Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. maj 2019 kl. 17:00

Lisbet Lentz' kontor

Resume

Oplæg vedr. det velfærdsteknologiske område.

Sagsfremstilling

Der blev i budgettet for Værdighedspuljen i 2019 afsat midler til ansættelse af en velfærdsteknologisk medarbejder i CVV for at fremme implementering af de velfærdsteknologiske løsninger købt ind blandt andet via Værdighedspuljen. Velfærdsteknologisk konsulent Janus Waidtløv Gustafson og afdelingsleder for Træning og Rehabilitering Marianne Brix deltager på mødet og giver en status på indsatsen.

Beslutning

Social - og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Resume

På Økonomi- og Planudvalgets møde den 29. april 2019 indstillede udvalget, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 10 mio. kr., som fordeles på fagudvalgene. Rammen på 10 mio. kr. reduceres med besparelser ved at flytte funktioner ind i Brohuset, og udvalgsrammerne reduceres forholdsmæssigt. Endvidere, at fagudvalgene drøfter budgettet inden for udvalgets områder på møderne i maj og juni.

Sagsfremstilling

Der er fortsat en række ubekendte forhold omkring budget 2020 – ikke mindst uklarhed om resultatet af den kommende økonomiaftale, og dermed indtægtssiden (tilskud og udligning og skatter). Men med forbehold herfor, og efter fremrykning af kunststofbane til 2019 og reduktion vedrørende ny genbrugsplads (anlæg) samt foreløbig opgørelse af tekniske korrektioner (i alt -10,250 mio. kr.), udviser den aktuelle bundlinje i budget 2020 en ubalance på lige under 2 mio. kr. (under forudsætning af særtilskud på 20 mio. kr.).Ubalancen er dog stigende i overslagsårene, til 25,5 mio. kr. i 2023.

I 2020 tegner der sig desuden en overskridelse af den tekniske serviceramme i størrelsesorden 14,2 mio. kr., lige som der under de givne forudsætninger vil være tale om et markant træk på kassebeholdningen.

På denne baggrund foreslog borgmesteren, at der arbejdes med en spare-/råderumsramme på 10 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalgets andel udgør 2,5 mio. kr. 

Der vil på sigt være en række besparelser i forbindelse med flytning af kommunale aktiviteter til Brohuset. I 2020 er det dog begrænset, idet der alene vil være tale om ca. 275.000 kr. (200.000 kr. vedr. lejeindtægt fra læger og 75.000 kr. i besparelse vedr. Ishøj Job og Uddannelse). Den sparede lejeudgift ved at flytte Hjemmeplejen fra det tidligere Turistkontor på 0,9 mio. kr. er indregnet i den aktuelle bundlinje, som en teknisk korrektion.

Efter 2020 kan der komme yderligere besparelser, når/hvis hjælpemiddeldepot, borgerservice, foreningshuset mv. flytter ind i Brohuset.

I de kommende måneder drøfter fagudvalgene forslag til besparelser inden for de anførte rammer. Administrationen vil frem mod sommerferien foretage yderligere vurderinger og beregninger af mere teknisk karakter. Der gives en fornyet status på budget 2020 inden sommerferien.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget drøfter budget 2020 inden for udvalgets områder, herunder forslag til mulige besparelse inden for en ramme på 2,5 mio. kr.

Beslutning

Social - og Sundhedsudvalget ønsker, at der udarbejdes et katalog på mulige effektiviseringer og besparelser på velfærdsområdet, indeholdende følgende parametre : En analyse af fastholdelse og rekruteringspotentialet generelt på ældreområdet, at der beregnes på effektiviseringer og faglig synergier på kommunens to plejehjem, at der beregnes på takster på ældreområdet så kommunen ligger på et gennemsnitsniveau i forhold til sammenlignelige Vestegnskommuner.

Økonomi

Som angivet i sagsfremstillingen

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om budget- og regnskabssystem, revision mv.

