Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. april 2015 kl. 16:30

Mødelokalet, etage 6

Sagsfremstilling

Sundhedsprofilen for kronisk sygdom - 2013 uddeles på mødet. 

Sundhedsstyrelsen har godkendt sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager, orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bilag

Sagsfremstilling

- Nøgletal på børneområdet pr. 27. marts 2015.

- Nøgletal på beskæftigelsesområdet

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager, nøgletallene til efterretning.  

Beslutning

Til efterretning 

Bilag

Resume

I årsrapporten fra Familiecentret beskrives den indsats, Familiecentret har ydet i 2014 for målgruppen.

Sagsfremstilling

Rapporten bliver gennemgået på mødet. Følgende er et kort sammendrag.

Familiecentrets årsrapport 2014 præsenterer antallet af underretninger Familiecentret har modtaget i løbet af 2014. Antallet af underretninger er steget sammenholdt med tidligere år for børn og unge fra både Ishøj og Vallensbæk Kommuner. Underretningsstatistikken fremgår af årsrapportens side 8 til 19.

Statistikken over anbringelser af børn og unge fra Ishøj og Vallensbæk Kommuner gennemgås på årsrapportens side 20 til 24. Antallet af anbringelser er på baggrund af et øjebliksbillede 31.12.2014 steget sammenlignet med året forinden. Stigningen i antallet af anbringelser kan bl.a. tilskrives, at Familiecentret er blevet pålagt anbringelser af Ankestyrelsen, samt at en række børn og unge som havde været efterlyst af Politiet over længere tid, blev opsporet.

Antal sager fordelt over året fremgår af side 24 i årsrapporten, hvor det ligeledes er muligt at få et indblik i fordelingen på de forskellige familierådgiverteams i Familiecentret. De afgørelser Familiecentret har haft ved en højere instanser gennemgås på årsrapportens side 25.

Familiecentrets tilbud til familier og børn gennemgås i årsrapportens andet afsnit, herunder tilbud på Ishøjgård, i familieplejen og sundhedsplejen. For Ishøjgård gælder det, at der har været en betydelig stigning i antallet af børn i aflastningen, mens aflastningen på samme tid er udvidet fra seks til syv aflastningspladser. Familieværkstedet på Ishøjgård har også oplevet en markant stigning i antallet af visitationer i løbet af 2014, både når det kommer til familiebehandling og åben anonym rådgivning. Der er etableret et nyt team for støtte-/kontaktpersoner for børn og unge i Ishøj Kommune. Teamet er forankret på Ishøjgård. Familieplejen har indgået i et metodeudviklingsprojekt vedr. matching af barn og opholdssted, som ventes at blive udbredt til andre steder i landet. Der har i 2014 været en uventet stigning i antallet af fødsler, hvilket har betydet et ekstra arbejdspres på sundhedsplejerskerne for at opretholde serviceniveauet.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager rapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

- Der ønskes sammenligningstal mellem årene i talmaterialet fremover.

- Rapporten oversendes til Social- og Sundhedsudvalget i Vallensbæk Kommune. 

Bilag

Sagsfremstilling

Familiecentrets familieplejekonsulenter er ansvarlige for de opgaver, der er i forbindelse med et barns anbringelse uden for hjemmet. Til de opgaver hører blandt andet:

 • Matchning af barn med anbringelsessted
 • Konsultative tilsyn med anbringelsen
 • Tæt samarbejde med rådgiver og PPR

Inden for de sidste par år er teoretikere og forskere begyndt at interessere sig for feltet. Psykolog Tilde Westmark fra DISPUK, (Dansk Institut for Supervision, Personaleudvikling & Konsultation), har teoretisk og metodisk udviklet nye redskaber til matchning i samarbejde med bl.a. Familieplejen i Ishøj Kommune. Det er unikt i verden og der bliver arbejdet på udgivelse af materialet.

Ishøj Kommunes arbejde med matchning har vakt stor interesse og familieplejekonsulenterne har fået mange henvendelser fra andre kommuner og myndigheder, der er interesseret i hvordan vi arbejder i Ishøj og Vallensbæk kommuner på dette omrøde. Det har ført til interview med Ankestyrelsen, oplæg for Socialministeriet og på baggrund heraf oplæg på fælleskonference for familieplejere.

Familieplejekonsulent Henrik Bredahl deltager under dette punkt og fortæller om arbejdet med matchning.  

