Referat
Social- og Sundhedsudvalget mandag den 13. december 2021 kl. 16:30

Rådhusets etage 2. Mødelokale Vandværket

Resume

Der er i henhold til Lov om Social Service § 18 afsat midler til at foreninger, netværk og frivillige kan ansøge om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan ansøges to gange årligt med ansøgningsfrist i hhv. maj og november. Social- og Sundhedsudvalget forelægges her de indkomne ansøgninger, og træffer beslutning om tildeling af midler.

Sagsfremstilling

Der er i 2021 afsat kr. 361.000 til frivilligt socialt arbejde (§18-midler) i Ishøj Kommune. Midlerne fordeles med 1/3 i juni og 2/3 i december. I juni 2021 var der kr. 120.333 til uddeling, hvoraf der blev uddelt kr. 84.350. Der er kr. 276.650 til uddeling i december 2021. Flere bevillingsmodtagere har i 2021, som følge af covid-19, af administrationen fået udsat brug af tildelte midler, og der er ingen, der har tilkendegivet anledning til tilbagebetaling af ubrugte midler. Der er ved denne uddeling indkommet ansøgninger for knap 100.000 kr. mere, end der er midler til.

Der er indkommet ansøgninger fra følgende aktører:

 • Hyggeklubben, Vildtbanegård afd. 1
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn
 • Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)
 • Red Barnet Ungdom
 • Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vestegnen
 • Ældre Sagen Ishøj
 • Kærbo/Brugerbestyrelsen
 • Kantmaskerne i Kirkehaven
 • Foreningen Den Boligsociale Fond
 • Natteravnene Ishøj
 • Børns Vilkår
 • Tirsdagscykling
 • Døveforeningen af 1866
 • Næstehjælperne Ishøj
 • Bydelsmødre i Ishøj
 • Frivilliggruppen på Kærbo
 • FødevareBanken
 • Ishøj Sogns Menighedspleje
 • Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk
 • SIND Vestegnen
 • Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn SydAdministrationen indstiller følgende:

Hyggeklubben, Vildtbanegård afd.1

Hyggeklubben i Vildtbanegård afdeling 1 har til formål at danne ramme for aktiviteter for beboerne med vægt på forskellige former for hobby og socialt samvær. Aktiviteterne kan f.eks. være banko, billard, wii-spil, dart og forskellige former for håndarbejde. Klubben er for beboere i afdelingen, der er fyldt 15 år.

Der søges om midler til renovering af billardbord.

Der ansøges om kr. 10.000.

Hyggeklubben har ikke tidligere modtaget §18-midler. Vildtbanegård afdeling 4 ansøgte i juni 2021 om midler til aktiviteter, men fik afslag, da ansøgningen blev vurderet, ikke at falde ind under kriterierne for § 18.

Administrationen indstiller, at Hyggeklubben, Vildtbanegård afd. 1, ikke tildeles midler.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn er et initiativ, der renoverer dukkehuse og legetøj. Formålet er at skabe glæde hos forældre og børn, der har det svært, ved at forære dem dukkehuse og legetøj. I 2021 er der indtil videre givet syv dukkehuse og en del legetøj væk.

Der søges om midler til tapetklister, karton, værktøj, pynteting og broafgift i forbindelse med afhentning af dukkehuse i Jylland.

Der ansøges om kr. 4.000.

Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn modtog i juni 2021 kr. 2.500.

Administrationen indstiller, at Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn tildeles kr. 4.000.

Foreningen Danske Døvblinde (FDDB)

FDDB arbejder for at inkludere døvblinde i samfundet, således at disse borgere oplever livsglæde og et rummeligt fællesskab med ligesindede. Foreningen tilbyder forskellige aktiviteter, der danner rammen for socialt samvær. Det er formålet med aktiviteterne at skabe et trygt rum, hvor døvblinde kan mødes og kommunikere frit.

Der søges om midler til aktiviteter i to forskellige grupper, hvor der i alt deltager tre døvblinde borgere, der er bosiddende i Ishøj Kommune. Midlerne skal gå til transport, udflugter, administration og honorar til oplægsholdere.

Der ansøges om kr. 5.497

Foreningen Danske Døvblinde, FDDB modtog i december 2020 kr. 4.200.

Administrationen indstiller, at Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) tildeles kr. 5.497.

Red Barnet Ungdom

Red Barnet Ungdom har en læringscafé på Vibeholmskolen, hvor en gruppe unge frivillige i alderen 15-30 år tilbyder børn fra 3.-5. klasse lektiehjælp og laver aktive læringsøvelser. Cafeen har åbent en gang om ugen i forlængelse af børnenes skoledag, og er af cirka 1½ times varighed. Målgruppen er fagligt og/eller socialt udsatte børn.

Der søges om midler til forplejning, materialer, kompetenceudvikling, administration og PR. Desuden søges om midler til dækning af lønudgifter, hvilket der ikke gives tilskud til. Dette oplyses organisationen i tilsagn/afslagsbrevet.

Der ansøges om kr. 42.543

Red Barnet Ungdom modtog i december 2020 kr. 10.000.

Administrationen indstiller, at Red Barnet Ungdom tildeles kr. 11.613.

Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vestegnen

Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vestegnen laver aktiviteter med det formål, at medlemmer og pårørende får ny/relevant information, netværk og gode oplevelser. Der kommer mellem 15 og 50 personer til aktiviteterne, hvoraf 5-7 er Ishøj-borgere. Der søges også midler i lokalafdelingens øvrige 9 kommuner.

Der søges om midler til bl.a. forplejning, kontorartikler og arrangementer.

Der ansøges om kr. 5000.

Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vestegnen modtog i december 2020 kr. 2.500.