Resume

Beslutningspunkt:
Administrationen i Center for Voksne og Velfærd har beregnet driftsudgifter til omlægning af boliger på ældreområdet. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde d. 10. december 2018 godkendte Social- og Sundhedsudvalget sag vedrørende proces for omlægning af boliger på ældreområdet. Af sagen fremgik, at driftsudgifter forbundet med omlægningen, ville blive behandlet i en selvstændig sag i det nye år. Det er denne sag, der nu fremlægges Social- og Sundhedsudvalget.

Følgende boliger omlægges på ældreområdet:

 • 11 plejeboliger på Kærbo omlægges til 11 fleksible omsorgspladser
 • 10 ældreboliger på Kærbo omlægges til ni plejeboliger samt ét fællesrum
 • Tre fleksible omsorgspladser på Torsbo omlægges til tre plejeboliger     

Med omlægningen på Torsbo, anbefales det at Torsbo inden for de næste 5 år gradvist omdannes til et demensplejehjem. Fordelen vil være at udvikle specialiseret viden på demensområdet.

Status på omlægningsprocessen:

 • Der er omlagt tre fleksible omsorgspladser til tre plejeboliger på Torsbo. Omlægningen er håndteret inden for det eksisterende budget.
 • Der er omlagt seks plejeboliger til seks fleksible omsorgspladser på Kærbo. Der mangler således at blive omlagt yderligere fem plejeboliger til fem fleksible omsorgspladser. Omlægningen bliver håndteret inden for det eksisterende budget.
 • Der er omlagt fire ældreboliger til fire plejeboliger samt en ældrebolig til et fællesrum. Omlægningen er håndteret indenfor det eksisterende budget.
 • Der mangler således at blive omlagt fem ældreboliger til fem plejeboliger.

Det er dog ikke muligt at omlægge de sidste fem plejeboliger inden for den eksisterende ramme, hvorfor der skal tilføres ressourcer til disse pladser. Det skyldes, at beboere i plejeboliger har et større plejebehov og har mere komplekse behov end beboere i ældreboliger.

Udgifter forbundet med omlægning af yderligere pladser på Kærbo
Administrationen har regnet på tre scenarier for finansiering af de fem plejeboliger, hvor der tages udgangspunkt i en personalenormering på henholdsvis 1,30, 1,35 og 1,40 medarbejdere pr. bolig.

Scenarie 1
Kærbo får tilført ressourcer til de resterende fem plejeboliger med en normering på 1,40 pr. bolig. Samtidig fastholdes Kærbos nuværende normering på 1,40 på de resterende plejeboliger og de fleksible omsorgspladser vil ligeledes have en normering på 1,40.
5,86 mio. kr.

Scenarie 2
Kærbo får tilført ressourcer til de resterende fem plejeboliger med en normering på 1,35 pr. bolig. Samtidig nedjusteres Kærbos normering til 1,35 på de resterende plejeboliger og de fleksible omsorgspladser vil ligeledes have en normering på 1,35.
3,87 mio. kr.

Scenarie 3
Kærbo får tilført ressourcer til de resterende fem plejeboliger med en normering på 1,30 pr. bolig. Samtidig nedjusteres Kærbos normering til 1,30 på de resterende plejeboliger og de fleksible omsorgspladser vil ligeledes have en normering på 1,30.
1,92 mio. kr.  

Forudsætninger for beregningerne     

 • At der er ens normering på Kærbos plejeboliger og omsorgspladser - i dag er normeringen henholdsvis 1,40 og 1,56.
 • At der er huslejetab på omlægning af 10 ældreboliger på ca. 860.000 kr./år i Center for Ejendomme.
 • At der er en indtægt på de 11 fleksible omsorgspladser på ca. 480.000 kr./år.        
 • At der er en mindreudgift i Hjemmeplejens nattevagt på ca. 117.000 kr./år.
 • At det er muligt at drage nytte af stordriftsfordele på Kærbo, som gør, at det er muligt at tilpasse personalenormeringen.