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager, orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune har deltaget i et fireårigt projektforløb, ICDP-Sund, som er et satspuljeprojekt under Sundhedsstyrelsen. Projektet løb fra 2011 til og med 2014. Fire kommuner har deltaget i projektet (Holbæk, Esbjerg, Kolding og Ishøj). Disse fire kommuner har testet ICDP (international child development programme) i forhold til at se, om programmet kan bruges som værktøj til at forebygge børn i daginstitutionsalderen med sundhedsrisici.

ICDP-Sund projektet har været et tværfagligt samarbejde mellem kommunernes sundhedspleje og daginstitutioner. I Ishøj har sundhedsplejen og fire daginstitutioner deltaget i projektet (Troldebo, Trækronerne, Piletræet og Firkløveren). 14 fagpersoner fra Ishøj Kommune blev i 2011 uddannet ICDP-vejledere. Herefter rekrutterede daginstitutionerne løbende forældre til ICDP kursusforløb a seks kursusgange. Rekrutteringen tog afsæt i en vurdering af børnenes sundhed ud fra en bred forståelse af sundhedsbegrebet. Det omhandlede således ikke alene om vægt og ernæring, men også den generelle trivsel, hvilket blandt andet omfattede problematikker omkring grænsesætning og samspillet mellem forældre og barn. 64 forældre blev rekrutteret til at deltage i ICDP-kurser.

Følgende hovedkonklusionerne for ICDP-Sund i Ishøj Kommune kan fremhæves:

 • De involverede fagpersoner giver udtryk for stor tilfredshed med ICDP som metode og både sundhedspleje og daginstitutioner vil derfor fortsat have fokus på at uddanne ICDP-vejledere, fordi det er en givtig metode til at håndtere samtaler med forældre.
 • ICDP-Sund projektet har umiddelbart haft en positiv effekt på de familier, der har deltaget i kurserne. Før- og eftermålinger af familiens sundhedstilstand, forældrenes robusthed i forældrerollen, forældrenes samspil med deres barn og barnets adfærd viser således, at der på alle parametre er en beskeden positiv effekt af ICDP forløbet.
 • Fagpersonerne giver meget udtryk for, at de bedste forløb er individuelle forløb. Her er der næsten ikke frafald og de mener, at de individuelle forløb har bedre effekt fordi der er bedre mulighed for at gå i dybden og skabe varige ændringer. Dette bakkes imidlertid ikke op af før- og eftermålingerne når gruppeforløb og individuelle forløb sammenlignes. Der skal dog tages højde for, at datagrundlaget er således begrænset.
 • Projektet har styrket samarbejdet mellem daginstitutioner og sundhedsplejen markant. Der er en stor velvilje til at fortsætte det gode samarbejde både i form af uformel sparring og ved i fællesskab at stå for at gennemføre "afrikature", hvor sundhedsplejerske og pædagog i fællesskab lader børnene føres igennem en historie og løbende møder udfordringer. Dette bruges til at screene børnene i forhold til motorik, socialkompetencer og BMI.
 • Sundhedsplejen har som følge af ICDP-projektet struktureret sig således, at der knyttes en eller to sundhedsplejersker fast til hver enkelt daginstitution for at fremme relationen og det gode samarbejde på tværs.
 • ICDP projektet har betydet at Sundhedsplejen har valgt at uddanne alle sundhedsplejersker i ICDP og bruge det som en integreret metode i sundhedsplejens arbejde generelt.
 • Brug af video har været et centralt redskab for ICDP-vejlederne, både i forhold til supervision af egen indsats og i forhold til arbejdet med familierne. Forældrene har filmet konkrete situationer, som der er blevet taget udgangspunkt i ICDP-forløbene. Brug af video som redskab har fået således positive tilbagemeldinger.

Rambøll står for den samlede analyse på tværs af de fem kommuner og udarbejder en samlet rapport om resultaterne af ICDP-Sund.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Resume

 Socialtilsyn Hovedstaden været på anmeldt driftsorienteret tilsyn på aflastningen på Ishøjgård.

Sagsfremstilling

 Aflastningen på Ishøjgård er et kommunalt aflastningstilbud efter Servicelovens § 66, stk. 1, 6. Socialtilsyn Hovedstaden har været på anmeldt tilsyn på aflastningen på Ishøjgård.

Social Tilsynet vurderer, at:

- der er god overensstemmelse mellem målgruppen og de faglige metoder, der bliver benyttet i aflastningen.

- børnene og de unge trives i tilbuddet.

