på et tidligere hold men som er begyndt at ryge igen. Nogle få er rekrutteret gennem henvisning fra almen praksis og hospitalet.

I projektet arbejdes der løbende på at fremme henvisning fra almen praksis til rygestoptilbud i Ishøj Kommune, men på grund af udfordringerne med mangel på praktiserende læger i Ishøj har der indtil videre kun været begrænset fremdrift. Det samlede storrygerprojekt vil i 2017 rette fokus på Glostrup Hospital, der behandler en markant del af Ishøjs borgere med medicinske sygdomme (bl.a. livsstilssygdomme), hvorefter det må forventes, at antallet af henvisninger herfra vil øges.

Storrygerprojektet har i sin projektbeskrivelse fokus på storrygere og på gravide rygere. I forhold til de gravide har der været afholdt en konference for kommunale medarbejdere, der møder gravide og/eller småbørnsforældre, dvs. primært sundhedsplejersker. Derudover er der indgået aftale om tidlig opsporing med en række apoteker, da apotekerne ofte møder de gravide tidligt i deres graviditet (målgruppen kan spores via deres indkøb på apoteket) – der er dog ikke indgået aftale med Ishøj apotek endnu. Projektet ønsker at intensivere fokus på de gravide i 2017, da en undersøgelse af de praktiserende lægers indsats overfor gravide rygere (i alle 9 kommuner) viste alene at være registrering af rygestatus – uden henvisning til rygestop i kommunen eller andre steder. Dette ønsker projektet bl.a. at rette fokus på i 2017.

Sundhedsstyrelsen udarbejder ultimo 2017 en slutrapport, som vil blive fremlagt for Social- og Sundhedsudvalget.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om Storrygerprojektet til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager nøgletallene til efterretning.

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

På mødet blev omdelt oversigt over igangværende projekter på social- og ældreområdet. Det blev besluttet, at der på oversigten skal tilføjes en opfølgningskolonne. Oversigten skal derudover indarbejdes i aktivitetsoversigten for Social- og Sundhedsudvalgets møder i 2017.