Konsekvenser for Kærbo ved de tre scenarier
Fælles for alle tre scenarier er, at der er behov for at tilføre personale til at varetage de fem plejeboliger. Såfremt der peges på scenarie 2 og 3, vil det betyde, at der vil være færre medarbejdertimer pr. plads/bolig på Kærbo, end der er i dag, hvorfor der skal ske en optimering og prioritering af daglige opgaver på Kærbo generelt.

Færre forventede udgifter forbundet med kommunal medfinansiering                  Det er forventningen, at de 11 fleksible omsorgspladser vil betyde, at Ishøj Kommune fremadrettet får færre udgifter til kommunal medfinansiering (KMF). Målgruppen for omsorgspladserne er typisk borgere, der grundet forværring i almentilstand, har behov for et sted at være, indtil de er i bedring eller indtil der er en ledig plejebolig. Havde borgerne ikke haft mulighed for at komme på en omsorgsplads på Kærbo ville de typisk blive indlagt eller modtage mere hjemmepleje. Således er det antagelsen, at de fleksible omsorgspladser kan træde i stedet for en indlæggelse på hospitalet, hvilket vil medføre færre udgifter hertil. Den eventuelle besparelse er ikke indregnet i de tre scenarier, da det er for usikkert at komme med konkret bud på besparelser i KMF. En færdigbehandlet borger, der optager en sengeplads på hospitalet, koster i KMF ca. 2.114 kr./dag, mens en omsorgsplads på Kærbo ca. koster 2.211 kr./dag med en normering på 1,30-1,40. Hertil kommer de ikke-økonomiske gevinster, der er ved at tilbyde borgerne en fleksibel omsorgsplads frem for indlæggelse på hospital, herunder værdighed og omsorg for den enkelte og dennes pårørende.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget beslutter,
hvilket scenarie udvalget ønsker at administrationen arbejder videre med vedr. omlægning af boliger på ældreområdet, og godkender at scenariet evalueres efter to år, og at Torsbo gradvist omdannes til et demensplejehjem inden for de næste 5 år.
Social- og Sundhedsudvalget indstiller, at finansieringen af det valgte scenarie tages fra puljen til den kommunale medfinansiering.

 

Beslutning

Social - og Sundhedsudvalget følger scenarie 3, og ønsker at administrationen følger op på hvilke opgaver der skal optimeres i den forbindelse.

At der evalueres om 2 år og at Torsbo gradvist omdannes til demensplejehjem inden for de næste 5 år.

Sagen sendes til Byrådet angående finansiering.

Økonomi

Administrationen anbefaler, at den økonomiske gevinst bør være at en fleksibel omsorgsplads i Ishøj Kommune ikke må være dyrere end en hospitalsplads i Regionen.

Administrationen anbefaler, at finansieringen til omlægning af pladser for 2019 tages af puljen til KMF (Den Kommunale Medfinansiering).

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. Kvalitetsstandarden fremlægges Social- og Sundhedsudvalget. Standarden til godkendelse og sendes til høring i Seniorrådet.

Sagsfremstilling

Ifølge § 138 i Sundhedsloven skal Ishøj Kommune tilbyde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer, der ud fra lægefaglig, sygeplejefaglig og/eller socialfaglig vurdering, skønnes at have behov for at modtage sygepleje. Sygepleje tilbydes borgere i alle aldersgrupper, der opholder sig i Ishøj kommune, hvad enten det er i eget hjem, på plejecenter, daghjem eller på en midlertidig omsorgsplads. Formålet med sygepleje er at fremme borgerens sundhed og give en sammenhængende pleje og behandling under sygdom i et rehabiliterende perspektiv, hvad enten sygdommen er midlertidig, akut, kronisk eller omhandler livets afslutning.

Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138. I kvalitetsstandarden beskrives formål med sygeplejen, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommune tilbyder af ydelser inden for sygepleje, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for sygepleje.