Administrationen indstiller, at Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vestegnen tildeles kr. 5.000.

Ældre Sagen Ishøj

Ældre Sagen Ishøj arbejder på forskellig vis for at skabe en tryg og meningsfuld hverdag for ældre borgere i Ishøj. Det gør de fx gennem besøgsvenner, hvor frivillige besøger ældre og handicappede medborgere. Der arrangeres også jævnlige udflugter for medlemmer, temamøder, medlemsmøder og underholdning.

Der søges om midler til afholdelse af medlemsmøder, undervisning, udflugter og besøgsvenner.

Der ansøges om kr. 25.000.

Ældre Sagen Ishøj modtog i december 2020 kr. 22.000.

Administrationen indstiller, at Ældre Sagen Ishøj tildeles kr. 20.000.

Brugerbestyrelsen på Kærbo

Brugerbestyrelsen på Kærbo er en forening med frivillige, der står for at drive aktiviteter og arrangementer i tilknytning til Aktivitetscenteret Kærbo. Det er formålet at forebygge ensomhed og skabe rammer for hygge og socialt samvær. Målgruppen er førtidspensionister, efterlønnere og folkepensionister. Der er ca. 60 aktiviteter og 750-800 brugere om ugen.

Der søges om midler til bl.a. kurser, bestyrelsesmøder og afholdelse af arrangementer (nytårstaffel, grisefest, koncert, ture).

Der ansøges om kr. 55.000.

Brugerbestyrelsen på Kærbo modtog i juni 2020 kr. 18.500.

Administrationen indstiller, at Brugerbestyrelsen på Kærbo tildeles kr. 30.000.

Kantmaskerne i Kirkehaven
Kantmaskerne i Kirkehaven er en gruppe frivillige, der strikker varmt tøj til hjemløse og andre udsatte, både børn og voksne. De har selv kontakt med de grupper af udsatte medborgere, som aftager deres strik. De er cirka 15 der mødes ugentligt for at strikke sammen.

Der søges om midler til indkøb af strikkegarn.

Der ansøges om kr. 4.000.

Kantmaskerne i Kirkehaven modtog i december 2019 kr. 3.500.

Administrationen indstiller, at Kantmaskerne i Kirkehaven tildeles kr. 4.000.

Foreningen Den Boligsociale Fond
I et partnerskab mellem Foreningen Den Boligsociale Fond, Konsulentkompagniet, SIND Hillerød-Allerød og Hillerød Kommune er udviklet aktiviteten UngTilUng.com, som er en landsdækkende digital trivsels- og fællesskabsplatform. Der tilbydes bl.a. peer chat, rådgivning og mentorsamtaler, gruppeforløb mm. Formålet er at forebygge psykisk sårbarhed hos sårbare unge, samt hjælpe til at organisere et ungdomsliv, herunder fastholde arbejde, uddannelse og sociale relationer. De unge bliver mødt af (frivillige) unge, der selv har været i en lignende situation. UngTilUng.com har allerede en frivillig kontaktperson i Ishøj, og det forventes at 200 unge fra Ishøj vil deltage.

Der søges om midler til kommunikation med unge fra Ishøj (SoMe-annoncer) rekruttering, fastholdelse og uddannelse af frivillige, samt digitale mentorforløb.

Der ansøges om kr. 9.000.

Foreningen Den Boligsociale Fond modtog i december 2020 kr. 8.000.

Administrationen indstiller, at Foreningen Den boligsociale Fond tildeles kr. 9.000.

Natteravnene Ishøj
Natteravnene i Ishøj er en frivillig forening, som har til formål at forebygge usikkerhed, kriminalitet og ensomhed blandt børn og unge. Der arrangeres vandringer flere gange om ugen, for at være med til at forebygge uroligheder. Målgruppen er primært unge mennesker i alderen 16+, men Natteravnene er der for alle, der har behov for det.

Der søges om midler til indkøb af bl.a. kondomer, kontorhold og forplejning til de frivillige.

Der ansøges om kr. 2.500.

Natteravnene i Ishøj modtog i juni 2021 kr. 10.000.

Administrationen indstiller, at Natteravnene tildeles kr. 2.500.

Børns Vilkår
Børns Vilkår driver døgnåben rådgivning for børn via BørneTelefonen. Målgruppen er børn og unge, der har problemer i deres hverdag. Pt er der cirka 700 frivillige, som rådgiver på Børnetelefonen. På landsplan blev der i 2020 gennemført over 58.000 rådgivninger, heraf blev der gennemført 81 rådgivninger i Ishøj Kommune, og tallet forventes at stige i 2022.

Der søges om midler til udvikling af BørneTelefonen, kurser til frivillige mm.

Der ansøges om kr. 30.000.

Børns Vilkår modtog i december 2020 kr. 20.000.

Administrationen indstiller, at Børns Vilkår tildeles kr. 20.000.

Tirsdagscykling

Tirsdagscykling er en aktivitet, hvor frivillige arrangerer en række cykelture rundt i Ishøj; hver tirsdag fra maj til september. Den primære målgruppe er mænd, kvinder, par og enlige på 50+, men alle kan deltage. Der lægges vægt på socialt samvær. I alt deltager 35-40 enkeltpersoner i en eller flere ture i løbet af sæsonen.

Der søges om midler til tilskud til forplejning og leje af web-hotel og domænenavn.

Der ansøges om kr. 3.400.

Tirsdagscykling modtog i december 2020 kr. 2.700.

Administrationen indstiller, at Tirsdagscykling tildeles kr. 3.400.

Døveforeningen af 1866

Døveforeningen af 1866 arbejder for at sikre gode fritidstilbud til borgere med høretab. Foreningen har både faste arrangementer, ad-hoc-arrangementer og projekter, som drives af frivillige. Af nye aktiviteter forventes der i 2022 opstart af bl.a. fællesspisning og krea-cafe. Det forventes, at 11 borgere fra Ishøj deltager.