- der er fokus på at udvikle dokumentation af den pædagogiske indsats samt medarbejdernes metode og tilgang.

- samarbejde med sagsbehandlere og forældre vurderes til at være konstruktivt.

- aflastningen har særligt fokus på, at børnene bliver tilbudt en plads i den gruppe der bedst matcher barnets / den unges behov og forudsætninger.

- de fysiske rammer er velegnede.

Vedhæftet findes tilsynsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden pr. 26. januar 2015.

Indstilling

 Social- og Sundhedsudvalget tager tilsynsrapporten til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Lovgrundlag

 Servicelovens § 66, stk. 1, 6

Bilag

Resume

Forslaget til 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' blev behandlet i Social- og Sundhedsudvalget den 8. december 2014 og i Kultur- og Fritidsudvalget samt Børne- og Undervisningsudvalget den 15. december 2014. Det blev besluttet at sende forslaget til høring i skolebestyrelserne, dagtilbuddenes forældrebestyrelser, Ungdomsskolens bestyrelse og Kulturskolens bestyrelse. De indkomne høringssvar fremlægges.

'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge' har været til information og drøftelse i de lokale MED-udvalg, og de indkomne udtalelser blev fremlagt for HovedMED den 26. marts 2015. HovedMED tog politikken til efterretning.
De indkomne udtalelser er vedhæftet dagsordenen til orientering. 

Sagsfremstilling

Centercheferne for PPR Center, Familiecentret og Center for Børn og Undervisning har gennemgået kommentarerne og har på den baggrund redigeret politikudkastet. Det redigerede politikudkast fremlægges.

Politikken bliver en del af Ishøj Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge som Byrådet, jf. servicelovens § 19, stk. 5 skal udarbejde. Byrådet skal revidere beredskabet løbende efter behov dog med maksimalt fire års intervaller.

Med henblik på revidering af det eksisterende beredskab har Familiecentret, PPR Center og Center for Børn og Undervisning iværksat en gennemgang af Ishøj Kommunes beredskab og tilhørende dokumenter. Som et led i arbejdet har centrene indledt et samarbejde med Videncenter for Sociale Indsatser ved Vold og Seksuelle overgreb mod børn (SISO) under Socialstyrelsen. SISO har blandt andet gennemlæst politikudkastet og yder rådgivning i forbindelse med gennemgangen af beredskabet. Materialet i beredskabet bliver samlet i en samlet mappe til de relevante centre og driftssteder. Mappen vil indeholde:

 • Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge.
 • Handleguide ved overgreb.
 • Håndbog for samarbejde om sårbare børn.
 • Hæftet: Den Professionelle Tvivl, Tegn og reaktioner på seksuelle overgreb mod børn og unge (SISO).
 • En række refleksions- og dialogkort om overgreb mod børn og unge udgivet af Socialstyrelsen.
 • Familiecentrets standard for samarbejdet med Børnehuset når en ny sag modtages.
 • Familiecentrets standard for samarbejdet med Børnehuset når der er en eksisterende sag.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter de indkomne høringssvar.

Social- og Sundhedsudvalget vedtager
den reviderede 'Politik til forebyggelse og opsporing af overgreb mod børn og unge'.

Beslutning

Udvalget tilbagesender politikken til administrationen med henblik på en præcisering af, at et overgreb aldrig kan være barnets ansvar jf. høringssvar vedrørende side 3 næstsidste afsnit.  

Lovgrundlag

 Servicelovens § 19, stk. 5

Bilag

Resume

Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget besluttede på fællesmødet den 25. juni 2014 at igangsætte et projekt, hvis formål er at nedbringe antallet af overvægtige 6 - 7årige børn. Den primære målgruppe for indsatsen er de 3 - 6årige børn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. På no-vembermøderne 2014 godkendte Social- og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget projektbeskrivelsen for projekter som samtidig fik navnet ”Livsglade børn som bruger deres krop”. På samme møde fremsatte Social- og Sundhedsudvalget et ønske om en løbende opfølgning og orientering på projektet i samarbejde med Børne- og Undervisningsudvalget i henhold til foreløbig tidsplan. Hermed gives den første status for projektet.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af projektbeskrivelsen gennemføres projektet i et samarbejde mellem daginstituti-onerne, Sundhedsplejen, Familiecenteret, Center for Børn og Undervisning og de praktiserende læ-ger. Der er endvidere tilknyttet en medarbejder fra Sundheds- og Ældrecenter som indgår i den tværfaglige projektgruppe, hvis medlemmer er udvalgt ud fra faglige kompetencer der støtter projek-tet.  Der udpeges min. en tovholder i institutionerne som blandt andet får til opgave, i samarbejde med projektleder, at beslutte hvilke lege og bevægelsesaktiviteter der skal igangsættes.