Kvalitetsstandard for sygepleje er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget sender
kvalitetsstandard for sygepleje til høring i Seniorrådet med høringsfrist 6/6 2019.

Beslutning

Sagen sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist 6/6 2019.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt

Der er udarbejdet forslag til kvalitetsstandard for sygepleje efter sundhedslovens § 138 i sygeplejeklinikken. Kvalitetsstandarden fremlægges Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I Ishøj Kommunes sygeplejeklinik tilbydes sygepleje efter sundhedslovens § 138 til borgere som er mobile, kognitivt velfungerende og ikke er i smitterisiko. Der er derfor udarbejdet kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken. I kvalitetsstandarden beskrives formål med sygeplejeklinikken, målgruppe, ydelser m.m. Kvalitetsstandarden skal give borgere såvel som medarbejdere viden om, hvad Ishøj Kommunes sygeplejeklinik tilbyder af ydelser inden for sygepleje, visitationskriterier hertil samt hvem som er i målgruppen for sygeplejeklinikken.

Kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget godkender
kvalitetsstandard for sygeplejeklinikken og sender standarden til høring i Seniorrådet med høringsfrist d. 6/6 2019.

Beslutning

Sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 6/6.

Lovgrundlag

Sundhedslovens § 138

Bilag

Resume

Beslutningspunkt
Kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen har været i høring i Handicaprådet og Seniorrådet. Kvalitetsstandarden fremlægges til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 11. februar udkast til kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen, og besluttede at sende kvalitetsstandarden til høring i Seniorrådet og Handicaprådet med høringsfrist d. 8.april. Handicaprådet havde følgende høringssvar til kvalitetsstandarden: "Handicaprådet ønsker, at der sættes fokus på, hvordan vi når de ensomme og udsatte borgere, der ikke er i kontakt med hjemmeplejen?" Seniorrådet havde følgende høringssvar: "Seniorrådet gør opmærksom på, at for nogle borgere kan 38 klip i løbet af et år være for få. Seniorrådet anbefaler, at der afsættes en større pulje ifm. brug af værdighedsmilliarden 2020".

Kommunikation til borgerne om klippekortsordningen:
Når den endelige kvalitetsstandard er vedtaget, vil der blive sendt en skrivelse til alle hjemmehjælpsmodtagere, der tidligere har modtaget klip. Af skrivelsen vil det fremgå, at borgeren skal søge på ny, såfremt borgeren mener, at borgeren er i målgruppen for klippekortsordningen. Kvalitetsstandarden for klippekortsordningen vedlægges skrivelsen.

 

Administrationen anbefaler, at Social - og Sundhedsudvalget i forbindelse med status på velfærdsmilliarden tager stilling til økonomien for klippekortsordningen for 2020.

Kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen er vedhæftet.

 

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget drøfter
de indkomne høringssvar og beslutter eventuelle justeringer af kvalitetsstandard for klippekortsordning i hjemmeplejen i forbindelse med status på værdighedsmilliarden.

Beslutning

Tiltrådt.

Social - og Sundhedsudvalget ønsker at, der laves en optælling af borgere på klippekortsordningen inden økonomien fremadrettet drøftes yderligere.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til klippekortsordningen i 2019.

Bilag

Resume

Inden den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for perioden 2019 - 2023. Sundhedskoordinationsudvalget har indarbejdet forslag, som fremkom i forbindelse med høringen af udkastet. Det endelige forslag til Sundhedsaftalen er blevet godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april, og sendes nu til politisk godkendelse i Kommunalbestyrelser og Regionsråd.