Der søges om midler til bl.a. medlemsaktiviteter, administration og lokaleudgifter.

Der ansøges om kr. 14.248.

Døveforeningen af 1866 modtog i december 2020 kr. 2.700.

Administrationen indstiller, at Døveforeningen af 1866 tildeles kr. 10.015.

Næstehjælperne Ishøj

Næstehjælperne i Ishøj er en forening, hvor frivillige hjælper reformramte og økonomisk svært stillede borgere i Ishøj. Formålet er at skabe relationer, fællesskab og et værdigt liv for målgruppen. Næstehjælperne udleverer bl.a. mad og tøj, arrangerer fredagscafe, julehjælp og fødselsdagshjælp. Det forventes at nå ud til mere end 200 familier.

Der søges om midler til mad til nødhjælp, familieaktiviteter, transport, el-udgifter (til fryser), administrative udgifter, frivilligpleje og markedsføring.

Der ansøges om kr. 38.300.

Næstehjælperne Ishøj modtog i juni 2021 kr. 22.500.

Administrationen indstiller, at Næstehjælperne Ishøj tildeles kr. 38.300.

Bydelsmødre i Ishøj

Bydelsmødre i Ishøj er en nystartet gruppe af lokale kvinder, som støtter kvinder og familier i lokalsamfundet gennem samtaler, brobygning, netværk og samarbejde med fagpersoner. Der er lige nu 10 aktive, som har gennemgået en uddannelse, så de kan indtage en mentorrolle og vejlede andre. Der planlægges to åbne arrangementer, hvor kendskabet til Bydelsmødre udbredes.

Der søges om midler til bl.a. afholdelse af arrangementer, bankudgifter, merchandise, mødeudgifter (forplejning) og transport til landsmøde.

Der ansøges om kr. 24.425.

Bydelsmødre i Ishøj har ikke tidligere modtaget § 18-midler.

Administrationen indstiller, at Bydelsmødre i Ishøj tildeles kr. 24.425.

Frivilliggruppen på Kærbo

Frivilliggruppen består af en gruppe frivillige, der laver arrangementer og aktiviteter for beboere, pårørende, medarbejdere og frivillige på plejeafdelingerne på Kærbo. Det kan være forskellige former for underholdning, fx banko, sang- og musikarrangementer. Det forventes, at mellem 40 og 80 personer vil deltage i aktiviteterne.

Der søges om midler til betaling af musikere, forplejning og præmier til banko.

Der ansøges om kr. 12.000.

Frivilliggruppen på Kærbo modtog i juni 2021 kr. 8.000.

Administrationen indstiller, at Frivilliggruppen på Kærbo tildeles kr. 10.000.

FødevareBanken

FødevareBanken er en forening, som arbejder for at reducere madspild og hjælpe socialt udsatte borgere. FødevareBanken har en række frivillige chauffører, der afhenter overskudsmad hos forskellige fødevareproducenter og grossister. Maden leveres til sociale organisationer. Der er samarbejde med Gildbroskolen om en morgenmadsordning og med Thorshøjgård.

Der søges om midler til autodrift (brændsel, reparationer og forsikring mv.).

Der ansøges om kr. 10.000.

Fødevarebanken modtog i december 2020 kr. 7.000.

Administrationen indstiller, at Fødevarebanken tildeles kr. 10.000.

Ishøj Sogns Menighedspleje

Ishøj Sogns Menighedspleje er en forening, som har til formål at støtte op om borgere i sognet, som er socialt og økonomisk vanskeligt stillet. Foreningen uddeler julehjælp, fortrinsvis til børnefamilier, men også til enlige pensionister og kontanthjælpsmodtagere. Foreningen når ud til 150-180 børn og voksne.

Der søges om midler til uddeling af julehjælp.

Der ansøges om kr. 15.000.

Ishøj Sogns Menighedspleje i juni 2021 kr. 10.000.

Administrationen indstiller, at Ishøj Sogns Menighedspleje tildeles kr. 10.000.

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk udbyder aktiviteter til hjertepatienter, deres pårørende og frivillige. På grund af corona har deltagertallet været dalende, men det forventes, at deltagerantallet vil vende tilbage til det tidligere niveau, hvor cirka 50 personer i gennemsnit er kommet til foredrag, og 12-14 personer til kokkeskoler.

Der søges om midler til bl.a. afholdelse af foredrag, kokkeskoler og bankudgifter.

Der ansøges om kr. 40.000.

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk modtog i december 2019 kr. 27.000.

Administrationen indstiller, at Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk tildeles kr. 35.000.

SIND Vestegnen

SIND har i efteråret 2021 påbegyndt etablering af besøgsvensordningen SIND-nettet i Ishøj under Landsforeningen SINDs lokalafdeling SIND Vestegnen. I ordningen matches frivillige besøgsvenner med borgere ramt af psykisk sygdom og ensomhed én-til-én. Det forventes, at 8-10 borgere i Ishøj får kontakt med en besøgsven og tilsvarende at engagere 8-10 frivillige besøgsvenner, der både kan være borgere fra Ishøj og fra andre kommuner. Der er allerede kontakt og samarbejde med Det Gule Hus, ligesom uddannelseskonsulent i kommunen videreformidler information om det frivillige arbejde som besøgsven til social- og sundhedselever.

Der søges om midler til transport, mødeforplejning og kontorhold mv.

Der ansøges om kr. 13.900.