Som en del af projektet er der besluttet en foreløbig tidsplan. For 2015 er tidsplanen:

• Kommunikationsplan udarbejdes i januar.

• Det enkelte dagtilbud sætter mål for deres indsats i januar.

• Afdækning af medarbejdernes kompetencer i januar og februar.

• Kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i april.

• Forældrekonference i maj.

• Nye lege og aktiviteter implementeres i dagtilbuddene løbende.

Projektgruppen foreslår, at forældrekonferencen flyttes fra maj til Ishøj Kulturnat den 30. oktober 2015 med håb om, at tiltrække flere forældre til konferencen.

I vedlagte notat gives en status på projektets aktiviteter. Projektlederen følger løbende op på pro-jektbeskrivelsens konkrete indsatser og tidsplan. Det foreslås, at næste status gives på udvalgsmø-derne i september.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager projektets status til efterretning

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

I forbindelse med budgetforliget for 2015 er der afsat 160.000 kr. årligt til kompetenceudvikling i for-bindelse med projektet. Midlerne bruges til at gennemføre kompetenceudviklingsforløb samt til dækning af vikarer for de medarbejdere, der er af sted på kompetenceudvikling. For at sikre, at der kommer hurtigt og synligt gang i projektets primære aktiviteter – bevægelse med børnene – og for at nå så mange medarbejdere som muligt, har projektgruppen valgt, at starte kompetenceudviklingen med sidemandsoplæring og aktionslæringslignende forløb gennemført af projektlederen. Da kompetenceforløbene i 2015 primært forestås af projektvejlederen vil der kun være få eller ingen udgifter til eksterne undervisere. Det ønskes derfor, at en del af de midler der er bevilget i 2015 overføres til 2016, hvor de mere udgiftstunge kompetenceudviklingsforløb sættes i gang.

Bilag

Sagsfremstilling

Med henvisning til  Politisk og administrativ oversigt over procedurer i forbindelse med klager,  som blev politiks behandlet og godkendt på social- og sundhedsudvalgsmødet den 14. april 2014 punkt 32, fremlægges notat vedrørende de politiske ledelsestilsyn for 2014.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget tager afrapporteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Ishøj Kommune har modtaget ankestatistik for hele 2014 omhandlende alle sager på social- og beskæftigelsesområdet, herunder aktivloven, serviceloven, pensionslovene, retssikkerhedsloven og sygedagpengeloven.

Sagsfremstilling

I 2014 har Ankestyrelsen afgjort 137 klagesager over Ishøj Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens afgørelser har fordelt sig i forhold til afgørelsesområder:

Afgørelsesområde

Antal sager

Stadfæstelse

81

Ændring

23

Hjemvisning

23

Afvisning

10

 

 Nedenstående tabel viser hvordan Ankestyrelsens 23 afgørelser om ændring henholdsvis hjemvisning fordelt sig i forhold til sagsområder:

Sagsområde

Ændring

Hjemvisning

Serviceloven, børneområdet

5

9

Serviceloven, voksenområdet

5

1

Retssikkerhedsloven

2

-

Aktivloven

7

8

Sygedagpengeloven

3

-

Pensionsloven

-

4

Lov om højeste, mellemste mv. førtidspension

1

1

 

For en uddybning af ovennævnte, se vedhæftet bilag 1.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager Ankestyrelsens ankestatistik for hele 2014 til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. 

Bilag

Resume

Pitstop, Ishøjs nye sociale misbrugstilbud for unge under 30 år, startede op d. 1. februar 2015. Der er pr. dags dato 22 indskrevne borgere. En Vej Ind, som er et projekt under enhed for kriminalitetsforebyggende indsats, deler lokaler med Pitstop.

I forbindelse med etableringen af Pitstop er der udarbejdet et metode- og ydelseskatalog.

Sagsfremstilling

Status

Pitstop, som har til huse på adressen Tranegilde Strandvej 7, startede officielt op d. 1. februar 2015.

Ishøj Kommunes exitprogram, En Vej Ind, benytter lokalerne i dagstimerne sammen med Pitstop. Lænken benytter ligeledes lokalerne to gange om ugen i aftentimerne.