Sagsfremstilling

Det endelige forslag til Sundhedsaftalen består af 3 fokusområder og 6 mål. I forhold til tidligere udkast er der indarbejdet et større fokus på borgere med psykisk sygdom, hvilket Ishøj Kommune blandt andet forslog i høringssvaret. De 3 fokusområder og 6 mål er således:

Sammen om ældre og borgere med kronisk sygdom

- Alle borgere med flere sygdomme oplever en samlet indsats med udgangspunkt i deres behov og ønsker

- Alle ældre syge borgere opholder sig der, hvor deres behov varetages bedst

Sammen om borgere med psykisk sygdom

- Alle borgere med psykisk sygdom oplever, at der tages hånd om deres samlede behov - også i forbindelse med anden sygdom

- Alle borgere med psykisk sygdom skal opleve et koordineret udskrivningsforløb

Sammen om børn og unges sundhed

- Vi udvikler og styrker vores samarbejde om tilbud til sårbare gravide og småbørnsfamilier med afsæt i deres behov og ressourcer

- Alle børn og unge, der viser tegn på mental mistrivsel får den rette hjælp i tide.

Der lægges op til at de prioriterede fokusområder hurtigt skal udfoldes og konkretiseres, så arbejdet kan påbegyndes. Først når fokusområderne er blevet konkretiseret, ved vi hvad det konkret kommer til at betyde for Ishøj Kommune.

Samordningsudvalget får en ny rolle, da udvalget fremadrettet skal arbejde i to forskellige spor: et udviklingsspor, som kan være på lokalt eller regionalt niveau samt et driftsspor. Den administrative styregruppe retænkes ligeledes, hvilket blandt andet betyder, at der fremadrettet skal være brugerrepræsentanter i styregruppen, ligesom der skal findes en model, som sikrer bedre sammenhæng til børneområdet.

Baggrundstæppet og overliggeren for Sundhedsaftalen er de 8 nationale mål for Sundhedsvæsenet.

Forslag til Sundhedsaftale 2019 - 2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis samt Sundhedskoordinationsudvalgets følgebrev er vedhæftet.

Indstilling

Forslag til indstilling:

Social- og Sundhedsudvalget sender forslag til Sundhedsaftale 2019 - 2023 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis videre til Byrådet med henblik på godkendelse af aftalen.

 

Beslutning

Tiltrådt. Social - og Sundhedsudvalget ønsker, at der fokuseres på opfølgningen af de 3 fokusområder. Sagen sendes til byrådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der er lavet midtvejsevaluering af pilotprojekt "Tandsundhed i sårbare og udsatte familier i Ishøj Kommune, hvor barnet har tilknytning til den kommunale tandpleje". Evalueringen forelægges Social - og Sundhedsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget til orientering og sendes efterfølgende til orientering i Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Projektets formål er, at få kontakt med udsatte forældre og motivere disse til mestring af egen og deres børns tandsundhed. Der deltager 23 familier, fordelt på 40 børn og 34 voksne.

Resultaterne fra midtvejsevalueringen viser følgende:

Mål om bevarelse af tænder

75 % projektdeltagere opfylder målet.

Mål om at minimere tænder med caries, minimere antal mistede tænder og tænder med fyldninger

67 % voksne opfylder målet.

81 % børn opfylder målet.

Mål om færre begyndende huller

92 % voksne opfylder målet.

82 % børn opfylder målet.

Mål om samme eller færre bakteriebelægninger på tænder

92 % voksne opfylder målet.

69 % børn opfylder målet.

Mindre eller samme tandkødsbetændelse

92 % voksne opfylder målet.

66 % børn opfylder målet.

Samme eller færre antal fordybende tandkødslommer

75 % voksne opfylder målet.

0 % børn har fordybede tandkødslommer

Næsten alle familier har lavet om på deres tandbørstevaner, fordi de nu har fået en anden forståelse for vigtigheden af tandbørstning.

Pilotprojektet har således en positiv indvirkning på projektdeltagernes tandsundhed, da der ses en forbedring på alle parametre både for børn og voksne.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social og sundhedsudvalget tager
midtvejsevalueringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Beslutning

Sagen sendes til orientering i Udsatterådet.