Administrationen indstiller, at SIND Vestegnen tildeles kr. 13.900

Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd

Dansk Blindesamfund, kreds Storkøbenhavn Syd, arbejder for at give blinde og svagtseende mulighed for at mødes med ligesindede til socialt samvær, eksempelvis miniferie for medlemmer. Herudover yder de rådgivning og støtte til medlemmer og pårørende. Der forventes 30 deltagere, heraf fem fra Ishøj.

Der søges om midler til frivilligpleje, leje af bus, ture og forplejning på turene i.f.m. en miniferie.
Der ansøges om kr. 10.000.

Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd modtog i december 2019 kr. 10.000.

Administrationen indstiller, at Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd tildeles kr. 10.000.

Vedhæftet er ansøgninger til § 18-midler.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender at tildele:

 • Hyggeklubben, Vildtbanegård afd. 1 kr. 0.
 • Dukkehuse og andet legetøj til udsatte børn kr. 4.000.
 • Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) kr. 5.497.
 • Red Barnet Ungdom kr. 11.613.
 • Scleroseforeningen Storkøbenhavn Vestegnen kr. 5.000.
 • Ældre Sagen Ishøj kr. 20.000.
 • Brugerbestyrelsen på Kærbo kr. 30.000.
 • Kantmaskerne i Kirkehaven kr. 4.000.
 • Foreningen Den Boligsociale Fond kr. 9.000.
 • Natteravnene Ishøj kr. 2.500.
 • Børns Vilkår kr. 20.000.
 • Tirsdagscykling kr. 3.400.
 • Døveforeningen af 1866 kr. 10.015.
 • Næstehjælperne Ishøj kr. 38.300.
 • Bydelsmødre i Ishøj kr. 24.425.
 • Frivilliggruppen på Kærbo kr. 10.000.
 • Fødevarebanken kr. 10.000.
 • Ishøj Sogns Menighedspleje kr. 10.000.
 • Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk kr. 35.000.
 • SIND Vestegnen kr. 13.900.
 • Dansk Blindesamfund Kreds Storkøbenhavn Syd kr. 10.000.

Det indstilles, at der i alt uddeles kr. 276.650.

Beslutning

Tiltrådt. Dog tildeles Døveforeningen af 1866 kr. 14.248 og Ishøj Sogns Menighedspleje kr. 5.767. Lennart Hartmann Nielsen (V) kan ikke tilslutte sig tildelingen til Bydelsmødre i Ishøj.

Resume

Godkendelsespunkt
Ishøj Kommune udfører forebyggende hjemmebesøg efter § 79a i serviceloven. I denne forbindelse fremlægges her forslag til godkendelse af et etårigt forsøg med en digital spørgeguide kaldet WIPP 360, som er designet til at screene målgruppen for de forebyggende besøg ift. at finde ud af, hvilke borgere der har behov for et besøg/ikke har behov.

Sagsfremstilling

De lovpligtige forebyggende hjemmebesøg giver mulighed for i tide at nå ud til borgere, der er i risiko for funktionstab; fysisk, psykisk eller socialt. Kommunen skal tilbyde hjemmebesøg til borgere, når de fylder 75 og 80 år og fra det 82.år, skal der tilbydes et årligt besøg. Borgere der bor alene, skal tilbydes besøg, når de fylder 70 år.

Syddansk Universitet, Danish Life Science Cluster, Region Syddanmark, og en række kommuner gik i juni 2021 sammen om videreførelsen og videreudviklingen af Netværket WIPP-360. WIPP 360, er en elektronisk spørgeguide designet til at screene målgruppen ift. at finde ud af, hvilke borgere der har behov for et besøg, og hvilke borgere der ikke har et behov. Spørgeguiden består af 20 evidensbaserede spørgsmål, som det er dokumenteret, er forbundet med øget risiko for funktionsnedsættelse (f.eks. spørgsmål der omhandler fysisk funktion, socialt netværk, ernæring m.v.).

På nuværende tidspunkt sendes åbne breve til alle 75-årige og enlige 70-årige med tilbud om hjemmebesøg. Borgerne vurderer således selv deres behov uden yderligere hjælpespørgsmål. Mange vurderer, at de ikke har behov pt og mange svarer slet ikke på brevet. Det bliver derfor uklart, om det er de borgere, der reelt har et behov, som forebyggelseskoordinatorerne kommer i kontakt med. Center for Voksne og Velfærd har i 2021 foretaget opfølgning på de borgere, som ikke har svaret på brevet om besøg.

Resultater fra Middelfart og Slagelse kommuner viser, at antallet af besvarelser fra borgerne er væsentligt højere ved digitale henvendelser. Spørgeguiden hjælper ligeledes borgeren til bedre indsigt om deres behov, fordi de bliver guidet.

Ved at benytte den digitale spørgeguide forventes det, at:

 • Der vil komme flere målrettede samtaler med dem, der aktuelt er på kanten til at miste funktion.
 • Forebyggelseskoordinatorerne får en mere målrettet forberedelse.
 • Borgerne vil være bedre forberedt på, hvad de skal bruge samtalen til.
 • Der vil blive færre opfølgende opkald til borgere.
 • På sigt vil det give mulighed for at bruge flere ressourcer på opsøgende arbejde ift. den del af målgruppen, som det pt. er vanskeligt at få kontakt med.


WIPP-360 forventes at kunne tages i brug i foråret 2022. Der vil under hele forsøget være fokus på de ældre borgere, som ikke formår at bruge IT-platformen og alle borgere vil stadig modtage tilbud om besøg, uanset om de formår at benytte WIPP360.

Status på forsøget med WIPP 360 vil blive forelagt Social- og Sundhedsudvalget i foråret 2023.

Lovgrundlag

Serviceloven § 79a.