Pr. dags dato er i alt 22 borgere indskrevet i et misbrugsbehandlingsforløb hos Pitstop.

Metode- og Ydelseskatalog

Metode- og ydelseskataloget indeholder en beskrivelse af den behandling og de ydelser, som tilbydes i Pitstop:

Metode:

 • I behandlingen er der fokus på relationen til borgeren. Derudover arbejdes der ud fra en løsningsorienteret tilgang, hvormed formålet er at skabe forståelse for borgerens egen livsforståelse og refleksion omkring egen afhængighed - hvad kan borgeren gøre for at komme ud af sin afhængighed.
 • Pitstop arbejder systemisk, hvormed  relevante medspillere inddrages i behandlingsforløbet fx pårørende eller repræsentanter fra andre kommunale og regionale instanser herunder jobcenter, SSP netværk, lærere, kriminalitetsforebyggende indsatser, visitatorer, familiecentre, familierådgivere, praktiserende læger, psykologer, psykiatere m.m.

Behandling:

 • Ambulant behandling:
  • Her tilbydes borgeren 1-2 individuelle samtaler pr. uge.
  • Borgeren tilbydes at deltage i motiverende gruppebehandling.
  • Pårørende inddrages i behandlingsforløbet såfremt, det findes relevant for borgerens forløb.
  • Mulighed for tilknytning af en psykiater.
 • Stoffri efterbehandling:
  • Borgeren tilbydes 1-2 individuelle samtaler pr. uge.
  • Borgeren tilbydes at deltage i stoffri gruppebehandling.
  • Pårørende inddrages i behandlingsforløbet såfremt, det findes relevant for borgerens forløb.
  • Mulighed for tilknytning af en psykiater.
 • Efterværn - tilbydes i 6 måneder efter endt forløb:
  • Telefoniske samtaler efter behov.
  • Mulighed for enkelte individuelle samtaler for fastholdelse i stoffrihed.
 •  Rådgivning for pårørende:
  • Alle behandlingsforløb indeholder mulighed for, at pårørende kan modtage op til 5 individuelle samtaler og deltage i pårørendegruppe.

Ydelseskatalog er vedhæftet som bilag

Indstilling

Social og Sundhedsudvalget tager status til efterretning og godkender ydelseskatalog for Pitstop 

Beslutning

Tiltrådt. 

Økonomi

 Takstblad for Pitstop

 

Ambulant behandling

 

227 kr. pr. dag

Stoffri efterbehandling

 

227 kr. pr. dag

Efterværn

 

0 kr. pr. dag

 

Lovgrundlag

SEL § 101

Bilag

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 9. marts 2015 behandlet sagen om kriterier for tildeling af paragraf 18 midler. Administrationen har, på baggrund af dette, udarbejdet vedhæftet forslag til nyt spørgeskema og følgebeskrivelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til spørgeskema og følgebeskrivelse.

Beslutning

Tiltrådt med tilføjelse af, at der skal medsendes budget samt seneste regnskab, hvis et sådant forefindes. 

Bilag

Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har udarbejdet nyt forslag til Hospitals- og psykiatriplan (HOP2020). Forslaget er sendt til høring i kommunerne med henblik på særlig afklaring omkring påvirkning af samarbejdsrelationer med kommuner samt påvirkning i relation til nærhedsprincip for den enkelte patient.

Administrationen har udarbejdet udkast til høringssvar fra Ishøj kommune. Høringssvaret indeholder blandt andet særskilte bemærkninger vedrørende en påtænkt nedlukning af medicinske sengepladser på Glostrup hospital.

Udkast til høringssvar fremlægges til godkendelse.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.  

Bilag

Sagsfremstilling

Projektet Cykling uden alder starter op d. 13. april 2015 med arrangement i bycentret.

I forbindelse med projektet skal der findes opbevaring til cyklerne. Det foreslås, at der bygges et skur ved foreningshuset jvf. vedlagte notat samt bilag 1 og 2. Andre muligheder har været undersøgt, men det har ikke været muligt at finde opbevaring til cyklerne i eksisterende lokaler.

Det foreslås, at der bygges et skur til anslået pris kr. 80.000, samt at beløbet finasieres inden for Sundhed og Ældres eksisterende budget.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om bygning af skur. 

Beslutning

Social- og Sundhedsudvalget ønsker undersøgt om laden ved Vandrehjemmet kan bruges. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, tiltræder udvalget indstilling med den tilføjelse, at et skur minimun skal kunne rumme 3 cykler.   

Bilag