Bilag

Sagsfremstilling

Orientering til social og sundhedsudvalget vedr. status på MFR vaccine i Ishøj kommune

Det gælder for hele landet, at vaccinationsstatus og tilslutning til børnevaccinationsprogrammet, særligt tilslutningen og tilliden til MFR og HPV vaccinen, har været dalende siden 2015. Sundhedsstyrelsen har siden da kørt intensive kampagner for at genskabe tilliden og i deres seneste nyhedsbrev af 23. 04. 2019 er overskriften at Vacciner virker og tilliden til børnevaccinationsprogrammet stiger. Den tendens er generel i hele landet. I 2018 nåede Ishøj samlet set op på en dækning på 89 % for begge MFR-vacciner, der beskytter mod røde hunde, fåresyge og mæslinger. Selvom der tages højde for, at tallet reelt måske er et par procent højere pga. underrapportering af vacciner, så er det stadig et stykke fra WHO’s mål på mindst 95 %, som vil give hele befolkningen en optimal beskyttelse mod mæslinger. I Ishøj har udviklingen fra 2015 været:

2015 95 %

2016 89 %

2017 78 %

Den faldende tilslutning til vaccinationsprogrammet i Ishøj følger således udviklingen på landsplan. Det positive perspektiv er, at Ishøj faktisk i 2015 havde en dækning på 95 % og med et øget fokus og den genvundne tillid til vaccinationer i befolkningen skulle det være muligt at opnå samme gode resultat i 2019-2020.

Ishøj er udfordret særligt på to parametre: Det er dokumenteret i andre undersøgelser, at forældre med ex. kort uddannelse og uden arbejde i mindre grad sørger for at følge vaccinationsprogrammet end forældre med længere uddannelse. Nye indvandrere ex. fra de østeuropæiske lande, er ikke vant til at MFR vaccinen, og er i højere grad skeptiske over for den end befolkningen generelt ifølge sundhedsplejens erfaringer.

Sundhedsplejens dialog med forældre både i hjem og skole er en af de metoder, som har vist sig effektiv i de kommuner der har højest dækningsprocent på både MFR 1 og MFR 2. Derfor er det en god investering at sundhedsplejen nu også har sundhedssamtaler med elever i 5. klasse, hvor MFR drøftes med den enkelte.

Se bilag: https://statistik.ssi.dk//sygdomsdata#!/?vaccination=11&sex=3&landsdel=100&kommune=183&xaxis=Cohort&show=Graph&datatype=Vaccination

 

Indstilling

Forslag til Indstilling:

 

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Sagen tages til efterretning.

Emnet drøftes ligeledes på kommende lægefagligt udvalg. Sundhedsplejen har et øget fokus på strategi for at forældre vælger MFR-vaccine.

Bilag

Resume

I maj 2016 udsendte regeringen 10 mål for social mobilitet. De 10 mål skal understøtte, at færre skal være socialt udsatte, og at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet.

KL og Børne- og Socialministeriet har i marts 2019 udsendt baseline og status samt baggrundsnotat om de kommunefordelte sociale mål til landets kommuner. Dette materiale er vedhæftet dagsordenen.

Sagsfremstilling

De 10 mål for social mobilitet fastsætter ikke et fast måltal for udviklingen, hverken på kommunalt niveau eller på landsplan. Målene sætter i stedet retning for det sociale arbejde i Danmark, hvor de overordnede sigtelinjer er, at flere skal være en del af arbejdsfællesskabet, og at færre skal være socialt udsatte.

For at give et overblik er der udarbejdet et notat, hvor tallene fra Ishøj er taget ud af materialet og sammenlignes med det samlede tal for alle kommuner.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager status på regeringens 10 mål for social mobilitet til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Ishøj Byråd drøftede en strategi for kunst i det offentlige rum på byrådsseminaret i maj. På baggrund af drøftelserne er oplægget tilrettet, og sendes til drøftelse i alle stående udvalg.