Økonomi

Udgiften til WIPP-360 arbejder med en fordelingsnøgle, som deler udgiften ligeligt mellem deltagende kommuner. Den fælles udgift for 2022 er 100.000 kr. Der er pt. 4 deltagende kommuner, men flere er på vej. Bliver Ishøj Kommune den 5. deltagende kommune vil udgiften for 2022 være 20.000 kr. ekskl. moms. Udgiften for 2023 og frem forventes at ligge i samme leje. Man betaler for et år ad gangen, men kan opsige aftalen med en dags varsel - dog betaler man altid for det igangværende år.

Det foreslås, at midlerne tages fra den tidligere velfærdsteknologipulje under Center for Voksne og Velfærd.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget beslutter at godkende indkøb af WIPP 360 til forebyggende hjemmebesøg.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 29. september 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med de Fleksible Omsorgspladser på Kærbo. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynet vurdering, at der er arbejdet konstruktivt med tilsynets anbefalinger fra seneste tilsyn Tilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser samt at de er trygge ved indsatsen i forhold til deres sundhedsmæssige problemstillinger. Tilsynet vurderer desuden, at medarbejderne har faglig indsigt og kan på en refleksiv måde redegøre for pleje og omsorg til borgerne, ligeledes har medarbejderne relevant fokus på den rehabiliterende tilgang.
Tilsynets bemærkninger

Tilsynet bemærker, at de rene engangsforklæder er hængt op på gelænderne på gangarealerne.

Tilsynet anbefaler:

 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at journalføringen giver et tydeligt billede af borgernes rehabiliteringsforløb, herunder formål, mål og tidsperspektiv for opholdet, samt at der arbejdes med faste auditeringer på området.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at der arbejdes med handlingsanvisninger på servicelovsområdet, så borgernes aktuelle plejeindsatser beskrives ift. hvordan der skal arbejdes med at nå målet for opholdet.
 • At der ledelsesmæssigt er fokus på, at medicinhåndteringen til enhver tid følger retningslinjerne på området, herunder anbefaler tilsynet, at der arbejdes målrettet og struktureret med egenkontrol.
 • At der ledelsesmæssigt reflekteres over rammer og tilbud på de fleksible pladser, så disse matcher målgruppen.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 6. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn med Kærbos plejeboliger. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på omsorgs- og plejecenteret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.Tilsynet vurderer, at beboerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af den personlige støtte og pleje. Beboerne oplever, at de modtager relevante pleje- og omsorgsydelser. Beboerne er trygge og oplever generelt kontinuitet ved indsatsen. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har faglig indsigt i og kan redegøre på en refleksiv måde for pleje og støtte til beboerne og for den rehabiliterende tilgang samt sundhedsfremmende og forebyggende tilgang.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At arbejdet med at sikre kvaliteten i dokumentationen fortsættes og vikarer skal have adgang til og anvende omsorgssystemet.
 • At der sikres sammenhæng mellem funktionsevnetilstande og besøgsplanerne samt at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang.
 • At det sikres, at der foretages og dokumenteres regelmæssige vejninger i henhold til retningslinjerne på området, samt at der arbejdes med at sikre det gode måltid for beboerne.
 • At der arbejdes med handlingsanvisninger for de overdragede sundhedslovsindsatser.
 • At der sikres arbejdsgang, så medicin altid gives til korrekt tid og at der sættes et fagligt fokus på retningslinjer for risikosituationsmedicin, så medarbejderne bliver bekendt med disse.
 • At der sikres arbejdsgange for renholdelse af boliger og hjælpemidler samt at medarbejderne overholder retningslinjerne for korrekt håndhygiejne.
 • At der arbejdes med kommunikationen over for beboerne i forbindelse med den personlige pleje.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.


Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

BDO har foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Der er på baggrund af tilsynet udarbejdet en tilsynsrapport, hvori BDO beskriver de forhold, de har observeret i forbindelse med tilsynet. Sagen forelægges til orientering, og sendes efterfølgende til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

BDO har d. 23. oktober 2021 foretaget uanmeldt tilsyn på Torsbo Plejecenter. Formålet med det uanmeldte tilsyn er at vurdere om lovgivningen, det vedtagne serviceniveau og at hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig forsvarlig måde. Tilsynsrapporten er struktureret om en række fokusområder, som tilsynet vurderer. På baggrund af vurderingerne har tilsynet eventuelle bemærkninger og anbefalinger.

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant og systematisk op på anbefalingerne fra det seneste tilsyn i 2020. Det er tilsynets vurdering, at der arbejdes med indsatser på en række organisatoriske og faglige områder, der har betydning for beboernes hverdagsliv og pleje, medarbejdernes og de pårørendes samarbejde og organiseringen af arbejdet på plejecentret samt udvikling af medarbejdernes kompetencer.

Tilsynets bemærkninger
Tilsynet har ingen bemærkninger.

Tilsynet anbefaler

 • At besøgsplanerne er udfyldt handleanvisende for hele døgnet og at funktionsevnetilstandene ajourføres.
 • At handlingsanvisninger afsluttes, når de ikke længere er aktuelle.
 • At der sættes fokus på dokumentationen af ernæringsindsatser og vægtkontroller.
 • At medicin, der ikke længere anvendes, seponeres eller pauseres og der påføres anbrudsdatoer på ikke dispenserbare præparater.
 • At nyansatte medarbejdere med medicinansvar introduceres til instrukserne for medicinhåndtering og dokumentationsarbejdet i starten af deres ansættelse
 • At det sikres, at beboernes hjælpemidler renholdes.

Der er ikke udstedt påbud.

På baggrund af tilsynsrapporten er der udarbejdet vedhæftede handleplan (se bilag). Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Lovgrundlag

I henhold til Retssikkerhedslovens § 16 og Servicelovens § 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om tilsynsrapport på Torsbo Plejecenter til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Socialtilsyn Hovedstaden har i november 2021 udarbejdet en tilsynsrapport for Spindehuset. Rapporten er baseret på et uanmeldt driftsorienteret tilsynsbesøg d. 4. oktober 2021, et online interview med teamleder d. 8. oktober, samt et høringssvar fra Spindehuset i november 2021. Socialtilsyn Hovedstaden vurderer samlet set, at kvaliteten i Spindehuset er tilfredsstillende og fortsat lever op til sin godkendelse. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Hovedstadens uanmeldte besøg foregik i tilbuddets fællesarealer, med deltagelse af flere borgere, samt en medarbejder. Viden herfra er trianguleret med onlineinterview med teamleder, samt tilsynskonsulenternes kendskab til tilbuddet, drift, ledelse og kompetencer samt øvrige data, som Socialtilsynet allerede er i besiddelse af.

I forbindelse med tilsynsbesøget har Socialtilsynet foretaget en konkret risikovurdering af tilbuddets samlede kvalitet, herunder sammenhæng mellem målgruppens behov, de valgte faglige tilgange og metoder, ligesom der er foretaget en aktuel risikovurdering af tilbuddets drift, ledelse og kompetencer.

Socialtilsyn Hovedstadens overordnede vurderinger:

 • Tilbuddet skaber samlet set kvalitet i henhold til kvalitetsmodellens temaer, og tilbuddet har arbejdet med tidligere udviklingspunkter. Tilbuddet er i en positiv proces med at udvikle dokumentationspraksis, omstrukturering af organisationen og kulturforandringer.
 • Ledelse og medarbejdere arbejder engageret og kompetent med at skabe udvikling for borgerne, så borgerne er i trivsel, og får redskaber til så vidt muligt at opnå selvstændighed og sociale kompetencer.
 • Tilbuddet er reflekteret omkring borgernes selv- og medbestemmelse, og sikrer, at faglige problemstillinger og dilemmaer løses med pædagogiske tiltag, uden der sker indgreb i selvbestemmelsesretten og dermed forebygges magtanvendelser og overgreb.
 • De fysiske rammer skaber mulighed for privatliv, aktivitet og samvær.

Samlet set får Spindehuset en score på 4,5 ud af 5 mulige.

Tilsynsrapporten er vedhæftet.

Indstilling

Administrationens forslag til beslutning:
Social- og Sundhedsudvalget tager
orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 11. oktober 2021, at Ishøj Kommune sammen med BDO indgik et samarbejde omkring udvikling af en tildelingsmodel på ældreområdet. Tidsplan for implementering af tildelingsmodellen fremlægges til orientering.

Sagsfremstilling

Ishøj Kommune står i de kommende år over for en betydelig demografisk ændring, som vil kræve væsentlige budgetmæssige prioriteringer, hvorfor klare parametre, principper og budgetforudsætninger vil kunne medvirke til at fremme håndteringen af det budget- og styringsmæssige arbejde. Social- og Sundhedsudvalget godkendte på møde d. 11. oktober 2021, at Ishøj Kommune indgik i et samarbejde med BDO omkring udvikling af en tildelingsmodel på ældreområdet.

Ishøj Kommune har derfor behov for en tildelingsmodel, der kan:

 • Anvendes til at budgettere økonomien på ældreområdet de kommende år, og til at skitsere opgaven i forhold til at planlægge kapaciteten i budgetperioden
 • Øge overblik og tranparens i forhold til de økomiske konsekvenser for den demografiske udvikling
 • Skabe større gennemsigtighed i tildelingen af ressourcer indenfor ældreområdet og sammenhængen mellem den overordnede økonomiske styring samt styring og den faglige ledelse i de lokale enheder
 • Anvendes til at skabe større gennemsigtighed i sammenhængen mellem det politiske fastsatte serviceniveau og de afsatte ressourcer

Arbejdet med udviklingen af tildelingsmodelen er opgjort i 3 faser:


 • Fase 1 (uge 46 - uge 1): Fælles billede af relevante parametre
 • Fase 2 (uge 1 - uge 14): Udvikling af modeller, herunder med fokus på visitationspraksis og bevillingskæde
 • Fase 3 (uge 15): Implementering til drift

Den endelige tildelingsmodel forventes klar i april 2022, således at den kan indgå i budgetudarbejdelse for 2023

Vedhæftet er tidsplanen fra BDO.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkender tidsplanen. Sagen sendes til orientering i Byrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der fremlægges status på etablering af plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo.

Sagsfremstilling

Den fælles plejehjemsbestyrelse på tværs af Kærbo og Torsbo forventes - hvis corona tillader det - at holde første og konstituerende møde i januar 2022. Mødet afholdes på Kærbo. Aktuelt er der 4 pårørende, der har ønsket at være medlem af bestyrelsen, hvilket er nok til at sikre bred repræsentation blandt de pårørende. Derudover er der to medlemmer fra Aktivitetscentrets brugerbestyrelse, en repræsentant fra Ældre Sagen og én fra Seniorrådet samt to medarbejdere og to ledere fra henholdsvis Torsbo og Kærbo.

På det første møde vil der blive valgt formand, vedtaget forretningsorden samt planlagt mødedatoer og emner for 2022. Plejecenterlederen er næstformand og en medarbejder fra administrationen på Kærbo/Torsbo er sekretær.

Afholdte aktiviteter:
Den 23. september blev der holdt orieteringsmøde om plejehjemsbestyrelsen på Kærbo.