Sagsfremstilling

Strategiens afsæt er, at Ishøj Kommune udvikler en helhedsorienteret og langsigtet plan for, hvordan kunst indgår i de offentlige rum og bygninger. Strategien angiver en række mulige indsatsområder og muligheder, der kan gribes for at indarbejde kunsten i det offentlige rum. Der udarbejdes efterfølgende handleplaner eller projektbeskrivelser for strategiens foreslåede indsatsområder.

Indstilling

Social- og sundhedsudvalget indstiller, at strategien for kunst i det offentlige rum godkendes.

Beslutning

Tiltrådt.

Der afventes stillingtagen fra Pia Beckmann Skourup ( V ), der ikke kan tilslutte sig øget bevilling på 500 t.kr. til Arken.

 

Bilag

Sagsfremstilling

Pengeløs Spisecafe på Kærbo

Social og sundhedsudvalget orienteres hermed om, at Spisecafeen Kærbo gøres pengeløs pr. 1.1 2020

Ny lov vedr. Forebyggende hjemmebesøg

D. 25/4 2019 blev en ny lov vedr. Forebyggende hjemmebesøg vedtaget. Lovændringen der træder i kraft pr. 1/7 2019 betyder, at målgrupperne for de forebyggende hjemmebesøg ændres. Dette betyder at:

 • Ishøj Kommune nu som noget nyt skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til enlige borgere i deres fyldte 70. år.
 • At vi som kommune skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere i deres fyldte 75. år (som vi plejer) samt i deres fyldte 80. år.
 • At vi skal tilbyde mindst et årligt besøg til alle borgere, der er fyldt 82 år, hvor vi tidligere har tilbudt årlige besøg til borgere, der er fyldt 80 år.
 • At vi skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er en i særlig sårbar position (dette var tidligere fra 65-79år)

Som led i den nye lovgivning udarbejdes der en ny kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, der fremlægges for Social- Og Sundhedsudvalget til mødet i juni 2019.

Ny årsrapport fra Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden har udgivet ny årsrapport (2018). http://http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/nyheder/socialtilsyn-hovedstadens-aarsrapport-2018-er-udkommet

Information om seniorbofællesskaber 

Se vedlagte bilag vedr. seniorbofællesskaber for brev fra Transport, Bygnings- og Boligministeren, Erhvervsministeren og Ældreministeren, offentliggørelse af afrapportering og pjece om seniorbofællesskaber.

Puljeansøgning til Sundhedstyrelsens pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre

Ishøj Kommune har indsendt ansøgning til Sundhedsstyrelsen til pulje vedr. sammenhængende indsatser imod ensomhed og mistrivsel hos ældre. Projektets titel lyder: Bekæmpelse af ensomhed via nære fællesskaber i lokalsamfundet i Ishøj - alle har brug for en kammerat.

Projektet har til formål at forebygge og bekæmpe ensomhed og mistrivsel ved at fremme brobygning mellem forebyggelses- og frivilligområdet for derigennem at sikre en større sammenhæng mellem indsatserne for borgerne. Derudover har projektet til formål at skabe rammer, som styrker muligheden for at indgå i nære relationer og mindre fællesskaber. Målgruppen for indsatsen i Ishøj vil primært være mænd over 65 år, som er ensomme/eller mistrives. Det kan fx være enlige mænd eller mænd med et gradvist faldende funktionsniveau, som mistrives og/eller oplever ensomhed.

Puljeopslag: https://www.sst.dk/da/puljer-og-projekter/2019/~/media/2404F1AD1F6B419683702DFF853E2481.ashx

Se vedlagte bilag for puljeansøgning.

Indstilling

Forslag til beslutning:
Social og sundhedsudvalget tager
meddelelser til efterretning.

 

Beslutning

Information om Seniorbofællesskaber sendes til Teknik- og Bygningsudvalget til inspiration.

De øvrige meddelelser er taget til efterretning.

Bilag

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Sagsfremstilling

Klagesager:

§83, hjemmehjælp: 1

 

Beslutning

Taget til efterretning.

Beslutning

Intet til eventuelt.