Planen var at afholde endnu to orienteringsmøder, henholdsvis d. 8. december på Kærbo og d. 15. december på Torsbo. Grundet den stigende covid-19-smitte i samfundet med, er begge arrangementer blevet udskudt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. Sagen sendes til orientering i Seniorrådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringssag

Med baggrund i budgetaftalen 2021 hvor Byrådet vedtog, at 2021 er cykelår i kommunen, godkendte Social- og Sundhedsudvalget d. 9. november 2020 projektramme for projekt Ishøj i bevægelse. Administrationen orienterer om status for projektet.

Sagsfremstilling

Projektet Ishøj i bevægelse muliggør, at borgere over 18 år, kan låne en elcykel. Herved er der potentiale for at forbedre miljømæssig bæredygtighed, positive effekter ved at minimere biltrafikken samt afledte sundhedseffekter for kommunens borgere ved at bruge el-cykel som transportmiddel.

Ishøj Kommune har indkøbt 5 elcykler; 2 damecykler, 2 herrecykler samt en ladcykel. Kommunens borgere kan låne cyklerne i en periode af ca. 3 måneder. Herefter returneres cyklerne af borgerne, og cyklerne serviceres af Fri Bikeshop Glostrup, hvorefter nye borgere kan låne cyklerne af Ishøj Kommune. Der er infmormeret om tilbuddet på Facebook samt i Sydkysten. En lang række af de borgere der har lånt elcyklerne, har ved returnering givet udtryk for, at de efterfølgende påtænker at anskaffe sig en elcykel. Næste periode for udlån af elcykler bliver januar-marts 2022.

Udlån af cykler, juli – september 2021:

Henvendelser: 37

 • Henvendelser på damecykel: 19
 • Henvendelser på herrecykel: 4
 • Henvendelser på ladcykel: 14

Udlån af cykler, oktober – december 2021:

Henvendelser: 20

 • Henvendelser på damecykel: 14
 • Henvendelser på herrecykel: 2
 • Henvendelser på ladcykel: 4

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringssag
der fremlægges status på procesplan for udvikling af Vejlederteamet samt Råd- og Vejledningscenteret (RVC). Sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 11. januar 2021 blev procesplan for udvikling af Vejlederteamet og Råd- og Vejledningscentret (fremadrettet RVC) godkendt. Procesplanen tager udgangspunkt i en ekstern analyse fra BDO fra november 2020. Gennem 2021 er der med udgangspunkt i procesplanen arbejdet med BDO's anbefalinger på området. Med udgangen af 2021 er der arbejdet med alle punkter i procesplanen, jf. den vedtagne tidsramme.
Brugerne af RVC er løbende blevet inddraget i udviklingen Vejlederteamet og RVC. Der er blandt andet nedsat et brugerråd i RVC, samt afholdt dialogmøder med medarbejdere og ledelse.
Status på pejlemærker i processen:

 • RVCs kerneopgave blev på udvalgsmøde d.10. maj godkendt som værende et rådgivnings- og vejledningscenter med ydelser efter servicelovens §§ 82a,b og 85
 • Som følge af afklaringen af kerneopgaven i RVC, arbejdes der for nuværende på etablering af socialt værested i Ishøj Kommune. (jf. sag 142).
 • I forbindelse med ophøret af det forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune, har myndighed og udførerområdet gennemgået samtlige borgere tilknyttet Vejlederteamet.

Vedhæftet er notat om status på udvikling af Vejlederteam samt RVC

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sagen sendes til orientering i Udsatterådet og Handicaprådet.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Resume

Godkendelsespunkt
Der fremlægges forslag vedrørende etablering af socialt værested i Ishøj Kommune. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 10. maj 2021 at opdele funktionerne i "Det Gule Hus", hvormed den uvisiterede værestedsfunktion skulle flytte til anden lokation, mens visiteret råd og vejledning skulle forblive på matriklen. Beslutningen tog udgangspunkt i BDO-rapportens anbefaling om, at huset var for småt til at rumme begge tilbud.

Social- og Sundhedsudvalget ønskede derfor, at administrationen undersøgte, om Tranegilde Strandvej 7 kunne bruges som lokation for værested. Undersøgelsen har vist, at der er udfordringer i forhold til tilgængeligheden. Tilgængeligheden kan - grundet husets indretning - ikke sikres 100 %. Det er vurderingen fra Center for Ejendomme, at det vil koste 150-200.000 kr. at gøre huset tilstrækkelig tilgængeligt til formålet.

Administrationen foreslår derfor, at det undersøges, om der er alternative muligheder for placering af værested i Ishøj Kommune. Et scenarie kunne være, at værestedet forbliver i "Det Gule Hus" og at der findes andre lokaler til Råd- og Vejledningscentret (RVC). Undersøgelsen vil pågå i december/januar 2022 og fremlægges til politisk behandling i februar. Det ses gerne, at der arbejdes for en hurtig pladsløsning af hensyn til medarbejdere og borgeres trivsel. Aktuelt er antallet af borgere tilknyttet RVC steget, hvor der i november 2020 var 132 borgere tilknyttet var der i november 2021 160 borgere tilknytettet. Stigningen lægger pres på både medarbejdere og borgere.

Forslag til rammer for socialt værested
Administrationen foreslår, at driftsopgaver omkring værestedet løftes i et samspil mellem socialfaglige/pædagogiske medarbejdere, brugere og besøgsvenner fra SIND.

Samarbejdet med SIND vil indebære bevilling på 50.000 kr., som findes inden for eksisterende økonomiske ramme i Center for Voksne og Velfærd.

Driftsopgaver i værestedet kan for nuværende understøttes med 30 timers medarbejderressourcer, som dækker en ugentlig åbningstid på 15-18 timer, herunder en ugentlig aftenåbning. Administratioen foreslår med baggrund det stigende antal brugere at allokere yderligere 250.000 kr. fra det samlede budget på psykiatri til en yderligere ressource til værestedet.

Aktiviteter som fællesspisning, udflugter m.fl. vil være brugerbetalte.

Vedhæftet er notat om etablering af værested, økonomisk overslag for istandsættelse af Tranegilde Strandvej, beskrivelse af SIND-nettet, samt afrapportering vedrørende Det Gule Hus.

Indstilling

fra SSU d. 13. december 2021:

Social - og Sundhedsudvalget godkender, at administrationen undersøger alternative muligheder for placering af RVC og værested samt allokering af midler til yderligere ressource til værestedet med 250.000 kr. inden for budget af psykiatriområdet.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at administrationen udarbejder en oversigt over tilgang/afgang af § 85-forløb indenfor området, herunder længde af forløb. Sagen genforlægges til februar 2022. Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Udsatterådet.

Administrationen indstiller, at Handicaprådet tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt
Der er udarbejdet afsluttende status på projekt sundhedstjek. Sagen fremlægges til drøftelse og orientering. Sagen er fremlagt enslydende for Handicaprådet og Udsatterådet.

Sagsfremstilling

Projekt sundhedstjek er et toårigt pilotprojekt målrettet 40 udsatte borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune. Projektet startede i oktober 2018, og skulle dermed afsluttes med udgangen af september 2020. Grundet covid-19 blev projektet forlænget til udgangen af 2020. Det primære formål med projektet har været at undersøge, hvorvidt en håndholdt og målrettet sundhedsindsats kan forbedre udsatte borgeres sundhedstilstand og således bidrage til mere lighed i sundhed.

Covid 19
Grundet Covid 19-pandemien blev projekt sundhedstjek sat i bero i marts 2020. Det betød, at alle aktiviteter i projektet stoppede øjeblikkeligt. Da projektperioden udløb med udgangen af 2020 nåede projektet ikke at blive genstartet. Det betyder, at det ikke er muligt at lave en reel slutevaluering af projektet. Der blev i slutningen af 2019 lavet en midtvejsevaluering. Det er projektgruppens opfattelse, at midtvejsevalueringen kan bruges som bagtæppe for fremadrettede anbefalinger af sundhedsrettede indsatser målrettet borgere med tilknytning til socialpsykiatrien i Ishøj Kommune.

Det er først i efteråret 2021, at alle borgere, der har haft et ønske herom, har fået sundhedstjek nr. 2. ved egen læge, hvormed det først har været muligt at lave afsluttende status nu.

Konklusioner fra projektet:

 1. At borgerne i projektet døjer med forskellige sygdomme og udfordringer og har et oprigtigt ønske om at blive sundere.
 2. At der inden for målgruppen er stor variation i funktionsevne, forstået som evnen til at gøre noget ved de sundhedsudfordringer, man har.
 3. At det er svært at motivere borgerne til at deltage i de forskellige sundhedsrettede tilbud og indsatser, der har været iværksat, og der er stor variation i, hvor meget borgerne kan magte.
 4. Tandsundheden hos borgerne i projektet var bedre end forventet.
 5. Lægetjekket giver et objektivt billede af borgernes sundhedstilstand og dermed mulighed for at iværksætte den nødvendige behandling.
 6. Lægetjekket er med til at identificere sygdom/begyndende sygdom hos borgerne.
 7. Borgerskemaet og borgersamtalerne har givet et mere subjektivt og oplevet billede af borgernes sundhed, samt de ønsker, borgerne har til aktiviteter og tilbud.

Mulige fremtidige sundhedsrettede indsatser med baggrund i erfaringerne fra projekt sundhedstjek:
I projektgruppen har det været drøftet, hvorvidt der er erfaringer fra projektet, som kan bringes videre i arbejdet med at forbedre sundhedstilstanden for borgere med tilknytning til socialpsykiatrien. Projektgruppen peger på følgende:

 1. Udvidet sundhedstjek
 2. Tandeftersyn ved kommunal tandlæge
 3. Indsatser rettet mod konkrete problemstillinger
 4. Oplæg om mental og fysisk sundhed

Læs mere i vedhæftede baggrundsnotat om afsluttende status på Projekt Sundhedstjek.
Administrationen foreslår, at konklusioner og forslag til mulige fremadrettede sundhedsindsatser medtages i kommende investeringsprojekt i kommunen.
Derudover anses projekt sundhedstjek for udsatte borgere, som afsluttet.
Vedhæftet er afsluttende statusnotat for projekt sundhedstjek.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager afsluttende status om projekt sundhedstjek til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Social- og Sundhedsudvalget ønsker at brugerne inviteres til en afrunding af projektet. Sagen sendes til Udsatterådet og Handicaprådet.

Bilag

Resume

Orienteringspunkt

Sagsfremstilling

 • Orientering om, at en teknisk omlægning i Cura har forårsaget ændring i ydelsesniveauet. Administrationen orienterer.
 • Tilsynsudtalelse om genoptagelse af sager til hjælp om tandbehandling efter aktivlovens § 82 og 82a.
 • Status genoptræning og ophør af det forpligtende samarbejde - sagsbehandlingstider.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt. Skrivelse om behov for justering af Hjemmeplejen. Forslag om beredskabsplan som forelægges Økonomi- og Planudvalget samt Byrådet. Omdelt information om lokal smitteopsporing.

Bilag

Resume

2 sager i Hjemmeplejen som administrationen vil orientere om.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager efterretningssagerne til orientering.

Beslutning

Tiltrådt.

Resume

Orienteringspunkt

Administrationen orienterer om nøgletal.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget tager orientering om nøgletal til efterretning.

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Beslutning

Intet til punktet.